начало » Образование » Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ – ВРАЦА (МКБППМН)

гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов” № 6

Функции на МКБППМН:
   • Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на общината, издирва и установява съвместно с инспекторите при детските педагогически стаи и дирекциите "Социално подпомагане" малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие;
   • Работи по превенция на отпадане от училище на подлежащи на задължително обучение;
   • Разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, граждани и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
   • Съдейства на лицата, излезли от социално-педагогическите интернати, от възпитателните училища-интернати, от поправителните домове и приютите за безнадзорни деца, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;
   • Следи отблизо поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателните училища-интернати и поправителните домове, както и на осъдените условно или на предсрочно освободени от поправителните домове, и взема мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие;
   • Упражнява контрол за спазването от работодателя на режима и условията за работа, установени за непълнолетните, настанени на работа и при установяване на нарушения сезират компетентните органи;
   • Подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;
   • Упражнява контрол върху намиращите се на територията на общината детски педагогически стаи, социално-педагогически интернати, приюти, възпитателни училища-интернати, поправителни домове, домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни и върху дейността на настойниците и попечителите на малолетните и непълнолетните;
   • Анализира тенденциите на престъпността и противообществените прояви на деца и на рисковите фактори, които оказват влияние върху нейната динамика;
   • Изпълнява мероприятия по програми и дейности съвместно с НПО.

   Местната комисия работи съвместно с детските педагогически стаи, органите на образованието, Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” и с широкото съдействие на обществеността.

   Обществени възпитатели - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ВЪЗПИТАТЕЛ КЪМ МКБППМН-ОБЩИНА ВРАЦА

Контакти:
Секретар на МКБППМН – Валери Пеевски
Тел.: 092/629034; GSM: 0886820397