начало » Устройство на територията » Обяви
Дата Обява
16.06.2020 Съобщение, съгл. чл.62а, ал. 1 от Закон за водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от каптиран извор „КИ Лудо Езеро - ВиК Враца-Враца“
02.04.2020 Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от каптиран извор "КИ ЕЗЕРОТО - ВиК Враца - Бистрец"
31.12.2019 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от каптиран извор „КИ Шоя - ВиК Враца-Косталево“
05.11.2019 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, КИ - Езерото - ВиК - Враца-Паволче.
23.10.2019 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, КИ - Белчовец I - ВиК - Враца-Девене.
19.08.2019 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, ШК - Икарст - Враца.
07.08.2019 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, КИ1 и 2 - Медна-ВиК Враца-Згориград.
24.04.2019 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "а" и чл.52, ал.1, т.3 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности за яз."Дедова могила", с.Вировско, община Враца.
01.02.2019 Съобщение съгл. чл.62, ал.1 от ЗВ за процедура за продължаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности-язовир "Три кладенци", с.Девене, общ.Враца.
30.10.2018 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.46, ал.1 и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, ТК-Евросервис 0105 - Враца.
13.07.2018 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения, ТК1-СВ Феникс-с.Мраморен.
10.04.2018 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения, КИ /каптиран извор/ - с.Бели Извор.
13.03.2018 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.46, ал.1 и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, ТК-Метал-Димитров 59 - Враца.
23.02.2018 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.75, ал.1, от ЗВ за ползване на три водни обекта - река Лева/Въртешница/, река Бистришка е река Барата за изграждане на съоръжение за защита от вредното въздействие на водите, кв.Бистрец, гр.Враца.
21.11.2017 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, букви "б" и "г", чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на воден обект река Лева, десен приток на р.Ботуня, р.Бистришка, р.Барата, десен приток на р.Лева, за изграждане на нови системи и реконструкция на съществуващи.
05.10.2017 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения, ТК-Вратица - Враца.
08.06.2017 Обявление за предстоящо отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на път до ПОСВ - Враца.
08.06.2017 Обявление за предстоящо отчуждаване на имоти частна собственост за реконструкция и разширяване на улица „Теменуга“, гр.Враца.
04.05.2017 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за водовземане от подземни води чрез нови съоръжения, Тръбен кладенец "ТК-Биос-Талвег-Баница".
13.04.2017 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "г" и чл.52, ал.1, т.3 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект, Медковско дере, ляв приток на яз.Дъбника, за изграждане на нови системи и съоръжения по дерето.
13.01.2017 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "а" и чл.52, ал.1, т.3 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект, язовир Мраморчица, ремонт на язовирната стена и гасителя на язовир Желязковец, с.Баница, общ.Враца.
13.01.2017 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "а" и чл.52, ал.1, т.3 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект, язовир Мраморчица, ремонт на преливник и гасител на язовир Мраморчица, с.Горно Пещене, общ.Враца.
29.11.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.75, ал.1 от ЗВ за процедура за изменение и удължаване срока на разрешително за на три водни обекта-две сухи дерета и язовир "Чирен III" за заустване на отпадни води сЧирен,общ.Враца.
17.10.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за изменение на разрешително за водовземане чрез ТК1-ЧЛИ Инвест-Враца.
01.08.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на воден обект, основен авариен ремонт на пешеходен мост в с.Косталево, област Враца.
01.08.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на воден обект, авариен ремонт на пешеходен мост в с.Косталево, област Враца.
20.06.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за изменение на разрешително за водовземане чрез ШК1-ЗММ Враца.
14.06.2016 Съобщение съгл. чл.39, ал.2 от Наредба №3/16.10.2016 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ за публично обявление на проект: Проект за СОЗ от обект Водоснабдяване на "БЕАНА-ВРАЦА" ООД.
26.04.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект, подмяна тръбен водосток с плочест водосток в с.Вировско, област Враца.
19.04.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект, десен приток на р.Въртешница, изграждане нова подпорна стена, с.Лиляче, общ.Враца.
19.04.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект, р.Скът, ремонт пешеходен мост, с.Оходен, общ.Враца.
31.03.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.75, ал.1 от ЗВ за процедура за изменение на разрешително за ползване на р.Лева за заустване на отпадъчни води за експлоатация на рибовъдно стопанство "Байковец" в землището на гр.Враца.
17.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, букви "а", "б" и "г" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект,  р.Лева, аквакултури, с.Бели Извор, общ.Враца.
17.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, букви "а", "б" и "г" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на воден обект,  р.Бела бара, реконструкция съществуващи системи, с.Бели Извор, общ.Враца.
17.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, букви "а", "б" и "г" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на воден обект,  р.Въртешница, ремонт водосток, с.Бели Извор, общ.Враца.
11.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на воден обект,  р.Бела бара, ремонт водосток, с.Бели Извор, общ.Враца.
11.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на воден обект, Дере р.Скът, ремонт тръбен водосток, с.Горно Пещене, общ.Враца.
11.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на воден обект, р.Скът, ремонт плочест водосток, с.Горно Пещене, общ.Враца.
11.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект, р.Рибине, възстановяване мост 2, с.Девене, общ.Враца.
11.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект, р.Рибине, възстановяване мост, с.Девене, общ.Враца.
08.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект, дере Камен дол, основен ремонт водосток, с.Оходен, общ.Враца.
08.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект, дере Камен дол, основен ремонт транспортен мост, с.Оходен, общ.Враца.
08.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на воден обект, р.Лиляшка, основен ремонт пешеходен мост, с.Лиляче, общ.Враца.
08.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект, р.Рибине, възстановяване мост, с.Девене, общ.Враца.
08.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект Сухо дере, с.Мраморен, общ.Враца.
08.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект р.Мраморчица, с.Мраморен, общ.Враца.
04.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект р.Речка, ляв приток на р.Скът, с.Веслец, общ.Враца.
04.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект р.Речка, ляв приток на р.Скът, с.Веслец, общ.Враца.
04.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект р.Речка, ляв приток на р.Скът, с.Веслец, общ.Враца.
04.02.2016  Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1 и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на воден обект р.Въртешница - с.Власатица, община Враца.
01.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за изменение на разрешително за водовземане на подземни води чрез нови съоръжения - водно тяло "Порови води в Кватернера - Врачански пороен конус".
26.11.2015 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за изменение и продължаване срока на разрешително за ползване на подземен воден обект с.Чирен, община Враца.
26.11.2015 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект р.Ракьовец, приток на р.Рибине, с.Девене.
26.11.2015 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект р.Рибине, с.Три кладенци.
25.11.2015 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.1, б."ж" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на воден обект р.Рибине, с.Три кладенци.
25.11.2015 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект р.Рибине, с.Девене.
09.11.2015 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "а" и чл.52, ал.1, т.3, буква "б" от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел за аквакултури и свързаните с тях дейности от концесионер на яз."ЕНЕВА".
25.09.2015 Съобщение на Басейнова дирекция съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.44, ал.1 и  ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за водовземане от подземни води ТК-БИОС-Талвег-Баница.
06.08.2015 Съобщение на Басейнова дирекция съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.75 от ЗВ за изменение разрешително за водовземане от подземни води от порови води в Кватернера-Врачански пороен конус от ТК "ТК-Беана-Враца".
08.06.2015 Съобщение на Басейнова дирекция съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.44, ал.1 и  ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за водовземане от порови води в Кватернера-Врачански пороен конус.
13.05.2015 Съобщение на Басейнова дирекция съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46 от ЗВ за заустване на отпадъчни води в р.Лева.
27.03.2015 Съобщение на Басейнова дирекция съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.75 от ЗВ от АЕЦ Козлодуй ЕАД
22.08.2013 Предложение до ЕТ "АНИ БОР-БОРИС ПЕТРОВ"