начало » Бюджет » Бюджет на Община Враца за 2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ 

 За текущото касово изпълнение на бюджета на Община Враца за първото шестмесечие на 2013 година

Бюджет на Община Враца за 2013 г. приет с Решение № 390/26.03.2013 г. на Общински съвет-Враца

Приложение № 1 - Справка за приходите по бюджета на Община Враца по проект за 2013г. и прогноза за 2014г., 2015г. и 2016г.

Приложение № 2 - План за разходите по параграфи по бюджета на Община Враца за  2013 година

Приложение № 3 - План за разходите  по функции и дейности по бюджета на Община Враца за  2013 година

          Приложение № 3 - Справка 1 за средствата за заплати, числеността на персонала и средните месечни брутни заплати за 2013 година

          Приложение № 3 - Справка 2 за разпределение на плановите разходи за заплати за 2013 година

Приложение № 4 - Програма за капиталовите разходи в Община Враца 2013 година

Приложение № 5 - 2013. Проектите на община враца.ПЛАН по европейски и национални програми

       Приложение № 5 - Обяснителна записка към Приложение 5

Приложение № 7 - План за разходите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити Общински предприятия по дейности и параграфи

Приложение № 8 - РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРИХОДИ ПО §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл.14, ал.2 от ЗДБРБ за 2013 година

Приложение № 9 - План за разходите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити (без кметства, училища и общински предприятия) по дейности и параграфи по бюджета на Община Враца за 2013 година

Приложение № 10 - План за за разходите на кметствата по дейности и параграфи по бюджета на Община Враца за 2013 година

Приложение № 11 - Справка за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в  Община Враца през 2013 година

Приложение № 12 - ПЛАН–ГРАФИК за обслужване на просрочените задължения за 2013 година

Приложение № 13 - ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА

Приложение № 14 - Справка ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ

Приложение № 15 - Програма за капиталовите разходи за 2014, 2015 и 2016 г 

Публично обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета за 2012г. и Проектобюджета на Община Враца за 2013 г.

 

ПОКАНА

Публично обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета за 2012г. и Проектобюджета на Община Враца за 2013 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВРАЦА ЗА 2013 Г.

Покана за публично обсъждане
на отчета на бюджет 2013 на Община Враца

Презентация за публичното обсъждане
на Отчета на бюджета на Община Враца за 2013 г.

Докладна записка и материали, свързани с Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Враца за 2013 г.

Бюджетен календар /План-график/ за разработване на проектобюджета на Община Враца за 2013 г.

МЕХАНИЗЪМ за определяне на бюджета на кметствата в община Враца за 2013 г.