начало » Общински съвет » Проекти на Наредби и Правилници

 

20.03.2020  ПРЕДЛОЖЕНИЕ От Калин Каменов, Кмет на Община Враца, ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца

Покана за обществена консултация

Протокол от проведена на 04.06.2020 г. Обществена консултация на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца

 

 11.03.2020  Предложение от Нели Стоянова, Председател на Общински съвет – Враца, относно: Приемане Правилник за устройството и дейността на Общински фонд „Култура“, реда и условията за финансово подпомагане на проекти в областта на културата в община Враца

Покана за обществена консултация

Приложения:
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 19, ал.1, т. 1 – 3  от Правилника за устройството и дейността на фонд „Култура” – Враца
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 24, т.3  от Правилника за устройството и дейността на фонд „Култура” – Враца
ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурс за финансово подпомагане на проекти за книгоиздаване, дейности и творци в областта на културата в Община Враца

 

26.11.2019  Докладна записка от Калин Каменов, Кмет на Община Враца относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове на територията на град Враца

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

Протокол от проведена на 13.01.2020 г. Обществена консултация на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за устройството и управлението на гробищните паркове на територията на гр.Враца

 

25.11.2019  Докладна записка от Калин Каменов, Кмет на Община Враца относно: Приемане на план-сметка по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за дейностите "Управление на дейностите по отпадъците" и "Чистота" през 2020 година.

Приложения.

 

18.11.2019  Докладна записка от Калин Каменов, Кмет на Община Враца относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

ОТМЯНА НА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ.

 

18.11.2019  Докладна записка от Калин Каменов, Кмет на Община Враца относно: Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Враца.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ.

Приложение - ПРОТОКОЛ от обществена консултация проведена на 18.12.2019 г.

 

15.11.2019  Предложение от д-р Владимир Христов Христов Председател на Времена комисия за изработване на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Враца и взаимодействието му с Общинска администрация – Враца относно: Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за Мандат 2019-2023.

Приложение Предложение-образец.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ.

 

11.11.2019  Докладна записка от Калин Каменов, Кмет на Община Враца относно: Приемане на първо четене на проект на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Враца и за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.

 ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ.

ПРОТОКОЛ от обществено обсъждане проведено на 12.12.2019 г.

 

09.09.2019  Докладна записка от Марин Цветков, Общински съветник относно: Приемане на ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА ВРАЦА, ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНА РАЖДАЕМОСТ.

Приложение №1_Заявление.

Приложение №2_Декларация.

 

15.08.2019  Докладна записка от Красимир Ангелов, Общински съветник относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за символите, празниците и наградите на Община Враца.

 

14.03.2019  Докладна записка от Калин Каменов, Кмет на Община Враца относно: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговска, увеселителна, рекламно-информационна и друга обслужваща дейност на територията на Община Враца.

Приложение - ПРОТОКОЛ от обществена консултация на 16.04.2019 г.

 

11.03.2019  Докладна записка от Калин Каменов, Кмет на Община Враца относно: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и възстановяване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Враца.

 

27.02.2019  Докладна записка от Калин Каменов, Кмет на Община Враца относно: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране – „Синя зона – гр. Враца.

Приложение - ПРОТОКОЛ от обществена консултация на 28.03.2019 г.

 

15.02.2019  Докладна записка от Калин Каменов, Кмет на Община Враца относно: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца

Приложение - ПРОТОКОЛ от обществена консултация на 12.03.2019 г.

 

22.01.2019 Докладна записка от Калин Каменов, Кмет на Община Враца относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Клубовете на пенсионерите и лицата с увреждания в община Враца.

Правилник.

Приложения - Регистри.

 

07.12.2018 Докладна записка от Калин Каменов, Кмет на Община Враца относно: Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Враца.

Приложение - ПРОТОКОЛ от обществена консултация на 11.01.2019 г.

 

15.11.2018 Докладна записка от Калин Каменов, Кмет на Община Враца относно: Приемане на план-сметка по чл.66, ал.1 от Закон за местните данъци такси за дейностите "Управление на дейностите по отпадъците" и "Чистота" през 2019 година.

Приложения към Проект за решение.

План-сметка 2019 год.- Приложения - проект.

 

04.10.2018 Докладна записка от Калин Каменов, Кмет на Община Враца относно: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца

Приложение - ПРОТОКОЛ от обществена консултация на 08.11.2018 г.

 

28.09.2018 Докладна записка от Петя Долапчиева За Кмет на Община Враца относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

Приложение - ПРОТОКОЛ от обществена консултация на 08.11.2018 г.

 

19.01.2018 Докладна записка от Петя Долапчиева За Кмет на Община Враца относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Враца, приет с Решение № 370 по Протокол № 26 от 31.01.2017 г. на Общински съвет – Враца.

Приложение - ПРОТОКОЛ от обществена консултация на 20.02.2018 г.

 

15.01.2018 Докладна записка от Калин Каменов Кмет на Община Враца относно: Приемане на изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

 

21.12.2017 Докладна записка от Калин Каменов Кмет на Община Враца относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

Приложение - ПРОТОКОЛ от обществена консултация.

 

07.12.2017 Докладна записка от Владислава Лакова Заместник-председател Общински съвет – Враца относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране – „Синя зона – гр. Враца.

  

29.11.2017 Докладна записка от Калин Каменов Кмет на Община Враца относно: Приемане на първо четене на проект на Наредба за изграждане и възстановяване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Враца.

Приложение - ПРОТОКОЛ от обществена консултация.

 

14.11.2017 Докладна записка от Калин Каменов Кмет на Община Враца относно: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

Приложение - ПРОТОКОЛ от обществена консултация.

 

13.11.2017 Докладна записка от Калин Каменов Кмет на Община Враца относно: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

Приложение - ПРОТОКОЛ от обществена консултация.

 

26.10.2017 Докладна Актуализация на Общинска програма за опазване на околната среда 2017 - 2020 г.

 

11.10.2017 Докладна записка от Калин Каменов - Кмет на Община Враца относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с превозни средства, собственост на „Тролейбусен транспорт-Враца“ ЕООД на територията на Община Враца.

Приложение - ПРОТОКОЛ от обществена консултация.

 

29.09.2017 Докладна записка от д-р Здравко Златев общински съветник относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране – „Синя зона – гр. Враца.

Приложение - ПРОТОКОЛ от обществена консултация.

 

28.09.2017 Докладна записка от д-р Владимир Хр. Христов общински съветник относно: Предложение за приемане на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

 

21.09.2017 Докладна записка от Калин Каменов - Кмет на Община Враца относно Приемане на проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

Приложение - ПРОТОКОЛ от обществена консултация.

 

21.09.2017 Докладна записка от Калин Каменов - Кмет на Община Враца относно Изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Паркинги и гаражи”-Враца.

 

21.09.2017 Докладна записка от Калин Каменов - Кмет на Община Враца относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

25.08.2017 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

Приложение - ПРОТОКОЛ от обществена консултация.

 

18.07.2017 Докладна записка от Калин Каменов-Кмет на Община Враца относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране - "Синя зона - гр. Враца  

 

06.07.2017 Докладна записка от Калин Каменов - Кмет на Община Враца относно Приемане на първо четене на Наредба за реда и условията за настаняване и ползване на социални жилища в община Враца.

Наредба     Заявление     Декларация     Договор

Приложение - ПРОТОКОЛ от обществена консултация.

 

04.07.2017 Докладна записка от Калин Каменов - Кмет на Община Враца относно Приемане на първо четене на проект на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Враца.

Приложение - ПРОТОКОЛ от публично обсъждане.

 

25.05.2017 Докладна записка от Калин Каменов - Кмет на Община Враца относно Създаване на Общинско предприятие „Чистота” и изменение на бюджета на Община Враца за 2017 година.

Приложение 3     Приложение 4     Приложение 5

 

23.05.2017 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

 

24.03.2017 Докладна записка от Калин Каменов - Кмет на Община Враца относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

16.03.2017 Проект на Наредба ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И
ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА В ОБЩИНА ВРАЦА.

 

27.02.2017 Приемане на първо четене на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Враца и издаване на сертификат клас В.

16.01.2017 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

 

20.12.2016 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с тролейбусен транспорт на територията на град Враца.

 

07.12.2016 Приемане на второ четене на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Враца.

 

18.11.2016 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

 

18.11.2016 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на движението при кратковременно платено паркиране – „Синя зона – гр. Враца.

 

10.11.2016  Докладна и Проект на решение за Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Враца, приета с Решение на Общински съвет – Враца № 638 от 28.01.2014 г.

 

21.10.2016 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Враца.

 

12.10.2016 Проект на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Враца.

 

10.10.2016 Проект за Изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на ОП ”Паркинги и гаражи”, приет с решение на Общински съвет Враца № 829 взето с протокол № 64 от 07.12.2010г.

 

10.10.2016 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на движението при кратковременно платено паркиране – „Синя зона – гр. Враца.

 

13.09.2016 Проект за Изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на ОП ”Паркинги и гаражи”, приет с решение на Общински съвет Враца № 829 взето с протокол № 64 от 07.12.2010г.

 

10.09.2016 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Враца.

 

02.09.2016 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Враца.

 

23.08.2016 Проект на Наредба за ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ.

 

07.07.2016 Докладна записка от Калин Каменов - Кмет на Община Враца относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

10.06.2016 Докладна записка от Калин Каменов - Кмет на Община Враца относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

12.05.2016 Докладна записка на Марин Цветков - общински съветник относно Изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване на имуществото на територията на Община Враца

 

12.04.2016 Докладна записка на Красимир Ангелов - общински съветник относно Приемане на второ четене на Наредба за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

 

05.02.2016 Докладна записка на Владимир Христов - общински съветник относно Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

16.12.2015 Докладна записка на Калин Каменов - кмет на Община Враца относно Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

 

10.08.2015 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване на имуществото на територията на Община Враца.

 

10.08.2015 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Враца.

 

10.08.2015 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

 

10.08.2015 Докладна и Проект на решение на Наредба за изменение Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове на територията на град Враца

 

10.08.2015 Докладна и Проект на решение на ОбС - Враца относно Приемане на първо четене на Наредба за охрана и опазване на земеделските имоти и селскостопанската продукция на територията на Община Враца

 

15.06.2015 Докладна и Проект на решение на ОбС - Враца относно Приемане на второ четене на Наредба  за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Враца

 

11.05.2015 Докладна и Проект на решение на ОбС - Враца относно Приемане на първо четене на Наредба  за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Враца

 

05.05.2015 Докладна и Проект на решение на ОбС - Враца относно Приемане на второ четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца (Приета с Решение № 226/06.03.2003 г. на Общински съвет Враца, посл. изм. и доп. с р-ние № 946/24.02.2015г. на ОбС-Враца).

 

21.04.2015 Докладна и Проект на решение на ОбС - Враца относно Приемане на НАРЕДБА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ.

 

09.04.2015 Докладна и Проект на решение на ОбС - Враца относно Приемане на второ четене на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговска, увеселителна, рекламно-информационна и друга обслужваща дейност на територията на община Враца.

 

08.04.2015 Докладна и Проект на решение на ОбС - Враца относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца (Приета с Решение No 226/06.03.2003 г. на Общински съвет Враца, посл. изм. и доп. с р-ние №833/02.09.2014г. на ОбС-Враца).

 

17.03.2015 Докладна и Проект на решение на ОбС - Враца относно Приемане на първо четене на Наредба  за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Враца

 

16.03.2015 Докладна и Проект на решение на ОбС - Враца относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета от Общински съвет Враца с Решение № 311/2009 г. /последно изменена и допълнена с решение №646/28.01.2014г./.

 

13.03.2015 Докладна и Проект на решение на ОбС - Враца относно Проект на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговска, увеселителна, рекламно-информационна и друга обслужваща дейност на територията на община Враца.

 

09.02.2015 Докладна и Проект на решение на ОбС - Враца относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца (Приета с Решение No 226/06.03.2003 г. на Общински съвет Враца, посл. изм. и доп. с р-ние №833/02.09.2014г. на ОбС-Враца).

 

28.08.2014 Докладна и Проект на решение на ОбС - Враца относно Проект на Наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

 

11.08.2014 Докладна и Проект на решение на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове на територията на град Враца

 

14.07.2014 Докладна и Проект на решение на ОбС - Враца относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества

 

11.07.2014 Докладна и Проект на решение на ОбС - Враца относно Приемане на второ четене на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове на територията на град Враца

 

09.06.2014 Докладна и Проект на решение на ОбС - Враца относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

 

09.06.2014 Докладна и Проект на решение на ОбС - Враца относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Враца.

 

09.05.2014 Докладна и Проект на решение на ОбС - Враца относно Приемане на първо четене на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове на територията на град Враца.

 

17.04.2014 Докладна и Проект на решение на ОбС - Враца относно Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца.

 

18.02.2014 Докладна и Проект на решение на ОбС - Враца относно Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца.

 

05.02.2014 Докладна и Проект на решение на ОбС - Враца относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества.

 

05.02.2014 Докладна и Проект на решение на ОбС - Враца относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

14.01.2014 Докладна и Проект на решение на ОбС - Враца относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Враца

 

13.01.2014 НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на  тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община  Враца

 

10.01.2014 Докладна и Проект на решение на ОбС - Враца относно приемане на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване на имуществото на територията на Община Враца

 

27.12.2013 НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Враца

 ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

 

 Докладна и Проект на решение на ОбС - Враца относно приемане  на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета от Общински съвет Враца с Решение № 311/2009 г. 

24.03.2014 Докладна и Проект на решение на ОбС - Враца относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Враца, (приета с Решение № 190/ 01.08.2008 г., изм. и доп. с Решение № 619/17.12.2013 г.).

04.12.2013 НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Враца

 ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

 

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци през 2014 г. на територията на Община Враца

 

09.09.2013 Докладна и Проект на решение на ОбС - Враца относно приемане  на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението  и дисциплината на водачите  на превозни средства и пешеходците в община Враца, (приета с Решение № 262/ 03.07.2003 г.).

 

НАРЕДБА за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване на имуществото на територията на Община Враца

 ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

 

Наредба за ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ С ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВРАЦА

 

Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове на град Враца

 

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Враца

 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

 

Приложение - ПРОТОКОЛ от публично обсъждане.