Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Общински съвет » Решения 2014
Решение №

От дата

Относно

923

23.12  Изключване от Програмата за приватизация за 2014 г. на незастроен УПИ III-5, кв.1, намиращ се в гр. Враца, ж.к. „Дъбника“ с площ 3 661 кв.м и включване в Програмата за приватизация за 2014 г. на два незастроени урегулирани поземлени имота – УПИ III-5, кв.1 с площ 1 783 кв.м и УПИ IV-5, кв.1 с площ 1879 кв.м, намиращи се в гр.Враца, ж.к. „Дъбника“.

922

23.12  Предложение за решение по молба до президента на Република България за опрощаване на дължими частни държавни вземания.

921

23.12  Разрешение от Общинския съвет на основание чл.124 а, ал. 1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии) – за промяна предназначението на поземлени имоти № 81400.86.193 и № 81400.86.695 и части от поземлени имоти № 81400.86.192 и № 81400.86.266 (земеделска земя), местност „Нефт и газ” в землището на с. Чирен и образуване на нов урегулиран поземлен имот чрез обединяване на поземлени имоти № 81400.86.193, № 81400.86.695 и № 81400.0.197 и части от поземлени имоти № 81400.86.192 и № 81400.86.266 с предназначение за промишлени и складови дейности.

920

 23.12 Продажба на общинско жилище по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

919

 23.12 Продажба на общинско жилище по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

918

 23.12 Отдаване под наем на имоти, предоставени за управление от Община Враца на Общинското предприятие „Спорт и туризъм” Враца чрез публичен търг с тайно наддаване.

917

 23.12 Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010 г.

916

 23.12 Предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление и поддържане на картинг пистата, актувана за публична общинска собственост с АПОС № 471/10.03.2003 г. и прилежащите съоръжения в техническо изправно състояние.

915

 23.12 Предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на Минерална баня – едноетажна сграда, със застроена площ 240 м 2, състояща се от 11 отделения, ведно с правото на строеж върху мястото, представляващо урегулиран поземлен имот ІІІ, по действащия регулационен план на с. Баница, община Враца.

914

 23.12 Предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовири, публична общинска собственост.

913

 23.12 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2014 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на терени за поставяне на павилиони чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

912

 23.12 Предоставяне безвъзмездно за управление на Държавен фонд „Земеделие” част от сграда, с площ 297,13 кв.м., находяща се на ул. „Петропавловска” №46.

911

 23.12 Решение за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма БГ 04 – „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, Мярка 1: „Мерки за енергийна ефективност" на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. и одобряване на споразумение за сътрудничество с партньор.

910

 23.12 Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД.

909

 23.12 Решение за поемане на задължение за изпълнение на основни енергоефективни мерки, във връзка с кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма БГ 04 – „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, Мярка 1: „Мерки за енергийна ефективност" на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г.

908

 23.12 Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг.

907

 23.12 Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД.

906

 23.12 Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД.

905

 23.12 Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД.

904

 23.12 Изменение на точка 2.4.1 от Решение № 384 от 22.03.2013 за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД.

903

 23.12 Решение за кандидатстване с проектно предложение в Проект „Красива България – 2015” на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

902

 23.12 Даване на съгласие за увеличаване капитала на общинско дружество „Комплексен онкологичен център - Враца” ЕООД чрез непарична вноска във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/007, проект „Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в Комплексен онкологичен център ЕООД гр. Враца”.

901

 23.12 Приемане Отчета за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център – гр. Враца за 2014 г.

900

 23.12 Съгласуване и приемане на Стратегически план 2015 – 2017 г. и Годишен план 2015 г. за дейността на отдел „Вътрешен одит”.

899

 23.12 Приемане на Отчет на общински план за младежта на Община Враца за 2014г. и Общински план за младежта на Община Враца за 2015г.

898

 23.12 Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Враца.

897

 23.12 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Враца през 2015 година и в изпълнение чл.26а от Закона за народните читалища /ЗНЧ/.

896

 23.12 Удължаване срока на учредено безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост, представляващ – сграда с идентификатор 122259.1020.138.1, със застроена площ 62 кв.м. по Кадастралната карта на гр.Враца, находяща се в урегулиран поземлен имот – УПИ VІ 1718, кв. 138, ул. „Георги Бенковски” № 21 по действащия регулационен план на гр.Враца, за нуждите на Български Червен кръст за изграждане на „Център за домашни грижи”.

895

 23.12 Изменение на бюджета на Община Враца за 2014 година.

894

 23.12 Преобразуване на имот частна общинска собственост, находящ се в Ученически комплекс в имот публична общинска собственост и вписване в регистъра на публична общинска собственост.

893

 23.12 Вписване на двуетажен корпус от Детска градина с.Згориград в регистъра на публична общинска собственост.

892

 23.12 Даване съгласие за финансово подпомагане на лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

891

 23.12 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

890

 23.12 Приемане Тематичен план и График за заседанията на Общински съвет – Враца.

889

 23.12 Промяна в състава на ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК стопанска дейност и инвестиционна политика, ПК по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и ПК по финанси и бюджет.

888

 23.12 Избор на Заместник – председател на Общински съвет – Враца.

887

12.12  Упълномощаване на представител на Общински съвет – Враца за член на Областен съвет за развитие на Област Враца.

886

12.12   Определяне представител на Общински съвет – Враца в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

885

12.12   Избор на председател на Общински съвет – Враца.

884

12.12   Определяне на Комисия за избор на председател на Общински съвет – Враца.

883

12.12   Утвърждаване Списък на одобрените проекти за финансиране от Фонд „Култура”.

882

12.12   Определяне спечелилия публичния търг с явно наддаване по реда на ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите, проведен на 02.12.2014г. участник, за самостоятелен обект в сграда частна общинска собственост офис – площ 28,60 кв.м, с идентификатор по КК и кадастралните регистри на гр.Враца 12259.1019.244.1.13, намиращ се на ет.5 в сградата на Бивша проектантска организация, бул. „Христо Ботев” № 18, ЦГЧ, гр. Враца.

881

25.11 Извършени промени по бюджета на Община Враца към 30.09.2014 г.

880

25.11 Приемане на Обръщение до Народното събрание на Република България.

879

25.11 Разрешение от Общинския съвет на основание чл.124 а, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии) за разширение на гробищен парк в местност „Ламбовото” в землището на гр.Враца, община Враца.

878

25.11 Разрешение от Общински съвет – Враца на основание чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии) – за промяна предназначението на поземлен имот 12259.915.18 (земеделска земя), местност „Дърводелци” в землището на гр.Враца, община Враца, за изграждане на паркинг за тежкотоварни автомобили, заведение за бързо хранене и хранителен магазин .

877

25.11 Продажба на общинско жилище по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

876

25.11 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот – УПИ V, кв. 60 по плана на с.Згориград.

875

25.11 Допълване на програмата за управление и разпореждане през 2014г., с имоти общинска собственост и отдаване под наем на терени, находящи се в местността „Ламбовото”- нов гробищен парк в гр. Враца, за поставяне на преместваеми обекти, по одобрена схема от Гл. архитект.

874

25.11 Промяна на стандарта за годишна издръжка на дете до 5-годишна възраст и дете от 5 до 6-годишна възраст в ЦДГ и ОДЗ на Община Враца.

873

25.11 Прилагане на системата на делегирани бюджети в ОДЗ „Зора”.

872

25.11 Изменение на бюджета на Община Враца за 2014 година.

871

25.11 Приемане на План-сметка по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за дейностите „Управление на дейностите по отпадъците” и „Чистота” през 2015 година. Определяне годишната стойност за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обработка на битовите отпадъци в РДНО на стандартен съд според интензивността на обслужване.

870

25.11 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

869

11.11 Осигуряване на допълнителни средства по проект „Шанс за деца и младежи от дома”, финансиран съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.2.12-0045-C0001, сключен между община Враца и Агенция за социално подпомагане в качеството й на Договарящ орган и междинно звено по приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., финансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, схема за безвъзмедна финансова помощ № BG051PO001-5.2.12.

868

11.11 Изменение на Решение № 539 прието с протокол № 43 от 30.07.2013 г. от Общински съвет Враца във връзка с разкриване на нови социални услуги три броя Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания и Преходно жилище по проект „Шанс за деца и младежи от дома”.

867

11.11 Изменение на бюджета на Община Враца за 2014 година.

866

11.11 Предложение за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд град Враца за мандат 2015 – 2019 година.

865

11.11 Предложение за избор на съдебни заседатели при Районен съд град Враца за мандат 2015 – 2019 година.

864

 28.10 Изменение и допълнение на Решение № 849 по Протокол № 70/14.10.2014 г. на Общински съвет – Враца.

863

28.10

Предложение за решение във връзка с внасяне на заявление в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии по смисъла на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на наследниците на Милен Петров Петров, б. ж. на община Враца.

862

 28.10 Разрешение от Общинския съвет на основание чл. 124 а, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии) за площадка за депониране на негодни за оползотворяване инертни отпадъци и последваща рекултивация на поземлен имот с идентификатор 036023 (бивша кариера) и поземлен имот с идентификатор 036024, местност „Солишова падина” в землището на с. Косталево, Община Враца.

861

28.10

Разрешение от общинския съвет на основание чл.124 а, ал.1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии) – за промяна предназначението на поземлен имот 12259.52.1 (земеделска земя), местност „Чудна” в землището на гр.Враца, Община Враца за изграждане на обект за производство на етилов алкохол.

860

28.10

Разрешение от Общинския съвет на основание чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии) – за обособяване на нови урегулирани поземлени имоти от поземлени имоти №005088 и №005089, местност „Църквище” в землището на с.Згориград, Община Враца.

859

 28.10 Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр.Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010 г.

858

 28.10 Допълване на програмата за управление и разпореждане през 2014 г., относно управление на имоти общинска собственост и отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, представляващи помещения, находящи се в сградата на„Стоматологичен център – 1 Враца” ЕООД.

 857

 28.10 Информация за текущото касово изпълнение на бюджета на Община Враца за полугодието на 2014 година.

856

 28.10 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на лица, семейства и домакинства от Община Враца, пострадали при бедствия, аварии и пожари по утвърдени правила на ПК по жилищна политика, обществен ред, сигурност, бедствия и аварии.

855

28.10

Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

854

28.10

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

853

14.10

Предоставяне безвъзмездно за управление на общинско дружество „Медикотехническа лаборатория по зъбопротезиране” ЕООД гр.Враца част от I-ви етаж на сграда, находяща се на ул. „Ген.Леонов” № 95.

852

14.10

Осигуряване на допълнителни средства за учебната 2014/2015 г. за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, изчислени по реда на чл. 11, ал.3 и ал.4 от Наредба №7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

851

14.10

Определяне спечелилия публичния търг с явно наддаване по реда на ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите, проведен на 30.09.2014 г. участник, за самостоятелен обект в сграда частна общинска собственост /офис – площ 37,50 кв.м/ с идентификатор по КК и кадастралните регистри на гр. Враца 12259.1019.244.1.15 , намиращ се на ет.5 в сградата на Бивша проектантска организация, бул. „Христо Ботев” № 18, ЦГЧ, гр.Враца.

850

14.10

Определяне спечелилия публичния търг с явно наддаване по реда на ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите, проведен на 30.09.2014г. участник, за самостоятелен обект в сграда частна общинска собственост /офис – площ 11,50 кв.м/ с идентификатор по КК и кадастралните регистри на гр.Враца 12259.1019.244.1.14, намиращ се на ет.5 в сградата на Бивша проектантска организация, бул. „Христо Ботев”№ 18, ЦГЧ, гр.Враца.

849

14.10

Утвърждаване на комисия за откриване на процедура за избор на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд - Враца.

848

30.09

Разрешение от oбщински съвет на основание чл. 124 а, ал. 1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване) на поземлен имот № 000247, местност „Камен дол” в землището на с.Оходен.

847

30.09

Разрешение от oбщински съвет на основание чл.124 а, ал. 1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии) – за промяна предназначението на новообразуван имот 12259.965.345 (земеделска земя), местност „Краище” в землището на гр. Враца, Община Враца за жилищно строителство.

846

30.09

Разрешение от oбщински съвет на основание чл.124 а, ал. 1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии) – за промяна предназначението на поземлен имот 036007(земеделска земя), местност „Гладна” в землището на с. Згориград, Община Враца за жилищно строителство.

845

30.09

Разрешение от oбщински съвет на основание чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии) – за обособяване на нови урегулирани поземлени имоти от поземлени имоти №005085, №005086 и №005087, местност „Църквище” в землището на с. Згориград, Община Враца.

844

30.09

Увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа – Враца и разкриване на нова услуга „Превенция на насилието”.

843

30.09

Утвърждаване на критерии за осигуряване на необходимото количество дърва за огрев на нуждаещи се граждани през отоплителния сезон 2014/2015г. по Решение № 812 по Протокол № 64/29.07.2014г.

842 

30.09

 
Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2, т. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр.62/10.08.2010 г.

841 

30.09

Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

840 

30.09

Безвъзмездно предоставяне на недвижим имот – общинска частна собственост за управление от Министерство на физическото възпитание и спорта.

839 

30.09

Изменение на бюджета на Община Враца за 2014 година.

838 

30.09

Одобряване на промяна в бюджетните прогнози на Община Враца за периода 2015 – 2017 г. в частта за местните дейности.

837 

 30.09 Даване съгласие за финансово подпомагане на лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

836 

30.09

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

835

18.09

Върнато от Областния управител на Област Враца за ново обсъждане Решение № 829 по Протокол № 66/26.08.2014 г. на Общински съвет – Враца.

834

18.09

Върнато от Областния управител на Област Враца Решение № 827 по Протокол № 66/26.08.2014 г. на Общински съвет – Враца.

833

02.09

Приемане на Наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца (Приета с Решение № 226/06.03.2003 г. на Общински съвет – Враца, посл. изм. и доп. с Решение №770/26.06.2014г. на Общински съвет – Враца)

832

02.09

Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на Общински съвет – Враца

831

26.08

Предложение за решение във връзка с внасяне на заявление в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии по смисъла на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на наследника на Христо Славеев Огнянов, б.ж. на община Борован

830

26.08

Предложение за решение по молба до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т. 12 от Конституцията на РБ

829

26.08

Удължаване срока на договор за наем на земеделска земя от ОПФ, сключен за срок от 10 /десет/ стопански години

ВЪРНАТО ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ

828

26.08

Удължаване срока на договор за наем на земеделска земя от ОПФ, сключен за срок от 5 /пет/ стопански години

827

26.08

Удължаване срока на договор за аренда на земеделска земя от ОПФ, сключен за срок от 4 /четири/ стопански години

ВЪРНАТО ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ

826

26.08

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2014 г., относно недвижими имоти – земеделски земи, предвидени за продажба чрез търг

825

26.08

Продажба на общинско жилище по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища

824

26.08

Учредяване  право на  пристрояване към самостоятелна сграда, построена в общински поземлен имот с идентификатор 12259.1010.386 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ ІІ-224, кв.21, ж.к. „Дъбника” по действащия Регулационен план на гр.Враца

823

26.08

Приемане на второ четене на  Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове на територията на град Враца

822

26.08

Извършени промени по бюджета на Община Враца към 30.06.2014г.

821

26.08

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Враца за 2013г.

820

26.08

Даване съгласие за финансово подпомагане на лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие

819

26.08

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности

818

25.08

Изпълнение на Проект „Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика – туризъм без сезони”

817

29.07

Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Враца”.

816

29.07

Предложения за решение във връзка с внасяне на заявление в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии по смисъла на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на наследника на Павлинка Ангелова Георгиева, б. ж. на община Враца.

815

29.07

Предложения за решение във връзка с внасяне на заявление в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии по смисъла на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на наследника на Йордан Николаев Иванов, б. ж. на Община Враца.

814

 29.07 Предложения за именуване на улици в ж.к. „Самуил” и ж.к. „Околчица”.

813

29.07

Решение за даване на предварително съгласие за прокарване на електропровод и водопровод през общински имот.

812

29.07

Осигуряване на необходимото количество дърва за огрев за нуждите на Община Враца през отоплителния сезон 2014/2015г.

811

29.07

Ползване на дървесина от общинския горски фонд през 2014г.

810

29.07

Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2, т. 1 и т. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010 г.

809

29.07

Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

808

29.07

Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ ІV, кв.72, ж.к. „Река Лева” по действащия Регулационен план на гр.Враца – поземлен имот с идентификатор 12259.1013.90 по Кадастралната картата, в полза на собственика на построената в него сграда.

807

29.07

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот – УПИ VІІ-99,100,104, кв.15 по плана на с.Нефела.

806

29.07

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижими имоти, представляващи урегулирани поземлени имоти – УПИ V и УПИ VІ в кв.15 по плана на с.Нефела.

805

29.07 

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот – УПИ ІІІ-230, кв.42 по плана на с.Бели извор.

804

29.07

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1015.467 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ LXVIII, кв.243, ж.к. „Подбалканска” по действащия Регулационен план на гр.Враца.

803

29.07

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1025.166 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ VIII-166, кв.30, ж.к. „Медковец” по действащия Регулационен план на гр.Враца.

802

29.07

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2014 г., относно недвижими имоти, предвидени за продажба чрез търг.

801

29.07

Даване на съгласие за увеличаване капитала на общинско дружество „Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД чрез непарична вноска и сключване на споразумение във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/007, проект „Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в Комплексен онкологичен център ЕООД гр. Враца”.

800

29.07

Изменя Решение № 730 по Протокол № 60 от 29.04.2014 г. на Общински съвет – Враца за Кандидатстване с проект по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони.

799

29.07

Участие на Община Враца в процедурата за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

798

29.07 

Отчет за изразходваните средства за командировки за периода 01.07.2013 – 30.06.2014г.

797

29.07

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Враца за периода 01.12.2013 – 31.05.2014 г.

796

29.07

Проект на „План за развитие на Община Враца 2014 – 2020 г.”.

795

29.07 

Приемане на Вътрешни правила за организация на бюджетния процес в Община Враца.

794

29.07

Изменение на бюджета на Община Враца за 2014 година.

793

29.07 

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на лица, семейства и домакинства от Община Враца, пострадали при бедствия, аварии и пожари по утвърдени правила на ПК по жилищна политика, обществен ред, сигурност, бедствия и аварии.

792

29.07 

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

791

29.07 

Финансиране на „Център за кожно-венерически заболявания” – Враца ЕООД /ЦКВЗ/ с целева субсидия за финансово оздравяване от бюджета на Община Враца.

790

29.07 

Откриване на повторна процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК на седем обособени обекта, частна общинска собственост, намиращи се в сградата на Бивша териториална проектантска организация, бул. „Хр. Ботев” № 18, ет.5 в гр.Враца.

789

29.07

Определяне спечелилия публичния търг с явно наддаване, проведен на 11.07.2014г. участник, за незастроен поземлен имот УПИ ІІ, кв.90, площ 5 630 кв.м по регулационния план на с.Девене, Община Враца.

788

29.07 

Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на Общински съвет – Враца.

787

29.07 

Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за първото полугодие на 2014 година.

786

29.07

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества.

785

24.06

Даване съгласие за финансово подпомагане на лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие

784

24.06

Одобряване на основание чл.21, ал.5 от Закона за общинската собственост на предварително съгласие за сключване на сделка за придобиване на собственост чрез замяна на части от имоти между община Враца и Валентин Георгиев Монов

783

24.06

Учредяване  право на  пристрояване към самостоятелен обект в сграда, построена в общински УПИ ІІ-83, кв.127, ЦГЧ  по действащия Регулационен план на гр.Враца

782

24.06

Учредяване право на строеж върху общинска земя – поземлен имот с идентификатор 12259.1024.327 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляваща УПИ ХLVII, кв.316, ж.к.Толбухин юг, за изграждане на обект от техническа инфраструктура – Трафопост БКТП 20/0,4 kV, 2х630 kVA.

781

24.06

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1017.178 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ III-178, кв.17, ЦГЧ по действащия Регулационен план на гр.Враца

780

24.06

Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ XIV, кв.49 по плана на с.Тишевица, в полза на собственика на построената върху нея сграда

779

24.06

Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ І, кв.10 по плана на с.Власатица, в полза на собственика на построените върху нея сгради.

778

24.06

Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща  урегулиран поземлен имот – УПИ VІ, кв.281, ж.к. „Медковец” по действащия Регулационен план на гр.Враца – поземлен имот с идентификатор 12259.1025.16 по Кадастралната картата, в полза на собственика на  построената в него сграда.

777

24.06

Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща  урегулиран поземлен имот – УПИ ІХ, кв.45, ж.к. „Дъбника” по действащия Регулационен план на гр.Враца – поземлен имот с идентификатор 12259.1010.201 по Кадастралната картата, в полза на собственика на  построената в него сграда

776

24.06

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2014 г., относно имоти, подлежащи на концесиониране

775

24.06

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2014 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

774

24.06

Предложение за решение по молба  до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ

773

24.06

Предложение за решение във връзка с внасяне на заявление в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии по смисъла на чл.92 от КСО и чл.7 ал.2 т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на наследниците на Васко Петров Манолов, б.ж. на община Враца

772

24.06

Приемане на Наръчник от инструкции, процедури и документи за управление и контрол на плановия процес и реализацията на плановите документи в община Враца и Наръчник от инструкции, процедури и документи за мониторинг върху изпълнението на политики в община Враца

771

24.06

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и  управление на отпадъците на територията на община Враца.

770

24.06

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

769

24.06

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на лица, семейства и домакинства от Община Враца, пострадали при бедствия, аварии и пожари по утвърдени правила на ПК по жилищна политика, обществен ред, сигурност, бедствия и аварии

768

24.06

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности

767

24.06

Определяне спечелилия публичния търг с явно наддаване, проведен на 20.06.2014 г. участник, за незастроен поземлен имот с идентификатор 12259.1012.352 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Враца с площ 505 кв.м, на адрес: гр.Враца, зона-трета, ж.к. „Металург”, УПИ ХІІІ294.,кв.77.

766

24.06

Стартиране на трета по ред тръжна процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите на незастроен поземлен имот, частна общинска собственост, включен в Програмата за приватизация, на адрес: гр. Враца,  ж.к. „Дъбника”, УПИ ІІІ, кв.1.

765

24.06

Намаляване капитала на „Медико-техническа лаборатория по зъбопротезиране – Враца” ЕООД

764

27.05

Определяне начина на гласуване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите в МБАЛ „Христо Ботев” АД – Враца на 04.06.2014 г.

763

27.05

Учредяване с решение на Общинския съвет, на основание чл.37, ал.6, т.1 от Закона за общинската собственост, на безвъзмездно право на строеж в полза на Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ на наблюдателна кула за ранно пожароизвестяване и мониторинг на биологичното разнообразие в общински поземлен имот № 000.049 в землището на с. Челопек.

762

27.05

Учредяване с решение на Общинския съвет, на основание чл.37, ал.6, т.1 от Закона за общинската собственост, на безвъзмездно право на строеж в полза на Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ на наблюдателна кула за ранно пожароизвестяване и мониторинг на биологичното разнообразие в общински поземлен имот № 000.072 в землището на с. Згориград.

761

27.05

Разрешение от Общинския съвет, на основание чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на проект за подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за изграждане по ново трасе на водопровод, част от „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“.

760

27.05

Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, на проект за Подробен устройствен план (парцеларен план) за санитарно-охранителна зона - пояс I на „Долен извор“ в местност „Бучил“, землище на с. Паволче, и свързващ водопровод до регулацията на с. Паволче.

759

27.05

Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

758

27.05

Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ ХVІ, кв.76, ж.к. „Река Лева” по действащия Устройствен план на гр.Враца – поземлен имот с идентификатор 12259.1013.105 по Кадастралната картата, в полза на собственика на построената в него сграда.

757

27.05

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1025.594 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ IV, кв.281, ж.к. „Медковец” по действащия Устройствен план на гр.Враца.

756

27.05

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1027.183 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ XVII, кв.1, Източна промишлена зона по действащия Устройствен план на гр.Враца.

755

27.05

Прекратяване на договор № 2 от 20.10.2006 г. за предоставяне на концесия на язовир „Мраморчица”, находящ се в землището на с.Горно Пещене и с.Мраморен, с концесионер ЕТ „Георги Василев – 85”.

754

27.05

Отдаване под наем на имот, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2014 г.

753

27.05

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2014 г., относно павилиони, находящи се на пазарни площадки и откриване на процедура за отдаване под наем на павилионите чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

752

27.05

Приемане на първо четене на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове на територията на град Враца.

751

27.05

Извършени промени по бюджета на Община Враца през първото тримесечие на 2014 година.

750

27.05

Награждаване на Тони Дуковски – фотограф с парична награда.

749

27.05

Присъждане „Наградата на Враца за 2014 година”.

748

27.05

Присъждане „Наградата на Враца за 2014 година”.

747

27.05

Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Враца”.

746

27.05

Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Враца”.

745

27.05

Утвърждаване Списък на класираните за финансиране проектни предложения по Проект „Малки граждански инициативи 2014”.

744

27.05

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

743

27.05

Приемане Годишен финансов отчет за 2013 година и Информация за финансово – икономическите резултати за 2013 г. на „Медико-техническа лаборатория за зъбопротезиране” ЕООД.

742

27.05

Приемане Годишен финансов отчет за 2013 година и Информация за финансово – икономическите резултати за 2013 г. на „ДКЦ-1 – Враца” ЕООД.

741

27.05

Приемане Годишен финансов отчет за 2013 година и Информация за финансово – икономическите резултати за 2013 г. на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД.

740

27.05

Приемане Годишен финансов отчет за 2013 година и Информация за финансово – икономическите резултати за 2013 г. на „Център за психично здраве – Враца” ЕООД.

739

27.05

Приемане Годишен финансов отчет за 2013 г. и Информация за финансово – икономическите резултати за 2013 г. на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца” ЕООД.

738

27.05

Приемане Годишен финансов отчет за 2013 г. и Информация за финансово – икономическите резултати за 2013 г. на „Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД.

737

27.05

Приемане Годишен финансов отчет за 2013 г. на РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД, информация за 2013 г. и препоръки за оптимизиране на дейността на дружеството през 2014 г.

736

27.05

Приемане Годишен финансов отчет за 2013 г. на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД, информация за 2013 г. и препоръки за оптимизиране на дейността на дружеството през 2014 г.

735

27.05

Приемане Годишен финансов отчет за 2013 г. на „Благоустройство и комунално стопанство – Враца” ЕООД, информация за 2013 г. и препоръки за оптимизиране на дейността на дружеството през 2014 г.

734

27.05

Определяне начина на гласуване на редовно заседание на Общото събрание на съдружниците във „В и К” ООД – Враца.

733

29.04

Приемане на отчет за изпълнението на Програма за закрила на детето 2013 г. на Община Враца и приемане на Програма за закрила на детето за 2014 г. на Община Враца.

732

 29.04 Кандидатстване на община Враца с проект „Улесняване на достъпността до Регионален исторически музей – Враца, чрез подобряване на средата за експониране“, в рамките на Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността” на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г. /ФМЕИП/.

731

 29.04 Кандидатстване на община Враца с проект „Изграждане на център по експериментална археология на територията на раннонеолитнен обект край с.Оходен, община Враца и демонстративни археологически проучвания“, в рамките на Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. /ФМЕИП/.

730

 29.04

Кандидатстване с проект по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони.

729

 29.04

Решение за откриване на социални услуги „Защитено жилище за лица с психични разстройства” и „Дневен център за лица с трайни увреждания (психични разстройства, физични увреждания и умствена изостаналост)”, като делегирана от държавата дейност.

728 

29.04 

Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за електропроводно отклонение ВЛ 20 кV за захранване на имот № 000213 в местност „Челебийска курия”, землище на с.Власатица.

727

 29.04

Разглеждане и одобряване с решение от общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за водопроводно отклонение за захранване на имот № 000213 в местност „Челебийска курия”, землище на с. Власатица.

726

 29.04 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

725

 29.04 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1027.108 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ ХІV, кв.1, Източна промишлена зона по действащия Устройствен план на гр.Враца.

724

 29.04 Отдаване под наем на имот, предоставен за управление от Община Враца на Общинското предприятие „Спорт и туризъм” Враца – помещение за търговия и обществено хранене /бивша кафе-сладкарница/, находящо се в обект „Хижата”.

723

 29.04 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2014 г., относно имоти, подлежащи на концесиониране.

722

 29.04 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2014 г., относно недвижими имоти, предвидени за продажба чрез търг.

721

 29.04 Предложение за решение по молба до президента на Република България за опрощаване на публични задължения/ неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ.

720

 29.04 Обявяване на 2-ри юни (понеделник) 2014 г. – Ден на Христо Ботев и загиналите за свободата на България за неприсъствен ден на територията на община Враца.

719

 29.04 Определяне начина на гласуване на редовното Общо събрание на „Свежест” – ООД – Враца на 15.05.2014 година от 16.00 часа.

718

 29.04 Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца.

717

 29.04

Изменение на бюджета на Община Враца за 2014 година.

716

 29.04

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

715

 29.04 Утвърждаване Списък на одобрените проекти за финансиране от Фонд „Култура”.

714

 29.04 Приемане на Правилник за символите, празниците и наградите на Община Враца.

713

 29.04 Стартиране на тръжна процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК и на Наредбата за търговете и конкурсите на два незастроени поземлени имота, частна общинска собственост, включени в Програмата за приватизация, на адреси: гр.Враца, зона-трета, ж.к. „Металург”, УПИ ХІІІ294, кв. 77 и с.Девене, УПИ ІІ, кв. 90.

712

 29.04 Включване в Програмата за приватизация за 2014год. на обособен обект частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ ІІ, кв.90 по регулационния план на с.Девене, одобрен със Заповед № 210/12.02.2014г. на Кмета на Община Враца.

711

 29.04 Упълномощаване на представител на Община Враца и определяне начина на гласуване на редовно заседание на Общото събрание на съдружниците в „Екопроект” ООД – Враца.

710

10.04

Определяне на спечелилия публичния търг с явно наддаване проведен на 08.04.2014г. участник, за незастроен поземлен имот с идентификатор 12259.1010.376 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Враца с площ 1 392 кв.м, на адрес: гр.Враца, зона-трета, ж.к. „Дъбника”, бул. „Христо Ботев” № 196 (УПИ ІІ4, кв.1).

709

10.04

Изкупуване от ЧЕЗ Електро България АД на енергийни съоръжения за присъединяване на ЖСК „Колката” гр.Враца.

708

10.04

Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на Министерство на младежта и спорта върху част от имот публична общинска собственост – УПИ III, кв.234, Спортен комплекс „Христо Ботев” – гр.Враца, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1478/10.02.2009 г.

707

10.04

Определяне начина на гласуване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите в МБАЛ „Христо Ботев” АД – Враца на 14.04.2014 г. от 11.00 часа.
706 26.03 Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД
705 26.03 Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД
704 26.03 Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД
703 26.03 Решение за кандидатстване с проектно предложение по  Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост, обявена съгласно Заповед №РД-01-60/11.03.2014 г. на Министъра на инвестиционното проектиране
702 26.03 Разрешение от Общинския съвет на основание чл.62, ал.8 от Закона за устройство на територията за разполагане на възпоменателен паметник на загиналите от бомбардировките на 24.01.1944 г. над гр.Враца
701 26.03 Разрешение от Общинския съвет на основание чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за изграждане на електропровод за захранване с електрическа енергия на поземлен имот № 230012 (Стопански двор), местност „Шишков връх” в землището на с.Баница
700 26.03 Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.110, ал.1 т.2, т.4 и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, на Проект за подробен устройствен план (план за регулация) на гр.Враца, част от Интегриран план за градско възстановяване и развитие
699 26.03 Реконструкция на стадион „Христо Ботев” Враца
698 26.03 Съгласуване на Проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за реконструкция на захранващ водопровод от яз. „Среченска бара” до гр.Враца
697 26.03 Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, на проект за Подробен устройствен план (парцеларен план) за „Водопроводно отклонение за захранване на Посетителски център с контролен горски пункт” в  п.и. 000201, местност „Копана могила“ в землището на с.Паволче
696 26.03 Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, на проект за Подробен устройствен план (парцеларен план) за „Трасе на кабелна линия 20 кV за УПИ I-201”, местност „Копана могила“ в землището на с. Паволче 
695 26.03 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищ
694 26.03 Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2, т. 1 и т. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010 г.
693 26.03 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2014 г., относно недвижими имоти – земеделски земи, предвидени за продажба чрез търг
692 26.03 Отдаване под наем на имоти публична и частна общинска собственост, представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – пасища, мери, ливади, ниви и друг вид земеделска земя в землищата на населените места на Община Враца
691 26.03 Определяне размера и местоположението на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално ползване и определяне правила за ползването им
690 26.03 Определяне на размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства и кметските наместници в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет
689 26.03 Одобряване на  Годишен доклад за 2013 г. за наблюдението на  изпълнението на Общински план за развитие на Община Враца
688 26.03 Приемане на Отчет на Програмата за развитие на туризма в община Враца за 2013 година и Програма за развитие на туризма в община Враца за 2014 година
687 26.03 Отчет за изпълнение на мерките по Програмата за опазване на околната среда,  Програмата за управление на отпадъците и Програмата за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Враца за 2013 година
686 26.03 Приемане  на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Враца, (приета с Решение № 190/ 01.08.2008 г.,  изм. и доп. с Решение № 619/ 17.12.2013 г.)
685 26.03

Избор на Комисия за разглеждане на предложенията за „Наградата на Враца за 2014 година” и удостояване със звание „Почетен гражданин на Враца

684 26.03 Върнато от Областния управител на Област Враца за ново обсъждане Решение № 659 по Протокол № 54/25.02.2014 г. на Общински съвет – Враца

683

19.03

Върнато от Областния управител на Област Враца за
ново обсъждане Решение № 661 по Протокол № 54/25.02.2014 г. на Общински съвет – Враца
.

682

19.03

Върнато от Областния управител на Област Враца за ново обсъждане Решение № 660 по Протокол № 54/25.02.2014 г. на Общински съвет – Враца.

681

 27.02

Подкрепяне на Декларация от Общински съвет – Карлово.

680

 25.02

Одобряване на бюджетни прогнози на Община Враца за периода от 2015 г. до 2017 г. в частта за местните дейности.

679

 25.02

Разглеждане и одобряване с решение от Общински съвет – Враца, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, на проект за Подробен устройствен план (парцеларен план) за част от „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“ – обект „Нова канализация на кв.Бистрец – колектор I, колектор II, тласкател и електропровод ”.

678

 25.02

Общинска Програма на мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби през 2014 година.

677

 25.02

Промяна в поименния състав на утвърдения Обществен съвет за съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване обществен контрол върху тяхното осъществяване.

676

 25.02

Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Враца за 2015 година.

675

 25.02

Безвъзмездно придобиване на държавен недвижим имот – сгради, находящи се в местност „Край село”, землището на с.Баница – в собственост на Община Враца.

674

 25.02

Предоставяне за безвъзмездно управление на част от общински имот, публична общинска собственост, за нуждите на Народно читалище „Отец Паисий”, с.Косталево.

673

 25.02

Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

672

 25.02

Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ ХІІ, кв.33, ж.к. „Дъбника” по действащия Устройствен план на гр.Враца – поземлен имот с идентификатор 12259.1010.374 по Кадастралната картата, в полза на собственика на построената в него сграда.

671

 25.02

Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ V, кв.10 по плана на с.Власатица, в полза на собственика на построената върху нея сграда.

670

 25.02

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот – УПИ VІІІ-19, кв.8 по плана на с.Голямо Пещене.

669

 25.02

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1027.395 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ ІV, кв.9, Източна промишлена зона, по действащия Устройствен план на гр.Враца.

668

 25.02

Учредяване право на пристрояване и надстрояване на жилищна сграда, построена в общински урегулиран поземлен имот – УПИ I-28, кв.77 по действащия план на с.Лиляче.

667

 25.02

Одобряване на пазарни оценки за недвижими имоти, частна общинска собственост, включени в „Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2014 г.”, за продажба чрез търг.

666

 25.02

Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца (Приета с Решение No 226/06.03.2003 г. на Общински съвет Враца), посл. изм. и доп. с р-ние №224/31.07.2012г. на ОбС-Враца).

665

 25.02

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

664

 25.02

Приемане на Правила за кандидатстване по Проект „Малки граждански инициативи 2014”.

663

 25.02

Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за второто полугодие на 2013 година.

662

 25.02

Увеличаване с 10 броя на леглата за диагностика и лечение в Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца” ЕООД.

661

 25.02

Откриване на процедура за отдаване под наем на обособени помещения – лекарски кабинети, находящи се на първи, втори и четвърти етаж в сграда Първа поликлиника, с административен адрес: гр.Враца, ул. „Втори юни” № 66, с идентификатор 12259.1024.116.5, собственост на Община Враца, съгласно АПОС № 137/18.02.2000 г., предоставена за управление на ОРБ „Христо Ботев” – Враца, сега „ДКЦ 1 - Враца” ЕООД и на помещения – лекарски кабинети, находящи се на първи, втори, трети и четвърти етаж в сграда Втора поликлиника, с административен адрес: гр.Враца, ул. „Никола Вапцаров” № 4, с идентификатор № 12259.1021.88.1, собственост на Община Враца съгласно АПОС № 138 от 18.02.2000 г., предоставена за управление на ОРБ „Христо Ботев“ – Враца, сега „ДКЦ 1 – Враца“ ЕООД.

ВЪРНАТО ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ

660

 25.02

Откриване на процедура за отдаване под наем на самостоятелен обект /бивша аптека/ с идентификатор 12259.1024.116.5.1 с площ от 56.00 кв.м, находящ се на първи етаж в сградата на Първа поликлиника с идентификатор 12259.1024.116.5 с адрес: ул. „Втори юни“ № 66, собственост на Община Враца, съгласно АПОС № 137 /18.02.2000 г. и предоставена за управление на ОРБ „Христо Ботев” – Враца, сега „ДКЦ 1 – Враца” ЕООД.

ВЪРНАТО ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ

659

 25.02

Откриване на процедура за отдаване под наем на обособени помещения – лекарски кабинети, находящи се на първи и втори етаж, обособени помещения за отделение по трансфузионна хематология на четвърти етаж, обособени помещения за канцеларии на пети етаж, всички находящи се в сграда Първа поликлиника с идентификатор 12259.1024.116.5, собственост на Община Враца, съгласно АПОС № 137/18.02.2000 г. и предоставен за управление на ОРБ „Христо Ботев” – Враца, сега „ДКЦ 1 – Враца” ЕООД.

ВЪРНАТО ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ

658

 25.02

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

657

11.02

Предоставяне безвъзмездно за управление на Медицински университет – София застроен поземлен имот с идентификатор 12259.1027.118 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот УПИ – VΙΙΙ, кв.13 по плана на гр.Враца, находящ се на бул. „Втори юни” № 179, бивш Химически техникум.

656

11.02

Приемане на бюджета на Община Враца за 2014 година.

655

11.02

Приемане на Декларация до Министерски съвет на Република България.

654

28.01

Избиране на временна комисия за проверка на изпълнението на Проект „Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика – туризъм без сезони”.

653

28.01

Решение за кандидатстване с проектно предложение по Проект „Красива България – 2014” на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

652

28.01

Предложение за решение по молба до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ.

651

28.01

Предложение за решение по молба до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ.

650

28.01

Разрешение от Общинския съвет на основание чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за изграждане на водопровод от каптаж „Долен извор” в поземлен имот с идентификатор 152002, местност „Бучил” до регулацията на с.Паволче, Община Враца.

649

28.01

Избор на формата на управление на горските територии, собственост на Община Враца.

648

28.01

Определяне цени за продажба на дърва на корен, добити от общински територии, собственост на Община Враца и отдадени под наем /земеделски земи с НТП – пасища, мери и ливади/.

647

28.01

Продажба на общинско жилище по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

646

28.01

Приемане на Списък, в който се определят броя, вида и местонахождението на жилищата, включени в групите по чл.2, ал.1 от НУРУРОЖ.

645

28.01

Приемане на Отчет на общински план за младежта на Община Враца за 2013г. и Общински план за младежта на Община Враца за 2014г.

644

28.01

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца за периода 01.06. 2013 – 30.11.2013 г.

643

28.01

Съгласуване и приемане на Годишен план за 2014 г. за дейността на отдел „Вътрешен одит” при Община Враца.

642

28.01

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Враца през 2014 година и в изпълнение чл.26а от Закона за народните читалища /ЗНЧ/.

641

28.01

Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2014 г.”.

640

28.01

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване на имуществото на територията на Община Враца.

639

28.01

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета от Общински съвет Враца с Решение № 311/2009 г.

638

28.01

Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Враца.

637

28.01

Учредяване на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Враца.

636

28.01

Стартиране на тръжна процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК и на Наредбата за търговете и конкурсите на два незастроени поземлени имоти частна общинска собственост, включени в Програмата за приватизация, на адреси: гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, УПИ ІІІ, кв.1 и УПИ ІІ 4, кв.1.

635

28.01

Приемане на отчет за изпълнение на плана за приватизация и следприватизационен контрол за 2013 г. Приемане на план за приватизация и следприватизационен контрол за 2014 г. Приемане на списъците на обекти включени в изменената и допълнена Програма за приватизация. Отчет на разходите на Специализираното звено за приватизация към Общински съвет – Враца за 2013 г. Приемане на бюджетна карта за прогнозните приходи и разходи на Специализираното звено за приватизация към Общински съвет – Враца за 2014 г.

634

28.01

Определяне представител на Общински съвет – Враца в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

633

09.01

Приемане на Обръщение до Народното събрание на Република България за промяна в Закона за лечебните заведения.

632

09.01

Включване в Програмата за приватизация на общински нежилищен имот, съставляващ незастроен поземлен имот частна общинска собственост, на адрес: ж.к. „Дъбника”, УПИ ІІ 4, кв.1 с площ 1392 кв.м.

631

09.01

Определяне на спечелилия публичния търг с явно наддаване  проведен на 20.12.2013г. участник, за застроен поземлен имот с идентификатор 12259.1020.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Враца с площ 276 кв.м заедно с построената в него сграда с идентификатор 12259.1020.35.1 със застроена площ 78 кв.м, на адрес: гр. Враца, зона-първа – ЦГЧ, бул. „Христо Ботев” №55 /УПИ VІ 35,кв.20/.