начало » Общински съвет » Решения 2011

 

Решения 2011 година /Мандат 2011-2015/

Решение № От дата Относно

45

27.12

Допълнение към Решение № 3 по Протокол № 2/06.12.2011 г. на Общински съвет – Враца.

44

27.12

Връщане на отпуснат заем.

43

27.12 Безвъзмездно придобиване правото на собственост върху недвижим имот частна държавна собственост, представляващ  сграда Исторически музей, находяща се на пл. „Христо Ботев” №2, гр. Враца.

42

27.12 Допълване и актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011г., относно  разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост.

41

27.12

Управление на обект  - помещение в Зала за пневматична стрелба, предоставено за управление на Общинско предприятие „Спорт и туризъм” – Враца.

40

27.12

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ ІІ99,71, кв.67, ж.к. река Лева по действащият Регулационен план на гр. Враца, одобрен с Решение № 959/19.04.2011г. на Общински съвет Враца.

39

27.12

Учредяване право на строеж върху общинска земя, съставляваща УПИ ІV, кв.234-а, „Източна промишлена зона”, гр.Враца (поземлен имот с идентификатор 12259.1021.184  по Кадастралната картата), за изграждане на трафопост БКТП 10/0,4 kVA - обект от техническа инфраструктура.

38

27.12

Продажба  на земя, частна общинска собственост, съставляваща  урегулиран поземлен имот – УПИ ІІ-46, кв.36, ж.к. „Дъбника”, гр.Враца (поземлен имот с идентификатор 12259.1010.327  по Кадастралната картата)  в полза на собственика на  построена в него сграда.

37

27.12

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 12259.1020.382 по Кадастралната карта или УПИ V-124, кв.413, ЦГЧ  по действащия Устройствен план на гр.Враца.

36

27.12

Изменение на Решение №1082/14.09.2011.

35

27.12

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ Х-395, кв.60 по действащия Устройствен план на с.Згориград.

34

27.12

Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010г.

33

27.12

Осигуряване на съфинансиране по проект ИСКРА - Иновативен социален комплекс от резидентни алтернативи.

32

27.12

Отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост.

31

27.12

Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: управление и поддържане на имот, публична общинска собственост – Подземен паркинг, пл. „Христо Ботев”, актуван с АПОС № 920/22.11.2005г.

30

27.12

Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: управление и поддържане на имот, публична общинска собственост – Къща-музей „Андрей Николов”, актувана с АПОС № 1383/11.07.2008 г.

29

27.12

изразяване предварително съгласие за преминаване на линеен инфраструктурен обект, през поземлени имоти, общинска собственост, по чл.25, ал.4 и ал.5 във връзка с ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ.

28

27.12

Попълване на възникналия временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности.

27

27.12

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца.

26

27.12

Приемане на План-сметка за Дейност „Чистота” за 2012 година.

25

27.12

Приемане на корекции в План–сметка за разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за Община Враца до края на  2011 г.

24

27.12

Одобряване структурата и общата численост на общинска администрация – Враца.

ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

23

27.12

Откриване на процедура за провеждане на публичен подбор за избор на Управител на „БКС” ЕООД – Враца, собственост на Община Враца.

22

27.12

Вземане на решение за удължаване срока на предоставения безлихвен заем на общинско дружество „Център за кожно-венерически заболявания” – Враца ЕООД (ЦКВЗ).

21

27.12

Удължаване срока на ликвидация на „Стоматологичен център – І” ЕООД /в ликвидация/ – Враца.

20

27.12

Упълномощаване на представител на Община Враца за участие в Общото събрание на „Дружество за заетост” ООД – Враца.

19

27.12 Упълномощаване на представител на Община Враца за участие в Общото събрание на „Свежест”ООД – Враца.

18

27.12 Упълномощаване на представител на Община Враца за участие в Общото събрание на „Екопроект” ООД – Враца.

17

27.12 Упълномощаване на представител на Община Враца за участие в Общото събрание на МБАЛ”Христо Ботев” – Враца.

16

27.12 Упълномощаване на представител на Община Враца за участие в Общото събрание на „ВиК”ООД - Враца.

15

27.12 Упълномощаване на представител на Общински съвет – Враца за член на Областен съвет за развитие на Област Враца.

14

27.12 Приемане промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет – Враца за Мандат 2011-2015.

13

06.12 Изменение на бюджета на Община Враца за 2011г.

12

06.12 Определяне състава на местна комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

11

06.12 Определяне на основните месечни  възнаграждения на кметовете   на кметства.

10

06.12 Определяне на пълномощията на кметските наместници на населени места в Община Враца.

9

06.12 Определяне на основните месечни възнаграждения на кмета на Община Враца и председателя на Общински съвет Враца.

8

06.12 Определяне представител на Общински съвет – Враца в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

7

06.12 Определяне възнаграждението на съветниците, размера и характера на средствата за пътни и други разноски.

6

06.12 Приемане Тематичен план и График за заседанията на Общински съвет – Враца.

5

06.12 Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Враца.

4

06.12 Приемане състав на постоянните комисии към Общински съвет – Враца за Мандат 2011-2015.

3

06.12 Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за Мандат 2011-2015.

2

15.11 Избор на Председател на Общински съвет – Враца.

1

15.11 Определяне състав на Комисия по избор на Председател на Общински съвет – Враца.

Решения 2011 година

Решение № От дата Относно
1126 11.10 Откриване на процедура за продажба на обособен обект, частна  общинска  собственост.
1125 11.10 Актуализация на  Програмата за приватизация за 2011г.
1124 11.10 Откриване на процедура за продажба на обособен обект, частна  общинска  собственост.
1123 11.10 Актуализация на  Програмата за приватизация за 2011г.
1122 11.10 Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към Държавния бюджет на Р България.
1121 11.10 Даване съгласие Община Враца да бъде съучредител  във Фондация „MUZEOn“ и определя за представител на общината в нея – Кмета на Община Враца.
1120 11.10 Утвърждаване решението на комисията по провеждане на конкурса за избор на Управител на „ДКЦ І – Враца” ЕООД.
1119 11.10 Съгласие за закупуване на нов многофункционален ултразвуков апарат Е-Cube 9, производство на Apinion Medical Sistems и на рентгенографски апарат /полуавтоматичен и полудигитален/, производство на Philips от „ДКЦ-I – Враца” ЕООД.
1118 11.10 Осигуряване на допълнителни средства за учебната 2010/2011г. за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, изчислени по реда на чл.11, ал.3 от Наредба №7/29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и при мотиви, подробно изложени в докладна записка.
1117 11.10 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ І238, кв.48, ЦГЧ, по действащият Регулационен план на гр. Враца, одобрен с Решение № 959/19.04.2011г. на Общински съвет Враца.
1116 11.10 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ Х395, кв.21 по действащия Устройствен план на с.Згориград.
1115 14.09 Даване съгласие за започване на процедура по установяване на обективната необходимост и финансовите условия за създаване на публично частно партньорство между Община Враца и „Гамеса България” ЕООД.
1114 14.09 Приемане Доклад на ликвидатора, Окончателен ликвидационен баланс, Доклад, поясняващ окончателния ликвидационен баланс и освобождаване от отговорност на ликвидатора на „Общински пазари - Враца”ЕООД /в ликвидация/.
1113 14.09 разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи  на „център за кожно венерически заболявания – враца” еоод.
1112 14.09 Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от Общински съвет – Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване, за закрила на детето и социална политика.
1111 14.09 Откриване на процедура за продажба на обособен обект, частна общинска собственост.
1110 14.09 Върнато за ново обсъждане Решение № 1039 по протокол № 77/28.07.2011г. на Общински съвет – Враца.
1109 14.09 Допълнение на Решение №1077 по Протокол № 78 от 01.08.2011г. на Общински съвет – Враца.
1108 14.09 Приемане на доклад за дейността на Временна анкетна комисия със задача: Да направи проверка на всички задълженията на „БКС” ЕООД – Враца.
1107 14.09 Внасяне на допълнителна целева парична вноска на „Стоматологичен център-І – Враца” ЕООД /в ликвидация/ в размер на 15 028,58 лева.
1106 14.09 Съгласие за закупуване на допълнителна апаратура от „Комплексен онкологичен център – Враца”ЕООД.
1105 14.09 Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на Общински съвет – Враца.
1104 14.09 Изменение на Решение №565 по Протокол №45/28.01.2010г. на Общински съвет Враца.
1103 14.09 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011г.
1102 14.09 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011г., относно  управление на недвижими имоти общинска собственост, находящи се на територията на Община Враца.
1101 14.09 Ползване на дървесина от гори и земи от горския фонд – общинска собственост в землището на с. Згориград.
1100 14.09 Изменение на решение № 1043/28.07.2011г. на Общински съвет – Враца.
1099 14.09 Изменение на Решение №959 по Протокол 72/19.04.2011г. на Общински съвет Враца.
1098 14.09 Допълване и актуализиране Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011г., относно  разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост.
1097 14.09 Допълване и актуализиране Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011г., относно  разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост.
1096 14.09 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ Х-395, кв.21 по действащия Устройствен план на с.Згориград.
1095 14.09 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ І238, кв.48, ЦГЧ, по действащият Регулационен план на гр. Враца, одобрен с Решение № 959/19.04.2011г. на Общински съвет Враца.
1094 14.09 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот – Поземлен имот с идентификатор 12259.1014.223 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот – УПИ ІІІ221, кв.67, ж.к. река Лева по действащият Регулационен план на гр. Враца, одобрен с Решение № 959/19.04.2011г. на Общински съвет Враца.
1093 14.09 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от обект „Сграда със смесено предназначение – магазин”, изградена в общински УПИ І в кв.125 по плана на ЦГЧ  гр.Враца или  п.и. 12259.1018.292 по Кадастралната карта.
1092 14.09 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-234, кв.44  по плана на с.Мраморен.
1091 14.09 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІІ-312, 313, кв.33 по плана на с.Паволче.
1090 14.09 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.
1089 14.09 Безвъзмездно придобиване на поземлен имот с идентификатор 12259.631.37, местност „Джуджански поток”, землище Враца, държавна собственост.
1088 14.09

Предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения  в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане  и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовири, публична общинска собственост:

1.Язовир„Енева” в землището на с. Тишевица, АОС № 145/01.03.2000г.;

2.Язовир "Под кръста" в землището на с.Тишевица, АПОС №146/19.08.2002г..;

3.Язовир ”Кираджията” в землището на с.Баница, АПОС №331/12.09.2001г.;

4.Язовир ”Лесконош” в землището на с.Голямо Пещене, АПОС №143/01.03.2000г
.
1087 14.09 Предложение за откриване на процедурата за предоставяне на концесия за управление и поддържане на имоти, публична общинска собственост, както следва: имот „Старата къща”, Къща-музей „Андрей Николов”, Подземен паркинг, находящи се на територията на град Враца.
1086 14.09 Учредяване право на прокарване на подземна кабелна линия за присъединяване на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия в ПИ №№ 045004 – пасище, мера, 000846 – път ІV ти клас и право на строеж за изграждане на площадкови енергийни съоръжения – фотоволтаици върху поземлен имот с номер имот с номер 071002 от картата на възстановената собственост /КВС/ в землището на с. Мраморен с ЕКАТТЕ 49223, община Враца, местност „Бърдо” с площ 684,915 дка., с начин на трайно ползване – пасище, мера, Десета категория.
1085 14.09 Създаване на общинско предприятие „Общински жилища и пазари".
1084 14.09 Промяна в Правилника за организацията и дейността на ОП „Социални дейности”.
1083 14.09 Осигуряване на допълнителни средства за учебната 2011/2012г. за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, изчислени по реда на чл.11, ал.3 от Наредба №7/29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.
1082 14.09 Осигуряване на средства за дофинансиране на обекти по ОПРР – Превенция на риска от наводнения в Община Враца.
1081 14.09 Съгласуване на Парцеларен план „Обходен път на гр.Враца” – път І-1 (Е79) от км 0+000 до км 6+816,60 на основание чл.129, ал.3 от Закона за устройство на територията.
1080 14.09 Изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на ОП „Паркинги и гаражи”, приет с решение на Общински съвет Враца № 829 взето с протокол №64от 07.12.2010г.
1079 14.09 Изменение на бюджета на Община Враца за 2011 год.
1078 14.09 Съгласие за издаване на „Запис на заповед” по Договор №BG161PO001/1.4-07/2010/032 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.
1077 01.08 Даване съгласие за рефинансиране на револвиращ кредит от Управителя на „БКС – Враца” ЕООД.
1076 01.08 Откриване на процедура за продажба на обособен обект, частна  общинска  собственост.
1075 01.08 Вземане на решение за безвъзмездно предоставяне за управление на движими вещи частна общинска собственост представляващи три броя лекотоварни автомобила марка „Дачия”, модел „Logan VAN”, с рег. № Вр 7208 ВХ, рег. № Вр 7209 ВХ и рег. № Вр 7210 ВХ в полза на ОП „Социални дейности”.
1074 01.08 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 12259.1012.348 по Кадастралната карта или УПИ ІІ-323, кв.62, ж.к. „Дъбника”  по действащия Устройствен план на гр.Враца.
1073 01.08 Допълване и актуализиране Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011г., относно  разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост.
1072 01.08 Предвиждане промяна в собствеността на поземлен имот от на публична общинска собственост в частна общинска собственост с проект за частично изменение на подробен устройствен план.
1071 01.08 Разглеждане и одобряване с решение от общински съвет, на основание 21, ал.1, т.11 от закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.110, ал.1, т.5 и чл.129, ал.1 от Закона за устройството на територията, на Проект за подробен устройствен план (парцеларен план) за техническа инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптична свързаност в с.Девене и с.Три кладенци и землищата им.
1070 01.08 Споразумение за сътрудничество между Община Враца, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие, Регионална библиотека “Христо Ботев” Враца и читалищата от Община Враца, одобрени от Програма “Глоб@лни библиотеки- България”, целеви библиотеки за Етап 2010 и на основание чл.61, ал.1, вр. ал.2,  т.4, буква „г” от ЗМСМА в частта „изпълнение на  конкретни проектни дейности”, Решение № 538 от Протокол № 43/22.12.2009 година и Решение № 806 от Протокол № 63/16.11.2010 година на Общински съвет – Враца.
1069 01.08 Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от Общински съвет – Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване, за закрила на детето и социална политика.
1068 01.08 Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към Държавния бюджет на Р България.
1067 01.08 Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към Държавния бюджет на Р България.
1066 01.08 Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към Държавния бюджет на Р България.
1065 01.08 Съгласие за закупуване на мултифункционален ехограф с цветен доплер на стойност 36 000 лева чрез банков кредит от „ДКЦ I – Враца” ЕООД.
1064 01.08 Откриване на процедура по провеждане на публичен подбор за избор на управител и възлагане управлението на „ДКЦ І - Враца” ЕООД.
1063 01.08 Оттегляне овластяването на управителя – д-р Крум Крумов и възлагане на управлението на временно изпълняващ длъжността управител на „ДКЦ І – Враца” ЕООД.
1062 01.08 Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за първото полугодие на 2011 година.
1061 01.08 Приемане на Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Враца за първото шестмесечие на 2011 година.
1060 01.08 Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Враца за периода 01.01.2011г. – 30.06.2011г.
1059 01.08 Приемане на отчет за дейността на администрацията на Община Враца за периода 01.01.2011г. – 30.06.2011г.
1058 28.07 Присъединяване към Конвент на Кметовете.
1057 28.07 Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010г.
1056 28.07 Отдаване под наем на имоти публична общинска собственост представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване –пасища, мери, ливади и ниви в землищата на населените места на община Враца.
1055 28.07 Предложение за откриване на процедурата за предоставяне на концесия за управление и поддържане на Картинг писта - гр.Враца.
1054 28.07 Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения  в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовир, публична общинска собственост – „Влашки дол” в землището на с.Бели Извор, АПОС №150/01.03.2000г.
1053 28.07 Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения  в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовир, публична общинска собственост – „Джуджански поток” в землището на гр.Враца, АПОС №1229/09.05.2007г.
1052 28.07 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 12259.1012.348 по Кадастралната карта или УПИ ІІ-323, кв.62, ж.к. „Дъбника” по действащия Устройствен план на гр.Враца.
1051 28.07 Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ І, кв.30-а по плана на с.Вировско в полза на собственика на законно построена в него сграда.
1050 28.07 Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ VІІІ, кв.23-а по плана на с.Косталево в полза на собственика на законно построена в него сграда.
1049 28.07 Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ VІ-35, кв.45, ж.к. „Дъбника”, гр.Враца в полза на собственика на законно построена в него сграда.
1048 28.07 Допълване и актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011г., относно разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост.
1047 28.07 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ VІІ-293, кв.41 по действащия Устройствен план на с.Челопек.
1046 28.07 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 12259.1019.315 по Кадастралната карта или УПИ ІІІ-2493, кв.150, ЦГЧ по действащия Устройствен план на гр.Враца.
1045 28.07 Предвиждане промяна в собствеността на поземлен имот от на публична общинска собственост в частна общинска собственост с проект за частично изменение на подробен устройствен план.
1044 28.07 Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”, № BG161PO001/1.4-06/2010/007
1043 28.07 Подготовка на проект по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2010 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.1: „Социална инфраструктура” по Оперативна програма „Регионално развитие”
1042 28.07 Даване на разрешение за откриване на процедура по акредитация на Отделение по анестезиология и интензивно лечение към „Комплексен онкологичен център Враца „ЕООД
1041 28.07 Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Лиляче”
1040 28.07 Откриване на процедура за продажба на обособен обект, частна общинска собственост
1039 28.07 Включване в Програмата за приватизация за 2011год. на 9 обособени обекти, частна общинска собственост  

ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ!

1038 28.07 Приемане Отчет на ликвидатора, Окончателен ликвидационен баланс, Доклад, поясняващ окончателния ликвидационен баланс и освобождаване от отговорност на ликвидатора на „Обредни дейности” ЕООД – Враца /в ликвидация/
1037 28.07 Приемане Отчет на ликвидатора, Окончателен ликвидационен баланс, Доклад, поясняващ окончателния ликвидационен баланс и освобождаване от отговорност на ликвидатора на „Паркинги и гаражи – Враца” ЕООД /в ликвидация/
1036 28.07 Върнато за ново обсъждане Решение №1012 по Протокол №76/28.06.2011 г. на Общински съвет – Враца
1035 28.06 Откриване на процедура за публично частно партньорство за РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД
1034 28.06 Предоставяне за безвъзмездно ползване на незастроен УПИ IV5, кв. 237 в „Спортен комплекс” гр.Враца по действащия устройствен план /ЧИ ПУП/ПРЗ/ с площ 7864 кв.м., отреден за изграждане на покрито игрище в полза на Професионален общински футболен клуб „Ботев – Враца”
1033 28.06 Възмездно придобиване на имот в гр.Враца, Община Враца
1032 28.06 Предложение за сключване на споразумение за сътрудничество между Община Враца и Областна администрация Враца за реализация на съвместен проект: „Изграждане и функциониране на областен информационен център във Враца”, по процедура BG161PO002-3.3.02 “Изграждане и функциониране на областни информационни центрове”, Оперативна програма “Техническа помощ”
1031 28.06 Внасяне на допълнителна парична вноска на „Обредни дейности” ЕООД – Враца /в ликвидация/ за обезпечаване на процеса на ликвидация
1030 28.06 Мораториум върху продажбата на общински имоти и общински дълготрайни материални активи /ДМА/
1029 28.06 Оттегляне овластяването на управителя – д-р Крум Крумов и възлагане на управлението на временно изпълняващ длъжността управител на „ДКЦ I – Враца” ЕОOД до откриване на процедура за провеждане на конкурс
1028 28.06 Внасяне на допълнителна целева парична вноска на „Стоматологичен център-І – Враца” ЕООД /в ликвидация/ в размер на 2 000 лева
1027 28.06 Промяна във финансирането и статута на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца
1026 28.06 Заличаване на „Спортни имоти” – Враца ЕООД /в ликвидация/
1025 28.06 Изменение на Решение №934 в Протокол №72/19.04.2011г.
1024 28.06 Промяна на предназначението на УПИ /парцел/ ІV в кв. 224, ж.к. „Околчица”, ул. „Васил Кънчов”, отреден за „ПАРКИНГ” от  публична общинска собственост в частна общинска собственост
1023 28.06 Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Враца през 2011 година
1022 28.06 Одобряване на ПУП /Парцеларни планове/ - трасе на захранващи проводи 20 кV през поземлени имоти в землището на с. Мраморен, Община Враца за присъединяване на фотоволтаична инсталация в ПИ 49223.71.2, местност „Бърдо”
1021 28.06 Безвъзмездно придобиване язовир „Дъбника” и прилежащи територии, находящ се в землище Враца, местност „Дъбника”, собственост на „Напоителни системи” ЕАД, София
1020 28.06 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища
1019 28.06 Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към Държавния бюджет на Р България
1018 28.06 Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към Държавния бюджет на Р България
1017 28.06 Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към Държавния бюджет на Р България
1016 28.06 Утвърждаване на финансови средства за проекти „Малки граждански инициативи”
1015 28.06 Допълване на Списъка на защитените училища в Република България за учебната 2011/2012 година
1014 28.06 Актуализиране на Списъка на средищните училища в община Враца за учебната 2011/2012 година
1013 28.06 Откриване на процедура за продажба на обособен обект, частна общинска собственост
1012 28.06

Включване в Програмата за приватизация за 2011г. на обособен обект, частна  общинска  собственост

ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ!

1011 28.06 Приемане на Окончателен ликвидационен баланс, Доклад, поясняващ окончателния ликвидационен баланс и освобождаване от отговорност на управителя на „Враца търговия” ЕООД – Враца /в ликвидация/
1010 28.06 Извършване на вътрешен одит в „БКС” ЕООД – Враца във връзка с Искане за възстановяване на направени разходи по поддръжката на Студентско общежитие за периода от 01.11.2008г. до 29.11.2010г.
1009 30.05 Произвеждане на референдум с въпрос «Да се присъедини ли кметство Нефела към град Враца?».
1008 30.05 Приемане на Финансов отчет и Информация за финансово – икономическите резултати на търговско дружество „Екопроект” ООД в ликвидация за 2010 година и препоръки за оптимизиране на дейността му през 2011 година.
1007 30.05 Приемане на Финансов отчет и Информация за финансово – икономическите резултати на търговско дружество „Обредни дейности” ЕООД в ликвидация за 2010 година и препоръки за оптимизиране на дейността му през 2011 година.
1006 30.05 Приемане на Финансов отчет и Информация за финансово – икономическите резултати на търговско дружество Стоматологичен център I” ЕООД в ликвидация за 2010 година и препоръки за оптимизиране на дейността му през 2011 година.
1005 30.05 Приемане на Финансов отчет и Информация за финансово – икономическите резултати на търговско дружество „Паркинги и гаражи” ЕООД в ликвидация за 2010 година и препоръки за оптимизиране на дейността му през 2011 година.
1004 30.05 Приемане на Финансов отчет и Информация за финансово – икономическите резултати на търговско дружество „Спортни имоти” ЕООД в ликвидация за 2010 година и препоръки за оптимизиране на дейността му през 2011 година.
1003 30.05 Приемане на Финансов отчет и Информация за финансово – икономическите резултати на търговско дружество РТВ „Вестител” ЕАД за 2010 година и препоръки за оптимизиране на дейността му през 2011 година.
1002 30.05 Приемане на Финансов отчет и Информация за финансово – икономическите резултати на търговско дружество „Тролейбусен транспорт” ЕООД за 2010 година и препоръки за оптимизиране на дейността му през 2011 година.
1001 30.05 Приемане на Финансов отчет и Информация за финансово – икономическите резултати на търговско дружество „БКС” ЕООД за 2010 година и препоръки за оптимизиране на дейността му през 2011 година.
1000 30.05 Избиране на временна анкетна комисия.
999 30.05 Промяна във финансирането на Спортно училище „Св.Климент Охридски” – Враца.
998 30.05 Откриване на процедура по провеждане на публичен подбор за избор на управител и възлагане управлението на „ДКЦ І - Враца” ЕООД.
997

30.05

Промяна във финансирането на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца.
996 25.05 Приемане на декларация за осъждане на геноцида над българите в Османската империя (1396 – 1913).
995 25.05 Отмяна на Решение № 140 по Протокол № 18 от 08.07.2008г. на общински съвет – Враца.
994 25.05 Определяне размера на Международната Ботевска награда и Национална  литературна  награда на  името на  Христо  Ботев.
993 25.05 Откриване на процедура за продажба на обособен обект, частна  общинска  собственост.
992 25.05 Включване в Програмата за приватизация за 2011год. на обособен обект, частна  общинска  собственост.
991 25.05 Обявяване на 2 юни 2011г. /четвъртък/ - Ден на Христо Ботев и загиналите за свободата на България за неработен ден.
990 25.05 Приемане финансов отчет и Информация за финансово – икономическите резултати за 2010г. търговските дружества  със 100 % общинско участие и дружествата с дялово участие на Община Враца.
989 25.05 Приемане финансов отчет и Информация за финансово – икономическите резултати за 2010г. на „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания Враца” ЕООД.
988 25.05 Приемане финансов отчет и Информация за финансово – икономическите резултати за 2010г. на „Център за кожно – венерически заболявания  Враца” ЕООД.
987 25.05 Приемане финансов отчет и Информация за финансово – икономическите резултати за 2010г. на „Център за психично здраве Враца” ЕООД.
986 25.05 Приемане финансов отчет и Информация за финансово – икономическите резултати за 2010г. на „Комплексен онкологичен център Враца” ЕООД.
985 25.05 Приемане финансов отчет и Информация за финансово – икономическите резултати за 2010г. на „Медико техническа лаборатория по зъбопротезиране” ЕООД.
984 25.05 Приемане финансов отчет и Информация за финансово – икономическите резултати за 2010г. на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина” ЕООД.
983 25.05 Приемане финансов отчет и Информация за финансово – икономическите резултати за 2010г. на „ДКЦ-I – Враца” ЕООД.
982 25.05 Награждаване със „Наградата на Враца” за 2011 година.
981 25.05 Удостояване със званието „Почетен гражданин на Враца”.
980 25.05 Удостояване със званието „Почетен гражданин на Враца”.
979 25.05 Удостояване със званието „Почетен гражданин на Враца”.
978 25.05 Удостояване със званието „Почетен гражданин на Враца”.
977 25.05 Удостояване със званието „Почетен гражданин на Враца”.
976 25.05 Удостояване със званието „Почетен гражданин на Враца”.
975 25.05 Предоставяне за безвъзмездно ползване на спортен обект - Зала „Вестител”, находяща се в ж.к. „Толбухин юг”, кв.424, УПИ VІ-2949,4407 по плана на гр. Враца на „КЛУБ ПО БОРБА БОТЕВ -93” – Враца.
974 25.05 Приемане на Наредба за условията и реда за набиране и разпределяне на средствата за капитални вложения, за подобряване на материалната база на Общинската администрация и за допълнително материално стимулиране на служители от Община Враца.
973 25.05 Утвърждаване на извънсъдебна спогодба със Синдикат на българките учители, с която се уреждат финансовите задължения на Община Враца по Изпълнителен лист, издаден на 30.11.2007г. по г.д. № 72 от 2006г. по описа на Врачански Окръжен съд, задълженията на Община Враца по Договор за наем от 15.07.2008г., както и неговото прекратяване.
972 25.05 Актуализация на списъка на групите общински жилища по  вид, брой и местонахождение.
971 25.05 Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ ІІІ-47, кв.3 по плана на с.Челопек в полза на собственика на законно построена в него жилищна сграда.
970 25.05 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 12259.1019.314 по Кадастралната карта или УПИ V-2497, кв.150, ЦГЧ  по действащия Устройствен план на гр.Враца.
969 25.05  Определяне на равностойни УПИ при първа регулация съгласно чл. 16 от ЗУТ в местност „Орешака”, землище на гр.Враца.
968 25.05 Обявяване на част от УПИ с идентификатор 12259.1012.52 по кадастралната карта на гр.Враца, кв.93 в ж.к. „Металург” - публична общинска собственост за частна общинска собственост.
967 25.05 Приемане Отчета за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център – гр. Враца за 2010г..
966 25.05 Приемане на Програма за развитие на туризма в община Враца през 2011 година.
965 25.05 Откриване на пенсионерски клубове в с.Косталево и с.Върбица, Община Враца.
964 19.04 Предоставяне на финансова помощ на Илиян Руменов Николов.
963 19.04 Изграждане на  Защитено жилище по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1:”Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: LG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в  риск”  в имоти  общинска собственост.
962 19.04 Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър.
961 19.04 Предоставяне безвъзмездно право на ползване на „ВРАЧАНСКА МИТРОПОЛИЯ” гр. Враца, върху Сгради, изградени в Поземлен имот с идентификационен № 12259.1020.295 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца с административен адрес ул. „Тодор Балабанов” №1.
960 19.04 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.
959 19.04 Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 22, ал. 4, чл. 110, ал.1 т. 2, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, на Проект за подробен устройствен план (план за регулация) на гр. Враца в цифров и графичен вид и осигуряване на достъп до данните в него чрез информационна система, интегрирана с тази на Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца. В него са включени: “Хранително-вкусова зона”, ж.к. “Дъбника”, ж.к. “Сениче”, “Складова зона”, “Промишлена зона”, “Източна промишлена зона”, ж.к. “Медковец”, кв. “Младост”, ж.к. “Самуил”, ж.к. “Околчица”, “Спортен комплекс”, ж.к. “Кемера-Художника”, ж.к. “Толбухин-юг”, “Болничен комплекс”, “Централна градска част”, ж.к. “Подбалканска”, ж.к. “Река Лева”, ж.к. “Металург”, кв. Бистрец и кв. Кулата.
958 19.04 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца, изменена и допълнена с решение № 784/30.09.2010год. на Общински съвет Враца.
957 19.04 Откриване на процедура по провеждане на публичен подбор за избор на управител и възлагане  управлението на  „ДКЦ І - Враца” ЕООД.
956 19.04 Промяна във финансирането и собствеността на Професионална гимназия по лека промишленост и услуги „Мито Орозов” – Враца. Преобразуване на Професионална гимназия по лека промишленост и услуги „Мито Орозов” – Враца и Професионална гимназия по строителство и архитектура – Враца в Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин” - Враца.
955 19.04 Присъединяване на с.Нефела, общ.Враца, обл.Враца към град Враца.
954 19.04 Упълномощаване на представител на Община Враца за участие в редовно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев”АД – Враца.
953 19.04 Приемане на Правила за кандидатстване по Проект „Малки граждански инициативи 2011” и избиране на Комисия за подбор на проектните предложения.
952 19.04 Избор на Председател на Управителен съвет и Управителен съвет на фонд „Култура”.
951 19.04 Приемане Правилник за устройство и дейността на Общински фонд „Култура”.
950 19.04 Откриване на процедура за продажба на три обособени обекти, частна  общинска  собственост.
949 19.04 Отпускане на персонална пенсия на Иван Георгиев Александров ЕГН: 9712221864, с постоянен адрес гр.Враца ул. „Вежен” 8, ет.2, ап.12.
948 19.04 Разкриване на нова социална услуга - "Център за социална рехабилитация и интеграция" за лица с психични разстройства и зависимости.
947 19.04 Разкриване на нова социална услуга - "Център за временно настаняване” за лица с психични разстройства и зависимости.
946 19.04 Разкриване на нова социална услуга - "Кризисен център” за деца от 7 до 18 години, жертви на насилие и неглижиране.
945 19.04 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги  в община Враца за 2012г.
944 19.04 Програма за намаляване на нивата на фини прахови частици до 10 µm (ФПЧ10) и за достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Враца за периода 2011-2014г.
943 19.04 Определяне на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити  и приемане на бюджетните им сметки.
942 19.04 Приемане на Наредба за условията и реда за набиране и разпределяне на средствата за капитални вложения, за подобряване на материалната база на Общинската администрация и за допълнително материално стимулиране на служителите от Община Враца.
941 19.04 Допълване и актуализиране Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011г., относно  разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост.
940 19.04 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинските части от недвижими имоти – УПИ V-77 и УПИ VІ-78 в кв.73-а, ж.к. „Р.Лева” по действащия Устройствен план на гр.Враца, съставляващи поземлени имоти с идентификатор 12259.1013.78 и с идентификатор 12259.1013.77 по Кадастралната карта.
939 19.04 Учредяване право на пристрояване към търговски обект, находящ се в подблоково пространство на жилищен блок, построен в общински УПИ ІХ-4511, кв.128, ЦГЧ, бул. „Никола Войвода” №2, гр.Враца.
938 19.04 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот УПИ ХІІ-250, кв.32, кв.Бистрец по действащия Устройствен план на гр.Враца, в поземлен имот с идентификатор 12259.1006.402 по Кадастралната карта.
937 19.04 Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ ХVІІ, кв.260 ж.к. „Медковец” – ж.к. „Младост”, гр.Враца в полза на собственика на законно  построена в него сграда.
936 19.04 Предоставяне за ползване Специализиран автомобил за траурни обреди Враца,  собственост на Община Враца на ОП „Обредни дейности” Враца.
935 19.04 Отдаване под наем на имот, предоставен за управление от Община Враца на Общинско предприятие „Спорт и туризъм” Враца - Сграда с идентификатор 12259.1027.14 построена в Тенис комплекс с масивна конструкция на един етаж със застроена площ 111 кв.м. с предназначение „Кафе-сладкарница”.
934 19.04 Отдаване под наем на терени за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема от Гл. архитект.
933 19.04 Провеждане на конкурс за отдаване под наем на терени за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема от Гл. архитект и идеен проект.
932 19.04 Отдаване под наем на щанд №6 в магазин „Сувенирна палата”-Враца.
931 19.04 Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед №174/11.12.2010г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010г.
930 19.04 Отдаване под наем на имоти публична общинска собственост представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване –пасища, мери, ливади и ниви в землищата на населените места на община Враца
929 19.04 Определяне размера на начални тръжни цени на земеделска земя от ОПФ с НТП – пасища, мери 
928 19.04 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011 
927 19.04 Предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлен имот – публична общинска собственост, във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаично съоръжение
926 24.03 Упълномощаване на представител на Община Враца за участие в редовно заседание на Общото събрание на съдружниците в „ЕКОПРОЕКТ” ООД – Враца
925 24.03 Вземане на решение за оказване на финансово съдействие от страна на Общински съвет – Враца на Общинско дружество „Център за кожно-венерически заболявания” – Враца ЕООД (ЦКВЗ) чрез предоставяне на безлихвен заем
924 24.03 Провеждане на търг за отдаване под наем на общински имоти за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) по одобрена схема от Гл. архитект на Община Враца
923 24.03 Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на дейностите по отпадъците за 2010 година
922 24.03 Удължаване срока на ликвидация на „Стоматологичен център – І” ЕООД /в ликвидация/ – Враца
921 24.03 Промяна във финансирането и собствеността на Професионална гимназия по лека промишленост и услуги „Мито Орозов” – Враца. Преобразуване на Професионална гимназия по лека промишленост и услуги „Мито Орозов” – Враца и Професионална гимназия по строителство и архитектура – Враца в Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин” – Враца
920 24.03 Избор на Комисия за разглеждане на предложенията за удостояване със звание Почетен гражданин на Враца за 2011 година и „Наградите на Враца”
919 24.03 Приемане Правилник за устройство и дейността на Общински фонд „Култура”
918 24.03 Приемане на Отчет на читалищата от Община Враца за изразходваните средства по сключени договори с Община Враца
917 24.03 Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от Общински съвет – Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване, за закрила на детето и социална политика
916 24.03 Отпускане на персонална пенсия на Радослав Цветанов Дончев ЕГН:0647291866 и Цветан  Цветанов Дончев ЕГН:0748111860, с постоянен адрес общ.Враца, с.Горно Пещене, ул. „Йордан Лютибродски”13
915 24.03 Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към Държавния бюджет на Р България
914 24.03 Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към Държавния бюджет на Р България
913 24.03 Изменение Решение №867 в т.4 по Протокол №67/25.01.2011г. на Общински съвет – Враца
912 24.03 Отдаване под наем на имот, предоставен за управление от Община Враца на Общинско предприятие „Спорт и туризъм” – Враца – „Кафе-сладкарница” – хижа „Вестител”
911 24.03 Отдаване под наем на щанд №1 и щанд №8 в магазин „Сувенирна палата” Враца
910 24.03 Отдаване под наем и аренда на земеделски земи  от общинския поземлен фонд на Община Враца на основание чл.37п, ал.1, ал.2 при спазване на изискванията по чл.37и до чл.37о от Закона  за собствеността и ползване на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ 
909 24.03 Съгласуване и приемане на Стратегически план за периода 2011 – 2013г. и Годишен план за дейността по вътрешен одит 
908 24.03 Годишна програма за 2011 година за  развитие на читалищната дейност на територията на Община Враца и в изпълнение чл. 26 а от Закона за народните читалища /ЗНЧ/
907 24.03 Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, на специализирана схема на техническата инфраструктура за територията на Община Враца – „Трасе на кабелни линии 20 кV извън границите на урбанизираните територии за захранване на ФВЕЦ – „Коломановото”, през п.и. 12259.642.5, п.и. 12259.646.1, п.и.12259.646.90, п.и. 12259.1010.82 и п.и. 12259.1010.83, местност „Гладно поле” в землището на гр.Враца
906 24.03 Утвърждаване на Общински план за защита при бедствия за 2011г.
905 24.03 Възмездно придобиване на имот в с. Върбица, Община Враца
904 24.03 Промяна на предназначението на  УПИ ІІ, кв.12, с.Лютаджик отреден за  “Културен дом – читалище” от публична общинска собственост в частна общинска собственост и допълване списъка на имотите, предвидени за продажба в Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2011г.
903 24.03 Продажба  на земя, частна общинска собственост, съставляваща  урегулирани поземлени имоти –  УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.34 по плана на с.Чирен, в полза на собственика на  построените  в тях  сгради
902 24.03 Учредяване право на строеж върху общинска земя – УПИ І -036003, находящ се м. „Солишова падина” в землището на с.Косталево, за изграждане на обект „Одорираща станция”- част от техническа инфраструктура на газопреносната мрежа
901 24.03 Предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения  в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане  и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовири, публична общинска собственост:
1.Язовир „Джуджански поток” в землището на гр. Враца, АПОС №1229/09.05.2007г.;
2.Язовир „Сухия скът” в землището на с.Мраморен, АПОС №400/19.08.2002 г.;
3.Язовир „Ливадето” в землището на с.Върбица, АПОС №1854/07.01.2011г.;
4.Язовир „Влашки дол” в землището на с.Бели Извор, АПОС №150/01.03.2000г.
900 24.03 Изграждане на  Центрове за настаняване от семеен тип по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градска развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: LG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в  риск”  в имоти  общинска собственост
899 24.03 Подготовка на проект по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.1: „Социална инфраструктура” по Оперативна програма „Регионално развитие”
898 24.03 Закриване на Детска ясла № 7 – гр. Враца
897 24.03 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги  в община Враца за 2011г.
896 24.03 Общинска Програма на мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби през 2011 година
895 22.02 Приемане  бюджета на Община Враца  за 2011г.
894 22.02 Приемане отчета на бюджета  на Община Враца за 2010 година.
893 22.02 Утвърждаване  бюджетни сметки на Общински предприятия.
892 22.02 Отчет за  състоянието на общинския дълг за 2010 г.
891 22.02 Приемане актуализация на „Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2011г.”
890 22.02 Изменение в  Решение  № 867 по Протокол № 67/25.01.2011 г. на Общински съвет – Враца
889 10.02 Откриване на процедура по провеждане на публичен подбор за избор на управител и възлагане  управлението на  „ДКЦ І - Враца” ЕООД.
888 10.02 Предоставяне от общинските съветници на средства за финансово подпомагане на социално слаби лица.
887 10.02 Ползване на добит дървен материал /топола/ в Кметство с.Бели извор.
886 10.02 Съгласие за удължаване срока за безвъзмездно управление на имот – публична държавна собственост – Природна забележителност пещера „Леденика”.
885 10.02 Утвърждаване решението на комисията по провеждане на конкурса за избор на Управител на „ДКЦ І - Враца” ЕООД.
884 10.02 Предложение за сключване на договор за партньорство с „Асоциация Враца 2007” за изпълнението на проект „Предоставяне на услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник” в община Враца” , финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.2.07-0225-S-0001 – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.
883 10.02 Съгласие за кандидатстване с проект по ОП „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, Бюджетна линия: BG161PO001/3.1-03/2010.
882 10.02 Закриване на Детска ясла № 7 -  гр. Враца.
881 10.02 Преобразуване на целодневни детски градини  в обединени детски заведения.
880 10.02 Продажба  на земя, частна общинска собственост, съставляваща  урегулирани поземлени имоти –  УПИ ХІ и УПИ ХІV в кв.18 по плана на с.Тишевица, в полза на собственика на  построените  в тях  жилищни сгради.
879 10.02 Актуализация на списъка на групите общински жилища по  вид, брой и местонахождение.
878 10.02 Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет-Враца за периода 01.07.2010г.-31.12.2010г.
877 25.01 Откриване процедура по изготвяне правен, финансово-икономически, социален и екологичен анализ на имот, публична общинска собственост, находящ се на територията на град Враца.
876 25.01 Резултатите от проверка извършена от временна анкетна комисия на основание   Решение № 858 по Протокол № 66 от 28.12.2010г. на Общински съвет Враца.
875 25.01 Предварително съгласие за промяна предназначението на поземлен имот – публична общинска собственост във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаично съоръжение.
874 25.01 Съгласие за участие в Проект „Красива България – 2011” с обект „Преустройство и пристройка към съществуваща сграда с обществено обслужващо предназначение, с.Згориград, община Враца, УПИ ХХІІІ, кв.28”.
873 25.01 Създаване на общински фонд „Култура”.
872 25.01 Приемане на Начален ликвидационен баланс, Доклад, поясняващ началния ликвидационен баланс и Програма за ликвидация на „Обредни дейности”ЕООД – Враца /в ликвидация/.
871 25.01 Приемане на Общинска стратегия за развитие на  социалните услуги в община Враца 2011 – 2015 г.
870 25.01 Съгласие за участие в Проект „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” по Програма „Регионално развитие” на МРРБ, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”.
869 25.01 Предложение за сключване на споразумение за сътрудничество между Областна администрация Монтана, Областна администрация Враца, Община Враца и Община Георги Дамяново за подготовка и последваща реализация на съвместен проект: „Подобряване на публичното управление на местно и регионално ниво чрез обмен на добри европейски практики” по бюджетна линия BG051PO002/10/1.6.-02, подприоритет 1.6. „Транснационално и между регионално сътрудничество”, приоритетна ос 1. „Добро управление” на Оперативна Програма „Административен Капацитет”.
868 25.01 Утвърждаване на Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по квотата на община Враца (за осъществяване на обществен превоз на пътници)  и възлагане на превозите чрез конкурс.
867 25.01 Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за приватизация и следприватизационен контрол за 2010 г.,  Програма за приватизация и следприватизационен контрол за 2011 г., План-сметка за разходите на Специализирано звено за приватизация към Общински съвет - Враца за 2011 г., съгласно чл.10, ал.1, т.1 от ЗПСК.
866 25.01 Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за второто полугодие на 2010 година.
865 25.01 Отчет за дейността на  Общинска администрация - Враца за периода 01.07.2010 г. - 31.12.2010 г.
864 25.01 Годишна програма за 2011 година за  развитие на читалищната дейност на територията на Община Враца и в изпълнение чл. 26 а от Закона за народните читалища /ЗНЧ/.
863 25.01 Утвърждаване на Ботевски организационен комитет за 2011 година.
862 25.01 Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци през 2011г. на територията на Община Враца.
861 25.01 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  и права на територията на Община Враца.
860 25.01 Приемане План–сметка на приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за Община Враца и определяне на размера за такса битови отпадъци в Община Враца през 2011 г.