начало » Общински съвет » Решения 2010

Решения 2010 година

Решение № От дата Относно
859 28.12 Внасяне на допълнителна парична вноска на „Паркинги и гаражи – Враца” ЕООД /в ликвидация/ за обезпечаване процеса на ликвидация.
858 28.12 Избиране на временна анкетна комисия.
857 28.12 Увеличаване капитала на РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД и промяна Устава на дружеството.
856 28.12 Утвърждаване на разходи за предстоящ ремонт.
855 28.12 Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от Общински съвет – Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване, за закрила на детето и социална политика.
854 28.12 Приемане на Общинска стратегия за развитие на  социалните услуги в община Враца 2011 – 2015г.
853 28.12 Подготовка на проект по „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Враца” за кандидатстване по Оперативна програма „Техническа помощ” приоритетна ос 3 „Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация”.
852 28.12 Отпускане на персонална пенсия на Валя Николаева Николова ЕГН:0741311932, с постоянен адрес гр.Враца ж.к. „Младост” 5 вх.В, ет.2, ап.67.
851 28.12 Спортни обекти и съоръжения и обекти със стопанско предназначение общинска собственост, управлявани от Община Враца, и/или предоставени за управление на Общинско предприятие „Спорт и туризъм” – Враца.
850 28.12 Управление на имоти, частна и публична общинска собственост на територията на Община Враца.
849 28.12 Предварително съгласие за промяна предназначението на поземлен имот – публична общинска собственост във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаично съоръжение.
848 28.12 Продажба на общинско жилище по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.
847 28.12 Продажба  на земя, частна общинска собственост, в полза на собственика на законно  построена в нея сграда, съставляваща  урегулиран поземлен имот – УПИ VІІІ, кв.125, ЦГЧ, гр.Враца
846 10.12 Промяна фирмата на „Специализирана болница за пневмо-фтизиатрични заболявания” – Враца ЕООД (СБПФЗ) в „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания” - Враца ЕООД (СБАЛПФЗ).
845 07.12 Приемане на Декларация за статута и съдбата на поделение 52380 гр.Враца.
844 07.12 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища (Приета с Решение №311 по Протокол №27/29.01.2010г. от Общински съвет – Враца, изм. и доп. с Решение №700 /29.06.2010г.).
843 07.12 Отпускане на еднократна финансова помощ на Данка Дунова Коцева, ЕГН 3612141912,  с адрес:гр.Враца, ул.”Леонова”№60,вх.А, ап.2.
842 07.12 Отпускане на еднократна финансова помощ на Вергиния Петрова Ненкова, ЕГН 3503062036,  с адрес: гр.Враца, ул. „Братя Миладинови” №10, вх.Б, ап.35.
841 07.12 Откриване на процедура по провеждане на публичен подбор за избор на управител и възлагане  управлението на  „ДКЦ І” ЕООД – Враца.
840 07.12 Прекратяване на договора с ликвидатора на „Паркинги и гаражи - Враца” ЕООД /в ликвидация/ и избор на нов ликвидатор.
839 07.12 Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от общински имот  публична общинска собственост за нуждите на Народно читалище „Фар 1930” с. Паволче.
838 07.12 Съгласие за участие в Проект за Социално включване (ПСВ) на МТСП, под-проект на Община Враца „СТИМУЛ - Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността”.
837 07.12 Съгласие за участие в Проект за Социално включване (ПСВ) на МТСП, под-проект на Община Враца „СТИМУЛ - Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността”.
836 07.12 Съгласие за участие в Проект за Социално включване (ПСВ) на МТСП, под-проект на Община Враца „СТИМУЛ - Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността”.
835 07.12 Съгласие за участие в Проект за Социално включване (ПСВ) на МТСП, под-проект на Община Враца „СТИМУЛ - Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността”.
834 07.12 Съгласие за кандидатстване с проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”.
833 07.12 Предоставяне за ползване на спортни обекти и съоръжения и обекти със стопанско предназначение общинска собственост, предоставени за управление от Община Враца на Общинско предприятие „Спорт и туризъм” – Враца.
832 07.12 Предоставяне за възмездно ползване на движимо имущество – автобус, собственост на Община Враца.
831 07.12 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти по проект „Превенция на риска от наводнения в Община Враца”.
830 07.12 Наредба за отмяна на Наредбата за организацията на движение при кратковременно платено паркиране „Синя зона” – гр.Враца (Приета с Решение № 125 от 29.05.2008г., изм. и доп. с Решение № 144 от 08.07.2008г., изм. и доп. с Решение № 560 от 28.01.2010г.).
829 07.12 Създаване на Общинско предприятие „Паркинги и гаражи".
828 07.12 Актуализация на списъка на групите общински жилища по  вид, брой и местонахождение.
827 07.12 Продажба на общинско жилище по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.
826 07.12 Продажба на земя, частна общинска собственост в полза на собственика на законно построена в нея сграда, съставляваща  урегулиран поземлен имот – УПИ VІІ, кв.109, ж.к. „Дъбника”, гр.Враца.
825 07.12 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот съставляващ - УПИ ХІV-301, кв.29, с.Паволче.
824 07.12 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижими имоти, находящи се  в  кв.34  по  плана  на  с.Чирен.
823 07.12 Съгласие за учредяване право на строеж върху общинска земя, съставляваща УПИ VІ, кв.234 А, „Източна промишлена зона”, гр.Враца – поземлен имот с идентификатор 12259.1021.352 по Кадастралната картата, за изграждане на обект от техническа инфраструктура.
822 07.12 Общинска програма за опазване на околната среда (2010-2014).
821 07.12 Приемане на годишни планове за развитие на читалищната дейност.
820 16.11 Издаване абонаментни карти на граждани за пътуване на преференциални цени от „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД.
819 16.11 Осигуряване на медицинска апаратура за „Комплексен онкологичен център” – Враца ЕООД (КОЦ).
818 16.11 Прекратяване на договора с ликвидатора на „Обредни дейности” ЕООД – Враца /в ликвидация/ и избор на нов ликвидатор.
817 16.11 Приемане на Програма за ликвидация на „Стоматологичен център – І” ЕООД – Враца /в ликвидация/.
816 16.11 Приемане на Начален ликвидационен баланс и Програма за ликвидация на „Спортни имоти – Враца” ЕООД /в ликвидация/.
815 16.11 Отдаване под наем на имоти публична общинска собственост, предоставени за управление от Община Враца на Общинско предприятие „Спорт и туризъм” – Враца.
814 16.11 Отдаване под аренда на недвижими имоти публична  общинска собственост представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – пасища, мери находящи се в землището на с.Згориград, Община Враца.
813 16.11 Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление а отпадъците на територията на община Враца.
812 16.11 Продажба  на земя, частна общинска собственост, съставляваща  урегулиран поземлен имот – УПИ VІІ, кв.12, с.Паволче, в полза на собственика на законно  построена в него жилищна сграда.
811 16.11 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот съставляващ – УПИ Х-357, кв.39, с.Паволче.
810 16.11 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот съставляващ – УПИ ІV-49, кв.4, с.Бели Извор.
809 16.11 Създаване на общинско предприятие „Обредни дейности".
808 16.11 Приемане на корекции на План – сметка за разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за Община Враца до края на  2010г.
807 16.11 Общинска програма за опазване на околната среда  (2010-2014).
806 16.11 Споразумение за сътрудничество между Община Враца, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие, Регионална библиотека “Христо Ботев” Враца и читалищата от Община Враца, одобрени от Програма “Глоб@лни библиотеки- България”, целеви библиотеки за Етап 2010 и на основание чл.61, ал.1, вр. ал.2,  т.4, буква “г” от ЗМСМА в частта “изпълнение на  конкретни проектни дейности” и  Решение №538 от Протокол №43/22.12.2009 година Общински съвет Враца.
805 16.11 Компенсирани промени в разчета на средствата, предоставени от Републиканския бюджет като целева субсидия за капиталови разходи на Община Враца за 2010г. и от фонд за инвестиции и дълготрайни активи.
804 16.11 Изменение на бюджета на Община Враца за 2010г.
803 16.11 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2010г., относно  разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се на територията на Община Враца.
802 16.11 Актуализация на  Програмата за приватизация за 2010г.
801 04.11 Прекратяване осигуряването и изплащането на възнаграждение като управител на „Специализирана болница за пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца” ЕООД (СБПФЗ) на д-р Марияна Стоянова Маркова.
800 04.11 Предварително съгласие за промяна предназначението на поземлен имот – публична общинска собственост във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаично съоръжение.
799 04.11 Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2010г., относно  разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се на територията на Община Враца.
798 04.11 Продажба  на земя, частна общинска собственост, в полза на собственика на законно  построена в нея сграда, съставляваща  урегулиран поземлен имот –   УПИ ІV, кв.72, ж.к.”Река Лева”, гр.Враца.
797 04.11 Продажба  на земя, частна общинска собственост, в полза на собственика на законно  построена в нея сграда, съставляваща  урегулиран поземлен имот –   УПИ ХVІІІ, кв.121, ж.к.”Дъбника”, гр.Враца.
796 04.11 Продажба  на земя, частна общинска собственост, в полза на собственика на законно  построена в нея сграда, съставляваща  урегулиран поземлен имот –   УПИ І, кв.27, ж.к.Медковец, гр.Враца.
795 04.11 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от незастроен урегулиран поземлен имот - УПИ ХХVІІІ-5017, кв.316, ж.к.”Толбухин юг” по действащия Устройствен план на гр.Враца
794 04.11 Предложение за сключване на споразумение за сътрудничество между Община Враца, Областна администрация Враца и Областна администрация Плевен за подготовка и последваща реализация на съвместен проект: „Ефективно управление чрез създаване на качествени предпоставки за изпълнение на политиките на областно и общинско ниво” по бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, приоритетна ос 1. „Добро управление” на Оперативна Програма „Административен Капацитет”
793 30.09 Изработване на План за защита при бедствия и аварии
792 30.09 Изменение на Решение № 641 по Протокол № 51/04.05.2010г. на Общински съвет – Враца
791 30.09 Кандидатстване с проект „Превенция на риска от наводнения в Община Враца” по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010: „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”
790 30.09 Кандидатстване с проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца” по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско, възстановяване и развитие”
789 30.09 Осигуряване на допълнителни средства за учебната 2010/2011 г. за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, изчислени по реда на чл. 11, ал. 3 от Наредба №7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена
788 30.09 Приемане на правилник  за работата на Консултативния съвет по въпросите на туризма към Община Враца
787 30.09 Предоставяне за управление имот на ОП „Социални дейности” и промяна в структурата
786 30.09 Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, предоставен за управление от Община Враца на Общинско предприятие „Спорт и туризъм” Враца
785 30.09 Промяна на Решения на Общински съвет Враца, относно ползване на материално техническата база на закрити учебни заведения
784 30.09 Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца, изменена и допълнена с решение № 304/29.01.2009 год. на Общински съвет Враца и Наредба за изменение на Наредбата за рекламата и рекламната дейност, осъществявани на територията на Община Враца, приета с решение № 724/29.07 на Общински съвет Враца
783 30.09 Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление а отпадъците на територията на община Враца
782 30.09 Уточнение и допълнение към Решение № 723 на Общински съвет – Враца от 29.07.2010г.
781 30.09 Предварително съгласие за промяна предназначението на поземлен имот – публична общинска собственост във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаично съоръжение
780 30.09 Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, на подробен устройствен план за част от територията на Община Враца – масиви № 000, 088, 092 и 189 в землището на с.Лиляче и масиви № 057, 086, 134 и 135 в землището на с. Чирен за изграждане на обект „Комплекс кариера с.Лиляче”
779 30.09 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 12259.1023.249 по Кадастралната карта или УПИ ІV, кв.200-а, ж.к. „Околчица”, по действащия Устройствен план на гр.Враца
778 30.09 Продажба  на земя, частна общинска собственост, в полза на собственика на законно  построена в нея сграда, съставляваща  урегулиран поземлен имот – УПИ VІІІ, кв.125, ЦГЧ, гр.Враца
777 30.09 Продажба  на земя, частна общинска собственост, в полза на собственика на законно  построена в нея сграда, съставляваща  урегулиран поземлен имот – УПИ І, кв.200-б, ж.к. „Околчица”, гр.Враца
776 30.09 Продажба  на земя, частна общинска собственост, в полза на собственика на законно  построена в нея сграда, съставляваща  урегулиран поземлен имот – УПИ ХVІІ-123, кв.177, ж.к. „Кемера-Художника”, гр.Враца
775 30.09 Безвъзмездно предоставяне на недвижим имот – публична общинска собственост за ползване от Филиал Враца към Медицински университет – София
774 30.09 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2010г., относно  разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се на територията на Община Враца
773 30.09 Откриване на процедура за продажба на обособен обект, частна  общинска  собственост
772 30.09 Прекратяване на „Паркинги и гаражи – Враца” ЕООД
771 30.09 Прекратяване на „Общински пазари – Враца” ЕООД
770 30.09 Прекратяване на „Обредни дейности – Враца” ЕООД
769 30.09 Приемане на Програма за изпълнение на процедурата по ликвидация на „Стоматологичен център І – Враца” ЕООД
768 09.09 Прекратяване осигуряването и изплащане на възнаграждението като общински съветник на Радка Цветанова Тошева, избрана с Решение № 419/30.10.2007 година на Общинска избирателна комисия – Враца
767 09.09 Осигуряване на допълнителни средства за учебната 2010/2011г. за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, изчислени по реда на чл.11, ал.2 от Наредба № 7/29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена
766 09.09 Промяна в капиталовата програма за 2010г.
765 09.09 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2010г., относно  управление на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се на територията на Община Враца
764 09.09 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2010г., относно предоставяне на концесия на недвижими имоти публична общинска собственост, находящи се на територията на Община Враца
763 09.09 Продажба на дървен материал (топола)  в с. Бели извор
762 09.09 Промяна фирмата на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар” – Враца ЕООД (ОДПЗС) в „Център за психично здраве – Враца” ЕООД (ЦПЗ)
761 09.09 Промяна фирмата на „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар” – Враца ЕООД (ОДПФЗС)   в „Специализирана болница за пневмо-фтизиатрични заболявания” - Враца ЕООД (СБПФЗ)
760 09.09 Промяна фирмата на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар” – Враца ЕООД (МДОЗС) в „Комплексен онкологичен център” – Враца ЕООД (КОЦ)
759 09.09 Промяна фирмата на „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар” – Враца ЕООД (ОДКВЗС) в „Център за кожно-венерически заболявания” – Враца ЕООД (ЦКВЗ)
758 09.09 Общинска Програма на мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби през 2010 година
757 09.09 Преобразуване чрез вливане на ЦДГ „Вълшебница” в ОДЗ „Славейче” гр. Враца
756 09.09 Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата, навършили петгодишна възраст
755 09.09 Приемане на второ четене на „Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Враца”
754 19.08 Приемане на промените по бюджета на Община Враца за 2010г. в съответствие с изменените бюджетни взаимоотношения с ЦБ, съгласно ЗИД на ЗДБРБ за 2010 година
753 19.08 Приемане на промените по бюджета на Община Враца за 2010 г. в съответствие с изменените бюджетни взаимоотношения с ЦБ съгласно ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г.
752 19.08 Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на с. Вировско
751 19.08 Ползване на дървесина от гори и земи от горския фонд-общинска собственост
750 19.08 Отдаване под наем на недвижими имоти публична общинска собственост – закрити учебни заведения на
територията на община Враца
749 19.08 Промяна в структурата на общинска администрация-Враца за мандат 2007-2011 година
748 19.08 Приемане на промените по бюджета на Община Враца за 2010 г. в съответствие с изменените бюджетни взаимоотношения с ЦБ съгласно ЗИД на ЗДБРБ за 2010 година
747 29.07 Разглеждане на предложение от общински съветници от ПП „Атака” относно приемане на декларация по повод насилие извършено върху журналиста от „Модерна Враца” Валя Кръстева,
746 29.07 Предложения за оптимизиране на дейността- кратковременно платено паркиране – „Синя зона” -  гр. Враца,
745 29.07 Откриване на процедура за продажба на обособен обект, частна  общинска  собственост,
744 29.07 Продажба  на земя, частна общинска собственост, съставляваща  урегулиран поземлен имот – УПИ ІV, кв.23 ж.к."Младост", гр.Враца в полза на собственика на законно  построена в него сграда,
743 29.07 Продажба  на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ ІІІ, кв.200-а, ж.к."Околчица", гр.Враца в полза на собственика на законно  построена в него сграда,
742 29.07 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 12259.1019.315 по Кадастралната карта или УПИ ІІІ-2493, кв.150, ЦГЧ  по действащия Устройствен план на гр.Враца,
741 29.07 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 12259.1019.314 по Кадастралната карта или УПИ V-2497, кв.150, ЦГЧ  по действащия Устройствен план на гр.Враца,
740 29.07 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 12259.1024.44 по Кадастралната карта или УПИ V-809, кв.306, ж.к.”Толбухин юг” по действащия Устройствен план на гр.Враца,
739 29.07 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 12259.1017.266 по Кадастралната карта или УПИ ХV, кв.16 ЦГЧ, по действащия Устройствен план на гр.Враца,
738 29.07 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 12259.1023.249 по Кадастралната карта или УПИ ІV, кв.200-а, ж.к.”Околчица”, по действащия Устройствен план на гр.Враца,
737 29.07 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 12259.1027.395 по Кадастралната карта или УПИ ІV, кв.9, Източна промишлена зона, по действащия Устройствен план на гр.Враца,
736 29.07 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот съставляващ - УПИ ІІ-144, кв.38  по плана на  с.Голямо Пещене,
735 29.07 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот съставляващ - УПИ V-255, кв.69, с.Горно Пещене,
734 29.07 Приемане на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Враца,
733 29.07 Ползване на дървесина от гори и земи от горския фонд – общинска собственост,
732 29.07 Приемане на отчет за дейността на администрацията на Община Враца за периода 01.01. – 30.06.2010г,
731 29.07 Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет-Враца за периода 01.01.2010г.-30.06.2010г,
730 29.07 Отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – ниви в землищата на населените места на община Враца,
729 29.07 Допълване  и актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2010 г., относно  разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се на територията на Община Враца,
728 29.07 Приемане информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Враца към 30.06.2010 година,
727 29.07 Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, № 58111 – C065 -256 / 21.12.2009 г,
726 29.07 Промени в Бюджета на Община Враца за 2010г. и Програмата за капиталови разходи на Община Враца за 2010г,
725 29.07 Приемане на първо четене на „Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Враца”,
724 29.07 Приемане на второ четене на Наредба за рекламата и рекламната дейност, осъществявани на територията на Община Враца,
723 29.07 Преобразуване чрез сливане на Общинско предприятие „Диетично хранене” в Общинско предприятие „Социални дейности”, съвместяващо дейността на досега действащото общинско предприятие, дейността на Общинско звено „Ученическо столово хранене” и дейността на Специализирано общинско звено за социални услуги,
722 29.07 Създаване на общинско предприятие „Спорт и туризъм",
721 29.07 Прекратяване на „Спортни имоти – Враца” ЕООД,
720 29.07 Отдаване под наем и аренда на земеделски земи  от общинският поземлен фонд и земеделски земи стопанисвани и управлявани от Община Враца на основание и чл.37п, ал.1 и ал.2 , чл.37 п, ал.3 във вр. с чл.19 ал.1 при спазване на изискванията по чл.37и до чл.37о от Закона  за собствеността и ползване на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,
719 29.07 Промяна на статута на сграда /Стоматологична поликлиника/ от общинска публична в общинска частна собственост,
718 29.07 Даване на съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на Общински съвет - Враца,
717 29.07 Удължаване срока на ликвидация на „Стоматологичен център – І” ЕООД /в ликвидация/ – Враца и избор на ликвидатор,
716 29.07 Заличаване на „Враца търговия” ЕООД – Враца /в ликвидация/ в Агенция по вписванията -  Враца,
715 29.07 Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за периода 01.01.2010 г. – 30 .06.2010 г,
714 29.07 Приемане на второ четене на Наредба за създаване, управление и контрол на общинските предприятия,
713 16.07 Вземане мерки за подпомагане на РТВ „Вестител”-Враца” ЕАД за обезпечаване и изплащане на задължения на дружеството
712 29.06 Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация ОТМЕНЕНО съгласно Решение №3 по Протокол №2 от 06.12.2011г. на Общинския съвет-Враца
711 29.06 Утвърждаване на финансови средства за проекти на малки инициативи на граждани
710 29.06 Приемане на доклад за дейността на Временна комисия за проучване и анализиране организацията и финансирането на ОП „Диетично хранене”, ОЗ „Ученическо столово хранене” и Специализирано общинско звено за социални услуги
709 29.06 Актуализиране състава на Общинска комисия по безопасност на движението
708 29.06 Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, на подробен устройствен план – специализирана схема на техническата инфраструктура на територията на Община Враца – „Трасе на кабел ниско напрежение за ел.захранване на п.и. 12259.197.28, местност „Орешака” в землището на гр.Враца”
707 29.06 Извършване на разпоредителна сделка по реда на чл. 19, ал. 9 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) във връзка с чл.19, ал.4, т.5 от същия закон и чл.62 и чл.63 от Закона за енергетиката с част от поземлен имот № 036003 по плана за земеразделяне землището на с.Косталево, предвиден с проект за подробен устройствен план за изграждане на обект “Одорираща станция” – част от техническата инфраструктура на газопреносната мрежа на “РИЛА ГАЗ” АД
706 29.06 Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, на подробен устройствен план – специализирана схема на техническата инфраструктура на територията на Община Враца – „Газопроводно отклонение от АГРС 55’’ в масив №784 в землището на с.Косталево по общински пътища до регулацията на гр.Враца
705 29.06 Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, на подробен устройствен план – специализирана схема на техническата инфраструктура на територията на Община Враца – „Трасе на оптичен кабел от началото на ул. „Илинден” до ул. „Люляците” в кв. „Бистрец”, гр.Враца
704 29.06 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 12259.1010.124 по Кадастралната карта на гр.Враца съставляващ УПИ ХХ, кв.150, ж.к.”Дъбника” по действащия Устройствен план на гр.Враца
703 29.06 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 12259.1021.183 по Кадастралната карта на гр. Враца съставляващ УПИ ІІІ, кв.234-а, ул. „В. Кънчов” по действащия Устройствен план на гр.Враца
702 29.06 Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2010г., относно разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се на територията на Община Враца
701 29.06 Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Враца
700 29.06 Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета от ОбС Враца с Решение №311/2009 г.
699 29.06 Провеждане на процедура по ЗОП за обследване на енергоефективни мерки и избор на изпълнител по модела на ЕСКО – договорите за общински сгради
698 29.06 Създаване на общинско предприятие за туристически услуги „Вратцата”
697 29.06 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за определянето и администрирането на местните такси цени и услуги и права на територията на Община Враца
696 29.06 Изменение и допълнение на Решение №625 в Протокол№49 от 25.03.2010г. на Общински съвет-Враца
695 29.06 Отдаване под наем на недвижими имоти публична общинска собственост представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади в землищата на населените места на община Враца
694 29.06

ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ!

Отдаване под наем и аренда на земеделски земи от общинският поземлен фонд и земеделски земи стопанисвани и управлявани от Община Враца на основание и чл.37п, ал.1 и ал.2 , чл.37 п, ал.3 във вр. с чл.19 ал.1 при спазване на изискванията по чл.37и до чл.37о от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи /ЗСПЗЗ/

693 29.06 Определяне размера на минимални наемни цени за земеделска земя общинска собственост и наемната цена на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ
692 29.06 Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от общински имот публична общинска собственост за нуждите на Народно читалище „Бъдеще-1926” с. Бели извор
691 29.06 Предоставяне на средства за закупуване на предметна награда на Езикова гимназия „Йоан Екзарх”- гр.Враца, във връзка с 40- годишнината от създаването й
690 29.06 Наредба за условията и реда за финансовото подпомагане на спортните туристически прояви, включени в календара на Община Враца
689 29.06 Приемане на първо четене на Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия
688 29.06 Удължаване срока на ликвидация на „Стоматологичен център – І” ЕООД /в ликвидация/ – Враца и избор на ликвидатор
687 29.06 Удължаване срока на ликвидация на „Враца търговия” ЕООД – Враца /в ликвидация/ до заличаване на “ Враца търговия “ ЕООД /в ликвидация/ в Агенция по вписванията - Враца
686 16.06 Приемане на Декларация осъждаща действията на членове на ПП „АТАКА” в навечерието на Ботевите празници
685 16.06 Провеждане на процедура по ЗОП за обследване на енергоефективни мерки и избор на изпълнител по модела на ЕСКО-договорите за общински сгради
684 16.06 Приемане на годишните финансови отчети за 2009 год. на  „Медикотехническа лаборатория по зъбопротезиране” ЕООД – Враца- лечебно заведение, търговски дружества със 100% общинско  участие. Приемане на информация за финансово-икономическите резултати за 2009г.  на „Медикотехническа лаборатория по зъбопротезиране” ЕООД – Враца - лечебно заведение, търговски дружества със 100 % общинско участие и препоръки за  оптимизиране дейността на дружеството
683 16.06 Приемане на годишните финансови отчети за 2009 год. на  „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина” ЕООД – Враца- лечебно заведение, търговски дружества със 100% общинско  участие. Приемане на информация за финансово-икономическите резултати за 2009г.  на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина” ЕООД – Враца - лечебно заведение, търговски дружества със 100 % общинско участие и препоръки за  оптимизиране дейността на дружеството
682 16.06 Приемане на годишните финансови отчети за 2009 година на търговските дружества със 100 % общинско участие и дружествата с дялово участие на Община Враца. Приемане на Информация за финансово-икономическите резултати от дейността на търговските дружества с общинско участие за 2009 г. и препоръки за оптимизиране на дейността на дружествата
681 27.05 Упълномощаването на представител на Община Враца за участие в редовно заседание на Общото събрание на МБАЛ „Христо Ботев”АД -  Враца.
680 27.05 Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от общински имот публична общинска собственост  за нуждите на Дом за деца и възрастни с увреждания „Зорница” - Враца.
679 27.05 Избор на Временна комисия за проучване и анализиране организацията и финансирането на ОП”Диетично хранене”, ОЗ „Ученическо столово хранене” и Специализирано общинско звено за социални услуги.
678 27.05 Учредяване право на строеж върху имот, публична общинска собственост – поземлен имот с номер 086095, в землището на с.Чирен, местност „Калето” за изграждане на обект от техническа инфраструктура.
677 27.05 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.
676 27.05 Учредяване право на пристрояване към самостоятелен обект в сграда, построена върху имот, частна общинска собственост -  УПИ ІV, кв.129, ЦГЧ, гр.Враца.
675 27.05 Обявяване на 2-ри юни /сряда/ - 2010 г. - Ден на Христо Ботев и загиналите  за свободата на България за неработен ден.
674 27.05 Създаване на общинско предприятие за туристически услуги  „Вратцата”.
673 27.05 Приемане на годишните финансови отчети за 2009 год. на „Медико – техническа лаборатория за зъбопротезиране” ЕООД – Враца - лечебно заведение, търговско дружество със 100% общинско  участие. Приемане на информация за финансово-икономическите резултати на „Медико – техническа лаборатория за зъбопротезиране” ЕООД – Враца - лечебното заведение – търговско дружество със 100 % общинско участие и препоръки за  оптимизиране дейността на дружествата.
672 27.05 Приемане на годишните финансови отчети за 2009 год. на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина” ЕООД – Враца – лечебно заведение, търговско дружество със 100% общинско участие. Приемане на информация за финансово-икономическите резултати на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина” ЕООД – Враца – лечебно заведение, търговско дружество със 100 % общинско участие и препоръки за  оптимизиране дейността на дружеството.
671 27.05 Приемане на годишните финансови отчети за 2009 год. на лечебните заведения, търговски дружества със 100% общинско  участие. Приемане на информация за финансово-икономическите резултати на лечебните заведения – търговски дружества със 100 % общинско участие и препоръки за  оптимизиране дейността на дружествата.
670 27.05 Приемане на годишните финансови отчети за 2009 год. на лечебните заведения, търговски дружества със 100% общинско  участие. Приемане на информация за финансово-икономическите резултати на лечебните заведения – търговски дружества със 100 % общинско участие и препоръки за  оптимизиране дейността на дружествата.
669 27.05 Приемане на годишните финансови отчети за 2009 год. на лечебните заведения, търговски дружества със 100% общинско  участие. Приемане на информация за финансово-икономическите резултати на лечебните заведения – търговски дружества със 100 % общинско участие и препоръки за  оптимизиране дейността на дружествата.
668 27.05 Приемане на годишните финансови отчети за 2009 год. на лечебните заведения, търговски дружества със 100% общинско  участие. Приемане на информация за финансово-икономическите резултати на лечебните заведения – търговски дружества със 100 % общинско участие и препоръки за  оптимизиране дейността на дружествата.
667 27.05 Приемане на годишните финансови отчети за 2009 год. на лечебните заведения, търговски дружества със 100% общинско  участие. Приемане на информация за финансово-икономическите резултати на лечебните заведения – търговски дружества със 100 % общинско участие и препоръки за  оптимизиране дейността на дружествата.
666 27.05 Приемане на годишните финансови отчети за 2009 година на търговските дружества със 100 % общинско участие и дружествата с дялово участие на Община Враца. Приемане на Информация за финансово-икономическите резултати от дейността на търговските дружества с общинско участие за 2009 г. и препоръки за оптимизиране на дейността на дружествата.
665 27.05 Разкриване клуб на пенсионера в с. Веслец.
664 27.05 Награждаване със „Наградата на Враца” за 2010 година.
663 27.05 Удостояване със званието „Почетен гражданин на Враца”.
662 27.05 Наредба за условията и реда за финансовото подпомагане на спортните туристически прояви, включени в календара на Oбщина Враца.
661 27.05 Предложение до Министъра на здравеопазването за промяна в Наредба № 9 от 26 юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения (Обн. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2001г., изм. ДВ. бр.116 от 13 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 14 Октомври 2003г., изм.ДВ.бр.4 от 13 Януари 2006г.).
660 27.05 Допълнение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. ОТМЕНЕНО съгласно Решение №3 по Протокол №2 от 06.12.2011г. на Общинския съвет-Враца
659 27.05 Приема отчет за дейността на Областния Съвет по Наркотични Вещества – гр. Враца за 2009 г.
658 27.05 Създаване  на Специализирано звено за приватизация- Враца и утвърждаване на правилник за организацията и дейността му.
657 27.05 Утвърждаване на купувач на Поземлен имот с ин. №2259.1024.286 по КК на гр.Враца –УПИ ХХХVІ, кв. 317 , ж.к. „Толбухин юг”, ул.”Беласица”  с площ 5 032,00 кв.м. с АОС – частна № 1264/18.07.2007г.
656 04.05 Утвърждаване на Управител на „Общински пазари” ЕООД - Враца.
655 04.05 Утвърждаване на Управител на „Спортни имоти” ЕООД - Враца.
654 04.05 Откриване на процедура за отдаване под наем на недвижим имот, включен в капитала на "Обредни дейности” ЕООД - Враца.
653 04.05 Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от общински имот за нуждите на Регионален инспекторат по образованието - Враца.
652 04.05 Откриване на процедура за продажба на обект частна  общинска собственост включен в Програмата за приватизация за 2010г.
651 04.05 Откриване на процедура за продажба на обект частна  общинска собственост включен в Програмата за приватизация за 2010г.
650 04.05 Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на община Враца в търговските дружества.
649 04.05 Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към Държавния бюджет на Р България.
648 04.05 Отпускане на персонална пенсия на Димитър Димитров Христов, с.Косталево, община Враца, ул.”Христо Смирненски” №8.
647 04.05 Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от Община Враца по утвърдени правила на Комисията по „Здравеопазване, закрила на детето и социални дейности”.
646 04.05 Закриване на Прогимназия „Св.Св.Кирил и Методий” с. Нефела, община Враца, област Враца.
645 04.05 Актуализиране на Списъка на средищните училища в Община Враца за учебната 2010/2011 година.
644 04.05 Програма за оптимизация на училищната мрежа в община Враца – 2010  г.
643 04.05 Отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – ливади и ниви и недвижими имоти публична общинска собственост представляващи мери и пасища с начин на трайно ползване – мери и пасища в землищата на населените места на община Враца.
642 04.05 Управление на имоти, частна и публична общинска собственост на територията на Община Враца.
641 04.05 Именуване и преименуване на булеварди, улици и площад в ж.к. „Дъбника и ж.к. „Сениче”.
640 04.05 Приемане на първо четене на Наредба за рекламата и рекламната дейност, осъществявани на територията на община Враца.
639 04.05 Придобиване право на собственост върху недвижим имот- зеленчукова градина  представляващ поземлен имот с кад №12259.10.20, находящ се в м.Падина, землище на Кулата, целият от 998 кв.м., собственост на Мариета Цветкова Георгиева, чрез покупко-продажба, с цел разширяване на  гробищния парк в кв.Кулата.
638 04.05 Учредяване  право на пристрояване към сграда, построена върху имот, частна общинска собственост -  УПИ І, кв.149, ж.к.Дъбника, гр.Враца.
637 04.05 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот съставляващ - УПИ VІІІ-123, кв.24 по плана на  с.Паволче.
636 04.05 Продажба  на земя, частна общинска собственост, съставляваща  урегулиран поземлен имот –   УПИ І, кв.28 по плана на  с.Мало Пещене, в полза на собственика на законно  построена в него жилищна сграда.
635 04.05 Продажба  на земя, частна общинска собственост, съставляваща  урегулиран поземлен имот – УПИ ХVІІІ, кв.260 ж.к."Медковец"- ж.к."Младост", гр.Враца в полза на собственика на законно  построена в него сграда.
634 04.05 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.
633 04.05 Подготовка на проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”.
632

20.04

Откриване на процедура за продажба на обект частна  общинска собственост включен в Програмата за приватизация за 2010г.
631 25.03 Откриване на процедура за продажба на обект частна  общинска собственост включен в Програмата за приватизация за 2010г.
630 25.03 Прехвърляне на дълготрайни материални активи – медицинска  апаратура от Община Враца на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Враца” ЕООД.
629 25.03 Преобразуване на целодневни детски градини в обединени детски заведения в Община Враца.
628 25.03 Програма за оптимизация на училищната мрежа в община Враца – 2010г.
627 25.03 Отдаване под наем и аренда на земеделски земи стопанисвани от Община Враца на основание и чл.37п, ал.1 чл.19 ал.1 от Закона за стопанисване и ползване на земеделски земи /ЗСПЗЗ/.
626 25.03 Одобряване, съгласно чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията на проект “Подробен устройствен план - план за улична регулация на ул. ”Поп Сава Катрафилов”, ул. ”Радан войвода”, ул. ”Мистър Сенко” и ул. ”Иван Фунев” в Централна градска част на гр..Враца”.
625 25.03 Провеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема от Гл. архитект и идеен проект за вида на павилиона.
624 25.03 Придобиване на автобус марка „МАН”, модел „2001”, съгласно заповед  № ЗМФ-243/05.03.2010 година на Министъра на финансите.
623

25.03

Създаване на Общинска Агенция за приватизация и утвърждаване на Правилник за функционирането й и структура.
622 25.03 Промяна в структурата на общинска администрация – Враца за мандат 2007 – 2011 г.
621 25.03 Избиране на Комисия за разглеждане на предложенията за удостояване със звание Почетен гражданин на Враца за 2010 година и „Наградите на Враца”.
620 25.03 Освобождаване от членство в Борда на директорите на Общинско търговско дружество „РТВ Вестител” ЕАД - Враца.
619 25.03 Утвърждаване на Управител на „Медицински център по рехабилитация и спортна медицина” ЕООД - Враца.
618 25.03 Преустановяване дейността на Постоянна комисия по приватизация и следприватизационен контрол.
617 25.03 Отмяна на Решение № 596 по Протокол № 46 от 25.02.2010г. на Общински съвет - Враца.
616 25.03 Именуване на площад в с.Згориград.
615 25.03 Прекратяване правомощията на управителя на „БКС” ЕООД – Враца – г-н Иван Петров Младенов.
614 12.03 Прекратяване правомощията на управителя на „БКС” ЕООД – Враца – г-н Иван Петров Младенов.
613 09.03 Приемане  бюджета на Община Враца  за 2010 г.
612 09.03 Предложения за изменение и допълнение на проекто – бюджета за 2010 година.
611 09.03 Предложения за изменение и допълнение на проекто – бюджета за 2010 година.
610 09.03 Предложения за изменение и допълнение на проекто – бюджета за 2010 година.
609 09.03 Предложения за изменение и допълнение на проекто – бюджета за 2010 година.
608 09.03 Предложения за изменение и допълнение на проекто – бюджета за 2010 година.
607 09.03 Предложения за изменение и допълнение на проекто – бюджета за 2010 година.
606 09.03 Предложения за изменение и допълнение на проекто – бюджета за 2010 година.
605 09.03 Предложения за изменение и допълнение на проекто – бюджета за 2010 година.
604 09.03 Предложения за изменение и допълнение на проекто – бюджета за 2010 година.
603 09.03 Предложения за изменение и допълнение на проекто – бюджета за 2010 година.
602 09.03 Отчет за състоянието на общинския дълг за 2009г.
601 09.03 Приемане отчета на бюджета на Община Враца за 2009 г.
600 09.03 Утвърждаване на План-сметка за прогнозните приходи и разходи на ОП „Диетично хранене” – гр.Враца за 2010 година.
599 09.03 Коригиране на приходите, заложении в Програмата за приватизация и следприватизационен контрол за 2010г.
598 25.02 Промяна в състава на ПК по стопанска дейност, транспорт и трудова заетост, ПК за контрол по законосъобразността на актовете на общински съвет  и общинска администрация, жалби и сигнали на гражданите и общинска собственост, ПК по култура, културно историческо наследство и вероизповедания, ПК по териториално развитие и устройство на територията към Общински съвет - Враца. ОТМЕНЕНО съгласно Решение №4 по Протокол №2 от 06.12.2011г. на Общинския съвет-Враца
597 25.02 Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за второто полугодие на 2009 година.
596 25.02

 ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ!

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества.

595 25.02 Допълване Решение №207 от 11.09.2008г. за делегиране права на директорите на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети да реализират собствени приходи, включително и приходи от наеми на предоставената им общинска собственост.
594 25.02 Промяна  на Решение № 474 от 13.10.2009г. за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност,изчислени по реда на чл.11,ал.2 от Наредба №7 от 29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на  учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена. ,изм. в ДВ бр.4 от 15.01.2010г.
593 25.02 Актуализиране на състава на Областния съвет по наркотични вещества – Враца.
592 25.02 Управление на имоти, частна и публична общинска собственост на територията на Община Враца.
591 25.02 Провеждане на конкурс за отдаване под наем на терени за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема от Гл. архитект и идеен проект.
590 25.02 Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2010г.”.
589 25.02 Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Враца.
588 25.02 Продажба  на земя, частна общинска собственост, в полза на собственика на законно  построена в нея сграда, съставляваща  урегулиран поземлен имот –   УПИ І, кв.27, ж.к.Медковец, гр.Враца.
587 25.02 Продажба  на земя, частна общинска собственост, в полза на собственика на законно  построена в нея сграда, съставляваща  урегулиран поземлен имот – УПИ І, кв.200-б, ж.к.”Околчица”, гр.Враца.
586 25.02 Изменение местонахождението на „Таксиметрова стоянка” – пл.”Руски”.
585 25.02 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Враца за периода 14.07.2009г-31.12.2009г.
584 25.02 Приемане на отчет за дейността на общинска администрация-Враца за второто полугодие на 2009 година.
583 28.01 Представители на Общински съвет - Враца в СНЦ „ОФК БОТЕВ – ВРАЦА”.
582 28.01 Мултимедийно представяне на докладни записки за разпореждане с общинско имущество.
581 28.01 Утвърждаване решението на комисията по провеждане на конкурса за избор на Управител на „ОДПФЗС” ЕООД - Враца.
580 28.01 Утвърждаване решението на комисията по провеждане на конкурса за избор на Управител на „ОДПЗС” ЕООД - Враца.
579 28.01 Утвърждаване решението на комисията по провеждане на конкурса за избор на Управител на „ОДКВЗС” ЕООД - Враца.
578 28.01 Утвърждаване решението на комисията по провеждане на конкурса за избор на Управител на „МДОЗС” ЕООД - Враца.
577 28.01 Откриване процедура за провеждане на публичен подбор за избор управител на „Спортни имоти” ЕООД, собственост на Община Враца и определяне на условията за организиране и провеждане на подбора съобразно Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества.
576 28.01 Откриване процедура за провеждане на публичен подбор за избор управител на „Общински пазари” ЕООД, собственост на Община Враца и определяне на условията за организиране и провеждане на подбора съобразно Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества.
575 28.01 Отделяне на 1002 кв.м и обособяването на самостоятелен имот № 086095 от имот № 086083 с площ 365.726 в м. „Калето”, НТП- пасище, мера- публична общинска собственост, промяна в НТП и статута на новообразувания имот, както и възмездното му предоставяне за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД- изграждане на централен ретранслатор.
574 28.01 Удължаване срока за погасяване на предоставен безлихвен заем на общинско дружество РТВ „Вестител” ЕАД - Враца във връзка със заведени срещу дружество дела.
573 28.01 Създаване на Обществен съвет за съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване обществен контрол върху тяхното осъществяване.
572 28.01 Определяне представител на Община Враца в СНЦ „ОФК БОТЕВ - ВРАЦА”.
571 28.01 Промяна в състава на ПК по приватизация и следприватизационен контрол и ПК по обществен ред и сигурност към Общински съвет - Враца. ОТМЕНЕНО съгласно Решение №4 по Протокол №2 от 06.12.2011г. на Общинския съвет-Враца
570 28.01 Изменение на Решение № 484/13.10.2009 година на Общински съвет - Враца.
569 28.01 Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за приватизация и следприватизационен контрол за 2009 год. Приемане  Програма за приватизация и следприватизационен контрол за 2010 год.  Приемане на план-сметка за разходите на Общинска  Дирекция за приватизация за 2010г. съгласно чл.10 ал.( 1) т.1 от ЗПСК.
568 28.01 Отмяна на Решение № 20/18.12.2007г. по Протокол № 3 на ОбС-Враца и Решение № 71/10.03.2008г. по Протокол № 10 на ОбС-Враца за определяне на делегати в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.
567 28.01 Определяне на представител на Общински съвет – Враца в Областния  съвет за развитие.
566 28.01 Възлагане изготвяне на правен, финансово-икономически, социален и екологичен анализ на имоти, публична общинска собственост.
565 28.01 Отдаване под наем на общински имот за нуждите на Читалище „Развитие”- Враца.
564 28.01 Промяна на капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа /ДДЛРГ/ „Асен Златаров” гр. Враца.
563 28.01 Промяна на капацитета на ДЦДВУ „Зорница” гр. Враца.
562 28.01 Подготовка на проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-05/2009: «Подкрепа за подобряване на градската среда».
561 28.01 Подготовка на проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-05/2009: «Подкрепа за подобряване на градската среда».
560 28.01 Изменение на Наредбата за организацията на движение при кратковременно платено паркиране – „Синя зона” – гр.Враца.
559 28.01 Изменение на бюджета на Община Враца за 2009 год.
558 28.01 Учредяване  право на пристрояване на сграда, построена върху имот, частна общинска собственост -  УПИ ІІ-1801, кв.9, ЦГЧ на гр.Враца.
557 28.01 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 12259.1010.255 по Кадастралната карта или УПИ ІІІ, кв.159, ж.к.”Дъбника” по действащия Устройствен план на гр.Враца.
556 28.01 Продажба  на земя, частна общинска собственост, в полза на собственика на законно  построена в нея жилищна сграда, съставляваща  урегулиран поземлен имот –   УПИ ІІІ-679, кв.52 по плана на с.Згориград.
555 28.01 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  и права на територията на Община Враца.
554 28.01 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци през 2010 г. на територията на Община Враца.
553 28.01 Утвърждаване на Ботевски организационен  комитет за 2010 година.
552 28.01 Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към Държавния бюджет на Р България.