начало » Бюджет » Бюджет на Община Враца за 2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Враца за 2016 година.

Механизъм за определяне на бюджетите на кметствата и планиране на целеви средства за кметствата по бюджета на Община Враца за 2016 г.

 

Актуализиран бюджет на Община Враца за 2016 г. с реализирания преходен остатък от 2015 г.

Информация за текущото касово изпълнение на бюджета на Община Враца за полугодието на 2016 година.

 Публикувано на 24.02.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА за 2016 г. 

ОТЧЕТИ: СЕС-3-КСФ,  СЕС-3-РА,  СЕС-3-ДЕС,  СЕС-3-ДМП,  Б-3 с код 33 

Сборен отчет за касово изп. на бюджета

Приложение съгл. т.1.4 от З-д ЗМФ-1338-2015 към ГФО за 2016 г.

Баланс и отчет за приходите и разходите за 2016 г.

 Публикувано на 25.07.2017г.   

Одитно становище на ГФО на Община Враца за 2016 г.

 

 

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Период 01.01 - 30.11.2016 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 31.10.2016 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 30.09.2016 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 31.08.2016 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 31.07.2016 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 30.06.2016 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 31.05.2016 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 30.04.2016 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 31.03.2016 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 29.02.2016 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 31.01.2016 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

ПОКАНА за Публично обсъждане на проектобюджета на Община Враца за 2016 година

Материали за публичното обсъждане на проектобюджета за 2016 година

Презентация за публичното обсъждане на проектобюджета за 2016 година

Бюджетен календар /План-график/ за бюджетната процедура на Община Враца за 2016 г.

Бюджет на Община Враца за 2016 г. приет с Решение на Общински съвет-Враца

Приложение № 1 - СПРАВКА за приходите, бюджетните взаимоотношения и операциите с финансови активи и пасиви по бюджета на Община Враца за 2016 година.

Приложение № 2 - ПЛАН за разхода по параграфи по бюджета на Община Враца за 2016 година

Приложение № 3 - ПЛАН за разхода по функции и дейности по бюджета на Община Враца за 2016 година

Към приложение № 3 - СПРАВКА  №1 за числеността на персонала и средните месечни брутни заплати за 2016 година.

Към приложение № 3 - СПРАВКА  №2 за разпределение на плановите разходи за заплати за 2016 година.

Приложение № 3 - СПРАВКА за разпределение на средствата от преходния остатък от 2015 година.

Приложение № 4 - ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ В ОБЩИНА ВРАЦА 2016 г.

Приложение № 5 - ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА 2016 финансирани по Европейски и национални програми.

Приложение № 5 -  ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА ПЛАН 2016 по европейски и национални програми

Приложение № 6.1 - Индикативен годишен разчет за  сметките за средства от ЕС и други проекти и програми в лева за 2016 г.без звената,прилагащи делегиран бюджет

Приложение № 6.2 - Индикативен годишен разчет за  сметките за средства от ЕС и други проекти и програми в лева за 2016 г.за звената,прилагащи делегиран бюджет 

Приложение № 6 - Индикативен годишен разчет за  сметките за средства от ЕС и други проекти и програми в лева за 2016 г.

Приложение № 7 - Списък на длъжностите и лицата, имащи право на разходи за пътуване, при условията на чл. 40 от Постановление № 8/16.01.2015г. на Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015г.

Приложение № 7 - СПРАВКА за разпределение на субсидията за 2016 година по читалища

 Приложение № 8 - ПЛАН за разходите на Общинските предприятия по дейности и параграфи по бюджета на Община Враца за 2016 година.

Приложение № 9 - СПРАВКА за приходите, помощите, даренията, бюджетниите взаимоотношения и операциите с финансови активи и пасиви по бюджета на Община Враца по проект за 2016г.и прогнози за 2017г. и 2018г.

Приложение № 10 - СПРАВКА за разходите по функции и дейности по проект за 2016г. и прогнози за 2017г. и 2018г.

Приложение № 11 - СПРАВКА за второстепенните разпоредители с бюджет в  Община Враца през 2016 година

Приложение № 12 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2015Г.

Приложение  № 13 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Приложение № 14 - ПЛАН - ГРАФИК за обслужване на просрочените задължения от 2015 година

Приложение № 15 - СПРАВКА за размера на просрочените вземания към 31.12.2015 г.

Приложение № 16 - СПРАВКА    за разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета за 2016г.

 

 

Информация по чл.82, ал.3, т.4 и т.5 от ЗПФ - Прогноза за очаквания размер на дивидента,дължим през 2016 година

 

Анализ и прогнози за финансовите показатели на контролираните от Община Враца лица, в подсектор "Местно управление"и контролираните от общината дружества.