Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Общински съвет » Решения 2013
Решение №

От дата

Относно

630

17.12

Изменение на бюджета на Община Враца за 2013 година

629

17.12

<Разрешение от Общинския съвет, на основание чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за изграждане на водопровод за захранване на поземлен имот № 000201 в местността „Копана могила” в землището на с.Паволче

628

17.12

Приемане Отчета за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център – гр.Враца за 2013 г

627

17.12

Удължаване срока на Запис на заповед

626

17.12

Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища

625

17.12

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ  урегулиран поземлен имот - УПИ IІІ-281, кв.33 по плана на с.Паволче

624

17.12

Споразумение за разпределение на право на ползване на съсобствен имот между Община Враца и „Борса имоти” ЕООД

623

17.12

Утвърждаване състава на Ботевския организационен комитет за 2014 година

622

17.12

Предложение за решение във връзка с внасяне на заявление в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии по смисъла на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

621

17.12

Приемане на План-сметка по чл.66, ал. 1 от ЗМДТ за дейностите „Чистота” и „Управление на дейностите по отпадъците” през 2014 година и определяне годишната стойност за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обработка на битовите отпадъци в РДНО на стандартен съд според интензивността на обслужване

620

17.12

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци през 2010 г. на територията на община Враца

619

17.12

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Враца, (приета с Решение № 190/ 01.08.2008 г.)

618

17.12

Приемане на първо четене на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Враца

617

17.12

Даване на съгласие за получаване на гарантиран от Община Враца кредит от „Медикотехническа лаборатория по зъбопротезиране” ЕООД Враца

616

17.12

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности

615

17.12

Приемане на Правилник за устройството и дейността на Регионален исторически музей – Враца

614

17.12

Приемане График за заседанията на Общински съвет – Враца

613

26.11 

Разрешение от Общинския съвет на основание чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (парцеларен план за регулация за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за реконструкция чрез изместване на електропровод „Скакля-Вратцата” в местност „Борови падини” в землището на с. Згориград, Община Враца

612

26.11

Разрешение от Общинския съвет на основание чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за изграждане на електропровод за захранване с електрическа енергия на поземлен имот № 000201, местност „Копана могила” в землището на с.Паволче

611

26.11

Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, на Подробен устройствен план (план за регулация и застрояване) за отреждане на земеделски поземлени имоти в землището на с. Веслец за възстановяване и рекултивация с цел овладяване на свлачищни процеси

610

26.11 

Отдаване под наем на имот, предоставен за управление от Община Враца на Общинското предприятие „Спорт и туризъм” Враца – помещение за търговия и обществено хранене /бивша кафе-сладкарница/ находящо се в обект „Хижата”

 609

26.11 

Отдаване под наем на имоти публична и частна общинска собственост, представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – пасища, мери, ливади, ниви и друг вид земеделска земя в землищата на населените места на община Враца

608

26.11

Безвъзмездно придобиване от Община Враца на недвижим имот частна държавна собственост – сграда къща музей „Велислав Драмов”, находяща се на ул. „Полк.Кетхудов” № 21, гр.Враца

607

26.11

Продажба на общинско жилище по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища

606

26.11

Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ ХІІ-265, кв.45, ЦГЧ по действащия Устройствен план на гр.Враца – поземлен имот с идентификатор 12259.1020.265 по Кадастралната картата, в полза на собственика на построената в него сграда

605

26.11

Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща  урегулиран поземлен имот – УПИ ХІІІ-269, кв.5, ж.к. „Медковец” по действащия Устройствен план на гр.Враца – поземлен имот с идентификатор 12259.1026.312 по Кадастралната картата, в полза на собственика на  построената в него сграда

604

26.11

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013 г., относно недвижими имоти, предвидени за продажба чрез търг

603

26.11

Предложение за решение по молба  до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ

602

26.11

Предложение за решение по молба  до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ

601

26.11

Предложение за изменения в Правила за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване от „Тролейбусен транспорт” ЕООД, предвидени в Решение № 820 по Протокол № 63 от 16.11.2010 г. за определени пътници, приети с Решение № 567 по Протокол № 46 от 24.09.2013 г

ПРАВИЛА

600

26.11

Утвърждаване Списък на одобрените проекти за финансиране от Фонд „Култура”

599

26.11

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности

598

26.11

Изменение на Решение № 453 по Протокол № 38/28.05.2013 г

597

29.10 

Утвърждаване на структурни промени  в ОП „Спорт и туризъм”

596

29.10 

Откриване на Пенсионерски клуб „Съединение” гр.Враца и Клуб на пенсионера с.Мало Пещене Община Враца

595

29.10 

Удължаване срока на Запис на заповед, приета с Решение № 1078/14.09.2011 г. на Общински съвет – Враца

594

29.10 

Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG161PO001/5-02/2012/010 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

593

29.10 

Закриване на Дом за младежи с увреждания от 18 до 35 годишна възраст и откриване на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с.Три кладенци, ул. „Юрий Гагарин” № 16, Община Враца

592

29.10 

Предоставяне за безвъзмездно управление на част от общински имот, публична общинска собственост,  за нуждите на Народно читалище „Огнище - 1930” с. Челопек

591

29.10 

Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010 г

590

29.10 

Предоставяне безвъзмездно за управление на  общински имот, публична общинска собственост, за нуждите на ОУ „Св.Климент Охридски” с.Тишевица

589

29.10 

Предложение за решение по молба  до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ

588

29.10 

Коригиране на План-сметка по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за дейностите „Чистота” и „Управление на дейностите по отпадъците” през 2013 година, приета с Решение № 311, точка 1 по Протокол № 26/18.12.2012 год. на Общински съвет - Враца

587

29.10 

Изменение на бюджета на Община Враца за 2013 година

586

29.10 

Площадка за съхранение на опасни химикали и химични вещества, инсектициди, пестициди и други растителнозащитни препарати с изтекъл срок на годност в склад, находящ се в местността „Пискавец”, с.Косталево, община Враца

585

29.10 

Стартиране на тръжна процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК и на Наредбата за търговете и конкурсите на незастроен поземлен имот, частна общинска собственост, включен в Програмата за приватизация, на адрес: гр.Враца, ж.к. „Дъбника”, УПИ ІІІ, кв.1

584

29.10 

Повторно откриване на процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК и на Наредбата за търговете и конкурсите на Застроен поземлен имот, частна общинска собственост, включен в Програмата за приватизация, на адрес: гр. Враца, бул. „Христо Ботев” № 55

583

29.10 

Определяне на спечелилия участник в публичния търг с явно наддаване проведен на 17.10.2013г. за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 12259.1023.254 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Враца с площ 712 кв.м, на адрес: гр.Враца, Зона-Втора,  ж.к. „Околчица”, ул. „Ангел Грамчев” /кв.212, УПИ ІV, п.и.11/

582

29.10 

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности

581

29.10 

Отпускане на целева субсидия през 2014 година за покриване на стари задължения на „ДКЦ 1 – Враца” ЕООД

580

29.10

Промяна в състава на ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по жилищна политика, обществен ред, сигурност, бедствия и аварии и ПК по устройство на територията и общинска собственост

579

 24.09

Осигуряване на допълнителни средства за учебната 2013/2014 г. за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, изчислени по реда на чл. 11, ал. 3 и ал. 4 от Наредба №7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена

578

 24.09

Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор за представяне на безвъзмездна финансова помощ № 175/15.04.2013 г., в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по проект „Промоционална кампания на продукти от риболов и аквакултура на територията на община Враца”

577

 24.09

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности

576

 24.09

Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/016 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

575

 24.09

Предложение за решение по молба до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98 т.12 от Конституцията на РБ

574

 24.09

Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед №174/11.12.2010 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр.Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр.62/10.08.2010 г

573

 24.09

Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ ІІ, кв.32, ж.к. „Младост” по действащия Устройствен план на гр.Враца - поземлен имот с идентификатор 12259.1026.308 по Кадастралната картата, в полза на собственика на построената в него сграда

572

 24.09

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на терен за поставяне на павилион чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

571

 24.09

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението  и дисциплината на водачите  на превозни средства и пешеходците в община Враца, (приета с Решение № 262/ 03.07.2003 г.)

570

 24.09

Решения по представена информация за текущото касово изпълнение на бюджета на Община Враца за първото шестмесечие на 2013 година

569

 24.09

Стартиране  на тръжна процедура за продажба на пет имоти, включени в Програмата за приватизация за 2013г

568

 24.09

Приемане Правила за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на лица, семейства и домакинства от Община Враца, пострадали при бедствия, аварии и пожари

567

 24.09

Приемане Правила за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване от „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД, предвидени в Решение № 820 по Протокол № 63 от 16.11.2010 година за определени категории пътници

566

17.09

Одобряване на Проектобюджета за 2014 година и актуализираните бюджетни прогнози за 2015 и 2016 година на Община Враца, индикативни стойности за максимален размер на новите задължения за разходи по бюджета на общината през 2014, 2015 и 2016 година и максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2013 и 2014 година

565

 27.08

Прекратяване договора за управление на Веселин Захариев Младенов – Управител на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – Враца” ЕООД

564

 27.08

Предложение за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Компонент 2 „Грижа за деца в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014

563

 27.08

Именуване на новопредвидени улици в кв.4 по плана на с. Паволче

562

 27.08

Предоставяне безвъзмездно за управление на общински имот   публична общинска собственост,  представляващ, самостоятелен обект в сграда – „Ритуална зала” с идентификатор 12259.1020.198.1,1, находящ се в ЦГЧ, пл. „Христо Ботев” № 1, гр.Враца на   ОП  „Обредни дейности” –Враца

561

 27.08

Изменение на бюджета на Община Враца за 2013 година, във връзка с необходимост от осигуряване  на бюджетен ресурс по сключен договор с „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД, в качеството му на вътрешен оператор.

560

 27.08

Определяне начина на гласуване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите в МБАЛ „Христо Ботев” АД – Враца на 11.09.2013 година от 11.00 часа

559

 27.08

Утвърждаване Списък на одобрените проекти за финансиране от Фонд „Култура”

558

 27.08

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности

557

 27.08

Oдобряване на основание чл.21, ал.5 от Закона за общинската собственост на предварително съгласие за сключване на сделка за придобиване на собственост чрез замяна на части от имоти между ОБЩИНА ВРАЦА и ЕТ „АНИ БОР – БОРИС ПЕТРОВ”

556

 27.08

Изразяване на предварително съгласие от Общински съвет – Враца за промяна на предназначението на части от поземлени имоти с предназначение мери и пасища и разрешение за изработване на подробен устройствен план

ОСПОРЕНО ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА

555

 27.08

Продажба на общинско жилище по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища

554

 27.08

Отдаване под наем на помещения публична общинска собственост

553

 27.08

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1010.310 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ ІV, кв.57, ж.к. „Дъбника” по действащия Регулационен план на гр.Враца

552

 27.08

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот – УПИ ІІ-750, 594, кв.92 по плана на с.Лиляче

551

 27.08

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013 г., относно недвижими имоти, предвидени за продажба чрез търг

550

 27.08

Удължаване срока на договори за наем и аренда на земеделска земя от ОПФ, сключени за срок от 3 /три/, 4 /четири/ и 5 /пет/ стопански години с физически и юридически лица

ОСПОРЕНО ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА

ОТМЕНЕНО ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВРАЦА

в частта му по т.4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 26 и 27

549

 27.08

Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2, т. 1 и т. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010 г

548

 27.08

Отдаване под наем на имоти публична и частна общинска собственост, представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – пасища, мери, ливади, ниви и друг вид земеделска земя в землищата на населените места на община Враца

547

 27.08

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013 г., относно недвижими имоти – земеделски земи, предвидени за продажба чрез търг

546

 27.08

Предложение за решение по молба до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ

545

 27.08

Предложение за решение по молба до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ

544

 27.08

Предложение за мотивирано становище за опрощаване на дължими държавни вземания по постъпила преписка, с вх.№ 0100-11/04.07.2013 от Администрацията на Президента на Република България, на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ, във връзка с подадена молба от Ивка Дочева Цанова oт гр.Враца, ж.к. „Дъбника”, бл.25, вх.Г, ап.71

543

 27.08

Предложение за решение по молба до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ

542

 27.08

Предложение за решение по молба до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ

541

 27.08

Стартиране  на тръжна процедура за продажба на имоти, включени в Програмата за приватизация за 2013г

540

30.07

Приемане на Декларацията  за достъп до култура на младите хора

539

30.07

Решение за кандидатстване от страна на Община Враца с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, интервенция 5.2 „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”. Име на процедурата:  „Да не изоставяме нито едно дете”, с бюджетна линия: BG051PO001-5.2.12, Компонент 2 – „Разкриване на социални услуги в общността”

538

30.07

Разрешение от Общинския съвет на основание чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване на част от поземлен имот извън границите на урбанизираните територии) – за промяна предназначението на земеделска земя (пасище, мера) – част от поземлен имот 12259.796.1, местност „Пискавец” в землището на гр. Враца за изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци

537

30.07

Разрешение от общинския съвет за разполагане на паметна плоча на загинали служители на МВР при и по повод изпълнение на служебния дълг

536

30.07

Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища

535

30.07

Върнато за ново обсъждане от Областния управител на Област Враца Решение № 519 по Протокол № 42/12.07.2013 г. на Общински съвет – Враца

534

30.07

Предложение за решение по молба до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ

533

30.07

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1014.103 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ VІІ, кв.60, ж.к. „Река Лева” по действащия Регулационен план на гр.Враца

532

30.07

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1008.374 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ IIІ-288, кв.1, Хранително-вкусова зона, по действащия Устройствен план на гр.Враца

531

30.07

Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ ІV, кв.129, ЦГЧ по действащия Устройствен план на гр.Враца – п.и. с идентификатор 12259.1019.297 по Кадастрална карта, в полза на реалните собственици на обектите в етажната собственост на жилищен блок – ЖСК „Вратцата”

530

30.07

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013 г., относно недвижими имоти, предвидени за продажба чрез търг

529

30.07

Приемане на второ четене Наредба за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване на имуществото на територията на Община Враца

528

30.07

Отчет за изразходваните средства за командировки за периода  01.01.2013 – 30.06.2013г

527

30.07

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца за периода 01.012013 – 31.05.2013 г

526

30.07

Изменение на Решение № 315 по Протокол № 27/29.01.2009 г. за създаване на Временна комисия по наименованията

525

30.07

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности

524

30.07

Избиране на Временна комисия за разработване Правила за предоставяне на средства на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД по Решение № 820 по Протокол № 63/16.11.2010 г. на Общински съвет – Враца

523

30.07

Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на Общински съвет – Враца

522

30.07

Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за първото полугодие на 2013 година

521

30.07

Възлагане на управлението на „Диагностично-консултативен център 1 – Враца“ след проведен конкурс

520

30.07

Предприемане на действия за възстановяване щетите след възникнал пожар в църква „Св.Николай”.

519

12.07

Внасяне на допълнителна парична вноска с целеви характер за обезпечаване на необходимо присъщите разходи за времето на принудителен престой, поради изпълнение на дейности по Проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Враца” на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД

ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА

518

12.07

Утвърждаване на промяна в общинската транспортна схема за обществен превоз на пътници с автобуси и утвърждаване на автобусна линия

517

12.07

Върнато за ново обсъждане от Областния управител на Област Враца Решение № 497 по Протокол № 41/25.06.2013 г. на Общински съвет – Враца

516

25.06 

Избиране на временна комисия

515

25.06 

Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 3 по Протокол № 2/06.12.2011 г.

514

25.06 

Провеждане на форум, работна среща по Проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр.Враца”

513

25.06 

Договори, сключени по Проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр.Враца”

512

25.06 

Въвеждане на „SMS паркиране” в зоната за кратковременно платено паркиране – „Синя зона” – Враца

511

25.06 

Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за организация на движението при кратковременно платено паркиране – „Синя зона” – гр.Враца, (приета с решение № 125/ 29.05.2008г.)

510

25.06 

Определяне начина на гласуване на  редовно Общо събрание на съдружниците в  „Свежест” ЕООД – Враца

509

25.06 

Одобряване на промени в структурата и  числеността на звената в общата и специализираната администрация  на общинска администрация – Враца в изпълнение на Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА), приета с ПМС № 129 от 26 юни 2012 година

508

25.06 

Разрешение от Общинския съвет на основание чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за прокарване на канализация, част от „Интегриран проект за воден цикъл на гр.Враца” от ул. „Бистрица” до поземлен имот с идентификатор 12259.1006.114 по кадастралната карта на гр. Враца през поземлени имоти 12259.1006.175, 12259.82.9, 12259.82.5, 12259.48.20, 12259.1006.174 и 12259.1006.170 и обособяване на част от поземлен имот 12259.1006.114 за изграждане на канализационна помпена станция

507

25.06 

Довършване и реализация на Жилищен блок № 143, ж.к. „Сениче”, гр.Враца

506

25.06 

Безвъзмездно придобиване на имот частна държавна собственост – бивши лаборатории на ХЕИ  в гр. Враца – в собственост на Община Враца

505

25.06 

Продажба на общинско жилище по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища

504

25.06 

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2013 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

503

25.06 

Допълване на годишната Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2013 г. с общински обекти от първостепенно значение

502

25.06 

Приемане на План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Враца 2013-2020 г. „ВРАЦА 2020 – зелена и енергоустойчива”

501

25.06 

Одобряване  на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Враца” (ИПГВР) изготвен по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Враца” (ИПГВР), Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/032

500

25.06 

Предложение за решение по молба  до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98 т.12 от Конституцията на РБ

499

25.06 

Предложение за решение по молба  до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98 т.12 от Конституцията на РБ

498

25.06 

Предложение за решение във връзка с внасяне на заявление в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии по смисъла на чл.92 от КСО и чл.7 ал.2 т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

497

25.06 

Приемане на Наредба за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване на имуществото на територията на Община Враца

496

25.06 

Отдаване под наем на терени от имот, предоставен за управление от Община Враца на Общинското предприятие „Спорт и туризъм” Враца – Общински недвижим имот, представляващ незастроен поземлен имот, находящ се на ул. „Васил Кънчов” северно от спортен комплекс „Хр.Ботев” п.и. 12259.1027.1

495

25.06 

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности

494

25.06 

Приемане Доклад на Временна комисия със задача да осъществи проверка на сключените договори за доставка на хранителни продукти за ОП”Социални дейности”

493

25.06 

Изменение на Решение № 322 по Протокол № 26 от 18.12.2012 г. на Общински съвет – Враца

492

25.06 

Масовото измиране на пчелите, в следствие на различните дейности в селското стопанство и индустрията като цяло, което е ранен индикатор на неблагоприятните последици от загубата на биоразнообразие и замърсяването на околната среда

491

25.06 

Утвърждаване Списък на класираните за финансиране проектни предложения по Проект „Малки граждански инициативи 2013”

490

25.06 

Върнато за ново обсъждане от Областния управител на Област Враца Решение № 471 по Протокол № 38/28.05.2013 г. на Общински съвет – Враца

489

25.06 

Определяне начина на гласуване на извънредно заседание на Общото събрание на съдружниците във „В и К” ООД – Враца

488

25.06 

Изменение на Решение № 455 по Протокол № 38/28.05.2013 г. на Общински съвет – Враца

487

25.06 

Избор на Заместник-председател на Общински съвет – Враца

486

25.06 

Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 3 по Протокол № 2/06.12.2011 г.

485

11.06 

Определяне на спечелилия  публичния търг с явно наддаване,  проведен на 31.05.2013г. участник за поземлен имот с идентификатор 12259.1023.252 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на гр.Враца с площ 766 кв.м., на адрес: гр.Враца, ЦГЧ, ж.к. „Околчица”, ул. „Ангел Грамчев” /УПИ V, кв. 212, п.и.11/

484

11.06

Приемане Годишен финансов отчет  за 2012 година на РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД, информация  и  препоръки за оптимизиране на дейността на дружеството през 2013 година

483

11.06

Приемане Годишен финансов отчет  за 2012 година на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД, информация  и  препоръки за оптимизиране на дейността на дружеството през 2013 година

482

11.06 Приемане Годишен финансов отчет  за 2012 година на „Благоустройство и комунално стопанство – Враца” ЕООД, информация и препоръки за оптимизиране на дейността на дружеството през 2013 година

481

11.06

Приемане Годишен финансов отчет  за 2012 година и Информация за финансово-икономическите резултати за 2012 г. на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – Враца”  ЕООД.

480

11.06

Приемане Годишен финансов отчет  за 2012 година и Информация за финансово-икономическите резултати за 2012 г. на „Медико-техническа лаборатория за зъбопротезиране” ЕООД.

479

11.06

Приемане Годишен финансов отчет за 2012 година и Информация за финансово-икономическите резултати за 2012 г. на „ДКЦ-1 – Враца”  ЕООД.

478

11.06

Приемане Годишен финансов отчет  за 2012 година и Информация за финансово-икономическите резултати за 2012 г. на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца”  ЕООД.

477

11.06 

Приемане Годишен финансов отчет  за 2012 година и Информация за финансово-икономическите резултати за 2012 г. на „Център за психично здраве – Враца” ЕООД.

476

11.06 

Приемане Годишен финансов отчет за 2012 г. и Информация за финансово-икономическите резултати за 2012 г. на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца”  ЕООД.

475

11.06 

Приемане Годишен финансов отчет  за 2012 г. и Информация за финансово-икономическите резултати за 2012 г. на „Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД.

474

28.05

Промяна в състава на ПК по образование, ПК по култура и ПК по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество към Общински съвет – Враца

473

28.05

Разрешение от Общинския съвет на основание чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии) за възстановяване и рекултивация на поземлен имот с идентификатор 036023 (бивша кариера), местност „Солишова падина” в землището на с. Косталево, Община Враца

472

28.05

Решение за даване на предварително съгласие за прокарване на електропровод и водопровод през общински имот

471

28.05

Отдаване под наем на имот, предоставен за управление от Община Враца на Общинското предприятие „Спорт и туризъм” Враца – Общински недвижим имот, представляващ незастроен поземлен имот, находящ се на ул. „Васил Кънчов” северно от спортен комплекс „Хр.Ботев” п.и. 12259.1027.1

470

28.05

Отдаване под наем на имоти, предоставени за управление от Община Враца на Общинското предприятие „Паркинги и гаражи” Враца

469

28.05

Продажба  на земя, частна общинска собственост, съставляваща поземлен имот –  № 021010, м. „Млаките”, землището на с.Нефела, в полза на собственика на построената върху нея сграда

468

28.05

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013 г., относно недвижими имоти, предвидени за продажба чрез търг

467

28.05

Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр.Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010г.

466

28.05

Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване – пасище, мери, в землището на с.Чирен, община Враца

465

28.05

Предоставяне за ползване на земеделски имот № 000061 в землището на с.Три кладенци на Регионална дирекция „Борба с градушките” – Област Враца

464

28.05

Присъждане „Наградата на Враца за 2013 година”

463

28.05

Присъждане „Наградата на Враца за 2013 година”

462

28.05

Присъждане „Наградата на Враца за 2013 година”

461

28.05

Присъждане „Наградата на Враца за 2013 година”

460

28.05

Удостояване със званието „Почетен гражданин на Враца”

459

28.05

Удостояване със званието „Почетен гражданин на Враца”

458

28.05

Удостояване със званието „Почетен гражданин на Враца”

457

28.05

Удостояване със званието „Почетен гражданин на Враца”

456

28.05

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности

455

28.05

Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично – консултативен център 1 – Враца” ЕООД

454

28.05

Упълномощаване на представител на Община Враца и определяне начина на гласуване на редовно заседание на Общото събрание на съдружниците в „Екопроект” ООД – Враца

453

28.05

Избор на председател на Общински съвет – Враца

452

30.04

Отдаване под наем на имот, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013 г

451

30.04

Приемане Декларация до Министър-председателя и Министъра на земеделието и храните на Република България

450

30.04

Приемане Правила за реда и условията за финансово подпомагане на проекти в областта на културата, културни прояви и любителско изкуство в община Враца от Фонд „Култура”

449

30.04

Създаване на Общински  консултативен съвет по въпросите за младежта

448

30.04

Определяне начина на гласуване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца

447

30.04

Програма на Община Враца за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2013 – 2020 г

446

30.04

Определяне на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити  и приемане на бюджетната му сметка

445

30.04

Разрешение с решение от Общинския съвет на основание чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за захранване с водопровод на поземлен имот № 000213, местност „Челебийска кория” в землището на с.Власатица, Община Враца

444

30.04

Разрешение с решение от Общинския съвет на основание чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за захранване с електропровод на поземлен имот № 000213, местност „Челебийска кория” в землището на с.Власатица, община Враца

443

30.04

Решение за даване на предварително съгласие за прокарване на електропровод и водопровод през общински имот

442

30.04

Безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на части от общински имоти, които се засягат от строителството на „Обходен път на гр. Враца” – път І-1(Е 79) от км 0+000 до км 6+816.60

441

30.04

Учредяване  безвъзмездно право на строеж върху общински  урегулиран поземлен имот – УПИ IV284, кв.22, ж.к. „Дъбника” по действащия Регулационен план на гр.Враца – п.и. с идентификатор 12259.1010.361 по Кадастралната карта  в полза на Католическа Никополска епархия за построяване на Католически храм

440

30.04

Учредяване  право на  пристрояване към самостоятелен обект в сграда, построена в общински поземлен имот с идентификатор 12259.1026.301 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ I-147, кв.25, ж.к.Младост  по действащия Регулационен план на гр.Враца

439

30.04 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот – УПИ І, кв.20, м. „Требежината” и м. „Гюрови Кории” в землището на с.Бели извор

438

30.04

Одобряване на пазарни оценки за недвижими имоти, частна общинска собственост, включени в „Програмата за управление и разпореждане с имоти–общинска собственост през 2013 г.”, за продажба чрез търг

437

30.04

Изменение на Решение № 32 по Протокол №3 /27.10.2011 г. на Общински съвет – Враца

436

30.04

Отдаване под наем на щанд №2; №3; №4; №5; №6; №7 и щанд №9 в магазин „Сувенирна палата”, гр.Враца

435

30.04

Отдаване под наем на имот, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013 г

434

30.04 Отдаване под наем на имот, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013 г

433

30.04

Отдаване под наем на имоти публична и частна общинска собственост, представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване –пасища, мери, ливади, ниви и друг вид земеделска земя в землищата на населените места на община Враца

432

30.04

Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища

431

30.04

Предложение за решение по молба до президента на Република България за опрощаване на публично задължение на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ,  установено с изпълнително дело  № 6102/2010 г., образувано от ТД на НАП – Велико Търново, офис Враца

430

30.04

Приемане на първо четене на Наредба за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване на имуществото на територията на Община Враца

429

30.04

Приемане на Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи от органите на Община Враца

428

30.04

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности

427

30.04

Избиране на Управител на „Медико-техническа лаборатория по зъбопротезиране” ЕООД – Враца

426

30.04

Приемане Доклад за резултатите от проверката на проведените конкурси за длъжността директор на Детска ясла № 5 „Българчета” и Детска ясла № 6 „Приказка” на Временна комисия при Общински съвет – Враца

425

18.04

Определяне начина на гласуване на редовно заседание на Общото събрание на съдружниците във „В и К” ООД – Враца

424

09.04

Съгласие за кандидатстване от страна на Община Враца с проектно предложение по Компонент 1 „Младежи в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 г. – 2014 г

423

09.04

Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на Общински съвет – Враца

422

26.03

Решение за кандидатстване на Община Враца с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007–2013г.”, Приоритетна ос 5: "Техническа помощ", Операция 5.3:„Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР", схема BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период"

421

 26.03 Даване на съгласие за избор на управител на „Екопроект” ООД – Враца и определяне начина на гласуване на представителя на Община Враца в общото събрание на дружеството

420

26.03

Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на Общински съвет – Враца

419

26.03

Изменение и допълнение на решения №323, №324, №325, №326 по Протокол №26/18.12.2012г. на Общински съвет – Враца

418

26.03

Приемане на Програма за закрила на детето 2013 г. на Община Враца

417

26.03

Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Враца за 2014 година

416

26.03

Приемане на Програма за развитие на туризма в община Враца за 2013 година

415

26.03

Одобряване на  Годишен доклад за 2012 г. за наблюдението на  изпълнението на Общински план за развитие на Община Враца

414

26.03

Разработване на Общински план за развитие на гр. Враца 2014 – 2020г

413

26.03

Решение за кандидатстване с проектно предложение за  финансиране по Приоритетна ос 1 на „Национална схема за зелени инвестиции” от Национален Доверителен Еко Фонд, за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на „Покрита лекоатлетическа писта към Спортен комплекс „Христо Ботев” – град Враца”

412

26.03

Кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO002/13/1.3-07, Приоритетна ос 1: „Добро управление”, Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” по Оперативна програма „Административен капацитет”

411

26.03

Разрешение от Общинския съвет, на основание чл.124, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на общ устройствен план на Община Враца

410

26.03

Разрешение от Общинския съвет на основание чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии) – за промяна предназначението на земеделска земя (пасище - мера) – поземлен имот 12259.796.1, местност „Пискавец” в землището на гр. Враца

409

26.03

Изразяване на предварително съгласие от Общински съвет – Враца за промяна на предназначението на мера и пасище - поземлен имот с идентификатор 12259.796.1, местност „Пискавец” в землището на гр. Враца

408

26.03

Изразяване на предварително съгласие от Общински съвет – Враца за промяна на предназначението на мера и пасище – поземлен имот с идентификатор 000212, местност „Пискавец” в землището на с.Челопек, община Враца

407

26.03

Разрешение с решение от Общинския съвет на основание чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (парцеларен план за регулация за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за захранване с електропровод на поземлен имот № 8.3, местност „Черебишовото” в землището на с. Паволче, Община Враца

406

26.03

Разрешение с решение от Общинския съвет на основание чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (парцеларен план за регулация за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за захранване с водопровод на поземлен имот № 8.3, местност „Черебишовото” в землището на с.Паволче, Община Враца

405

26.03

Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010 г

404

26.03

Определяне размера и местоположението на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално ползване и определяне правила за ползването им

403

26.03

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1022.252 по Кадастралната карта, съставляващ  УПИ І-8, кв.125, ж.к.Самуил, гр.Враца по действащия Регулационен план на гр.Враца

402

26.03

Предоставяне на Регионален исторически музей – Враца, безвъзмездно за управление на общински имот, публична общинска собственост, представляващ  сграда – „Исторически музей”, находящ се в ЦГЧ, площад „Христо Ботев” №2, гр.Враца

401

26.03

Отдаване под наем чрез публични търгове с тайно наддаване  на имоти включени в Програмата  за управление и разпореждане  с имоти -общинска собственост през 2013 година

400

26.03

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013г., относно  имоти – общинска собственост, находящи се на територията на Община Враца, предвидени за отдаване под наем чрез публични търгове с тайно наддаване

399

26.03

Приемане на първо четене Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи от органите на Община Враца

398

26.03

Отчет за изпълнение на мерките по Програмата за опазване на околната среда,  Програмата за управление на отпадъците и Програмата за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Враца за 2012 година

397

26.03

Предложение за решение във връзка с внасяне на заявление в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии по смисъла на чл.92 от КСО и чл.7, чл.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

396

26.03

Предложение за решение по молба на Анна Костадинова Целова до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ

395

26.03

Предложение за решение по молба на Димитрина Иванова Тонова до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ

394

26.03

Откриване на процедура за приватизация, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК на Застроен поземлен имот, частна общинска собственост, включен в Програмата за приватизация на адрес – гр. Враца, бул. „Христо Ботев” №55

393

26.03

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности

392

26.03

Изменение на Решение № 364 по Протокол 30/26.02.2013 г. на Общински съвет – Враца

391

26.03

Избор на Комисия за разглеждане на предложенията за „Наградата на Враца за 2013 година” и удостояване със звание „Почетен гражданин на Враца”

390

26.03

Приемане Бюджета на Община Враца за 2013 година

389

26.03

Отмяна на Решение № 372 по Протокол № 31 от 12.03.2013 г. на Общински съвет – Враца

388

26.03

Върнато от Кмета на Община Враца за ново обсъждане от Общински съвет – Враца Решение № 371 по Протокол № 30 от 26.02.2013 г. на Общински съвет – Враца

387

22.03

Разрешение от Общинския съвет на основание чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (парцеларен план за регулация за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за захранване с електропровод на поземлен имот № 036026, местност „Солишова падина” в землището на с.Косталево

386

 22.03 Разрешение от Общинския съвет на основание чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии) за възстановяване и рекултивация на клетки 1 и 2 от регионално депо за неопасни отпадъци находящо се в поземлен имот 12259.788.1, местност „Шумака” в землището на гр.Враца

385

22.03

Решение за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД – съфинансиране и дофинансиране

384

 22.03 Решение за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране

383

 22.03 Решение за поемане на допълнителен собствен принос по проектно предложение „Враца – привлекателно място за живеене” по Схема: BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г

382

12.03 Разрешение с решение от Общинския съвет на основание чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии) – за обособяване на нови урегулирани поземлени имоти от поземлен имот №011019, местност „Катранкьовото” в землището на с. Паволче, Община Враца

381

12.03 Разрешение с решение от Общинския съвет на основание чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии) – за промяна предназначението на земеделска земя (пасище - мера) – поземлен имот 000212, местност „Пискавец” в землището на с. Челопек, Община Враца

380

12.03 Актуализиране състава на Общинска комисия по безопасност на движението  по пътищата (ОбКБДП) – Враца

379

12.03 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Враца, приети на заседания  на  26.06.2012г. и на 18.12.2012 год

378

12.03 Удължаване срока на договор за наем на земеделска земя, сключен на 29.05.2012 г. за срок от 5 /пет/ стопански години със „СПЕКТ” ООД

377

12.03 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1024.304 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ ХLІІ, кв.316 ж.к.Толбухин юг, гр.Враца по действащия Регулационен план на гр.Враца

376

12.03 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища

375

12.03 Приемане на списъка в който се определят броя, вида и местонахождението на жилищата, включени в групите по чл.2 ал.1 от НУРУРОЖ

374

12.03 Предложение за решение по молба до президента на Република България за опрощаване на публично задължение на основание чл.98 т.12 от Конституцията на РБ, установено с ревизионен акт № 900494/23.12.2009 г. издаден от ТД на НАП Велико Търново, офис Враца

373

12.03 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности

372

12.03 Финансиране на Национален фестивал на малките театрални форми Враца- 2013г 

371

26.02

Приемане бюджета на Община Враца за 2013 година 

ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВРАЦА

370

26.02

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Враца за 2012 г

369

26.02

Приемане на Общински план за действие за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2012-2014г

368

26.02

Приемане на Общински план за младежта на Община Враца 2013г

367

26.02

Общинска Програма на мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби през 2013 година

366

26.02

Приемане на „Програма  за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2013 г

365

26.02

Приемане на Отчет за изпълнение на плана за приватизация и следприватизационен контрол за 2012г., План за приватизация и следприватизационен контрол за 2013г., Списъците на обекти включени в изменената и допълнена Програма за приватизация, Отчет за разходите на специализираното звено за приватизация към Общински съвет – Враца за 2012г. и План-сметка за разходите на Специализираното звено за приватизация към Общински съвет – Враца за 2013г

364

26.02

Приемане на Правила за кандидатстване по Проект „Малки граждански инициативи 2013”

363

26.02

Промяна в състава на ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по екология, земеделие и гори и ПК по култура към Общински съвет – Враца

362

 05.02

Отпускане на еднократна финансова помощ за ремонт на покрив на жилищна сграда, пострадала по време на разразил се ураганен вятър, на територията на гр.Враца и общината на 03.02.2013 година

361

 05.02

Удължаване срока на действие на договор за възлагане на управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца“ ЕООД и възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца “ ЕООД след проведен конкурс

360

 05.02

Удължаване срока на действие на договор за възлагане на управлението на „Център за психично здраве – Враца“ ЕООД и възлагане управлението на „Център за психично здраве – Враца “ ЕООД след проведен конкурс

359

 05.02

Удължаване срока на действие на договор за възлагане на управлението на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца“ ЕООД и възлагане управлението на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца“ ЕООД след проведен конкурс

358

 05.02

Удължаване срока на действие на договор за възлагане на управлението на „Комплексен онкологичен център – Враца“ ЕООД и възлагане управлението на „Комплексен онкологичен център – Враца“ ЕООД след проведен конкурс

357

 29.01

Приемане Тематичен план за заседанията на Общински съвет – Враца за периода 01.01.2013г. – 31.03.2013г

356

 29.01

Откриване на процедура за провеждане на публичен подбор за избор на Управител на „Медико-техническа лаборатория по зъбопротезиране” ЕООД, собственост на Община Враца

355

 29.01

Даване съгласие за получаване на банков кредит за оборотни нужди в размер на 200 хил.лв. на „БКС – Враца” ЕООД от „УниКредит Булбанк” АД кл. Враца

354

 29.01

Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за второто полугодие на 2012 година

353

 29.01

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца  за периода 01.07.2012 – 31.12.2012 година

352

 29.01

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Враца  за периода 01.06.2012 год. – 30.06.2012 год

351

 29.01

Отчет за изразходваните средства за командировки за периода 01.10.2012г. – 31.12.202г

350

 29.01

Предложение за решение по молба  до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ

349

 29.01

Предложение за решение по молба до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ

348

 29.01

Предложение за решение по молба до президента на Република България за опрощаване на публични задължения  на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ

347

 29.01

Съгласуване и приемане на Годишен план за 2013 г. за дейността на отдел вътрешния одит при Община Враца

346

 29.01

Утвърждаване състава на Ботевския организационен комитет за 2013 година

345

 29.01

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Враца през 2013 година и в изпълнение чл.26а от Закона за народните читалища /ЗНЧ/

344

 29.01

Решение за кандидатстване с проектно предложение в Проект „Красива България – 2013” на Министерство на труда и социалната политика (МТСП)

343

 29.01

Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, на подробен устройствен план (парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) –  водопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 12259.519.61 от п.и. с идентификатор 12259.697.15 през п.и. 12259.697.100 и п.и. 12259.516.60 по кадастралната карта на гр. Враца

342

 29.01

Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, на подробен устройствен план (парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) – Ел. захранване на поземлен имот с идентификатор 12259.519.61 от съществуващ трафопост с идентификатор 12259.200.699.1.1 през п.и. 12259.380.19, п.и. 12259.699.3, п.и. 12259.519.28 и п.и. 12259.519.60 по кадастралната карта на гр. Враца

341

 29.01

Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на Общински съвет – Враца

340

 29.01

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1008.374 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ IIІ-288, кв.1, „Хранително-вкусова зона”, по действащия Устройствен план на гр.Враца

339

 29.01

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижими имоти – УПИ II-302 и УПИ III-302, кв.156 по действащия Регулационен план на гр.Враца

338

 29.01

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот – УПИ І-315, кв.102, с.Баница

337

 29.01

Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ V в кв.56 по плана на с.Горно Пещене, в полза на собственика на построената в него жилищна сграда

336

 29.01

Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща УПИ III-11, кв.9, ж.к. „Дъбника” по действащия Устройствен план на гр.Враца - п.и. с идентификатор 12259.1010.335 по Кадастрална карта, в полза на собственика на законно построена в него сграда

335

 29.01

Изменение на т.2 от Решение № 258 от 18.09.2012 г. на Общински съвет – Враца

334

 29.01

Отдаване под наем на имоти публична и частна общинска собственост, представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване –пасища, мери, ливади, ниви и друг вид земеделска земя в землищата на населените места на Община Враца

333

 29.01

Определяне размера на начални тръжни цени за земеделска земя от ОПФ

332

29.01

Рехабилитация и реконструкция на път II-13 „граница Монтана-Криводол-Девене-Борован” от км. 31+300  до  км. 36+000, преминаващ през територията на Община Враца