начало » Бюджет » Бюджет на Община Враца за 2015 г.

 Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет за 2015 г. на Община Враца

Одитен доклад № 0100312516 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2015 г. на Община Враца

 Отчет за изпълнението на бюджета на Община Враца за 2015 година.

Приложения към отчета за изпълнението на бюджета на Община Враца за 2015 година.

Информация за текущото касово изпълнение на бюджета на Община Враца за полугодието на 2015 година.

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Период 01.01 - 31.12.2015 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 30.11.2015 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 31.10.2015 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 30.09.2015 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 31.08.2015 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 31.07.2015 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 30.06.2015 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 31.05.2015 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 30.04.2015 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 31.03.2015 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 28.02.2015 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 31.01.2015 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

ПОКАНА за Публично обсъждане на проектобюджета на Община Враца за 2015 година

Материали за публичното обсъждане на проектобюджета за 2015 година

Бюджетен календар /План-график/ за бюджетната процедура на Община Враца за 2015 г.

Механизъм за определяне на бюджетите на кметствата за 2015 г.

Бюджет на Община Враца за 2015 г. приет с Решение на Общински съвет-Враца

Приложение № 1 - СПРАВКА за приходите, бюджетните взаимоотношения и операциите с финансови активи и пасиви по бюджета на Община Враца за 2015 година.

Приложение № 2 - ПЛАН за разхода по параграфи по бюджета на Община Враца за 2015 година

Приложение № 3 - ПЛАН за разхода по функции и дейности по бюджета на Община Враца за 2015 година

Приложение № 4 - ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ В ОБЩИНА ВРАЦА 2015 г.

Приложение № 4 - СПРАВКА за разпределение на средствата от преходния остатък от 2014 година.

 Приложение № 5 - ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА 2015 финансирани по Европейски и национални програми.

Приложение № 5 -  ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА ПЛАН 2015 по европейски и национални програми

Приложение № 6.1 - Индикативен годишен разчет за  сметките за средства от ЕС и други проекти и програми в лева за 2015 г.без звената,прилагащи делегиран бюджет

Приложение № 6.2 - Индикативен годишен разчет за  сметките за средства от ЕС и други проекти и програми в лева за 2015 г.за звената,прилагащи делегиран бюджет 

Приложение № 6 - Индикативен годишен разчет за  сметките за средства от ЕС и други проекти и програми в лева за 2015 г.

Приложение № 7 - Списък на длъжностите и лицата, имащи право на разходи за пътуване, при условията на чл. 40 от Постановление № 8/16.01.2015г. на Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015г.

Приложение № 8 - СПРАВКА за разпределение на субсидията за 2015 година по читалища

 Приложение № 8 - ПЛАН за разходите на Общинските предприятия по дейности и параграфи по бюджета на Община Враца за 2015 година.

Приложение № 9 - СПРАВКА за приходите, помощите, даренията, бюджетниите взаимоотношения и операциите с финансови активи и пасиви по бюджета на Община Враца по проект за 2015г.и прогнози за 2016г. и 2017г.

Приложение № 10 - СПРАВКА за разходите по функции и дейности по проект за 2015г. и прогнози за 2016г. и 2017г.

Приложение № 11 - СПРАВКА за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в  Община Враца през 2015 година

Приложение № 12 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2014Г.

Приложение  № 13 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Приложение № 14 - ПЛАН - ГРАФИК за обслужване на просрочените задължения за 2015 година

Приложение № 15 - СПРАВКА за размера на просрочените вземания към 31.12.2014 г.

Приложение № 16 - СПРАВКА    за размера на просрочените вземания към 31.12.2014 г.,които се предвижда да бъдат събрани през 2015 година

Приложение № 17 - Решение за приемане на бюджета на Община Враца за 2015г.

Приложение № 18 - СПРАВКА  №1 за числеността на персонала и средните месечни брутни заплати за 2015 година.

Приложение № 19 - СПРАВКА  № 2 за разпределение на плановите разходи за заплати за 2015 година

Информация - Прогноза за очаквания размер на дивидента,дължим през 2015 година

Информация - Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2017 г.

Приложения 2015г.