начало » Общински съвет » Решения 2009

Решения 2009 година

Решение № От дата Относно
551 30.12 Откриване процедура за провеждане на публичен подбор за избор на управител на еднолично дружество с ограничена отговорност „Медицински център по рехабилитация и спортна медицина ” ЕООД- Враца, собственост на община Враца и определяне на условията за организиране и провеждане на подбора съобразно Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества.
550 30.12 Откриване процедура за провеждане на публичен подбор за избор на управител на еднолично дружество с ограничена отговорност „Медикотехнологична лаборатория по зъбопротезиране” ЕООД- Враца, собственост на община Враца и определяне на условията за организиране и провеждане на подбора съобразно Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества.
549 30.12 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  и права на територията на Община Враца.
548 22.12 Деклариране на партньорство между Община Враца и ПМГ”Акад.Иван Ценов” град Враца, във връзка с кандидатстване  по Проект”Подмяна на вътрешна отоплителна инсталация на учебния корпус на ПМГ”Акад.Иван Ценов”-Враца”  по Програма за отпускане на безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище към посолството на Япония.
547 22.12

 ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ!

Отделяне на 1002 кв.м и обособяването на самостоятелен имот № 086095 от имот № 086083 с площ 365.726 в м. „Калето”, НТП- пасище, мера- публична общинска собственост, промяна в НТП и статута на новообразувания имот, както и възмездното му предоставяне за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД- изграждане на централен ретранслатор.

546 22.12 Изменение на Решение № 532/10.12.2009 година на Общински съвет-Враца, в т.3, т.4 и т.5.
545 22.12 Отмяна на Решение № 529/10.12.2009г. и Решение № 530/10.12.2009г.
544 22.12 Удължаване срока на ликвидация и избор на нов ликвидатор на Общинско дружество с ограничена отговорност „Стоматологичен център –І” ЕООД – Враца.
543 22.12 Удължаване срока на ликвидация на “Враца-Търговия“ ЕООД.
542 22.12 Удължаване срока за погасяване на предоставен безлихвен заем на общинско дружество „РТВ-Вестител” ЕАД във връзка със заведени срещу дружество дела.
541 22.12 Отпускане на персонална пенсия на Георги Петров Иванов от  гр.Враца, ул. „Кетхудов” №11.
540 22.12 Пренасочване на финансови средства от  Спортно – Туристическата програма.
539 22.12 Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от Община Враца по утвърдени правила на Комисията по „Здравеопазване, закрила на детето и социални дейности”.
538 22.12 Споразумение за сътрудничество между Община Враца, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие, Регионална библиотека “Христо Ботев” Враца и читалищата от Община Враца, одобрени от Програма “Глоб@лни библиотеки- България”, целеви библиотеки за етап 2009 и на основание чл.61, ал.1, вр. ал.2,  т.4, буква “г” от ЗМСМА в частта “изпълнение на  конкретни проектни дейности” поразумение.
537 22.12 Подготовка на проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-05/2009: «Подкрепа за подобряване на градската среда».
536 22.12 Актуализация на бюджета на Община Враца за 2009 г. във функция „Образование”.
535 22.12 Приемане на План-сметка на приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за Община Враца и определяне на размера за такса битови отпадъци в Община Враца през 2010 г.
534 22.12 Трансформиране на поет краткосрочен общински дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление „ФЛАГ”ЕАД в дългосрочен .
533 10.12 Промяна в състава на комисията по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
532 10.12 Промяна в състава на Комисия по образование, Комисия по култура, културно-историческо наследство и вероизповедания и Комисия по европейско сътрудничество и инвестиционна политика към Общински съвет-Враца.
531 10.12 Откриване процедура за провеждане на публичен подбор за избор на управител на еднолично дружество с ограничена отговорност „СПОРТНИ ИМОТИ ” ЕООД, собственост на община Враца и определяне на условията за организиране и провеждане на подбора съобразно Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества.
530 10.12 Условията и реда за провеждане на конкурс за възлагане на управление на „МЦРСМ” ЕООД - Враца, съгласно Закона за лечебните заведения, Наредба № 9 от 26.06.2000 година  и Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества.
529 10.12 Условията и реда за провеждане на конкурс за възлагане на управление на „МТЛЗ” ЕООД - Враца, съгласно Закона за лечебните заведения, Наредба № 9 от 26.06.2000 година  и Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества.
528 10.12 Условията и реда за провеждане на конкурс за възлагане на управление на „ОДПФЗС” ЕООД - Враца, съгласно Закона за лечебните заведения, Наредба № 9 от 26.06.2000 година  и Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества.
527 10.12 Условията и реда за провеждане на конкурс за възлагане на управление на „ОДПЗС” ЕООД - Враца, съгласно Закона за лечебните заведения, Наредба № 9 от 26.06.2000 година  и Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества.
526 10.12 Условията и реда за провеждане на конкурс за възлагане на управление на „ОДКВЗС” ЕООД - Враца, съгласно Закона за лечебните заведения, Наредба № 9 от 26.06.2000 година  и Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества.
525 10.12 Условията и реда за провеждане на конкурс за възлагане на управление на „МДОЗС” ЕООД - Враца, съгласно Закона за лечебните заведения, Наредба № 9 от 26.06.2000 година  и Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества.
524 10.12 Прекратяване на действието на договори за възлагане на управлението на общински търговски дружества, регистрирани по реда на Закона за лечебните заведения (Обн. ДВ бр. 62/09.07.1999 г.),  поради изтичане на уговорения между страните срок  и  определяне на временен мандат на управителите на лечебните заведения  до провеждането на конкурс.
523 10.12 Кандидатстване по Проект „Красива България” 2010 за извършване на СМР дейности на обект „Спортна зала „Вестител”- Враца.
522 10.12 Кандидатстване с проект   за получаване на безвъзмездна финансова помощ по  Оперативна програма” Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос ”Устойчиво и интегрирано градско развитие  ”, операция 4.1 “Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   BG161PO001/4.1-04/2009  “Подкрепа за   дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”.
521 10.12 Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2009 г., относно  разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се на територията на Община Враца.
520 10.12 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2009 г., относно  разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се на територията на Община Враца.
519 10.12 Продажба  на земя, частна общинска собственост, в полза на собственика на законно  построена в нея жилищна сграда, съставляваща  урегулиран поземлен имот –  УПИ ІV, кв.82 по плана на с.Лиляче.
518 10.12 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.
517 10.12 Приемане на План – сметката на приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за Община Враца и определяне на размера за такса битови отпадъци в Община Враца през 2010 година
516 10.12 Годишна програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Враца и в изпълнение чл. 26 а от Закона за народните читалища /ЗНЧ/
515 10.12 Изменения и допълнения на Решения №№ 387/02.04.2009г. и   415/30.04.2009г. на ОбС  Враца
514 10.12 Актуализация на бюджета на Община Враца за 2009г., в местна дейност  336 „Столове”
513 10.12 Изменение на бюджета на Община Враца за 2009 год
512

10.12

Коригиране на приходите и разходите заложени в Програмата за приватизация и следприватизационен контрол за 2009 год
511 10.12 Приемане на второ четене на Програма за условията и реда за отпускане на стипендии, за финансово стимулиране и творчески изяви на ученици с изявени дарби и постигнати успехи
510 10.12 Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от Община Враца по утвърдени правила на Комисията по „Здравеопазване, закрила на детето и социални дейности”
509 20.11 Избор на Председател на Общински съвет-Враца.
508 20.11 Избор на Комисия по избора на Председател на Общински съвет-Враца.
507 20.11 Избор на Председател на ОбС-Враца.
506 12.11 Избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Враца, мандат 2010 – 2015 г.
505 12.11 Избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Враца, мандат 2010 – 2015 г.
504

12.11

Предложения за изменение и допълнение на проекта за дневен ред за заседание на Общинския съвет насрочено за 12.11.2009 година.
503 20.10 Вземане на решение от Общинския съвет, в качеството му на орган, упражняващ правата на Общината в търговските дружества за упълномощаването на представител на Община-Враца за участие в общото събрание на МБАЛ Христо Ботев гр. Враца, като дружество с общинско участие.
502 20.10 Избор на  Зам.-Председател на ОбС-Враца ,който да замества Председателя на ОбС-Враца , поради излизане в отпуск, съгласно  Решение № 495/20.10.2009 година на ОбС-Враца.
501 20.10 Определяне състава на Комисия по избор на Зам.-Председател на ОбС-Враца ,който да замества Председателя на ОбС-Враца , поради излизане в отпуск, съгласно Решение № 495/20.10.2009 година на ОбС-Враца.
500 20.10 Определяне състава на Комисия по избор на Зам.-Председател на ОбС-Враца ,който да замества Председателя на ОбС-Враца , поради излизане в отпуск, съгласно Решение № 495/20.10.2009 година на ОбС-Враца.
499 20.10 Определяне състава на Комисия по избор на Зам.-Председател на ОбС-Враца ,който да замества Председателя на ОбС-Враца , поради излизане в отпуск, съгласно Решение № 495/20.10.2009 година на ОбС-Враца.
498 20.10 Определяне състава на Комисия по избор на Зам.-Председател на ОбС-Враца ,който да замества Председателя на ОбС-Враца , поради излизане в отпуск, съгласно Решение № 495/20.10.2009 година на ОбС-Враца.
497 20.10 Определяне състава на Комисия по избор на Зам.-Председател на ОбС-Враца ,който да замества Председателя на ОбС-Враца , поради излизане в отпуск, съгласно Решение № 495/20.10.2009 година на ОбС-Враца.
496 20.10 Определяне състава на Комисия по избор на Зам.-Председател на ОбС-Враца ,който да замества Председателя на ОбС-Враца , поради излизане в отпуск, съгласно Решение № 495/20.10.2009 година на ОбС-Враца.
495 20.10 Отпуск на Председателя на Общински съвет-Враца.
494 13.10 Утвърждаване на купувач на Поземлен имот с ид.№ 12259.1020.368 по КК на гр.Враца с площ от 776,00 кв.м. находящ се на ул.  „Иван Андрейчин” и ул. „ Никола Симов - Куруто”  в гр. Враца (УПИ Х, , зона - втора, кв. 141 по плана на ЦГЧ) с АОС – частна № 1183/15.02.2007г.
493 13.10 Утвърждаване на финансови средства за екологични проекти и проекти за малки граждански инициативи на граждани
492 13.10 Утвърждаване на комисия за избор на кандидатите за съдебни заседатели към Окръжен съд-Враца
491 13.10 Утвърждаване на купувач на Сграда (бивш бикарник) със застроена площ 144,00 кв.м. масивна конструкция на един етаж построена 1960 г.и нива – V категория с площ 9 дка находящи се в с.Тишевица, общ.Враца, местността „Селището” пл.№5410, имот №111009 с АОС – частна №1078/19.10.2006 г
490 13.10 Училищната сграда в село Власатица
489 13.10 Отпускане на персонална пенсия на Галя Борисова Бешкова;Юлия Методиева Георгиева; Надежда Методиева Георгиева; Иво Методиев Георгиев и Христо Методиев Георгиев живущи в с.Баница,Община Враца , ул.”Рила” № 15
488 13.10 Отпускане на персонална пенсия на Василена Калинова Симеонова от гр.Враца , жк.”Дъбника” , бл.25 вх.Г ап.85
487 13.10 Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към Държавния бюджет на Р България
486 13.10 Откриване на процедура за продажба на три обособени обекти, частна общинска собственост
485 13.10 Включване в Програмата  за приватизация за 2009 год.  2 /два/ обекта
484 13.10 Вземане Решение за възлагане на създаването на специализиран орган за Приватизация  и следприватизационен контрол към Общинска администрация Враца и Изготвянето на Правилник за дейността на този орган
483 13.10 Учредяване право на строеж в кв.25 УПИ ІІІ по плана на с.Оходен, Община Враца
482 13.10 Прекратяване  правомощията на управителя на „Тролейбусен транспорт” ЕООД  - г-н Димитър Гъндев
481 13.10 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране –„Синя зона” –гр.Враца на Общински съвет-Враца
480 13.10 Изменение на Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества
479 13.10 Удостояване посмъртно със звание „Почетен гражданин на град  Враца” на Владимир Ганецовски
478 13.10 Удостояване посмъртно със звание „Почетен гражданин на град  Враца” на Мито Орозов (1859-1923)
477 13.10 Промяна в състава на Постоянните комисии към Общински съвет-Враца ОТМЕНЕНО съгласно Решение №4 по Протокол №2 от 06.12.2011г. на Общинския съвет-Враца
476 13.10 Избор на Зам.-Председател на Общински съвет-Враца
475 13.10 КОРЕКЦИЯ НА ЧИСЛЕНОСТТА  НА ЗВЕНО”УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ”
474 13.10 Осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, изчислени по реда на чл.11, ал. 2 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя н учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена
473 13.10 Проектно предложение на Община Враца за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: G161PO001-3.1-02/2009, „Подкрепа за развитието на туристически атракции”, Бюджетна линия: BG161PO001-3.1-02/2009, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”
472 13.10 Обявяване на част от терен публична общинска собственост , престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от ЗОС – за частна общинска собственост
471 13.10 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища
470 13.10 Управление на имоти, частна и публична общинска собственост на територията на Община Враца
469 13.10 Продължаване срока на ликвидация на „Враца Търговия”ЕООД /л/
468 13.10 Уточнение и допълнение към изменение на бюджета на Община Враца за 2009г., съгласно Решение № 458 на Общински съвет-Враца от 04.08.2009 година
467 04.08 Продължаване срока на ликвидация на „Враца Търговия” ЕООД /л/.
466 04.08 Приемане на действия и мерки за стабилизиране и оптимизиране на приходи и разходи по Бюджет 2009 на Община Враца.
465 04.08 Приемане на първо четене на Програма за условията и реда за отпускане на стипендии, за финансово стимулиране и творчески изяви на ученици с изявени дарби и постигнати успехи.
464 04.08 Предоставяне за ползване на физкултурен салон в с.Згориград на Спортен клуб по борба „Ботев-93” гр.Враца.
463 04.08 Прекратяване на Договор за възлагане на управлението на „Тролейбусен транспорт „ ЕООД –Враца от 07.11.2003 г. с Димитър Николов Гъндев.
462 04.08 Даване на предварително съгласие за промяна на предназначението на имот № 086083 в землището на с.Чирен.
461 04.08 Внасяне на информация за изпълнението на решенията на Общински съвет-Враца през първите шест месеца на 2009 г.
460 04.08 Отчет за дейността на Общински съвет-Враца.
459 04.08 Внасяне на информация за работата на Община Враца през първите шест месеца на 2009 година.
458 04.08

Приемане на промени по бюджета на общ. Враца 2009 г. 

Приложение № 4 П Р О Г Р А М А  за капиталовите разходи на община Враца 2009 г.

457 04.08 Изменение на бюджета на Община Враца за 2009 година.
456 04.08 Коригиране на приходите и разходите заложени в Програмата за приватизация и следприватизационен контрол за 2009г.
455 04.08 Текущо изпълнение на бюджета на Община Враца за първо шестмесечие на 2009 година.
454 03.08 Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Враца.
453 03.08 Насрочване на следващо заседание на Общински съвет-Враца.
452 14.07 Предоставяне за ползване на стадион „Христо Ботев” –Враца на ОФК”Ботев” –Враца.
451 14.07 Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху движими вещи – частна държавна собственост от Министерството на образованието и науката на Община Враца.
450 14.07 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.
449 14.07 Одобряване на Заявление за членство на Община Враца  в Европейската  текстилна асоциация /АСТЕ/.
448 14.07 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2009 г., относно  разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се на територията на Община Враца.
447 14.07 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 12259.1026.105 по Кадастралната карта или УПИ ХVІІ-282, кв.20, ж.к.”Медковец” по действащия Устройствен план на гр.Враца.
446 14.07 Продажба на земя, частна общинска собственост, в полза на собствениците на законно построени в нея сгради, находящи се в   кв.194, ЦГЧ по дествайщия Устройствен план на гр.Враца.
445 14.07 Промяна на наименованието на „Звено за диетично хранене към Община Враца” и приемане на Правилник за дейността на Общинско предприятие „Диетично хранене”.
444 14.07 Откриване на процедура за продажба на четири обособени обекти, частна общинска собственост.
443 14.07 Включване в Програмата за приватизация за 2009 г. на два обекта.
442 14.07 Утвърждаване на Правила за предоставяне на финансови средства за екологични проекти и проекти за малки граждански инициативи на граждани.
441 14.07 Удължаване на срока за изпълнение на т.7 на Решение № 428/ 28.05.2009г. на ОбС-Враца , относно : Създаване на общинско предприятие „ Управление на общинските земи и гори”.
440 14.07 Приемане на годишните финансови отчети за 2008г. на търговските дружества със 100 % общинско участие и дружества с дялово участие на Община Враца. Приемане на информация за финансово-икономическите резултати на търговските  дружества със 100 % общинско участие и дружества с дялово участие на Община Враца и  препоръки за оптимизиране дейността на дружествата.
439 14.07 Избор на Председател на Общински съвет-Враца.
438 14.07 Избиране на комисия по избора на Председател на ОбС-Враца.
437 28.05 Обявяване на 2-ри юни / вторник / 2009 година за неработен ден, по случай 133-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета.
436 28.05 Даване на разрешение за откриване на частична акредитационна процедура в областен диспансер за пневмо-фтизиарични заболявания със стационар –Враца.
435 28.05 Подпомагане на творчески инициативи на врачански автори и колективи, предвидени в Решение №356, Протокол №29/ 05.03.2009г. на Общински съвет – Враца.
434 28.05 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2009 г., относно  управление на недвижим имот публична общинска собственост, находящ  се УПИ /Парц. IV в кв. 119 по плана на ЖК „Дъбника” /.
433 28.05 Реализиране на действащия устройствен план на жк.”Река Лева” гр.Враца в частта на прилежащата територия към жилищен блок на ул.”Генерал Гурко” №6 , свързано с премахване на две заварени и отчуждени къщи и изпълнение на предвиденото в плана благоустройство.
432 28.05 Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на Община Враца по определени Правила от Комисия по здравеопазване за закрила на детето и социални дейности.
431 28.05 Разкриване на клуб на пенсионера в с.Лютаджик , Община Враца.
430 28.05 Утвърждаване на купувач на Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за обществено обслужване находящ се в с.Девене общ. Враца УПИ V,  п.и. - 163 , кв. 41, с площ  2 235 м2 и АОС – частна № 1275 издаден  на 18.07.2007г.
429 28.05 Приемане на годишните финансови отчети за 2008 г. на  лечебните заведения, търговски дружества със 100 % общинско участие. Приемане на информация за финансово-икономическите резултати на лечебните заведения – търговски дружества със 100 % общинско участие и препоръки за оптимизиране дейността на дружествата
428 28.05 Създаване на общинско предприятие „Управление на общинските земи и гори”
427 28.05 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.
426 28.05 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2009 г., относно  разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се на територията на Община Враца.
425 28.05 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца/ Приета с Решение №226/06.03.2003 г. многократно изменяна , посл.изм. с Решение № 304/ 29.01.2009 г./ за Изменение на цените на услугите и правата, които Община Враца предоставя , съгласно чл.6, ал.2 от ЗМДТ.
424 28.05 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от съсобствен недвижим имот УПИ V-1446, кв.67 в ж.к.”Река Лева”, гр.Враца или поземлен имот с идентификатор 12259.1014.221 по Кадастралната карта.
423 28.05 Награждаване със „Наградата на Враца „ за 2009 година
422 28.05 Удостояване със званието”Почетен гражданин на Враца”
421 28.05 Удостояване със званието”Почетен гражданин на Враца”
420 28.05 Отпуск на Председателя на Общински съвет-Враца
419 28.05 Допълване състава на Комисия по екология и опазване на околната среда към Общински съвет-Враца
418 30.04 Вземана на Решение на Общинския съвет, в качеството му на орган , упражняващ правата на Община Враца в търговските дружества за упълномощаване на представители на Община Враца за участие в общо събрание на дружествата с общинско участие
417 30.04 Разглеждане и одобряване с решение от Общински съвет , на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията , на проект „Специализирана схема за газификация на територията на град Враца”
416 30.04 Продажба на земя , частна общинска собственост в полза на собственика на законно построена в нея сграда, съставляваща поземлен имот с идентификатор 12259.1017.268 по Кадастралната карта или УПИ ІІ,кв.103 , жк.”Самуил” по действащия Устройствен план на гр.Враца
415 30.04 Възлагане на превозите по маршрутни разписания  Враца – „Врачански балкан” и Враца – в.”Околчица” от  общинската транспортна схема чрез конкурс
414 30.04 Определяне на правила за ползване на мери и пасища , общинска собственост от земеделски стопани отглеждащи животни или от лица , поели задължение да ги подържат в добро земеделско и екологично състояние
413 30.04 Създаване на доброволни формирования за защита при бедствия
412 30.04 Безвъзмездно предоставяне на недвижим имот – общинска частна собственост за ползване от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
411 30.04 Управление на имоти, частна и публична общинска собственост на територията на Община Враца
410 30.04 Продажба на земя, частна общинска собственост, в полза на собственика на законно  построена  в  нея жилищна  сграда, съставляваща урегулиран поземлен имот - УПИ ІІІ,  кв.59, по плана на с.Горно Пещене
409 30.04 Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на общинската част от съсобствен недвижим имот  - поземлен имот с идентификатор 12259.1018.331  по Кадастралната карта  или УПИ VІІ-874, кв.277, ЦГЧ  по действащия Устройствен  план на гр.Враца
408 30.04 Продажба на земя, частна общинска собственост, в полза на собственика на законно построена в нея сграда, съставляваща поземлен имот с идентификатор 12259.1012.328  по Кадастралната карта или УПИ ІІІ,  кв.92 б, ж.к.”Металург” по действайщия Устройствен план на гр.Враца
407 30.04 Продажба на земя, частна общинска собственост, в полза на собственика на законно построена в нея сграда, съставляваща поземлен имот с идентификатор 12259.1020.356  по Кадастралната карта на гр.Враца или УПИ ІІІ,  кв.194, ЦГЧ по дествайщия Устройствен план на гр.Враца
406 30.04 Продажба  на земя, частна общинска собственост, в полза на собственика на законно  построена в нея жилищна сграда, съставляваща  урегулиран поземлен имот –   УПИ Х,  кв.48, по плана на с.Вировско
405 30.04 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2009 г., относно  разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се на територията на Община Враца
404 30.04 Във връзка с многобройни жалби и оплаквания на собственици и ползватели на земеделски земи, касаещи уедряването та масивите по замеползване или навлизането в чужд имот без правно основание
403 30.04 Приемане на годишния отчет на Областния съвет по наркотични вещества –Враца за 2008 година
402 30.04 Разкриване на „Дневен център за възрастни с тежки психични заболявания” (ДЦВТПЗ), като делегирана от държавата дейност.
401 30.04 Разкриване на „Наблюдавано жилище” като делегирана от държавата дейност.
400 30.04 Разкриване клуб на пенсионера в квартал Кулата гр.Враца
399 30.04 Разкриване клубове на пенсионера в с. Вировско и в с. Мраморен – Община Враца
398 30.04 Приемане на Информация за работата на комисията по чл.9 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинските жилища
397 30.04 Приемане на първо четене  на Наредба за рекламата, рекламната дейност , осъществявани на територията на Община Враца
396 30.04 Промяна в състава на Комисия по финанси и бюджет, Комисия по стопанска дейност, транспорт и трудова заетост, Комисия по приватизация и следприватизационен контрол, Комисия по ТСУ и Комисия за закрила на детето, здравеопазване и социална политика към Общински съвет-Враца
395 30.04 Предоставяне за безвъзмездно ползване на училищната сграда в кв.Кулата на Кмета на Община Враца
394 30.04 Кандидатстване на Община Враца по Национална програма за съфинансиране от Министерство на образованието и науката на Общински инвистиционни проекти, насочени към подобряване на материалната база в училищата
393 30.04 Съгласие за издаване на “Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансовото плащане по “Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г., с рег. №  BG161PO001/4.2-01/2008/039 по проект “Между приятели и добри съседи”, одобрен за финансиране по Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.2-01/2008: “Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”, приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество, операция 4.2: Междурегионално сътрудничество
392 30.04 Допълване на Решение № 385 по Протокол № 30 от 02.04.2009г.  на Общинския съвет- Враца за даване на съгласие за допълнително  обезпечаване на кратросрочен общински дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление „ФЛАГ” ЕАД.
391 02.04 Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към Държавния бюджет на Р България.
390 02.04 Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към Държавния бюджет на Р България.
389 02.04 Освобождаване на ликвидатора на общинско дружество”Враца търговия” ЕООД / в ликвидация/ и избор на нов.
388 02.04 На основание чл. 4 , т.5  от ППЗВСГЗГФ , чл.53, ал.4 от Закона за горите и одобрен годишен план – извлечение за ползване на дървесина в ДГФ и гори собственост на Общините през 2009г. за землище с.Згориград, Община Враца, собственост на Община.
387 02.04 Откриване  на нови сезонни  автобусни  линии по направление  Враца - ” Врачански балкан” и Враца – в.”Околчица”.
386 02.04 Учредяване  право на пристрояване и надстрояване е на сграда, построена върху имот, частна общинска собственост -  УПИ І, кв.181А по действащия Устройствен план на гр.Враца.
385 02.04 Поемане на краткосрочен общински дълг чрез Фонд за органите на местното управление „ФЛАГ”
384 02.04 Промяна на собственост ( от публична общинска собственост в  публична държавна собственост на път VRC 1035 (ІІ-15)- Чирен- Девене
383 02.04 Намаление на  начална тръжна цена за продажба на четири обособени  обекти,  частна  общинска  собственост
382 02.04 Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за обществено обслужване находящ се в с.Девене общ. Враца УПИ ІV ,  п.и. - 163, кв. 41, с площ  2 220 м2  и АОС – частна № 1274 издаден  на 18.07.2007г.
381 02.04 Проведен търг с явно наддаване за продажбата на: Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за обществено обслужване находящ се в с.Девене общ. Враца УПИ І ,  п.и. - 163, кв. 41, с площ  2 265 м2  и АОС – частна № 1273 издаден  на 18.07.2007г.
380 02.04 Кандидатстване за участие  на Община Враца към Проект „Създаване на Балканска мрежа от училища утвърждаващи здраве. Здравно образование за превенция на употребата на наркотични вещества  по метода на „Връстници обучават връстници”
379 02.04 Цифрови модели на КВС, по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ
378 02.04 Допълнение  на Решение № 376 относно: Избиране на Управител на „ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ –Враца „ЕООД гр.Враца на ОбС-Враца
377 02.04 Избиране на Управител на „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ –Враца „ЕООД гр.Враца
376 02.04 Избиране на Управител на „ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ –Враца „ЕООД гр.Враца
375 02.04 Назначаване на Комисията за установяване на жилищни нужди и картотекиране на нуждаещи се граждани
374 02.04 Увеличение на основните месечни възнаграждения на кмета на Община Враца и председателя на Общински съвет Враца
373 02.04 Увеличение на основните месечни  възнаграждения на кметовете   на кметства.
372 02.04 Допълнение на бюджета на Община Враца за 2009 г.
371 02.04 Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на  общинската част от съсобствен недвижим имот, находящ се в ж.к.”Река Лева”, кв.60, пл.№638, гр.Враца или в поземлен имот с идентификатор 12259.1014.22 по Кадастралната карта.
370 02.04 Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на общинската част от съсобствен недвижим имот -  УПИ ХVІІ-313, кв.33 по плана на с.Паволче.
369 02.04 Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на общинската част от сграда, изградена в у.п.и./Парц. І/, п.и. 12259.1018.292 в кв.125, по плана на ЦГЧ  гр.Враца, цялата представляваща „СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  - МАГАЗИН”.
368 02.04 Откриване процедура за провеждане на публичен подбор за избор на управител на еднолично дружество с ограничена отговорност „Общински пазари и тържища” ЕООД, собственост на община Враца и определяне на условията за организиране и провеждане на подбора съобразно Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества
367 02.04 Обявяване на част от терен публична общинска собственост, престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от ЗОС -  за частна общинска собственост.
366 02.04 Продажба на  земя, частна общинска собственост на собственика на законно построени в нея сгради, съставляваща - поземлен имот с идентификатор 12259.1014.119 и поземлен имот с идентификатор 12259.1014.118 по Кадастралната карта на  гр.Враца, находящи се  в УПИ ІІ,  кв.68, ж.к.”Р.Лева” по действащия устройствен план на гр.Враца.
365 02.04 Избиране на Комисия за разглеждане на предложенията за удостояване със звание Почетен гражданин на Враца за 2009 година и „Наградите на Враца”
364 02.04 Утвърждаване на Ботевски организационен  комитет
363 05.03 Промяна в   Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Враца , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация ОТМЕНЕНО съгласно Решение №3 по Протокол №2 от 06.12.2011г. на Общинския съвет-Враца и и Решение №7 по Протокол №2 от 06.12.2011г. на Общинския съвет-Враца
362 05.03 Приемане  бюджета на Община Враца  за 2009 г
361 05.03 Предложения за изменения и допълнения по проекто - бюджет 2009”
360 05.03 Предложения за изменения и допълнения по проекто - бюджет 2009”
359 05.03 Предложения за изменения и допълнения по проекто - бюджет 2009”
358 05.03 Предложения за изменения и допълнения по проекто - бюджет 2009”
357 05.03 Предложения за изменения и допълнения по проекто - бюджет 2009”
356 05.03 Предложения за изменения и допълнения по проекто - бюджет 2009”
355 05.03 Предложения за изменения и допълнения по проекто - бюджет 2009”
354 05.03 Предложения за изменения и допълнения по проекто - бюджет 2009”
353 05.03 Предложения за изменения и допълнения по проекто - бюджет 2009”
352 05.03 Предложения за изменения и допълнения по проекто - бюджет 2009”
351 05.03 Предложения за изменения и допълнения по проекто - бюджет 2009”
350 05.03 Предложения за изменения и допълнения по проекто - бюджет 2009”
349 05.03 Предложения за изменения и допълнения по проекто - бюджет 2009”
348 05.03 Предложения за изменения и допълнения по проекто - бюджет 2009”
347 05.03 Предложения за изменения и допълнения по проекто - бюджет 2009”
346 05.03 Предложения за изменения и допълнения по проекто - бюджет 2009”
345 05.03 Предложения за изменения и допълнения по проекто - бюджет 2009”
344 05.03 Предложения за изменения и допълнения по проекто - бюджет 2009”
343 05.03 Предложения за изменения и допълнения по проекто - бюджет 2009”
342 05.03 Предложения за изменения и допълнения по проекто - бюджет 2009”
341 05.03 Предложения за изменения и допълнения по проекто - бюджет 2009”
340 05.03 Предложения за изменения и допълнения по проекто - бюджет 2009”
339 05.03 Предложения за изменения и допълнения по проекто - бюджет 2009”
338 05.03 Предложения за изменения и допълнения по проекто - бюджет 2009”
337 05.03 Одобряване на обща численост и структура на общинската администрация за мандат 2007-2011 г.
336 05.03 Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Враца през 2009г.”
335 05.03 Приемане отчета на бюджета на Община Враца с направените изменения и допълнения за 2008 г.
334 19.02 Актуализиране състава на общинската комисия за обществен ред и сигурност изградена на основание ДОГОВОР ЗА СИГУРНОСТ В ОБЩИНА ВРАЦА
333 19.02 Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху движими вещи – частна държавна собственост от Министерството на образованието и науката на Община Враца
332 19.02 Обявяване на сграда – Стоматологична поликлиника за частна общинска собственост
331 19.02 Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
330 19.02 Промяна в състава на Областния съвет по наркотични вещества
329 19.02 Изменение на § 3”а” от ПЗР на Наредбата за определяне размера на местните данъци през 2009 г. , приета с Решение № 303 /29.01.2009 година на Общински съвет-Враца
328 19.02 Приемане Програма за приватизация и следприватизационен контрол на обекти общински не жилищни имоти
327 19.02 Изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества
326 19.02 Ползване от горите и земите в горски фонд- общинска собственост на територията на Община Враца
325 19.02 Промени в Правилника за символите, празниците и наградите на Община Враца

 324

 29.01 Вземане на решение по изпълнение на Договор за продажба чрез конкурс на общински нежилищен имот, невключен в състава на общинско предприятие

 323

 29.01 Кандидатстване на Община Враца по проект „Красива България” по мярка 02-02 „Спешно подпомагане на социални домове”

 322

 29.01 Проведен търг с явно наддаване за продажба на Самостоятелен  обект в сграда с идентификационен № 12259.1026.75.1.2 по кадастралната карта на гр.Враца

 321

 29.01 Приемане на отчет за дейността на Общински съвет-Враца за периода 01.01.2008г.- 31.12.2008 г.

 320

 29.01 Приемане на тематичен план за дейността на Общински съвет-Враца за първото полугодие на 2009 година

 319

 29.01 Приключване на ликвидацията на общинско търговско дружество  „Враца – търговия” ЕООД (в ликвидация), рег. по фирм. дело № 822/1992 г. по описа на Окръжен съд -  Враца

 318

 29.01 Предоставяне за безвъзмездно ползване на училищната сграда в с. Косталево на Кметство с. Косталево

 317

 29.01 Управление на имоти, частна и публична общинска собственост на територията на Община Враца

 316

 29.01 Разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се на територията на Община Враца

 315

 29.01 Създаване на временна комисия по наименованията

 314

 29.01 Приемане на План-сметка на приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за Община Враца и определяне на размера за такса битови отпадъци в Община Враца през 2009 г.

 313

 29.01 Разкриване на клуб на пенсионера в с. Бели Извор, Община Враца

 312

 29.01 Установяване на побратимени връзки и сътрудничество между град Франфуркт на Одер, Германия и град Враца, Република България

 311

 29.01 Приемане  на второ четене на проект за „ Наредба за условията за реда за управление и разпореждане с общински жилища”

 310

 29.01 Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на общинската част от съсобствен недвижим имот , находящ се в жк.”Река Лева” , кв.60 , пл.№ 638 , гр.Враца или в поземлен имот с идентификатор 1225.1014.22 по Кадастралната карта

 309

 29.01 Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на общинската част от съсобствен недвижим имот, находящ се в жк.”Медковец” , кв.281,УПИ ІІІ или в поземелен имот с идентификатор 12259.1025.588 по Кадастралната карта на гр.Враца

 308

 29.01 Избиране на Управител на „Паркинги и гаражи –Враца „ЕООД гр.Враца
 307  29.01 Избор на Съвет на Директорите на „РТВ-Вестител –Враца” ЕАД

 306

 29.01 Искане за отписване от актовите книги за общинска собственост / деактуване/ на сгради, бивша собственост на ОРБ”Христо Ботев” и включени в капитала в МБАЛ”Христо Ботев” АД при преобразуването на публичните здравни заведения по Закона за лечебните заведения / обн.ДВ ,бр.62 от 09.07.99г./ 

 305

 29.01 Избор на Комисия за установяване на конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 304

 29.01 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца

 303

 29.01 Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци през 2009 г. на
територията на Община Враца

 302

 29.01 Промяна в състава на Комисия по земеделие и гори и Комисия по бедствия и аварии  към  Общински съвет-Враца