начало » Общински съвет » Наредби
Наредба за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване на имуществото на територията на Община Враца
Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговска, увеселителна, рекламно-информационна и друга обслужваща дейност на територията на Община Враца(приета с решение № 996/ 30.04.2015г. на Общински съвет Враца)
Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Враца
Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища    Приложение 1 
Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Враца
Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Враца
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / Приложение 1 / Приложение 2 / Приложение 3
Наредба за условията и реда за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи от органите на Община Враца
10  Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Враца
11  Наредба за ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА.
12  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца
13  Наредба за опазване на озеленените площи и растителността на територията на Община Враца
14  Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове на територията на град Враца.
15  Наредба за реда и условията за временно ползване на части от тротоари и улични платна и свободни обществени площи за строителни площадки
16  Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг
17 

Наредба за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Враца.   - Обявена за нищожна с Решение № 245 от 13.07.2016 на Административен съд – Враца, потвърдено с Решение № 4266 от 02.04.2018 г. на ВАС

18  Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране – „Синя зона”
19  Наредба за управление на общинските пътища
20  Наредба за публично-частни партньорства на Община Враца
21  Наредба за условията и реда за финансово подпомагане спортните туристически прояви, включени в календара на Община Враца -
отменена с Решение №56/28.01.2020г. на Общински съвет Враца.
22  Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Враца
23  Наредба за създаване, управление и контрол на общинските предприятия
24  Наредба за рекламата и рекламната дейност, осъществявани на територията на Община Враца-отменена с Решение №996/30.04.2015 г. на Общински съвет Враца.
25  Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Враца-отменена с Решение №582/26.09.2017 г. на Общински съвет Враца.
26  Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на община Враца и за финансирането и подпомагането на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност
27 Наредба за ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ С ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СОБСТВЕНОСТ НА „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ – ВРАЦА” ЕООД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА.
28 Наредба за ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ.
29 Наредба за РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА.
30 Наредба ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА ВРАЦА И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ КЛАС В.
31 Наредба ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И
ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ВРАЦА.
32 Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Враца
33 Наредба за реда и условията за настаняване и ползване на социални жилища.
34 Наредба за изграждане и възстановяване на елементите на техническата инфраструктура.