начало » Общински съвет » Решения 2016
Реше- ние №

От дата

Относно

358

20.12 Решение във връзка с разкриване на пенсионерски клуб „Детелина“ в с.Власатица, община Враца.

357

20.12 Промяна на състава на Общински съвет по наркотичните вещества – Враца.

356

20.12 Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Враца, съгласно чл.196, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование.

355

20.12 Прилагане на системата на делегирани бюджети в детските градини.

354

20.12 Решение за кандидатстване на Община Враца по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-5.002 „Разработване/ Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ , Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“.

353

20.12 Процедура по възмездно прехвърляне на енергиен обект, представляващ кабелни линии НН 0,4 kV за външно електрозахранване на ЖСК „Комсомолец – 2”, вх.А и Б, сграда с идентификатор 12259.1013.414.1, в УПИ I, кв. 28, ж.к. „Река Лева”, ул. „Кирил и Методий” № 18-20, гр. Враца.

352

20.12 Учредяване право на пристрояване към самостоятелен обект в сграда, построена в общински поземлен имот с идентификатор 12259.1017.151 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ VIII, кв.37, ЦГЧ по действащия Регулационен план на гр.Враца.

351

20.12 Продажба на земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 12259.1015.511 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот – УПИ LXXXVI, кв.243, ж.к. „Подбалканска” по действащия Регулационен план, в полза на собствениците на построената в имота жилищна сграда.

350

20.12 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

349

20.12 Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от Картата на възстановената собственост на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2, т.2 и т.3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – Държавен вестник – брой 62/10.08.2010 г.

348

20.12 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ – сграда с идентификатор 12259.1020.138.1 по Кадастралната карта на гр.Враца, находяща се в урегулиран поземлен имот – УПИ VI-1718, кв.138, ул. „Георги Бенковски” № 21 по действащия регулационен план на гр.Враца, за нуждите на Български Червен кръст, за извършване дейността на Център „Домашни грижи”.

347

20.12 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, представляващ офис № 6, находящ се в сграда „Старата баня“ с идентификатор 12259.1020.200.1, с адрес ул. „Петропавловска“ № 46, гр.Враца.

346

20.12 Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г. с недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ помещения в сграда за административни нужди, находяща се на ул.“Никола Войводов“ №17, за предоставяне на част от помещенията безвъзмездно за управление на ОП „Паркинги и гаражи“ и Звено „Временна заетост“ и за откриване процедура за отдаване под наем на останалите свободни помещения.

345

20.12 Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост през 2016 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на помещения, находящи се в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, гр. Враца, ул. „Ген. Леонов“ № 95.

344

20.12 Утвърждаване състава на обществения Ботевски организационен комитет за 2017 година.

343

20.12 Одобряване на промяна в общата численост и структура на Общинска администрация – Враца

342

20.12 Изменение на бюджета на Община Враца за 2016 година.

341

20.12 Приемане на План-сметка по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за дейностите „Управление на дейностите по отпадъците” и „Чистота” през 2017 година. Определяне годишната стойност за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обработка на битовите отпадъци в РДНО на стандартен съд, според интензивността на обслужване.

340

20.12 Приемане на първо четене на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране – „Синя зона” – гр.Враца.

339

20.12 Приемане на първо четене на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

338

20.12 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

337

20.12 Приемане на График за заседанията на Общински съвет – Враца за 2017 г.

336

29.11  Намаляване капацитета на Дом за деца, лишени от родителска грижа от 7 до 18/20 г. „Асен Златаров” – гр.Враца, ул.”Авлига” № 1 .

335

29.11  Управление на имоти публична общинска собственост.

334

29.11  Даване на предварително съгласие за продължаване на договор №7/01.10.2006 г. и договор №6/01.10.2006 г. за предоставяне на концесия на обекти публична общинска собственост – язовир „Девене“, находящ се в землището на с.Девене, местност „Край село“ и язовир „Чирен“, находящ се в землището на с.Чирен, местност „Белешко ливаде“ с правоприемници на концесионера.

333

29.11  Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

332

29.11  Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от поземлен имот № 000197, м. „Нефт и газ” и м. „Джурковец” в землището на с.Чирен.

331

29.11  Учредяване право на строеж върху общинска земя в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.407 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляваща УПИ ХX, кв.22, Промишлена зона по действащия Регулационен план на гр.Враца, за изграждане на обект от техническа инфраструктура – Трансформаторен пост.

330

29.11  Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г., относно отдаване под наем на обособена част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1021.81.7.80, находящ се на ул. „Никола Вапцаров“ №3, ет. 1, гр. Враца, с площ 100,00 кв.м.

329

29.11  Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2016 г., относно отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, представляващи помещения и терен, находящи се в сградите на училища и детски градини на територията на Община Враца.

328

29.11  Изменение на бюджета на Община Враца за 2016 година.

327

29.11  Извършени промени по бюджета на Община Враца към 30.09.2016 г.

326

29.11  Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център – гр. Враца.

325

29.11  Предложение за приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на община Враца.

324

29.11  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Враца, приета с Решение на Общински съвет – Враца № 638 от 28.01.2014 г.

323

29.11  Приемане на второ четене Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Враца.

322

29.11  Приемане на Декларация за недопускане на територията на община Враца на бежански лагери, центрове за настаняване, общежития и други организационни форми за настаняване на бежанци.

321

29.11  Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на лица, семейства и домакинства от Община Враца, пострадали при бедствия, аварии и пожари по утвърдени правила на Постоянната комисия по транспорт, обществен ред, сигурност, бедствия и аварии.

320

29.11  Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

319

29.11  Разпределяне печалба на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца” ЕООД.

318

29.11  Откриване на процедура за сключване на разпоредителна сделка с ДМА на „ЦКВЗ – Враца” ЕООД – продажба на лек автомобил.

 317

29.11  Приемане на първо четене на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Враца.

316

21.11  Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на община Враца за обезпечаване на второ авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”.

315

28.10  Одобряване на проект Подробен устройствен план – парцеларен план за имоти представляващи полски пътища, за изграждане на водопроводни трасета за капково напояване.

314

28.10  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

313

28.10  Разпореждане с имоти публична общинска собственост.

312

28.10  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

311

28.10  Изменение на т. 1.1.2 от Решение № 212 от 28.06.2016 за поемане на дълг, направени по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД.

310

28.10  Разглеждане и одобряване на проект за оцифряване и попълване на кадастралния план и оцифряване на плана за регулация на с.Веслец, община Враца.

309

28.10  Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

308

28.10  Промяна предназначението на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1021.81.7.80, находящ се на ул. „Никола Вапцаров“ № 3, ет.1, гр.Враца и обяввяването му за частна общинска собственост.

307

28.10  Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2016 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на помещения и терени, находящи се на територията на гр. Враца.

306

28.10  Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г., относно отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, представляващи терени, находящи се в сградата на СУ „Христо Ботев“.

305

28.10  Изменение на бюджета на Община Враца за 2016 година.

304

28.10  Информация за текущото касово изпълнение на бюджета на Община Враца за полугодието на 2016 година.

303

28.10  Приемане на План за защита при бедствия в Община Враца и задължителните части, съгласно Закона за защита при бедствия (за земетресения, наводнения, ядрена, радиационна авария и снежни бури, снегонавяване и обледяване).

302

28.10  Изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Паркинги и гаражи”, приет с Решение № 829 по Протокол № 64 от 07.12.2010 г. на Общински съвет – Враца.

301

28.10  Утвърждаване Списък на одобрени проекти за финансиране от Фонд „Култура”.

300

28.10  Възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център-I – Враца” ЕООД след проведен конкурс.

299

27.09  Актуализиране състава на „Общинска комисия за развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите”.

298

27.09  Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на община Враца за обезпечаване на второ авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”.

297

27.09  Съгласие за издаване на „Запис на заповед“ от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

296

27.09  Разглеждане и одобряване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на част от ПИ 12259.488.20, местност „Серчовец” в землището на гр.Враца и обособяване на УПИ за изграждане на сграда за съхранение на селскостопанска продукция.

295

27.09  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

294

27.09  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план.

293

27.09  Отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – ниви, зеленчукови култури и храсти в землищата на населените места на община Враца.

292

27.09  Ползване на дървесина от имоти, горска територия, собственост на Община Враца, лесоустроени с Горскостопански план, одобрен със Заповед № ГСП-549/22.07.2016 г. на РДГ – Берковица.

291

27.09  Предоставяне безвъзмездно за управление на поземлен имот № 000310, находящ се в местността „Милин камък”, землището на с.Голямо Пещене на Изпълнителна агенция „Борба с градушките” към Министерство на земеделието и храните.

290

27.09  Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

289

27.09  Актуализиране състава на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата (ОбКБДП) – Враца.

288

27.09  Осигуряване на допълнителни средства за учебната 2016/2017 г. за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, изчислени по реда на чл.11, ал.2 и ал.3 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

287

27.09  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Враца.

286

27.09  Приемане на първо четене на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Враца.

285

27.09  Приемане на първо четене Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на община Враца.

284

27.09  Предоставяне за управление на имот публична общинска собственост.

283

27.09  Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

282

27.09  Определяне на спечелилия публичния търг с явно наддаване по реда на ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите, проведен на 30.08.2016 г. участник, за самостоятелен обект в сграда- частна общинска собственост (офис с площ 32,60 кв.м) с идентификатор по КК и кадастралните регистри на гр. Враца 12259.1019.244.1.17, находящ се на ет.5 в сградата на Бивша проектантска организация, бул. „Христо Ботев” № 18, ЦГЧ – Враца.

281

27.09  Предоставяне мандат за представяне позицията на Община Враца по въпросите по дневния ред на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 07.10.2016 г.

280

07.09 Именуване на обект с общинско значение.

279

30.08  Изменение на бюджета на Община Враца за 2016 година.

278

30.08  Решение за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма БГ 04 – „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, Мярка 1: „Мерки за енергийна ефективност" на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г., втора покана и одобряване разширяването на обхвата на споразумението за сътрудничество с партньора.

277

30.08  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план.

276

30.08  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на част от поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

275

30.08  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

274

30.08  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на част от поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

273

30.08  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на част от поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

272

30.08  Отдаване под наем на имоти, публична и частна общинска собственост, представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади в землището на с.Веслец, община Враца на основание чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

271

30.08  Отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – ниви, зеленчукови култури и лозя в землищата на населените места на община Враца.

270

30.08  Одобряване пазарни цени за недвижими имоти във връзка със замяна на земеделски имот, частна собственост със земеделски имоти, общинска собственост.

269

30.08  Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1020.150 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ I-150, кв.142, ЦГЧ по действащия Регулационен план на гр.Враца.

268

30.08  Предоставяне под наем на обособена част – втори етаж от сграда „Културен дом“, с площ 210,00 кв.м., находяща се на пл. „Христо Ботев”, гр.Враца.

267

30.08  Отдаване под наем на помещения, публична общинска собственост.

266

30.08  Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2016 г., относно имоти частна общинска собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг.

265

30.08  Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2016 г., относно отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, представляващи помещения и терен, находящи се в училищата на територията на Община Враца.

264

30.08  Одобряване на актуализирани бюджетни прогнози на Община Враца за периода от 2017 г. до 2019 г. в частта за местните дейности.

263

30.08  Изменение на бюджета на Община Враца за 2016 година.

262

30.08  Извършени промени по бюджета на Община Враца към 30.06.2016 г.

261

30.08  Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

260

30.08  Промяна в състава на ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по култура.

259

30.08  Актуализиране състава на Наблюдателна комисия по чл.170 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

258

30.08  Утвърждаване състав на Комисия по наименованията за Мандат 2015-2019.

257

30.08  Определяне начина на гласуване на редовното общо събрание на „Свежест” ООД – Враца, което ще се проведе на 12.09.2016 г. от 16,00 ч.

256

30.08  Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител и възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център I – Враца” ЕООД.

255

26.07  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване в поземлен имот, горска територия, без промяна на предназначението на територията.

254

26.07  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и обособяването му в урегулиран поземлен имот.

253

26.07  Решение за кандидатстване с проектно предложение по втора покана, по Проект „Красива България” 2016, на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

252

26.07  Решение за кандидатстване с проектно предложение по втора покана, по проект „Красива България" 2016, на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

251

26.07  Предложение за решение по молба от Атанаска Хараламбиева Маринова до Президента на Република България за опрощаване на публични задължения.

250

26.07  Решение във връзка с внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на детето Филип Венциславов Киров съгласно разпоредбите на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

249

26.07  Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 2, Процедура BG05M9ОP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” за изпълнение на проект BG05M9ОP001-2.004-0058-С01 „СТИМУЛ за ранно детско развитие”.

248

26.07  Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.001-0014 -C01 по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

247

26.07  Решение за осигуряване на собствени финансови средства за реализиране на проектно предложение „Оборудване на рехабилитационна зала в Общински социален комплекс за работа с деца - Враца” по фонд „Социална закрила”.

246

26.07  Решение за кандидатстване на Община Враца с проектно предложение „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната градска част на гр. Враца” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020 г., приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

245

26.07  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

244

26.07  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

243

26.07  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

242

26.07  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

241

26.07  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

240

26.07  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на част от поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

239

26.07  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на част от поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

238

26.07  Изменение и допълнение на Решение № 86 по Протокол № 7 от 22.02.2016 г. на Общински съвет – Враца за определяне размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално ползване и определяне правила за ползването им.

237

26.07  Промяна предназначението на недвижим имот публична общинска собственост, находящ се в УПИ ІV, кв.28 по плана на с.Девене и обявяването му за частна общинска собственост.

236

26.07  Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

235

26.07  Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ ІХ-633, кв.53 по плана с.Згориград, в полза на собствениците на законно построената в имота жилищна сграда.

234

26.07  Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ ХV, кв.20, ж.к. „Медковец” по действащия Регулационен план на гр.Враца – поземлен имот с идентификатор 12259.1026.292 по Кадастралната карта, в полза на собственика на законно построената в имота сграда.

233

26.07  Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ ХLІX, кв.316, ж.к. „Толбухин юг” по действащия Регулационен план на гр.Враца – поземлен имот с идентификатор 12259.1024.329 по Кадастралната карта, в полза на собственика на законно построените в имота жилищна сграда и гараж.

232

26.07  Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г., относно имоти частна общинска собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг.

231

26.07  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

230

26.07  Изменение на бюджета на Община Враца за 2016 година.

229

26.07  Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца за периода 01.12.2015 – 31.05.2016 г.

228

26.07  Даване съгласие за финансово подпомагане на лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

227

26.07  Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

226

26.07  Утвърждаване Списък на одобрени проекти за финансиране от Фонд „Култура”.

225

26.07  Приемане на второ четене на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване на имуществото на територията на община Враца.

224

26.07  Предложение за приемане на второ четене на Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Враца.

223

26.07  Предоставяне мандат за представяне позицията на Община Враца по въпросите по дневния ред на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 29.07.2016 г.

222

26.07 Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за първото полугодие на 2016 година.
   221 28.06 Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 1, процедура BG05M9ОP001-1.002 „Активни” за изпълнение на проект BG05M9ОP001-1.002-0096 „Подкрепа за включване в пазара на труда на неактивни млади хора от община Враца”
   220 28.06 Предоставяне мандат за представяне позицията на Община Враца по въпросите по дневния ред на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 13.07.2016 г.
   219 28.06 Решение във връзка с внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на децата Зорница Павлинова Ангелова и Дейвид Павлинов Ангелов съгласно разпоредбите на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стажа
   218 28.06 Предложение за решение по молба от Теменужка Цветанова Ангелова до Президента на Република България за опрощаване на публични задължения.
   217 28.06 Приемане Отчета за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център – гр. Враца за 2015 г.
   216 28.06 Приемане на актуализация на Програма за управление на отпадъците на Община Враца до 2020 година
   215 28.06 Решение за кандидатстване на Община Враца с проектно предложение „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020 г., приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”
   214 28.06 Решение за кандидатстване на Община Враца с проектно предложение „Ремонт и обновяване на Концертна зала (Представителната зала) на Враца, сградата на администрацията на Община Враца с Регионалната библиотека „Хр. Ботев” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020 г., приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”
   213 28.06 Изменение на точка 1 от Решение № 94 от 22.02.2016 г. за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД
   212 28.06 Изменение на Решение № 100 от 15.03.2016 г. и Решение № 384 от 22.03.2013 г. за поемане на дълг, направени по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД
   211 28.06 Поемане на ангажимент за недопускане смяната на предназначението на обект публична общинска собственост
   210 28.06 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – изменение план за регулация
   209 28.06 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлени имоти и обособяването им в нов урегулиран поземлен имот
   208 28.06 Определяне на земеделски имоти от общинския поземлен фонд като маломерни и отдаването им под наем за срок от една стопанска година, съгласно разпоредбите на чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
   207 28.06 Ползване на дървесина от имоти, горска територия, собственост на Община Враца, одобрени с План-извлечение за промяна вида на сечта през 2016 г.
   206 28.06 Изменение на решение № 116 по Протокол № 10 от 29.03.2016 г. на Общински съвет – Враца, във връзка с удължаване на срока за сключване на концесионен договор
   205 28.06 Откриване процедура за отдаване под наем на обособена  част от сграда „Дом за социални услуги на населението”, с. Паволче, Община Враца, публична общинска собственост, включена в Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016 г.
  204 28.06 Предоставяне безвъзмездно за управление на Народно Читалище „Отец Паисий-2008”, кв.Кулата, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ част от сграда, находяща се в кв.Кулата
  203 28.06 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на помещение от сградата на кметството в с.Костелево, Община Враца
   202 28.06 Учредяване право на строеж върху общинска земя в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.405 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляваща УПИ ХIII, кв.16, Промишлена зона по действащия Регулационен план на гр.Враца, за изграждане на обект от техническа инфраструктура – Трансформаторен пост
   201 28.06 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища
   200 28.06 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
   199 28.06 Отчет за изпълнението на бюджета на Община Враца за 2015 година
   198 28.06 Даване съгласие за финансово подпомагане на лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие
   197 28.06 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности
  196 28.06 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на лица, семейства и домакинства от Община Враца, пострадали при бедствия, аварии и пожари по утвърдени правила на Постоянната комисия по транспорт, обществен ред, сигурност, бедствия и аварии
  195 28.06 Предложение за промяна на цената по договорите за отдаване под наем на земеделска земя от Общинския поземлен фонд в землищата на селата на територията на Община Враца
  194 28.06 Приемане на първо четене на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване на имуществото на територията на община Враца
  193 28.06 Създаване на общинско доброволно формирование (ОДФ) на територията на Община Враца
  192 28.06 Избор на обществен посредник (омбудсман) на Община Враца
  191 28.06 Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на Общински съвет – Враца
  190 28.06 Даване съгласие за бракуване негодни за употреба дълготрайни материални активи (превозни средства), собственост на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД

189

28.06

Прекратяване процедурата по провеждане на конкурс за избор на Управител и възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център-I – Враца” ЕООД, открита с Решение № 155 по Протокол № 13 от 26.05.2016 г. на Общински съвет – Враца и удължаване срока на договора на управителя на „Диагностично-консултативен център-I – Враца” ЕООД

188

26.05 

Даване съгласие за участие на „Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Добри и безопасни условия на труд” BG05М9ОР001-1.008 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”.

187

26.05 

Изменение на бюджета на Община Враца за 2016 година.

186

26.05 

Решение във връзка с внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Пламен Илиев Димитров съгласно разпоредбите на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

185

26.05 

Решение във връзка с внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на детето Митко Руменов Николов съгласно разпоредбите на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

184

26.05 

Приемане на отчет за изпълнението на Програма за закрила на детето за 2015 г. на Община Враца и приемане на Програма за закрила на детето за 2016 г. на Община Враца.

183

26.05 

Удостояване с „Наградата на Враца” за 2016 година.

182

26.05 

Удостояване с „Наградата на Враца” за 2016 година.

181

26.05 

Удостояване със звание „Почетен гражданин на град Враца”.

180

26.05 

Удостояване със звание „Почетен гражданин на град Враца”.

179

26.05 

Обявяване на 1 юни 2016 г. /сряда/ – Ден на град Враца и 2 юни 2016 г. /четвъртък/ – Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България, за неприсъствени дни на територията на община Враца.

178

26.05 

Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010 г.

177

26.05 

Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010 г.

176

26.05 

Ползване на дървесина от имоти – общинска собственост, залесени от Горско стопанство Враца, въз основа на сключени през 1997 година договори.

175

26.05 

Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. Кулата, община Враца, за здравни дейности.

174

26.05 

Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

173

26.05 

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от поземлени имоти, съставляващи УПИ II-302 и УПИ III-302, кв.156 по действащия Регулационен план на гр.Враца.

172

26.05 

Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г., относно имоти частна общинска собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг.

171

26.05 

Извършени промени по бюджета на Община Враца към 31.03.2016 г.

170

26.05 

Утвърждаване Списък на класираните за финансиране проектни предложения по Проект „Малки граждански инициативи 2016”.

169

26.05 

Даване съгласие за финансово подпомагане на лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

168

26.05 

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

167

26.05 

Приемане Годишен финансов отчет за 2015 година и Информация за финансово – икономическите резултати за 2015 г. на „Медико-техническа лаборатория за зъбопротезиране” ЕООД.

166

26.05 

Приемане Годишен финансов отчет за 2015 година и Информация за финансово – икономическите резултати за 2015 г. на „ДКЦ-1 – Враца” ЕООД.

165

26.05 

Приемане Годишен финансов отчет за 2015 година и Информация за финансово – икономическите резултати за 2015 г. на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД.

164

26.05 

Приемане Годишен финансов отчет за 2015 година и Информация за финансово – икономическите резултати за 2015 г. на „Център за психично здраве – Враца” ЕООД.

163

26.05 

Приемане Годишен финансов отчет за 2015 г. и Информация за финансово – икономическите резултати за 2015 г. на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца” ЕООД.

162

26.05 

Приемане Годишен финансов отчет за 2015 г. и Информация за финансово – икономическите резултати за 2015 г. на „Комплексен онкологичен център - Враца” ЕООД.

161

26.05 

Приемане Годишен финансов отчет за 2015 година на РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД и информация за 2015 г.

160

26.05 

Приемане Годишен финансов отчет за 2015 година на „Тролейбусен транспорт - Враца” ЕООД и информация за 2015 г.

159

26.05 

Приемане Годишен финансов отчет за 2015 година на „Благоустройство и комунално стопанство – Враца” ЕООД и информация за 2015 г.

158

26.05 

Предложение за приемане на първо четене на Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Враца.

157

26.05 

Утвърждаване на Договор за съвместна дейност между „РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД и „Римекс” ООД.

156

26.05 

Определяне начина на гласуване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите в МБАЛ „Христо Ботев”АД – Враца, насрочено за 30.05.2016 г.

155

26.05 

Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител и възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център I – Враца” ЕООД.

154

26.05 

Върнато от Областния управител на Област Враца Решение № 133 по Протокол № 11 от 26.04.2016 г. на Общински съвет – Враца.

153

 16.05

Определяне начина на гласуване на заседание на Общото събрание на съдружниците във „В и К” ООД – Враца

152

 26.04

Удължаване срока на договорите на членовете на съвета на директорите на „РТВ Вестител – Враца” ЕАД и Изпълнителния Директор на „РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД.

151

 26.04

Определяне спечелилия участник на публичния търг с явно наддаване по реда на ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите за самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, офис с площ 59,40 кв.м, идентификатор по КК и кадастралните регистри на гр. Враца 12259.1019.244.1.16, намиращ се на ет.5 в сградата на Бивша проектантска организация, бул. „Христо Ботев”№ 18, ЦГЧ – Враца.

150

 26.04

Определяне спечелилия участник на публичния търг с явно наддаване по реда на ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите за самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, офис с площ 50,80 кв.м, идентификатор по КК и кадастралните регистри на гр.Враца 12259.1019.244.1.19, намиращ се на ет.5 в сградата на Бивша проектантска организация, бул. „Христо Ботев” № 18, ЦГЧ – Враца.

149

 26.04

Утвърждаване Списък на одобрени проекти за финансиране от Фонд „Култура”.

148

 26.04

Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на част от поземлен имот.

147

 26.04

Решение във връзка с внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на децата Цветелина Илиева Борисова и Борислав Илиев Борисов съгласно разпоредбите на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

146

 26.04

Приемане на Общинска програма на мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби през 2016 година.

145

 26.04

Определяне на основните месечни заплати на Кметовете на кметства от Община Враца.

144

 26.04

Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Враца за 2017 година.

143

 26.04

Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Враца 2016 – 2020 г.

142

 26.04

Одобряване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии.

141

 26.04

Разрешение от Общинския съвет за изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии и парцеларни планове на прилежащата техническа инфраструктура) за отчуждаване на частни земеделски имоти в местност „Дърводелци“, землище на гр.Враца, и промяна на предназначението им за разширение на новия гробищен парк на гр. Враца.

140

 26.04

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1008.405 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ VIII-228,229,230, кв.8, Хранително-вкусова зона по действащия Регулационен план на гр.Враца.

139

 26.04

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1017.287 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ ХVI-266, кв.16, ЦГЧ по действащия Регулационен план на гр.Враца.

138

 26.04

Учредяване право на надстрояване на сграда с идентификатор 12259.1024.18.1, построена в общински поземлен имот с идентификатор 12259.1024.18 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ І, кв.307, Толбухин-юг по действащия Регулационен план на гр.Враца.

137

 26.04

Определяне на ново помещение за нуждите на Клуб на пенсионера с.Голямо Пещене, община Враца.

136

 26.04

Приемане на План за противодействие на тероризма в община Враца.

135

 26.04

Определяне размера на годишната вноска на Община Враца за 2016 г. във Фонд „Общинска солидарност” – целева дейност към Националното сдружение на общините в Република България.

134

 26.04

Определяне на основната месечна заплата на Кмета на Община Враца.

133

 26.04

Изменение на бюджета на Община Враца за 2016 година и определяне на второстепенен разпоредител с бюджет.

ВЪРНАТО ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ЗА
НОВО ОБСЪЖДАНЕ В ЧАСТТА ПО Т.11

132

 26.04

Даване съгласие за финансово подпомагане на лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

131

 26.04

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

130

 26.04

Избиране на временна анкетна комисия със задача – проверка на състоянието и дейността на Фондация „MUZEOn“.

129

 26.04

Възлагане управлението на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца“ ЕООД след проведен конкурс.

128

 26.04

Продължаване действието на Договор за управление на „Медикотехническа лаборатория – Враца” ЕООД.

127

 26.04

Откриване на процедура за избор на обществен посредник (омбудсман) на Община Враца.

126

29.03

Решение във връзка с внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на детето Иван Мирославов Иванов съгласно разпоредбите на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

125

29.03 

Решение във връзка с внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на детето Моника Валериева Димитрова, съгласно разпоредбите на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

124

29.03 

Решение във връзка с внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на детето Стела Мюмюнова Мюмюнова съгласно разпоредбите на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

123

29.03 

Промяна в състава на утвърдения Обществен съвет за съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване обществен контрол върху тяхното осъществяване.

122

29.03 

Програма за реализация за 2016 г. на „Общинския план за развитие на Община Враца 2014-2020 г.”.

121

29.03 

Годишен доклад за 2015 г. за наблюдението на изпълнението на „Общинския план за развитие на Община Враца 2014 - 2020 г.”.

120

29.03 

Участие на Община Враца с проектно предложение за подкрепа на новаторски действия в областта на устойчивото градско развитие по инициативата Градски иновативни действия (Urban Innovative Actions).

119

29.03 

Разглеждане и одобряване на проект за Подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура) за промяна предназначението на земеделска земя в местност „Росиньо”, землище на с.Чирен, с цел – разширяване на пътен подход към площадка на съществуващ сондаж Е-33.

118

29.03 

Продажба на общинско жилище по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

117

29.03 

Замяна на земеделски имот, частна собственост със земеделски имот, общинска собственост.

116

29.03 

Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната й експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовир „Сухия скът”, публична общинска собственост.

115

29.03 

Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ ХVІ-146, кв.14, ж.к. „Дъбника” по действащия Регулационен план на гр.Враца – поземлен имот с идентификатор 12259.1010.406 по Кадастралната картата, в полза на собственика на законно построената в него сграда.

114

29.03 

Определяне пазарни цени за недвижими имоти, частна общинска собственост, включени в „Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016 г.”, за продажба чрез търг.

113

29.03 

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на терен за поставяне на павилион чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

112

29.03 

Отчет за изпълнение на мерките по Програмата за опазване на околната среда, Програмата за управление на отпадъците и актуализираната Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Враца за 2015 година.

111

29.03 

Одобряване на нова обща численост и структура на звената в общата и специализираната администрация на Общинска администрация – Враца.

110

29.03 

Поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 52/ 26.01.2016г. на Общински съвет Враца.

109

29.03 

Даване съгласие за финансово подпомагане на лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

108

29.03 

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

107

29.03 

Утвърждаване на Управителен съвет на Фонд „Култура” за Мандат 2015-2019.

106

29.03 

Приемане на Правила за кандидатстване по Проект „Малки граждански инициативи 2016”.

105

29.03 

Прекратяване процедурата по провеждане на конкурс за избор на Управител и възлагане управлението на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД, открита с Решение № 68 по Протокол № 5 от 26.01.2016 г. на Общински съвет – Враца и откриване нова процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител и възлагане управлението на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД.

104

29.03 

Даване на съгласие за разкриване на специализирано помещение за щадящо изслушване на деца, свидетели и/или жертви на престъпление и деца в конфликт със закона.

103

29.03 

Даване на съгласие за избор на управител на „Екопроект” ООД – Враца, одобряване на ГФО и баланса за 2015 г. и доклада на управителя за дейността през 2015 г.; определяне начинът на гласуване на представителя на Община Враца в редовното общо събрание на дружеството, съгласно връчената покана и приложените към същата документи и книжа.

102

29.03 

Избор на Комисия по наградите на Община Враца за Мандат 2015-2019.

101

29.03 

Утвърждаване състав на Наблюдателна комисия по чл.170 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

100

15.03

Изменение на точка 1.1 от Решение № 1141 от 15.10.2015 за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД.

99

26.02

Изменение на Учредителният акт на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД.

98

26.02

Изменение на Учредителния акт на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца” ЕООД.

97

26.02

Изменение на Учредителния акт на „Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД.

96

 22.02

Промяна в състава на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта.

95

 22.02

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Враца през 2016 година в изпълнение чл.26а от Закона за народните читалища.

94

 22.02

Изменение на точка 1 от Решение № 907 от 23.12.2014 г. за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД.

93

 22.02

Решение за кандидатстване на Община Враца с проектно предложение за финансиране по Програма Interreg V-A Румъния-България.

92

 22.02

Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

91

 22.02

Приемане на списък, определящ броя, вида и местонахождението на жилищата, включени в групите по чл.2 ал.1 от Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища /НУРУРОЖ/.

90

 22.02

Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд, (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр.Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010 г.

89

 22.02

Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Враца.

88

 22.02

Изменение на бюджета на Община Враца за 2016 година и съответни промени по индикативните разчети за сметки за средства от Европейския съюз.

87

 22.02

Определяне на земеделски имоти от общинския поземлен фонд /ОПФ/ като маломерни.

86

 22.02

Определяне размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално ползване и определяне правила за ползването им.

85

 22.02

Предоставяне безвъзмездно за управление на Българска телеграфна агенция (БТА) недвижим имот, представляващ – офис № 5, находящ в сграда с идентификатор 12259.1020.200.1 по Кадастралната карта на гр.Враца, с адрес ул. „Петропавловска” № 46, гр.Враца.

84

 22.02

Рехабилитация и реконструкция на Път ІІІ-1002 Враца – Пещера „Леденика” от км 0+200 до към км 17+608, област Враца.

83

 22.02

Одобряване на бюджетни прогнози на Община Враца за периода от 2017 г. до 2019 г. в частта за местните дейности.

82

 22.02

Изменение на бюджета на Община Враца за 2016 година.

81

 22.02

Актуализация на бюджета на Община Враца за 2016 година с реализирания преходен остатък от 2015 година.

80

 22.02

Извършени промени по бюджета на Община Враца към 31.12.2015 г.

79

 22.02

Приемане на програма за управление на Община Враца за мандат 2015 – 2019 г.

78

 22.02

Отпускане на еднократна финансова помощ на Сашо Цветанов Ангелов, легендарен футболист от близкото минало на футболния „Ботев” (Враца).

77

 22.02

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

76

 22.02

Даване съгласие за финансово подпомагане на лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

75

 22.02

Откриване на трета по ред процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК на седем обособени обекта, частна общинска собственост намиращи се в гр. Враца и предназначени за търговска дейност, офиси и КОО.

74

 22.02

Приемане на отчет за изпълнение на плана за приватизация и следприватизационен контрол за 2015 г.; Приемане на отчет на разходите на Специализираното звено за приватизация към Общински съвет – Враца за 2015 г.; Приемане на план за приватизация и следприватизационен контрол за 2016 г.; Приемане на списъците на обекти включени в изменената Програма за приватизация.

73

 22.02

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Фонд „Култура”.

72

 22.02

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

71

 22.02

Промяна в състава на ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по образование, ПК по култура, ПК по въпросите на развитието на селата на територията на Община Враца, ПК по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество и взаимодействие с неправителствени и граждански организации, ПК по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и ПК по финанси и бюджет.

70

 22.02

Предоставяне мандат за представяне позицията на Община Враца по въпросите по дневния ред на редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 29.02.2016 г.

69

 26.01

Приемане на бюджета на Община Враца за 2016 година.

68

26.01 

Условията и реда за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД, съгласно Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването и Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества.

67

26.01 

Приемане на решение за допускане по-голяма площ на преместваем обект от определената с Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговска, увеселителна, рекламно-информационна и друга обслужваща дейност на територията на община Враца на Общинския съвет, на основание чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията.

66

26.01 

Даване съгласие на „В и К” ООД – Враца за сключване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги с Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия.

65

26.01 

Разрешение от Общинския съвет за изработване на проект за подробен устройствен план (план-схеми на елементи на техническата инфраструктура) – въздушни електронни съобщителни мрежи и съоръжения в регулацията на с.Паволче, община Враца, с.Челопек, община Враца и кв. Кулата на гр. Враца.

64

26.01 

Приемане на Отчет на общински план за младежта на Община Враца за 2015г. и Общински план за младежта на Община Враца за 2016г.

63

26.01 

Промяна в структурата на мрежата от детски заведения в община Враца.

62

26.01 

Промяна на стандарта за годишна издръжка на дете до 5-годишна възраст и дете от 5 до 6-годишна възраст в детските заведения и детски ясли на Община Враца.

61

26.01 

Актуализиране на списък на предоставените за управление терени, предназначени за паркинги и гаражни клетки на Общинско предприятие „Паркинги и гаражи“ съгласно Приложение 1 към Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Паркинги и гаражи“.

60

26.01 

Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2, т. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010 г.

59

26.01 

Кандидатстване на Община Враца с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.

58

26.01 

Кандидатстване на община Враца с проект „Интегриран проект за воден цикъл на града Враца” по процедура „Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013 г.”.

57

26.01 

Приемане на решение за освобождаване на юридическо лице – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, от заплащане на цени за административно-технически услуги, извършвани от Община Враца.

56

26.01 

Определяне на представител на Община Враца и предоставяне мандат за представяне позицията на Община Враца по въпросите по дневния ред на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца.

55

26.01 

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца за периода 01.06.2015 – 30.11.2015 г.

54

26.01 

Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г.”.

53

26.01 

Приемане на „Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015-2019 г.”.

52

26.01 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца.

51

26.01 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Враца.

50

26.01 

Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

49

26.01 

Определяне представител на Община Враца в СНЦОПД „ПОФК БОТЕВ – ВРАЦА”.

48

26.01 

Избиране на Временно изпълняващ длъжността Управител на „ЦКВЗ – Враца” ЕООД.

47

26.01 

Възлагане управлението на „Център за психично здраве – Враца“ ЕООД след проведен конкурс.

46

26.01 

Възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца” ЕООД след проведен конкурс.

45

26.01

Възлагане управлението на „Комплексен онкологичен център – Враца“ ЕООД след проведен конкурс.