Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Бюджет » Бюджет на Община Враца за 2012 г.

 

Бюджет на Община Враца за 2012 г. приет с Решение № 85/20.02.2012 г. на Общински съвет-Враца

     Приложение № 1 - Справка за приходите по бюджета на Община Враца за  2012 година

     Приложение № 2 - План за разходите по параграфи на бюджета на Община Враца за  2012 година

     Приложение № 3 - План за разходите  по функции и дейности на бюджета на Община Враца за  2012 година

          Приложение № 3 - Справка 1

          Приложение № 3 - Справка 2

     Приложение № 4 - Програма за капиталовите разходи на Община Враца за  2012 година

     Приложение № 5 - 2012. Проектите на община враца.ПЛАН

          Приложение № 5 - Обяснителна записка към Приложение 5

     Приложение № 6 - 2012. Справка за извънбюджетните сметки и фондове на Община Враца за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г

     Приложение № 7 - План за разходите по второстепенните разпоредители по бюджета на Община Враца за  2012 година

     Приложение № 8 - План за разходите на кметствата по дейности и параграфи на бюджета на Община Враца за  2012 година

     Приложение № 9 - План за разходите  на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на бюджета на Община Враца за  2012 година

     Приложение № 10 - РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРИХОДИ ПО §40-00

     Приложение № 11 - План за приходите и разходите на училищата, прилагащи система на делегиран бюджет

     Приложение № 12 - Справка за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в  Община Враца за  2012 година

     Приложение № 13 - Списък НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И ЛИЦАТА,КОИТО ИМАТ ПРАВО НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧАСТ ОТ ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗНОСКИ ПРЕЗ 2012 година

      Приложение № 14 - ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА за 2012г.

     Приложение № 15 - Справка за ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ Подгрупа  991 към 31.12.2011 г 

     Приложение № 16 - ПЛАН–ГРАФИК за разплащане на отчетените просрочени задължения

Бюджетен календар /План-график/ за разработване на проектобюджета на Община Враца за 2012 г.

Община Враца- публично обсъждане на Отчет за изпълнение на бюджета за 2011 г. и Проектобюджет 2012 г.