Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Общински съвет » Решения 2015

Решения 2015 година /Мандат 2015-2019/

Реше- ние №

От дата

Относно

44

22.12

Изменение на бюджета на Община Враца за 2015 година.

43

22.12 

Утвърждаване състава на обществения Ботевски организационен комитет за 2016 година.

42

22.12 

Съгласуване и приемане на Годишен план периода 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. за дейността на отдел „Вътрешния одит” при Община Враца.

41

22.12 

Намаляване капацитета на Дом за деца, лишени от родителска грижа от 7 до 18/20 г. „Асен Златаров” – гр.Враца, ул. „Авлига” № 1.

40

22.12 

Решение за кандидатстване с проектно предложение в Проект „Красива България – 2016” на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

39

22.12 

Кандидатстване с проектно предложение „Създаване и подобряване на условията за активен живот на младите хора в граничния регион чрез ремонт и изграждане на плувни съоръжения във Враца, България и Блаце, Сърбия“, по програма „Интеррег ИПП ТГС България – Сърбия 2014-2020 год.”.

38

22.12 

Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр.Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010 г.

37

22.12 

Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната й експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовир „Дедова могила”, публична общинска собственост.

36

22.12 

Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната й експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовир „Омарски геран”, публична общинска собственост.

35

22.12 

Отменено с решение №7355 от 13.06.2017 г. НА ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Предоставяне за безвъзмездно ползване на Районна колегия на Български лекарски съюз – Враца, част от сграда, находяща на ул. „Искър” № 2.

34

22.12  Предоставяне на помещения за безвъзмездно ползване и управление на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към Министерството на икономиката във връзка с изграждане на бизнес инкубатор по Програма „Интеррег – ИПП” за трансгранично сътрудничество България – Сърбия (2015).

33

22.12  Определяне състава на местна комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

32

22.12  Приемане на План-сметка по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за дейностите „Управление на дейностите по отпадъците” и „Чистота” през 2016 година. Определяне годишната стойност за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обработка на битовите отпадъци в РДНО на стандартен съд, според интензивността на обслужване, годишният размер на ставките и основите за облагане на жилищните и не жилищните имоти с такса за битови отпадъци за 2016 година.

31

22.12  Закриване на филиал на целодневна детска градина.

30

22.12  Удължаване срока на договорите на членовете на съвета на директорите на „РТВ Вестител – Враца” ЕАД и Изпълнителния Директор на „РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД.

29

22.12  Приемане на График за заседанията на Общински съвет – Враца за 2016 г.

28

08.12 Разглеждане и одобряване на проект за Изменение на подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура) за нов експлоатационен сондаж Е-72 в поземлен имот № 028063, местност „Росиньо” и шлейф към него през поземлени имоти в местностите „Росиньо” и „Джурковец“/ „Краев трън“, землище на с.Чирен до ПГХ „Чирен“.

27

08.12 Разрешение от Общинския съвет, на основание чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на проект за подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) - трасе на шлейф (газопровод) от ПГХ „Чирен“ до сондаж Е-73, промяна на предназначението на земеделска земя (част от п.и. 012055 по КВС за землището на с. Чирен) за изграждане на сондаж Е-73 и пътен подход.

26

08.12 Даване на съгласие за реконструкция на постройка на допълващото застрояване с идентификатор 12259.1027.118.3 в двора на бивш „Химически техникум“, гр. Враца, в съответствие с Договор № Д-19/09.04.2014г. за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижим имот – публична общинска собственост.

25

08.12 Подготовка на проект „Функциониране на областен информационен център във Враца“, по Оперативна програма „Добро управление” Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ” (ПО4), процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“.

24

08.12 Отпускане и отчитане на временни безлихвени заеми за авансово финансиране на плащания по проекти от временно свободни средства в делегираните от държавата дейности.

23

08.12 Извършени промени по бюджета на Община Враца към 30.09.2015г.

22

08.12 Условията и реда за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД, съгласно Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването и Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества.

21

08.12 Условията и реда за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД, съгласно Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването и Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества.

20

08.12 Условията и реда за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Център за психично здраве – Враца” ЕООД, съгласно Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването и Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества.

19

08.12 Условията и реда за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца” ЕООД, съгласно Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването и Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества.

18

24.11 Определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства.

17

24.11 Определяне на основните месечни заплати на кмета на Община Враца и председателя на Общински съвет Враца.

16

24.11 Определяне броя на кметските наместници на територията на община Враца.

15

24.11 Упълномощаване на представител на Община Враца за участие в Общото събрание на „Дружество за заетост” ООД – Враца.

14

24.11 Упълномощаване на представител на Община Враца за участие в Общото събрание на „Свежест” ООД – Враца.

13

24.11 Упълномощаване на представител на Община Враца за участие в Общото събрание на „Екопроект” ООД – Враца.

12

24.11 Упълномощаване на представител на Община Враца за участие в Общото събрание на МБАЛ „Христо Ботев” – Враца.

11

24.11 Упълномощаване на представител на Община Враца за участие в Общото събрание на „ВиК” ООД – Враца.

10

24.11 Упълномощаване на представител на Общински съвет – Враца за член на Областен съвет за развитие на Област Враца.

9

24.11 Определяне представител на Общински съвет – Враца в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

8

24.11 Определяне възнаграждението на съветниците, размера и характера на средствата за пътни и други разноски.

7

24.11 Приемане състав на постоянните комисии към Общински съвет – Враца за Мандат 2015-2019.

6

24.11 Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Враца.

5

24.11 Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за Мандат 2015-2019.

4

10.11 Определяне числеността и състава на Временна комисия за изработване на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Враца и взаимодействието му с Общинска администрация – Враца.

3

10.11 Избор на председател на Общински съвет – Враца.

2

10.11 Определяне числеността и състава на Комисия за избор на председател на Общински съвет – Враца.

1

10.11 Временно прилагане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Мандат 2011 – 2015.

 

 

Решения 2015 година /Мандат 2011-2015/

Решение №

От дата

Относно

1142

15.10 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

1141

15.10 Изменение на точка 1.1 от Решение № 904 от 23.12.2014 за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД.

1140

15.10 Решение за кандидатстване с допълнителни обекти към проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фонд „Солидарност”.

1139

15.10 Съгласуване на Бизнес-план за развитие на дейността на „В и К” ООД – Враца през 2016 г.

1138

15.10 Информация за текущото касово изпълнение на бюджета на Община Враца за полугодието на 2015 година.

1137

15.10 Информация за текущото касово изпълнение на бюджета на Община Враца за полугодието на 2015 година.

1136

 18.09 Номиниране на представител на Община Враца по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация, който да вземе участие в Комисия за изработване на Областна здравна карта.

1135

 18.09 Утвърждаване Списък на одобрените проекти за финансиране от Фонд „Култура”.

1134

 18.09 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на лица, семейства и домакинства от Община Враца, пострадали при бедствия, аварии и пожари по утвърдени правила на ПК по жилищна политика, обществен ред, сигурност, бедствия и аварии.

1133

 18.09 Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Враца и временно изпълняващи длъжността кметове на кметства в Община Враца.

1132

 18.09 Осигуряване на допълнителни средства за учебната 2015/2016 г. за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, изчислени по реда на чл.11, ал.3 и ал.4 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

1131

 18.09 Предоставяне безвъзмездно за управление на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор част от V-ти етаж на сграда, находяща се на ул. „Ген.Леонов” № 95.

1130

 18.09 Предоставяне безвъзмездно за управление на Български институт по метрология част от I-ви етаж на сграда, находяща се на ул. „Ген.Леонов” № 95.

1129

 18.09 Разрешение от Общинския съвет на основание чл.124 а, ал.1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване) за промяна предназначението на земеделска земя в местност „Умарски Бряг”, землище на гр. Враца.

1128

 18.09 Предложение за решение по молба до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ.

1127

 18.09 Разрешение от Общинския съвет на основание чл.124 а, ал. 1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване) за промяна предназначението на земеделска земя в землището на с. Згориград.

1126

 18.09 Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”.

1125

 18.09 Актуализация на „Програма за намаляване на нивата на фини прахови частици до 10 µm (ФПЧ10) и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на община Враца за периода 2015-2018г.”.

1124

 18.09 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

1123

 18.09 Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ VIIІ, кв.9, ж.к.Река Лева по действащия Регулационен план на гр.Враца – поземлен имот с идентификатор 12259.1014.239 по Кадастралната картата, в полза на собственика на построената в него сграда.

1122

 18.09 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот – УПИ IV-316, кв.41 по плана на с.Челопек.

1121

 18.09 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на гражданин на Община Враца.

1120

 18.09 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на гражданин на Община Враца.

1119

 18.09 Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

1118

 18.09 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

1117

 18.09 Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на Общински съвет – Враца.

1116

 18.09 Върнато от Областния управител на Област Враца Решение № 1111 по Протокол № 86 от 25.08.2015 г. на Общински съвет – Враца.

1115

 25.08 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на лица, семейства и домакинства от Община Враца, пострадали при бедствия, аварии и пожари по утвърдени правила на ПК по жилищна политика, обществен ред, сигурност, бедствия и аварии.

1114

 25.08 Даване съгласие за целево използване на част от събраните отчисления по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъци, за финансиране разработването на Общинска програма за управление на отпадъците до 2020 год. на Община Враца.

1113

 25.08 Решение за кандидатстване с допълнителни обекти към проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фонд „Солидарност”.

1112

 25.08 Разрешение от Общинския съвет на основание чл.124 а, ал.1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура) – сондажна площадка и шлейф към сондаж Е-72 в местност „Росеньо” в землището на с. Чирен.

1111

 25.08 Одобряване на основание чл.21, ал.5 от Закона за общинската собственост на предварително съгласие за сключване на сделка за придобиване на собственост чрез замяна на части от имоти между Община Враца и „Крис Транспорт” ООД.

ВЪРНАТО ОТ ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ

1110

 25.08 Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.22, ал.4, чл.110, ал.1 т.2 и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията на подробен устройствен план за части от кв.1 и кв.2 по плана на с. Згориград.

1109

 25.08 Разрешение от Общинския съвет на основание чл.124 а, ал. 1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация) за промяна на предназначението на земеделска земя в местност „Росеньо” в землището на с.Чирен.

1108

 25.08 Приемане на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Враца.

1107

 25.08 Решение за одобряване на споразумение за общинско сътрудничество с партньорите по проектно предложение на Община Враца по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-1.002 „АКТИВНИ”.

1106

 25.08 Решение за кандидатстване на Община Враца с проектно предложение за финансиране по Програмата Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 год.

1105

 25.08 Решение за кандидатстване на Община Враца с проектно предложение за финансиране по Програма „Интеррег ИПП ТГС България – Сърбия 2014-2020 г.”.

1104

 25.08 Изменение и допълнение на Решение № 1001 по Протокол № 81/30.04.2015г. на Общински съвет – Враца за определяне размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално ползване и определяне правила за ползването им.

1103

 25.08 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на терени за поставяне на павилиони чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

1102

 25.08 Допълване на програмата за управление и разпореждане с общинско имущество през 2015 г., относно отдаване под наем на помещение частна общинска собственост, находящо се в сградата на фурната в с. Горно Пещене.

1101

 25.08 Допълване на програмата за управление и разпореждане с общинско имущество през 2015 г., относно отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, представляващи, помещения и част от помещения-терени, находящи се в сградите на училищата на територията на Община Враца

1100

 25.08 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1021.403 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ III-98, кв.7, Промишлена зона по действащия Регулационен план на гр.Враца.

1099

 25.08 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1020.347 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ Х376, кв.55, ЦГЧ по действащия Регулационен план на гр.Враца.

1098

 25.08 Предоставяне безвъзмездно за управление на Министерство на правосъдието за нуждите Врачански окръжен съд недвижим имот, представляващ I-ри етаж на тяло едно от сграда – (бивша детска ясла № 8), находяща се на, ул. „Поп Андрей” (ул. „Зорница”) № 4, гр.Враца.

1097

 25.08 Одобряване на бюджетни прогнози на Община Враца за периода от 2016 г. до 2018 г. в частта за местните дейности.

1096

 25.08 Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за устройството и управлението на гробищните паркове на територията на град Враца, приета с Решение № 823/26.08.2014 г. на Общински съвет – Враца.

1095

 25.08 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване на имуществото на територията на Община Враца (приета с Решение № 529/30.07.2013 г. на Общински съвет – Враца, изм. и доп. Решение № 640/28.01.2014 г. на Общински съвет – Враца).

1094

 25.08 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца (Приета с Решение № 226/06.03.2003 г. на Общински съвет – Враца, посл. изм. и доп. с Решение № 1024/26.05.2015г. на Общински съвет – Враца).

1093

 25.08 Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

1092

 25.08 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

1091

 25.08 Утвърждаване Списък на одобрените проекти за финансиране от Фонд „Култура”.

1090

 25.08 Промяна в състава на Управителен съвет на Фонд „Култура”.

1089

 25.08 Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на Общински съвет – Враца.

1088

28.07 Удължаване срока на договорите на членовете на съвета на директорите на „РТВ Вестител – Враца” ЕАД и Изпълнителния Директор на „РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД.

1087

28.07 Прехвърляне на програмна лицензия за радиодейност и далекосъобщително разрешение за наземно аналогово радиоразпръскване.

1086

28.07 Определяне начина на гласуване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД – Враца на 25.08.2015г.

1085

28.07 Определяне на земеделски имоти като маломерни.

1084

28.07 Разрешение от Общинския съвет на основание чл.124 а, ал.1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване) за промяна предназначението на поземлен имот 12259.734.113 и поземлен имот 12259.734.114 (земеделска земя), местност „Гладно поле” в землището на гр. Враца.

1083

28.07 Именуване на пистата по автомоделни спортове в Общински социален комплекс в гр. Враца на името на Огнян Филипов.

1082

28.07 Изменение и допълнение на Решение №1056 по Протокол № 84 от 30.06.2015 г. за определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: управление и поддържане на Картинг пистата, актувана за публична общинска собственост с АПОС № 471/10.03.2003 г. и прилежащите съоръжения в техническо изправно състояние.

1081

28.07 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1003.391 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ IХ-157, кв.12, кв.Кулата по действащия Регулационен план на гр.Враца.

1080

28.07 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – застроен поземлен имот с идентификатор 12259.1014.27 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ V-27, кв.5, ж.к.Река Лева по действащия Регулационен план на гр.Враца, ведно с построената в имота жилищна сграда с идентификатор 12259.1014.27.1 по Кадастралната карта.

1079

28.07 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1015.631 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ VIII, кв.283, ж.к.Подбалканска по действащия Регулационен план на гр.Враца.

1078

28.07 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 г., относно недвижими имоти, предвидени за продажба чрез търг.

1077

28.07 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2015 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост чрез публично оповестен конкурс.

1076

28.07 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца за периода 01.12.2014 – 31.05.2015 г.

1075

28.07 Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Враца за 2014 г.

1074

28.07 Изменение на бюджета на Община Враца за 2015 година.

1073

28.07 Приемане на правилник за изменение и допълнение на правилник за организация и реда на работа на „Общински фонда за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на Община Враца”.

1072

28.07 Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

1071

28.07 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

1070

28.07 Прекратяване на съсобственост за недвижим имот, представляващ двуетажна търговска сграда, находяща се в УПИ VII, кв.27 по плана на с.Голямо Пещене.

1069

28.07 Поправка на явна техническа грешка, допусната в Решение № 1058 по Протокол № 84 от 30.06.2015 г. на Общински съвет – Враца.

1068

28.07 Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за първото полугодие на 2015 година.

1067

30.06  Откриване на процедура за изготвяне на проект за обособяване на филиал на ОДЗ „Детска вселена” в с.Голямо Пещене.

1066

30.06  Безвъзмездно придобиване от Община Враца на имот публична държавна собственост, представляващ спортна сграда – физкултурен салон, находящ се в гр.Враца, бул. „Мито Орозов” № 26.

1065

30.06  Решение за кандидатстване с проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фонд „Солидарност”.

1064

30.06  Финансиране участието на Йоан Найденов Найденов – ученик от VІ а клас на Природо-математическа гимназия „Акад.Иван Ценов“ – Враца в международно математическо състезание в Сингапур.

1063

30.06  Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, на проект за Подробен устройствен план (парцеларен план) за „Подземно електрозахранване 20 кV за присъединяване на три броя стопански сгради в п.и. № 230012 по Картата на възстановената собственост на с. Баница”.

1062

30.06  Решение за кандидатстване на Община Враца с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.

1061

30.06  Приемане на отчет за изпълнението на Програма за закрила на детето 2014 г. на Община Враца и приемане на Програма за закрила на детето за 2015 г. на Община Враца.

1060

30.06  Определяне начина на гласуване на редовното общо събрание на „Свежест”ООД, гр.Враца което ще се проведе на 17.07.2015г. от 16,00 ч.

1059

30.06  Определяне способ на отдаване за ползване на спортен обект „Втори етаж от Покрит плувен басейн” с идентификатор № 12259.1027.7.1.

1058

30.06  Отдаване под наем на имот – заведение за хранене и развлечение /ресторант-клуб с механа/ находящо се в обект „Хижата” , предоставени за управление от Община Враца на Общинското предприятие „Спорт и туризъм” Враца чрез публичен търг с тайно наддаване.

1057

30.06  Одобряване на пазарни оценки за недвижими имоти, частна общинска собственост, включени в „Програмата за управление и разпореждане с имоти–общинска собственост през 2015 г.”, за продажба чрез търг.

1056

30.06  Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: управление и поддържане на Картинг пистата, актувана за публична общинска собственост с АПОС № 471/10.03.2003 г. и прилежащите съоръжения в техническо изправно състояние.

1055

30.06  Отдаване под наем на имоти, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 г.

1054

30.06  Допълване на програмата за управление и разпореждане с общинско имущество през 2015 г., относно отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, представляващи част от помещения-терени, находящи се в сградата на ОДЗ „Радост” и Младежки дом – Враца.

1053

30.06  Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

1052

30.06  Предложение за изкупуване на 200 дяла или 29,85% от дружествения капитал на „Дружество за заетост” ООД, ЕИК 106065671, с пазарна оценка от 55 447 лв. (петдесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и четири лева).

1051

30.06  Изменение на бюджета на Община Враца за 2015 година.

1050

30.06  Приемане на второ четене на Наредба за реда на придобиване, притежаване отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Враца.

1049

30.06  Поставяне на възпоменателна плоча в памет на инж.Войслав Костов.

1048

30.06  Предоставяне чрез дарение имот частна общинска собственост на НЧ „Развитие” – Враца.

1047

30.06  Даване съгласие за финансово подпомагане на лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

1046

30.06  Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

1045

 30.06 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за символите, празниците и наградите на Община Враца.

1044

 26.05 Приемане на Декларация до Министъра на здравеопазването, с копие до Комисията по здравеопазване към 43-то Народно събрание, Министерски съвет на Р България и Български лекарски съюз

1043

 26.05 Приемане Доклад за резултатите от проверката на зоните с платено паркиране по Приложение № 1 от Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране – „Синя зона” – гр.Враца

1042

 26.05 Приемане на първо четене на Наредба за реда на придобиване, притежаване отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Враца

1041

 26.05 Предложение за решение във връзка с внасяне на заявление в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии по смисъла на чл. 92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на наследниците на Васко Петров Манолов, б. ж. на община Враца

1040

 26.05 Предложение за решение по молба до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ

1039

 26.05 Одобряване на проект по Наредба № 2/08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения

1038

 26.05 Решение за кандидатстване на Община Враца с проектно предложение за финансиране по Програмата Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 год.

1037

 26.05 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища

1036

 26.05 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 г., относно недвижими имоти-земеделски земи, предвидени за продажба чрез търг

1035

 26.05 Присъждане „Наградата на Враца за 2015 година”

1034

 26.05 Присъждане „Наградата на Враца за 2015 година”

1033

 26.05 Удостояване със званието „Почетен гражданин на Враца”

1032

 26.05 Удостояване със званието „Почетен гражданин на Враца”

1031

 26.05 Удостояване със званието „Почетен гражданин на Враца”

1030

 26.05 Удостояване със званието „Почетен гражданин на Враца”

1029

 26.05 Удостояване със званието „Почетен гражданин на Враца”

1028

 26.05 Удостояване със званието „Почетен гражданин на Враца”

1027

 26.05 Приемане на „План за действие на Община Враца в изпълнение на Стратегия на Област Враца за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2015-2017 г.”

1026

 26.05 Изменение на бюджета на Община Враца за 2015 година

1025

 26.05 Извършени промени по бюджета на Община Враца към 31.03.2015 г.

1024

 26.05 Приемане на второ четене на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца (Приета с Решение № 226/06.03.2003 г. на Общински съвет – Враца, посл. изм. и доп. с Решение № 946/24.02.2015 г. на Общински съвет – Враца)

1023

 26.05 Приемане на първо четене на Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях

1022

 26.05 Даване на разрешение от Общински съвет – Враца за закупуване от „БКС - Враца” ЕООД на специализирана сметосъбираща техника за нуждите на дружеството

1021

 26.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2014 година на РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД, информация за 2014г. и препоръки за оптимизиране на дейността на дружеството през 2015 година.

1020

 26.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2014 година на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД, информация за 2014 г. и препоръки за оптимизиране на дейността на дружеството през 2015 година.

1019

 26.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2014 година на „Благоустройство и комунално стопанство – Враца” ЕООД, информация за 2014 г. и препоръки за оптимизиране на дейността на дружеството през 2015 година.

1018

 26.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2014 година и Информация за финансово – икономическите резултати за 2014 г. на „Медико-техническа лаборатория за зъбопротезиране” ЕООД

1017

 26.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2014 година и Информация за финансово – икономическите резултати за 2014 г. на „ДКЦ-1 – Враца” ЕООД

1016

 26.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2014 година и Информация за финансово – икономическите резултати за 2014 г. на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД

1015

 26.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2014 година и Информация за финансово – икономическите резултати за 2014 г. на „Център за психично здраве – Враца” ЕООД.

1014

 26.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2014 г. и Информация за финансово – икономическите резултати за 2014 г. на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца” ЕООД

1013

 26.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2014 г. и Информация за финансово – икономическите резултати за 2014 г. на „Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД

1012

 26.05 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности

1011

 26.05 Промяна в състава на ПК по екология, земеделие и гори, ПК по спорт и туризъм и ПК по приватизация.

1010

 30.04 Съгласуване на технически проект за обект: „Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово”.

1009

30.04  Удължаване срока на учредено безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост, представляващ – сграда с идентификатор 122259.1019.72.4, със застроена площ 90 кв.м. по Кадастралната карта на гр.Враца, находяща се в поземлен имот с идентификатор 12259.1019.72, ул. „Полковник Кетхудов” № 44, гр. Враца, за нуждите на Български Червен кръст.

1008

30.04  Обявяване на 1-ви юни /понеделник/ 2015 година - Ден на град Враца и 2-ри юни /вторник/ 2015 година – Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България, за неприсъствени дни на територията на община Враца.

1007

30.04  Изразяване на предварително съгласие за учредяване право на строеж в земеделски поземлени имоти, общинска собственост, за изграждане на площадка на Подземно газово хранилище „Чирен“ по чл.25, ал.4 и ал.5 във връзка с ал.3, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

1006

30.04  Кандидатстване на Община Враца за финансиране по реда и условията на Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения за изграждане на спортно игрище за мини футбол в двора на НУ „Св. Софроний Врачански” – Враца.

1005

30.04  Одобряване на проект по Наредба № 2/08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения.

1004

30.04  Одобряване на проект по Наредба № 2/08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения.

1003

30.04  Решение за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма БГ 07 „Инициатива за обществено здраве”, осъществена с финансовата подкрепа на финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, Мярка 1 „Подобряване системата на психично здраве на българските граждани”.

1002

30.04  Решение за откриване на три броя Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и един брой Преходно жилище, като делегирани от държавата дейности.

1001

30.04  Определяне размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално ползване и определяне правила за ползването им.

1000

30.04  Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ І, кв.27, ж.к. „Медковец” по действащия Регулационен план на гр.Враца – поземлен имот с идентификатор 12259.1025.550 по Кадастралната картата, в полза на собственика на построената в него сграда.

999

30.04  Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната й експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовир ”Ливадето”, публична общинска собственост.

998

30.04  Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 г., относно имоти, подлежащи на концесиониране и стартиране на процедура по предоставяне на концесия на п.и.036023 и п.и.036024, находящи се в землището на с. Косталево.

997

30.04  Утвърждаване на структурни промени в ОП „Спорт и туризъм”.

996

30.04  Приемане на второ четене на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговска, увеселителна, рекламно-информационна и друга обслужваща дейност на територията на община Враца.

995

30.04  Приемане на първо четене на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца (Приета с Решение № 226/06.03.2003 г. на Общински съвет – Враца, посл. изм. и доп. с Решение № 946/24.02.2015 г. на Общински съвет – Враца).

994

30.04  Утвърждаване Списък на одобрените проекти за финансиране от Фонд „Култура”.

993

30.04  Утвърждаване Списък на класираните за финансиране проектни предложения по Проект „Малки граждански инициативи 2015”.

992

30.04  Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

991

30.04  Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

990

30.04  Определяне начина на гласуване на редовно заседание на Общото събрание на съдружниците в „Екопроект” ООД – Враца.

989

30.04  Удължаване срока на договорите на членовете на съвета на директорите на „РТВ Вестител – Враца” ЕАД и Изпълнителния Директор на „РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД.

988

30.04  Определяне на контрольор на „БКС – Враца” ЕООД.

987

30.04  Избор на Управител на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД.

986

31.03  Решение за даване на предварително съгласие за прокарване на електропровод през общински поземлен имот.

985

31.03  Условия за осъществяване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Враца.

984

31.03  Възлагане на превози по автобусни линии от Републиканската транспортна схема по квотата на община Враца.

983

31.03  Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот – УПИ XVI-48, кв.14 по плана на с.Косталево.

982

31.03  Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1011.127 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ ХХII, кв.10, „Складова зона” по действащия Регулационен план на гр.Враца.

981

31.03  Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1010.148 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ III, кв.14, ж.к. „Дъбника” по действащия Регулационен план на гр.Враца.

980

31.03  Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ ХІV, кв.14, ж.к. „Дъбника” по действащия Регулационен план на гр.Враца – поземлен имот с идентификатор 12259.1010.394 по Кадастралната картата, в полза на собственика на построената в него сграда.

979

31.03  Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

978

31.03  Предоставяне безвъзмездно за управление на „Регионален исторически музей – Враца” помещения с площ 80,00 кв.м., находящи се в сградата на „Културен дом”, на бул. „Христо Ботев” № 1.

977

31.03  Безвъзмездно придобиване от Община Враца на имот частна държавна собственост – гр.Враца, кв. „Кулата”, ул. „Орешака” № 24, част от жилищен блок № 2, ведно със съответните идеални части от поземления имот.

976

31.03  Даване на съгласие за увеличаване капитала на общинско дружество „Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД чрез непарична вноска във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/007, проект „Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в Комплексен онкологичен център ЕООД гр. Враца”.

975

31.03  Предложение за сключване на споразумение за сътрудничество между Община Враца и Български Червен Кръст (БЧК) за подготовка и последваща реализация на съвместен проект CLOSE CARE.

974

31.03  Участие на Община Враца във Фонд „Общинска солидарност” – целева дейност към НСОРБ.

973

31.03  Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Враца за 2016 година.

972

31.03  Промяна в поименния състав на утвърдения Обществен съвет за съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване обществен контрол върху тяхното осъществяване.

971

31.03  Програма за реализация за 2015 г. на „План за развитие на Община Враца 2014-2020 г.”.

970

31.03  Одобряване на Годишен доклад за 2014 г. за наблюдението на изпълнението на „План за развитие на Община Враца 2014-2020 г.”.

969

31.03  Отчет за изпълнение на мерките по Програмата за опазване на околната среда, Програмата за управление на отпадъците и Програмата за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Враца за 2014 година.

968

31.03  Приемане на Отчет на Програмата за развитие на туризма в община Враца за 2014 година и Програма за развитие на туризма в община Враца за 2015 година.

967

31.03  Общинска Програма на мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби през 2015 година.

966

31.03  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета от Общински съвет Враца с Решение № 311/2009 г./последно изменение и допълнение с Решение №646/28.01.2014г./.

965

31.03  Приемане на първо четене на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговска, увеселителна, рекламно-информационна и друга обслужваща дейност на територията на община Враца.

964

31.03  Безвъзмездно придобиване от Община Враца на имот № 025005 частна държавна собственост, в землището на с.Оходен.

963

31.03  Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

962

31.03  Избиране на временна комисия за разглеждане на зоните са платено паркиране по Приложение № 1 от Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране – „Синя зона” – гр.Враца.

961

31.03  Създаване на „Комисия за развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите”.

960

31.03  Избор на Комисия за разглеждане на предложенията за „Наградата на Враца за 2015 година” и удостояване със звание „Почетен гражданин на Враца”.

959

31.03  Определяне начина на гласуване на редовно заседание на Общото събрание на съдружниците във „В и К” ООД – Враца.

958

31.03  Даване съгласие за участие на „Център за психично здраве – Враца” ЕООД в Проект за получаване на субсидия от средствата на Агенцията за хората с увреждания по чл.25 от Закона за интеграция на хората с увреждания и чл.17 от Правилника за прилагане на ЗИХУ.

957

17.03 Върнато от Областния управител на Област Враца Решение № 947 по Протокол № 78 от 24.02.2015 г. на Общински съвет – Враца.

956

24.02 Приемане на Правила за кандидатстване по Проект „Малки граждански инициативи 2015” .

955

24.02 Даване съгласие за финансово подпомагане на лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

954

24.02 Извършени промени по бюджета на Община Враца към 31.12.2014г..

953

24.02 Одобряване на бюджетни прогнози на Община Враца за периода от 2016 г. до 2018 г. в частта за местните дейности.

952

24.02 Одобряване от Общинския съвет с решение, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, на проект за Подробен устройствен план (Парцеларен план) за „Трасе за подземна кабелна линия СрН за БКТП“ на п.и. 12259.724.112, местност „Гладно поле“, землище на гр. Враца.

951

24.02 Одобряване от Общинския съвет с решение, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, на проект за Подробен устройствен план (Парцеларен план) за „Трасе за подземен водопровод за питейно водоснабдяване“ на п.и. 12259.724.112, местност „Гладно поле“, землище на гр.Враца.

950

24.02 Даване на  предварително съгласие за промяна предназначението на част от горски имот – общинска собственост с идентификационен номер 12259.187.62 от кадастралната карта на гр. Враца.

949

24.02 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

948

24.02 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1010.395 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ VI-129, кв.50, ж.к. „Дъбника” по действащия Регулационен план на гр.Враца.

947

24.02

Одобряване на пазарни оценки за недвижими имоти, частна общинска собственост, включени в „Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 г.”, за продажба чрез търг .

ВЪРНАТО ОТ ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ

946

24.02 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

945

24.02 Определяне начина на гласуване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите в МБАЛ „Христо Ботев”АД – Враца на 11.03.2015 г. от 11,00ч.

944

24.02 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

943

24.02 Намаляване капитала на „Медико-техническа лаборатория по зъбопротезиране” ЕООД Враца.

942

17.02  Промяна на собствеността на „Път SFO3614 – Враца - Своге от км 15000 до 22000” от публична общинска собственост в публична държавна собственост.

941

17.02  Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на Йоан Владиславов Кръстев.

940

17.02 Приемане на бюджета на Община Враца за 2015 година.

939

17.02 Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2015 г.”.

938

17.02

Върнато от Областния управител на Област Враца Решение № 927 по Протокол № 76 от 27.01.2015 г. на Общински съвет – Враца.

ОСПОРЕНО ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
ОТМЕНЕНО ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВРАЦА
С РЕШЕНИЕ № 146 ОТ 21.04.2015 Г.

937

17.02

Върнато от Областния управител на Област Враца Решение № 926 по Протокол № 76 от 27.01.2015 г. на Общински съвет – Враца.

ОСПОРЕНО ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

ОТМЕНЕНО ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВРАЦА С РЕШЕНИЕ № 143 ОТ 16.04.2015 Г.

936

27.01  Даване съгласие за целево използване на част от събираните отчисления по чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъци през 2015 г., за провеждане на информационна кампания за дейности по управление на отпадъци.

935

27.01  Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010 г.

934

27.01  Разрешение от Общинския съвет на основание чл.124 а, ал. 1 от Закона за устройство на територията за изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии) – за промяна предназначението на поземлен имот 12259.674.115 (земеделска земя), местност „Занкиното” в землището на гр. Враца, Община Враца за обществено обслужване и търговска дейност.

933

27.01  Приемане на списъка в който се определят броя, вида и местонахождението на жилищата, включени в групите по чл.2, ал.1 от НУРУРОЖ.

932

27.01  Упълномощаване на представител на Община Враца и определяне начина на гласуване на редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца.

931

27.01  Утвърждаване състава на Ботевския организационен комитет за 2015 година.

930

27.01  Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца за периода 01.06.2014 – 30.11.2014 г.

929

27.01  Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на лица, семейства и домакинства от Община Враца, пострадали при бедствия, аварии и пожари по утвърдени правила на ПК по жилищна политика, обществен ред, сигурност, бедствия и аварии.

928

27.01  Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

927

27.01 

Стартиране на тръжна процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК и на Наредбата за търговете и конкурсите на два незастроени поземлени имота частна общинска собственост, включени в Програмата за приватизация, на адреси: гр. Враца, зона трета, ж.к.”Дъбника”, УПИ ІІІ-5, кв.1 и УПИ ІV-5, кв.1.

ВЪРНАТО ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ

926

27.01 

Приемане на: Отчет за изпълнение на плана за приватизация и следприватизационен контрол за 2014 г.; План за приватизация и следприватизационен контрол за 2015 г.; Списък на обектите, включени в Програма за приватизация; Отчет на разходите по видове на „Специализираното звено за приватизация“ за 2014 г.; Бюджетна карта за прогнозните приходи и разходи на „Специализираното звено за приватизация“ за 2015 г.

ВЪРНАТО ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ

925

27.01  Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за второто полугодие на 2014 година.

924

27.01  Откриване на процедура за провеждане на публичен подбор за избор на Управител на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД, собственост на Община Враца.