начало » Общински съвет » Решения 2012
Решение №

От дата

Относно

331

 18.12

Решение за кандидатстване от страна на Община Враца с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, интервенция 5.2 „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”, схема „Живот в общността” с бюджетна линия: BG051PO001-5.2.13, Компонент 2 – Социални услуги за лица с физически увреждания, психични разстройства и умствена изостаналост, чакащи настаняване в специализирана институция в партньорство с Център за психично здраве – Враца ЕООД.

330

 18.12

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

329

 18.12

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на Петър Христов Койчев – счетоводител в Звено за изпълнение на Интегрирания проект за воден цикъл на град Враца.

328

 18.12

Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 3 по Протокол № 2/06.12.2011 г.

327

 18.12

Включване в програмата за приватизация за 2012г., на пет незастроени поземлени имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, кв.16.

326

18.12 

Условията и реда за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Център за психично здраве – Враца” ЕООД, съгласно Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения  на Министерство на здравеопазването и Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества.

325

 18.12

Условията и реда за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД, съгласно Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения  на Министерство на здравеопазването и Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества.

324

 18.12

Условията и реда за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД, съгласно Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения  на Министерство на здравеопазването и Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества.

323

 18.12

Условията и реда за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца” ЕООД, съгласно Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения  на Министерство на здравеопазването и Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества.

322

 18.12

Отчисляване на част от приходите от собственост, реализирани от управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, намиращи се на територията на кметствата от Община – Враца за дейности по благоустрояване на територията на съответното кметство.

321

 18.12

Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на Общински съвет – Враца.

320

18.12 

Приемане График за заседанията на Общински съвет – Враца.

319

 18.12

Приемане на Декларация за достъп до спорт  в Община Враца.

318

18.12 

Приемане Отчета за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център – гр.Враца за 2012 г.

317

 18.12

Безвъзмездно придобиване на имот публична държавна собственост – бивше военно поделение  в гр. Враца – в собственост на Община Враца.

316

 18.12

Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2, т. 1 и т. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010г.

315

 18.12

Поемане на краткосрочен общински дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД.

314

 18.12

Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

313

 18.12

Съгласие за издаване на „Запис на заповед” по Договор № BG161PO001/3.2-02/2011/026 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, проект „Враца – врата към древността”.

312

18.12 

Кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Схема: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

311

 18.12

Приемане на План-сметка по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за дейностите „Чистота” и „Управление на дейностите по отпадъците” през 2013 година и определяне годишната стойност за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване на стандартен съд според интензивността на обслужване.

310

18.12

Промени по бюджета на Община Враца за 2012 г.

309

 27.11

Актуализация на Бюджет 2012 г., поради увеличаване приходите по § 2707 „Такса битови отпадъци” и приемане на корекции в План–сметка за разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за Община Враца до края на  2012 г.

308

 27.11

Повторно откриване на процедура за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване, на шест обособени обекти, включени в Програмата за приватизация за 2012г.

307

 27.11

Механизъм за разпределение на предвидените в централния бюджет субсидии между превозвачите за покриване загубите от вътрешноградски пътнически превози и за междуселищни пътнически превози в слабонаселените планински райони  на Община Враца.

306

 27.11

Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, на проект за Подробен устройствен план (парцеларен план) за „Външно електрозахранване НН на обект „Силозно стопанство за зърнени култури” в поземлен имот № 161010, местност „Край село” в землището на с. Чирен.

305

 27.11

Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2, т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010г.

304

 27.11

Учредяване право на строеж върху общинска земя в поземлен имот с идентификатор 12259.1018.113 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ ІX-113, кв.132, ЦГЧ, гр.Враца, за изграждане на обект от техническа инфраструктура – Трафопост БКТП 10/0,4 kV-800 kVA.

303

 27.11

Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща УПИ XIII, кв.77, ж.к. „Металург” по Регулационния план на гр.Враца – п.и. с идентификатор 12259.1012.354 по Кадастрална карта, в полза на собственика на законно построена в него сграда.

302

 27.11

Одобряване на пазарни оценки за недвижими имоти, частна общинска собственост, включени  в  „Програмата  за  управление  и  разпореждане  с  имоти – общинска  собственост  през 2012 г.”, за продажба чрез търг.

301

 27.11

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2012 г., относно недвижими имоти, предвидени за продажба чрез търг.

300

 27.11

Изменение на Решение № 1102 по Протокол № 79 от 14.09.2011 г. на Общински съвет – Враца  относно  т.I, т.6, Приложение № 6 с опис на общински имоти, находящи се на пазарна площадка „Васил Кънчов” предвидени за  отдаване  под наем чрез публични търгове с тайно наддаване.

299

 27.11

Отдаване под наем на имот, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2012 г.

298

 27.11

Прилагане на системата на делегирани бюджети в ЦДГ и ОДЗ.

297

 27.11

Въвеждане на стандарт за годишна издръжка на дете до 5-годишна възраст и дете от 5 до 6-годишна възраст в ЦДГ и ОДЗ на Община Враца.

296

27.11

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

295

22.11

Предприемане на мерки за финансово стабилизиране, подобряване управлението и дейността на Общинско предприятие „Паркинги и гаражи.

294

22.11

Предприемане на мерки за финансово стабилизиране, подобряване управлението и дейността на Общинско предприятие „Обредни дейности.

293

22.11

Предприемане на мерки за финансово стабилизиране, подобряване управлението и дейността на Общинско предприятие „Спорт и туризъм.

292

22.11

Предприемане на мерки за финансово стабилизиране, подобряване управлението и дейността на Общинско предприятие „Социални дейности”.

291

 30.10

Приемане на Механизъм за финансиране на Радио Враца и VTV – Враца.

290

 30.10

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

289

 30.10

Даване съгласие за придобиване на ДМА от „Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД.

288

 30.10

Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на Общински съвет – Враца.

287

 30.10

Извънредно заседание на Общински съвет – Враца за обсъждане финансовото състояние и дейността на общинските предприятия.

286

30.10

Упълномощаване на представител на Община Враца и определяне начина на гласуване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите в МБАЛ „Христо Ботев” АД – Враца на 19.11.2012  година от 10.00 часа.

285

 30.10

Учредяване право на строеж върху общинска земя – поземлен имот с идентификатор 12259.1013.414 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляваща УПИ І-414, кв.28, ж.к. „Река Лева”, за изграждане на обект от техническа инфраструктура – Трафопост БКТП 10/0,4 kV-800 kVA.

284

 30.10

Учредяване  право на  пристрояване към самостоятелен обект в сграда, построена в общински поземлен имот с идентификатор 12259.1018.350 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ V-198, кв.170, ЦГЧ по действащия Регулационен план на гр.Враца.

283

 30.10

Одобряване на пазарни оценки за недвижими имоти, частна общинска собственост, включени  в  „Програмата  за  управление  и  разпореждане  с  имоти – общинска  собственост  през 2012 г.”, за продажба чрез търг.

282

 30.10

Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

281

 30.10

Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, на проект за Подробен устройствен план (парцеларен план) за „Високоволтова линия (ВЛ) 20кV и мачтов трафопост (МТП) 160кVА, 20/0,4 кV” за присъединяване на „База за производство на амонити” в поземлен имот № 091020, местност „Говедарника” в землището на с.Лиляче към съществуващ въздушен електропровод, захранващ кариерата за варовик.

280

 30.10

Отчет за изразходваните средства за командировки за периода 01.05.2012г. – 30.09.2012г.

279

 30.10

Предложение за решение по молба на Анелия Иванчева Йорданова с вх. № 94-00-2998/24.07.2012 г. до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98 т.12 от Конституцията на РБ.

278

30.10

Приемане на Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с тролейбусен транспорт на територията на град Враца.

277

17.10

Спиране строителството на светофарна уредба на кръстовището, образувано от улиците „Екзарх Йосиф” и „Васил Кънчов” (до магазин „LIDL”).

276

17.10

Решение за участие на Община Враца в регионално сдружение за управление на отпадъците между Община Враца и Община Мездра.

275

17.10

Решение за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г., мярка 3.4: „Развитие на нови пазари и промоционални кампании” по Приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес”.

274

25.09 

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

273

25.09 

Обособяване на нов урегулиран поземлен имот от УПИ ІІ, кв.22, ж.к. „Дъбника” по плана на гр.Враца с предназначение за католически храм.

272

25.09 

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1015.464 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ LХV, кв.243, ж.к. „Подбалканска” по действащия Устройствен план на гр.Враца.

271

25.09 

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1020.380 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ І, кв.48, ЦГЧ по действащия Регулационен план на гр.Враца.

270

25.09 

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ - поземлен имот с идентификатор 12259.1023.256 по Кадастралната карта, съставляващ  УПИ ІІІ, кв.204, ж.к. „Околчица” по действащия Устройствен план на гр.Враца.

269

25.09 

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1023.255 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ Х, кв.204, ж.к. „Околчица” по действащия Устройствен план на гр.Враца.

268

25.09 

Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ ІІ, кв.240, ж.к. „Подбалканска”, гр.Враца (поземлен имот с идентификатор 12259.1015.422 по Кадастралната картата), в полза на собствениците на построените в него жилищни сгради.

267

25.09 

Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща ХХІ, кв.20, ж.к. „Младост” по действащия Регулационен план на гр.Враца - п.и. с идентификатор 12259.1026.286 по Кадастрална карта, в полза на собственика на законно построена в него сграда.

266

25.09 

Продажба  на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ XХ, кв.177, ул. „Трапезица”№33, гр.Враца (поземлен имот с идентификатор 12259.1016.239 по Кадастралната картата), в полза на собственика на  построената в него жилищна сграда.

265

25.09 

Одобряване на пазарни оценки за недвижими имоти, частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2012 г., за продажба чрез търг.

264

25.09 

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2012 г., относно недвижими имоти, предвидени за продажба чрез търг.

263

25.09 

Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2012 г.

262

25.09 

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот общинска собственост, представляващ – сграда с идентификатор 12259.1020.138.1 по Кадастралната карта на гр.Враца, находяща се в урегулиран поземлен имот –УПИ VI1718, кв.138, ул. „Георги Бенковски” № 21 по действащият регулационен план на гр.Враца, за нуждите на Български Червен кръст за изграждане на „Център за домашни грижи”.

261

25.09 

Даване съгласие за сформиране на паралелки с недостиг до норматива за минимален брой ученици за учебната 2012-2013 година.

260

25.09 

Изменение на бюджета на Община Враца за 2012г.

259

25.09

Приемане Списък за изготвяне на технически/работни проекти и обследване на енергийна ефективност на общинските институции по Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период”.

258

18.09

Определяне на зони за въздействие по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца” по ОПРР 2007-2013, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”.

257

04.09

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

256

04.09

Приемане на Вътрешни правила за работа на комисията по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/ на общински съветници и кметове в Община Враца.

255

04.09

Учредяване право на строеж върху общинска земя, съставляваща УПИ І, кв.5, „Източна промишлена зона”, гр.Враца (поземлен имот с идентификатор 12259.1027.388 по Кадастралната картата), за изграждане на Трафопост БКТП 20/0,4 kV 2х630 kVA - обект от техническа инфраструктура.

254

04.09

Учредяване право на пристрояване към сграда за търговия, построена в общински поземлен имот с идентификатор 12259.1013.485 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ ХV-485, кв.75, ж.к.”Река Лева” по действащия Регулационен план на гр.Враца.

253

04.09

Учредяване право на пристрояване към сгради, построени в общински поземлен имот с идентификатор 12259.1020.156 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ І, кв.3, ЦГЧ по действащия Регулационен план на гр.Враца.

252

04.09

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1027.412 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ XIІ, кв.1, Източна промишлена зона, по действащия Устройствен план на гр.Враца.

251

04.09

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2012 г., относно недвижими имоти, предвидени за продажба чрез търг.

250

04.09

Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

249

04.09

Отдаване под наем на части от имот,  публична общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2012 г.

248

04.09

Отдаване под наем на имот, предоставен за управление от Община Враца на Общинското предприятие „Спорт и туризъм” Враца – помещение за търговия и обществено хранене  /бивш ресторант/ находящо се в обект „Хижата”.

247

04.09

Отдаване под наем на имоти публична и частна общинска собственост, представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване –пасища, мери, ливади, ниви и друг вид земеделска земя в землищата на населените места на Община Враца.

246

04.09

Обявяване от Общински съвет – Враца на части от имоти, които са престанали да имат предназначението по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост, за частна общинска собственост.

245

04.09

Предложение за решение във връзка с внасяне на заявление в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии по смисъла на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

244

04.09

Предложение за решение по  молба на Мария Петрова Иванова, с адрес: гр. Враца, ж. к. „Дъбника” № 24, вх.А, ап.19  до президента на Република България за опрощаване на публични задължения  /неплатен наем, ел.енергия и здравни осигуровки/ на основание чл.98 т.12 от Конституцията на РБ.

243

04.09

Предложение за решение по  молба на Цветана Цветанова Иванова от гр. Враца, ул. „Иван Андрейчин” № 3, ап.7, ет.3 до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98 т.12 от Конституцията на РБ.

242

04.09

Определяне на спечелилия публичния търг с явно наддаване  проведен на 29.08.2012г. участник за самостоятелен обект в сграда с идентификатор  12259.1019.244.1.21 по КК на гр.Враца, с адрес: гр.Враца, бул. „Хр. Ботев” №18, ет.5.

241

04.09

Определяне на спечелилия публичния търг с явно наддаване  проведен на 29.08.2012г. участник за самостоятелен обект в сграда с идентификатор  12259.1019.244.1.20 по КК на гр.Враца, с адрес: гр.Враца, бул. „Хр. Ботев” №18, ет.5.

240

04.09

Определяне на спечелилия публичния търг с явно наддаване  проведен на 29.08.2012г. участник за самостоятелен обект в сграда с идентификатор  12259.1019.244.1.31 по КК на гр.Враца, с адрес: гр.Враца, бул. „Хр. Ботев” №18, ет.3.

239

04.09

Определяне на спечелилия публичния търг с явно наддаване  проведен на 29.08.2012г. участник за самостоятелен обект в сграда с идентификатор  12259.1019.244.1.2 по КК на гр.Враца, с адрес: гр.Враца, бул. „Хр. Ботев” №18, ет.3.

238

04.09

Определяне на спечелилия публичния търг с явно наддаване  проведен на 29.08.2012г. участник за самостоятелен обект в сграда с идентификатор  12259.1019.244.1.3 по КК на гр.Враца, с адрес: гр.Враца, бул. „Хр. Ботев” №18, ет.3.

237

04.09

Приемане на първо четене Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с тролейбусен транспорт на територията на град Враца.

236

04.09

Преструктуриране на предоставен безлихвен заем на „Център за кожно-венерически заболявания” – Враца ЕООД.

235

04.09

Откриване на процедура за отдаване под наем на помещение „Медицински пункт“, находящо се на партерен етаж в бл.34, ж.к. „Дъбника“.

234

01.08

Избиране на временна комисия.

233

01.08

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

232

01.08

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

231

01.08

Предложение за решение по 2 броя молби  до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл. 98 т. 12 от Конституцията на РБ.

230

01.08

Приемане на първо четене Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове на територията на град Враца.

229

01.08

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижими имоти – УПИ І-89 и УПИ ІІ-89, кв.1, с.Бели извор.

228

01.08

Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща  урегулирани поземлени имоти – УПИ ІІ-738 и УПИ ІІІ-738  в кв.82 по плана на с.Лиляче, в полза на собственика на  построените  в тях  жилищни сгради.

227

01.08

Продажба  на земя, частна общинска собственост, съставляваща  урегулирани поземлени имоти –  УПИ ХІ и УПИ ХІV в кв.18 по плана на с.Тишевица, в полза на собственика на  построените  в тях  жилищни сгради.

226

01.08

Обявяване от Общински съвет – Враца на части от имоти, които са престанали да имат предназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС, за частна общинска собственост.

225

31.07

Преобразуване на целодневна детска градина в обединено детско заведение.

224

31.07

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца.

223

31.07

Одобряване на пазарни оценки за недвижими имоти, частна общинска собственост, включени  в  „Програмата  за  управление  и  разпореждане  с  имоти–общинска  собственост  през 2012 г.”, за продажба чрез търг.

222

31.07

Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010г.

221

31.07

Определяне Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

220

31.07

Определяне на равностойни УПИ при първа регулация съгласно чл.16, от ЗУТ в местност „Лъката”, землище на с. Бели Извор.

219

31.07

Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, на проект за Подробен устройствен план (парцеларен план) за „Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на „Михайлов ТВ” ООД на територията на област Враца – Етап с.Косталево – РСС Язов дол в землището на с. Косталево”, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива.

218

31.07

Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, на проект за Подробен устройствен план (парцеларен план) за „Външно електрозахранване на имот № 011019 в местността „Катранкьовото”, землище на с. Паволче”.

217

31.07

Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, на проект за Подробен устройствен план (парцеларен план) за „Външно електрозахранване на имоти № 051033 и № 051044 в местността „Скъта”, землище на с. Веслец”.

216

31.07

Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, на проект за Подробен устройствен план (парцеларен план) за „Външно електрозахранване на имоти № 051044 и № 051052 в местността „Скъта”, землище на с. Веслец”.

215

31.07

Одобряване на подписано споразумение за сътрудничество между град Враца, Република България и град Владикавказ, Република Северна Осетия – Алания, Руска федерация.

214

31.07

Предложение за решение по  молба на Галина Тодорова Генчева от с. Нефела, община Враца  до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ.

213

31.07

Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 3 по Протокол № 2/06.12.2011 г.

212

31.07

Откриване на процедура за отдаване под наем на помещение в пристройка към основната сграда на „ЦКВЗ – Враца” ЕООД – „подкрепителен пункт”

211

31.07

Откриване на процедура за отдаване под наем на помещения в сградата на „ЦКВЗ – Враца” ЕООД – медицински кабинети на първи етаж

210

31.07

Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за първото полугодие на 2012 година

209

17.07

Даване на съгласие за избор на временен управител на „Екопроект” ООД – Враца

208

17.07

Заповед № 901/10.07.2012 г. на кмета на община Враца, с която се утвърждават Вътрешни правила за верификация на разходи, свързани с дейността на общинските съветници при Общински съвет – Враца

207

17.07

Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на Общински съвет –  Враца

206

17.07

Избиране на Управител на „БКС” ЕООД – Враца

205

26.06

Предоставяне на целеви парични средства  на ПОФК „БОТЕВ-ВРАЦА”

204

26.06

Приемане на списъка в който се определят броя, вида и местонахождението на жилищата, включени в групите по чл.2 ал.1 от НУРУРОЖ

203

26.06

Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010г.

202

26.06

Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения  в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната й експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовир ”Ливадето”, публична общинска собственост

201

26.06

Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения  в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната й експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовир ”Лесконож”, публична общинска собственост

200

26.06

Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения  в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната й експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовир ”Кираджията”, публична общинска собственост

199

26.06

Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения  в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната й експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовир ”Под кръста”, публична общинска собственост

198

26.06

Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения  в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната й експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовир ”Енева”, публична общинска собственост

197

26.06

Отдаване под наем, чрез публично оповестен конкурс  на имоти, предоставени за управление от Община Враца на Общинското предприятие „Паркинги и гаражи” Враца

196

26.06

Изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на ОП „Паркинги и гаражи”, приет с Решение № 829 по Протокол № 64 от 07.12.2010г., изменен и допълнен с Решение № 1080 по Протокол №79/14.09.2011г. на Общински съвет – Враца и извършване промени в приходната и разходната част на Бюджета на ОП „Паркинги и гаражи”

195

26.06

Наредба за изменение и допълнение на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца във връзка с кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007–2013г.”, Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика", Област на интервенция 5.1. "Подкрепа на социалната икономика", Схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома"

194

26.06

Създаване на „Звено за услуги в домашна среда” към „Домашен социален патронаж” в рамките на Общинско предприятие „Социални дейности”

193

26.06

Предложение за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007–2013г.”, Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, Област на интервенция 5.1. „Подкрепа на социалната икономика", Схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома"

192

26.06

Откриване на процедура за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на 12 обособени обекти, частна общинска собственост в сградата на Бивша териториална проектантска организация, бул. „Хр. Ботев” № 18 в гр. Враца

191

26.06

Предложение за решение във връзка с внасяне на заявление в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии по смисъла на чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.1 и ал.2, т.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж Янка Николова Станева от гр.Враца, ж.к. „Дъбника”, бл.24, вх.А, ап.2

190

26.06

Предложение за решение по 4 броя молби  до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл. 98 т. 12 от Конституцията на РБ

189

26.06

Приемане Годишен финансов отчет  за 2011 година и Информация за финансово-икономическите резултати за 2011 г. на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – Враца” ЕООД /МЦРСМ/

188

26.06

Приемане Отчет на ликвидатора, Окончателен ликвидационен баланс, Доклад, поясняващ окончателния ликвидационен баланс и освобождаване от отговорност на ликвидатора на „Стоматологичен център І” ЕООД гр.Враца /в ликвидация/

187

26.06

Приемане за сведение Доклад-анализ на финансовото и стратегическо  управление на „БКС“  ЕООД – Враца за периода 2009-2011г.

186

26.06

Утвърждаване Списък на класираните за финансиране проектни предложения по Проект „Малки граждански инициативи 2012”

185

12.06

Върнато за ново обсъждане от Областния управител на Област Враца Решение № 155 по Протокол № 12 от проведено заседание  на Общински съвет – Враца на 22.05.2012г.

184

12.06

Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на Общински съвет – Враца.

183

12.06

Приемане Годишен финансов отчет  за 2011 година на РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД, информация и  препоръки за оптимизиране на дейността на дружеството през 2012 година.

182

12.06

Приемане Годишен финансов отчет  за 2011 година на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, информация и  препоръки за оптимизиране на дейността на дружеството през 2012 година.

181

12.06

Приемане Годишен финансов отчет  за 2011 година на „бкс” ЕООД – Враца, информация и  препоръки за оптимизиране на дейността на дружеството през 2012 година.

180

12.06

Приемане Годишен финансов отчет  за 2011 година и Информация за финансово-икономическите резултати за 2011 г. на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – Враца”  ЕООД.

179

12.06

Приемане Годишен финансов отчет  за 2011 година и Информация за финансово-икономическите резултати за 2011 г. на „Медико-техническа лаборатория за зъбопротезиране” ЕООД .

178

12.06

Приемане Годишен финансов отчет  за 2011 година и Информация за финансово-икономическите резултати за 2011 г. на „ДКЦ-I  - Враца” ЕООД.

177

12.06

Приемане Годишен финансов отчет  за 2011 година и Информация за финансово-икономическите резултати за 2011 г. на „Център за кожно – венерически заболявания  Враца” ЕООД.

176

12.06

Приемане Годишен финансов отчет  за 2011 година и Информация за финансово-икономическите резултати за 2011 г. на „Център за психично здраве – Враца” ЕООД.

175

12.06

Приемане Годишен финансов отчет  за 2011 година и Информация за финансово-икономическите резултати за 2011 г. на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца”  ЕООД.

174

12.06

Приемане Годишен финансов отчет  за 2011 година и Информация за финансово-икономическите резултати за 2011 г. на „Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД.

173

12.06

Определяне начина на гласуване на редовно заседание на Общото събрание на „Свежест ” ООД – Враца.

172

22.05

Присъединяване към Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия през следващия програмен период 2013 – 2020 г

171

22.05

Одобряване на  Годишен доклад за 2011 г. за наблюдението на  изпълнението на Общински план за развитие на Община Враца

170

22.05

Присъждане „Наградата на Враца за 2012 година”

169

22.05

Присъждане „Наградата на Враца за 2012 година”

168

22.05

Удостояване със звание „Почетен гражданин на Враца”

167

22.05

Удостояване със звание „Почетен гражданин на Враца”

166

22.05

Удостояване със звание „Почетен гражданин на Враца”

165

22.05

Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010г

164

22.05

Отлагане разглеждането на докладни записки

163

22.05

Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 и чл.108, ал.2 от ЗУТ, на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ Подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническа инфраструктура и специализирани схеми) „Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на „Михайлов ТВ” ООД на територията на област Враца – Етап с.Лиляче – с.Чирен – с.Мраморен – с.Баница” и инвестиционен проект

162

22.05

Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, на проект за Подробен устройствен план (парцеларен план) „Нов експлоатационен сондаж Е72 и шлейф” в землището на с. Чирен

161

22.05

Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, на Подробен устройствен план (план за регулация и застрояване на кариера за добив на мергел) за промяна предназначението на земеделска земя „Кариера за мергел на „Холсим България” АД в у.п.и. І, масиви 19 и 20 в местностите „Требежината” и „Гюрови кории”, землище на с. Бели Извор”

160

22.05

Определяне начина на гласуване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите в МБАЛ „Христо Ботев” АД – Враца на 12.06.2012 година от 10.00 часа

159

22.05

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

158

22.05

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца.

157

22.05

Обявяване на 1 юни 2012г. /петък/ – Ден на град Враца, за празничен и неприсъствен ден.

156

22.05

Отчет за получени командировъчни пари за периода от 01.01.2012г. до  30.04.2012г.

155

22.05

Откриване на процедура за продажба на обособени обекти, частна  общинска  собственост.

ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

154

22.05

Предложение за решение по 14 броя молби  до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ.

153

22.05

Утвърждаване начина на гласуване на представителя на Община Враца на редовно заседание на Общото събрание на акционерите във „В и К” ООД – Враца.

152

22.05

Утвърждаване на договор за управление с член на съвета на директорите на „РТВ „ВЕСТИТЕЛ” – ВРАЦА” ЕАД.

151

24.04

Приемане на Програма за развитие на туризма в община Враца за 2012 година.

150

24.04

Утвърждаване на Обществен съвет за съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване обществен контрол върху тяхното осъществяване.

149

24.04

Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Враца за 2013 г.

148

24.04

Изразяване предварително съгласие за изграждане на ветроенергиен парк върху поземлени имоти публична общинска собственост.

147

24.04

Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 12259.1012.350 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ ІІ , кв.93, ж.к. „Металург” по действащия Устройствен план на гр.Враца, в полза на Националния осигурителен институт за нуждите на Районно управление „Социално осигуряване” – Враца.

146

24.04

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

145

24.04

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2012 г., относно управление на недвижими имоти общинска собственост, находящи се на територията на Община Враца.

144

24.04

Управление  на имоти – публична общинска собственост.

143

24.04

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от общински имот публична общинска собственост за нуждите на ПМГ „Акад.Иван Ценов” – Враца.

142

24.04

Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

141

24.04

Учредяване право на пристрояване към жилищна сграда, построена в общински поземлен имот с идентификатор 12259.1019.139 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ VІ-139, кв.128, ЦГЧ по действащия Регулационен план на гр.Враца.

140

24.04

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ - поземлен имот с идентификатор 12259.1027.395 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ ІV, кв.9, Източна промишлена зона, по действащия Устройствен план на гр.Враца.

139

24.04

Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ XVІ, кв.25, ж.к. „Младост”, гр.Враца (поземлен имот с идентификатор 12259.1026.297  по Кадастралната картата) в полза на собственика на построената в него сграда.

138

24.04

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране – „Синя зона” – гр.Враца.

137

24.04

Откриване на процедура за продажба на обособени обекти, частна  общинска  собственост.

136

24.04

Включване в Програмата за приватизация за 2012 г. на три обособени обекти, частна  общинска  собственост.

135

24.04

Предложение за решение във връзка с внасяне на заявление в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии по смисъла на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на наследника на Тони Борисов Василев, б.ж. на Община Враца.

134

24.04

Предложение за решение по  5 броя молби  до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл. 98 т. 12 от Конституцията на РБ.

133

24.04

Преизбиране на членовете на съвета на директорите на „РТВ Вестител – Враца” ЕАД.

132

24.04

Определяне на контрольор на „БКС“ ЕООД – Враца.

131

24.04

Утвърждаване състав на Наблюдателна комисия по чл.170 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

130

09.04

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

129

09.04

Определяне начина на гласуване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите в „Екопроект” ООД – Враца.

128

09.04

Откриване на процедура за провеждане на публичен подбор за избор на Управител на „БКС” ЕООД – Враца, собственост на Община Враца.

127

09.04

Утвърждаване на договор за управление с избрания за временен Управител на „БКС” ЕООД – Враца.

126

09.04

Избиране на Управител на „БКС” ЕООД – Враца.

125

09.04

Избиране на Управител на „БКС” ЕООД – Враца.

124

09.04

Постъпили възражения против проведена  процедура за избиране на Управител на „БКС” ЕООД – Враца.

123

09.04

Постъпили възражения против проведена  процедура за избиране на Управител на „БКС” ЕООД – Враца.

122

27.03

Определяне представител на Община Враца в СНЦ „ОФК БОТЕВ – ВРАЦА”.

121

27.03

Предоставяне за ползване на стадион „Христо Ботев” – Враца на ПОФК „Ботев – Враца”.

120

27.03

Отчет за изпълнение на мерките по Програмата за опазване на околната среда,  Програмата за управление на отпадъците и Програмата за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Враца за 2011 година.

119

27.03

Общинска Програма на мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби през 2012 година.

118

27.03

Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от общински имот публична общинска собственост за нуждите на ПМГ „Акад.Иван Ценов” – Враца.

117

27.03

Съгласуване и приемане на Стратегически план 2012 г. – 2014 г. и Годишен план 2012 г. за дейността на вътрешния одит.

116

27.03

Предложение за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение” 4.1. „Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение”, схема BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.

115

27.03

Разкриване на нова социална услуга – „Център за социална рехабилитация и интеграция”, като делегирана държавна дейност.

114

27.03

Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/013 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

113

27.03

Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/007 по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

112

27.03

Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-12/2011/041 по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

111

27.03

Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, на проект за Подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническа инфраструктура) „Разпределителен газопровод през поземлен имот 12259.786.27 (общински път ІV клас) до асфалтова база в землището на с. Косталево”.

110

27.03

Отдаване под наем на имоти, предоставени за управление от Община Враца на Общинското предприятие „Паркинги и гаражи” Враца – Общински терен, представляващ паркинг пред сградата на бившия „РУМ” в ж.к. „Дъбника”, кв.146 по плана на гр. Враца, с обща площ 750,00кв.м.

109

27.03

Отдаване под наем на имоти, предоставени за управление от Община Враца на Общинското предприятие „Паркинги и гаражи” Враца – Общински недвижим имот, представляващ 3 /три/ броя паркоместа, находящ се на ул. „Лукашов” №8, с обща площ 45,00кв.м.

108

27.03

Изразяване предварително съгласие за прокарване на линеен инфраструктурен обект, през поземлени имоти, общинска собственост.

107

27.03

Изразяване предварително съгласие за прокарване на линеен инфраструктурен обект, през поземлени имоти, общинска собственост.

106

27.03

Изразяване предварително съгласие за прокарване на линеен инфраструктурен обект, през поземлени имоти, общинска собственост.

105

27.03

Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, на подробен устройствен план (парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) –  Електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 12259.625.6 от съществуващ електропровод в п.и.12259.631.9 през п.и.12259.631.9 и п.и.12259.621.5 по кадастралната карта на гр.Враца.

104

27.03

Разпореждане с имоти – публична общинска собственост.

103

27.03

Отдаване под наем на имоти публична и частна общинска собственост, представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване –пасища, мери, ливади, ниви и друг вид земеделска земя в землищата на населените места на община Враца.

102

27.03

Отдаване под наем и аренда на земеделски земи  от общинският поземлен фонд на основание чл.37о и чл.37п, ал.1, ал.2 при спазване на изискванията по чл.37и до чл.37о от Закона  за собствеността и ползване на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

101

27.03

Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр.Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010 г.

100

27.03

Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Враца приети на заседание проведено на 27.12.2011 г.

99

27.03

Приемане на програма за управление на Община Враца за мандат 2012 – 2015 г.

98

27.03

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

97

27.03

Приемане на наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Враца.

96

27.03

Предложение за решение по молба на Дорина Димитриевна Петрова с Вх.№ 94-00-117/20.01.2012 г. до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98 т.12 от Конституцията на РБ.

95

27.03

Предложение за решение по молба на Гергана  Красимирова Йорданова с Вх. № 94-00-119/20.01.2012 г. до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98 т.12 от Конституцията на РБ.

94

27.03

Предложение за решение по молба на Силвия Петкова Костова с Вх. № 94-00-85/20.01.2012 г. до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98 т.12 от Конституцията на РБ.

93

27.03

Приемане на Правила за кандидатстване по Проект „Малки граждански инициативи 2012”.

92

27.03

Продължаване действието на Договор за управление на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД.

91

27.03

Мястото за монтаж на първият скулптурно-архитектурен паметник на Христо Ботев в Княжество България, открит в гр.Враца на 27 май 1890г.

90

27.03

Избор на Комисия за разглеждане на предложенията за удостояване със звание „Почетен гражданин на Враца” и „Наградата на Враца за 2012 година”.

89

27.03

Одобряване писмен отчет за получените командировъчни пари от Председателя на Общински съвет – Враца за периода от 15.11.2011 до  15.02.2012г.

88

20.02

Върнато за ново обсъждане от Областният управител на Област Враца Решение № 71 по Протокол № 6 от 31.01.2012г. на Общински съвет – Враца.

87

20.02

Върнато за ново обсъждане от Областният управител на Област Враца Решение № 68 по Протокол № 6 от 31.01.2012г. на Общински съвет – Враца.

86

20.02

Поправка на явна фактическа грешка допусната в Решение №53 по Протокол № 6 oт 31.01.2012г. на Общински съвет – Враца.

85

20.02

Приемане бюджета на Община Враца за 2012 година.

84

20.02

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Враца за 2011г.

83

20.02

Допълнение и изменение на Решение №57 от Протокол №6 от 31.01.2012г.

82

20.02

Приемане „Програма  за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2012 г.”.

81

31.01

Съгласуване с решение на Общински съвет – Враца, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.3 във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията, на Проект за Подробен устройствен план с обхват повече от една община (парцеларен план за елементи на техническа инфраструктура) на обект „Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр.Козлодуй и гр.Оряхово”.

80

31.1

Предложение за решение по молба на Йорданка Тодорова Николова с Вх.№ 94-00-2184/30.12.2011г. до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ.

79

31.01

Предложение за решение по молба на Галина Димитрова Иванова с Вх.№ 94-00-2080/28.12.2011г. до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ.

78

31.01

Предложение за решение по молба на Ива Георгиева Петкова с вх. № 94-00-1807/21.10.2011г. до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ.

77

31.01

Предложение за решение по молба на Катя Павлинова Цекова с Вх.№ 94-01/502/13.12.2011г. до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ.

76

31.01

Предложение за решение по молба на Елеонора Николова Тодорова – Цекова с Вх.№ 94-00-2084/28.12.2011г. до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ.

75

31.01

Отдаване под наем на имоти, предоставени за управление от Община Враца на Общинското предприятие „Паркинги и гаражи” Враца – Общински недвижим имот, представляващ 3 /три/ броя паркоместа, находящ се на ул. „Лукашов” №8, с обща площ 45,00кв.м.  и Общински терен, представляващ паркинг пред сградата на бившия „РУМ” в ж.к. „Дъбника”, кв.146 по плана на гр. Враца, с обща площ 750,00кв.м.

74

31.01

Съгласие за участие в Проект „Красива България – 2012” с обекти: Православен храм „Св.Мина” - кв. „Дъбника”, Велосипедна алея №1  (успоредна на път ІІ-15 Враца – Оряхово), СОУ „Никола Войводов” – Враца” и ОДЗ 1 - „Брезичка” - ж.к. „Младост”.

73

31.01

Определяне на нов състав на Общински съвет по наркотичните вещества – Враца.

72

31.01

Предложение за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007–2013г.”, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.

71

31.01

Сключване на договор за сигурност в Община Враца с Районно управление „Полиция” – гр.Враца.

ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

70

31.01

Годишна програма за  развитие на читалищната дейност в  Община Враца през 2012 година и в изпълнение чл.26а от Закона за народните читалища /ЗНЧ/.

69

31.01

Утвърждаване състава на Ботевския организационен комитет за 2012 година.

68

31.01

Одобряване предоставянето на безлихвен заем за Фондация „МУЗЕОН”.

ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

67

31.01

Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от общински имот публична общинска собственост за нуждите на СОУ „Христо Ботев”.

66

31.01

Назначаване на кметските наместници на населените места в Община Враца, в които не са произведени избори на 23 октомври 2011г.

65

31.01

Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Враца за периода 01.07.2011г. – 31.12.2011г. и информация за издадените въз основа на наредби на Общински съвет – Враца, актове и наказателни постановления, данни за събираемостта на наложените по  тях глоби.

64

31.01

Приемане на „Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2011-2015г.”.

63

31.01

Отдаване под наем на втори етаж /обособена фитнес зала/ от сграда с идентификатор № 12259.1027.7.1, с предназначение – Покрит плувен басейн, предоставен за управление на Общинско предприятие „Спорт и туризъм”.

62

31.01

Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, находящи се в сградата на Общинска администрация – Враца.

61

31.01

Продажба на имот частна общинска собственост № 012031, девета категория, находящ се в землището на с.Бели Извор, Община Враца.

60

31.01

Продажба на общинската част от недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ ХVI-282, кв.33 по действащия Устройствен план на с.Паволче.

59

31.01

Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

58

31.01

Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010г. на Директора на ОД „Земеделие” гр.Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010г.

57

31.01

Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за приватизация и следприватизационен контрол за 2011г., Отчет за разходите на Специализирано звено за приватизация (СЗП) към Общински съвет - Враца за 2011г., Програма за приватизация и следприватизационен контрол за 2012г., План-сметка за разходите на Специализирано звено за приватизация (СЗП) към Общински съвет – Враца за 2012г.

56

31.01

Изменения на правилник за организация и дейността на Специализирано звено за приватизация.

55

31.01

Приемане на първо четене Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Враца.

54

31.01

Предоставяне на подходящ сграден фонд и ресурсно осигуряване за временно настаняване на лица, останали без дом, пребиваващи на територията на община Враца.

53

31.01

Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от Общински съвет – Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

52

31.01

Правила и критерии за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от Община Враца.

51

31.01

Приемане Разглеждане и одобряване с решение от Общински съвет – Враца, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местно самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 и чл.108, ал.2 от ЗУТ на проект за Подробен устройствен план (парцеларни планове и специализирани план-схеми за елементи на техническа инфраструктура) „Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на „Михайлов ТВ” ООД на територията на Област Враца – етап с.Власатица и с.Бели Извор.

50

31.01

Приемане Избор на председател на Управителен съвет и промяна в състава на Управителен съвет на Фонд „Култура”.

49

31.01

Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за второто полугодие на 2011 година.

48

19.01

Отменяне на Решение № 1100 по Протокол № 79 от 14.09.2011г. и изменение на Решение № 1043 по Протокол № 77 от 28.07.2011г. на Общински съвет – Враца.

47

19.01

Ново обсъждане и  одобряване структурата и общата численост на общинска администрация – Враца.

46

27.12

Върнато за ново обсъждане от Областният управител на Област Враца Решение № 24 по Протокол № 3 от 27.12.2011г. на Общински съвет – Враца.