начало » Бюджет » Бюджет на Община Враца за 2019 г.

 Публикувано на 17.06.2020 г. 

Сборен баланс и сборен отчет за приходите и разходите за 2019 г.

Сборен отчет за касово изп. на бюджета, СЕС и сметките за чужди средства в хил.лв. по т.1.3 от Заповед № ЗМФ-1338/2015 г.

Приложение съгл. т.1.4 от З-д №ЗМФ-1338-2015 г.

Одитен доклад № 0100313919, съдържащ немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на Община Враца за 2019 г. 

Информация за текущото касово изпълнение на бюджета на Община Враца за полугодието на 2019 година.

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Период 01.01 - 31.12.2019 г.       Бюджет     СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Период 01.01 - 30.11.2019 г.       Бюджет     СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Период 01.01 - 31.10.2019 г.       Бюджет     СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Период 01.01 - 30.09.2019 г.       Бюджет     СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Период 01.01 - 31.08.2019 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Период 01.01 - 31.07.2019 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Период 01.01 - 30.06.2019 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Сборен отчет за касово изп. на бюджета, СЕС и сметките за чужди средства в хил.лв. към 30.06.2019 г.

Период 01.01 - 31.05.2019 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Период 01.01 - 30.04.2019 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Период 01.01 - 31.03.2019 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Сборен отчет за касово изп. на бюджета, СЕС и сметките за чужди средства в хил.лв. към 31.03.2019 г.

Период 01.01 - 28.02.2019 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Период 01.01 - 31.01.2019 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

ПОКАНА за Публично обсъждане на
проектобюджета на Община Враца за 2019 година

Презентация за публичното обсъждане на проектобюджета за 2019 година

Бюджетен календар /План-график/ за бюджетната процедура на Община Враца за 2019 г.

 

Публикувано на 06.02.2019 г.

Бюджет на Община Враца за 2019 г. приет с Решение № 965/29.01.2019 г. на Общински съвет-Враца

Приложение № 1 - СПРАВКА за приходите, бюджетните взаимоотношения и финансиране на бюджетното салдо по бюджета на Община Враца за 2019 година.

Приложение № 2 - ПЛАН за разходите по параграфи по бюджета на Община Враца за 2019 година

Приложение № 3 - ПЛАН за разходите по функции и дейности по бюджета на Община Враца за 2019 година

     Към приложение № 3 - СПРАВКА  №1 за числеността на персонала и средните месечни брутни заплати за 2019 година.

     Към приложение № 3 - СПРАВКА  №2 за разпределение на плановите разходи за заплати за 2019 година.

Приложение № 4 - ПРОГРАМА за капиталовите разходи в Община Враца за 2019 г.

     Към приложение № 4 - СПРАВКА  за разпределение на средствата от преходния остатък от 2018 г. по бюджета на общината за 2019 г.

Приложение № 4.1 - СПРАВКА  за разпределение на средствата от преходния остатък от 2018 г. по бюджета на общината за 2019 г.

Приложение № 5 - ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА 2019 финансирани по Европейски и национални програми.

Приложение № 5 -  ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА ПЛАН 2019 по европейски и национални програми

Приложение № 6.1 - Индикативен годишен разчет за  сметките за средства от ЕС и други проекти и програми в лева за 2019 г. без звената,прилагащи делегиран бюджет

Приложение № 6.2 - Индикативен годишен разчет за  сметките за средства от ЕС и други проекти и програми в лева за 2019 г.за звената, прилагащи делегиран бюджет 

Приложение № 6 - Индикативен годишен разчет за  сметките за средства от ЕС и други проекти и програми в лева за 2019 г.

Приложение № 7 - Списък на длъжностите и лицата, имащи право на разходи за пътуване, при условията на чл. 36 от ПМС №334/21.12.2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019г.

 Приложение № 8 - ПЛАН за разходите на Общинските предприятия по дейности и параграфи по бюджета на Община Враца за 2019 година.

     Приложение № 8 - СПРАВКА за разпределение на субсидията за 2019 година по читалища.

Приложение № 9 - СПРАВКА за приходите, помощите, даренията, бюджетниите взаимоотношения и финансирането на бюджетното салдо по бюджета на Община Враца по проект за 2019г. и прогнози за 2020г. и 2021г.

Приложение № 10 - СПРАВКА за разходите по функции и дейности по проект за 2019г. и прогнози за 2020г. и 2021г.

Приложение № 11 - СПРАВКА за второстепенните разпоредители с бюджет в  Община Враца през 2019 година

Приложение № 12 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2018Г.

Приложение  № 13 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Приложение № 14 - ПЛАН - ГРАФИК за обслужване на просрочените задължения през 2019 година

Приложение № 15 - СПРАВКА за размера на просрочените вземания към 31.12.2018 г., които се предвижда да бъдат събрани през 2019 година.

Приложение № 16 - СПРАВКА    за разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета за 2019г.

 

Финансови показатели - прогноза към 31.12.2018 г.

 

Финансови показатели - прогнози за 2019 г.

 

Информация за задължения към Община Враца към 31.10.2018 г.

 

Прогноза за финансиране чрез заеми към 31.12.2018 г. и Прогноза за финансиране чрез заеми към 31.12.2019 г.

 

Издадени гаранции от лица в подсектор "Местно управление" през 2018 г. и Прогноза за издаване на гаранции от лица в подсектор "Местно управление" през 2019 г.

 Публикувано на 27.03.2019 г.

Механизъм за определяне на бюджетите на кметствата и планиране на целеви средства за кметствата по бюджета на Община Враца за 2019 г.