начало » Общински съвет » Решения 2017
Реше- ние №

От дата

Относно

678

19.12  Определяне на нови дейности в Център за подкрепа на личностното развитие „Център за работа с деца”.

677

19.12  Утвърждаване състава на обществения Ботевски организационен комитет за 2018 година.

676

19.12  Изработването на проект за Общ устройствен план на Община Враца.

675

19.12  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, м. „Елхата“, землището на гр. Враца.

674

19.12  Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от Картата на възстановената собственост на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” град Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал. 2, т.2 и т.3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – Държавен вестник - брой 62/10.08.2010 г.

673

19.12  Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот – УПИ VІ-293, кв.41 по действащия Устройствен план на с.Челопек.

672

19.12  Учредяване право на пристрояване към жилищен блок с идентификатор 12259.1017.298.1, построен в общински поземлен имот с идентификатор 12259.1017.298 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ ХI-64, кв.101, ЦГЧ, гр.Враца по действащия Регулационен план на гр.Враца.

671

19.12  Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, представляващ складови помещения и гараж, находящ се в сграда с идентификатор 12259.1019.246.1.1 по Кадастралната карта на гр.Враца, ул. „Искър“ № 1, в полза на Министерство на вътрешните работи, за нуждите и дейността на Регионала дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Враца.

670

19.12  Приемане на решение за промяна на наименованията на Дневен център за възрастни хора с увреждания, Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Зорница” и Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – с.Три кладенци.

669

19.12  Изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Спорт и туризъм”.

668

19.12  Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

667

19.12  Приемане на първо четене на Наредба за изграждане и възстановяване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Враца.

666

19.12  Приемане на План-сметка по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за дейностите „Управление на дейностите по отпадъците” и „Чистота” през 2018 г. Определяне годишната стойност за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обработка на битовите отпадъци в РДНО на стандартен съд, според интензивността на обслужване, годишният размер на ставките и основите за облагане на жилищните и не жилищните имоти с такса за битови отпадъци за 2018 г.

665

19.12  Изменение на бюджета на Община Враца за 2017 година.

664

19.12  Даване съгласие за финансово подпомагане на лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

663

19.12  Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

662

19.12  Определяне на представител на Община Враца в Комисията за изработване на Областна здравна карта.

661

19.12  Приемане на График за заседанията на Общински съвет – Враца за 2018 г.

660

 28.11 Осигуряване на устойчивост на проектните дейности по Проект BG06-105 „За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск – изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в Община Враца“.

659

 28.11 Удължаване срока за ползване на общински имот публична собственост, включен в капитала на „Център за психично здраве – Враца” ЕООД, за нуждите на „Защитено жилище и Дневен център”.

658

 28.11 Намаляване капацитета на Дом за деца, лишени от родителска грижа от 7 до 18/ 20 г. „Асен Златаров” – гр.Враца, ул.”Авлига” № 1.

657

 28.11 Даване на съгласие и одобряване на участието на Община Враца като партньор на Сдружение „Алианс Балкани“, гр. Враца – кандидат по процедура BG05M9OP001-2.009 „Открий ме“ с проект „ОТВЪД ХОРИЗОНТА – нови възможности за децата и младежите, настанени в резидентни социални услуги на територията на град Враца“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

656

 28.11 Решение за кандидатстване с проектно предложение по проект „Красива България“ 2018 г. – мярка М02-01 на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

655

 28.11 Решение за кандидатстване с проектно предложение по проект „Красива България" 2018 г. – мярка М02 на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

654

 28.11 Решение за кандидатстване с проектно предложение по проект „Красива България" 2018 г. – мярка М01 на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

653

 28.11 Даване на съгласие за участие на Община Враца в процедура по публична продан на движимо имущество – превозно средство файтон – реплика на възрожденския файтон на врачанския предприемач Мито Орозов, с оглед придобиването му от страна на Община Враца.

652

 28.11 Даване на съгласие за допускане и одобряване изработването на проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) за промяна на улична регулация в кв. Кулата, гр. Враца.

651

 28.11 Даване на съгласие за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) с оглед обособяването на урегулиран поземлен имот (УПИ) с предназначение за КОО в кв. 193, ЦГЧ, по плана на гр. Враца.

650

 28.11 Даване на съгласие за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за придаване на част от УПИ XXI-211, кв. 64, Централна градска част, по плана на гр. Враца към УПИ XXXV-145 и УПИ XXXVI-146.

649

 28.11 Даване на съгласие за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - изменение план за регулация и застрояване на УПИ IV-207,241 , кв. 22, ж.к. „Младост”, по плана на гр. Враца.

648

 28.11 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, м. „Пирашки круши“, землището на с. Три кладенци, община Враца.

647

 28.11 Даване на съгласие за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване.

646

 28.11 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на част от земеделска земя, м. Големо Крайще, землището на гр. Враца.

645

 28.11 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, м. Врачански Лозя, местност Върха, землището на гр. Враца.

644

 28.11 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

643

 28.11 Допълване на Годишен план за ползване на дървесина през 2017 г. от горски територии - собственост на Община Враца, одобрен с Решение № 372 по протокол № 26/31.01.2017 г. на Общински съвет – Враца.

642

 28.11 Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на част от недвижими имоти, публична общинска собственост, представляващи помещения, предназначени за медицинска дейност, находящи се в с.Чирен и кв.Бистрец, гр.Враца.

641

 28.11 Отмяна на Решение на Общински съвет – Враца за предоставяне на помещения за безвъзмездно ползване и управление на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към Министерството на икономиката във връзка с изграждане на бизнес инкубатор по Програма „Интеррег – ИПП” за трансгранично сътрудничество България – Сърбия (2015).

640

 28.11 Вземане на решение за отправяне на искане чрез Областен управител до Министерство на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България, за вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Враца на поземлен имот №025005, публична държавна собственост, представляващ част от териториалния обхват на археологическа недвижима културна ценност „Селище от ранния неолит“, разположена в м.Валога, землището на с.Оходен, община Враца.

639

 28.11 Приемане на второ четене на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с превозни средства, собственост на „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД на територията на Община Враца.

638

 28.11 Приемане на първо четене на Наредба за реда и условията за настаняване и ползване на социални жилища в община Враца.

637

 28.11 Изменение на бюджета на Община Враца за 2017 година.

636

 28.11 Извършени промени по бюджета на Община Враца към 30.09.2017 г.

635

 28.11 Прехвърляне на пет щатни бройки от дофинансирани с общински приходи в Делегирана държавна дейност Общинска администрация - Враца, при запазване на общата численост и структура.

634

 28.11 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

633

 28.11 Приемане на второ четене на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

632

 28.11 Върнато от Областния управител на Област Враца за ново обсъждане Решение № 621 по Протокол № 42 от 31.10.2017 г. на Общински съвет – Враца.

631

31.10  Осигуряване на допълнителни средства за учебната 2017/2018 г. за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, изчислени по реда на чл.11, ал.2 и ал.3 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

630

31.10  Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG16RFOP001-1.019-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

629

31.10  Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по проект „Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства в община Враца“ по процедура BG05M90P001-2.005 „Активно включване“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.005-0072-C01, финансиран чрез оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

628

31.10  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

627

31.10  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

626

31.10  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна на предназначението на земеделска земя, м.Коювица, землището на с.Паволче, Община Враца.

625

31.10  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот, земеделска земя и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

624

31.10  Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

623

31.10  Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1010.403 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ VI-7, кв.2, ж.к. Дъбника по действащия Регулационен план на гр.Враца.

622

31.10  Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ самостоятелно обособен обект в комбинирана сграда, находяща се в с.Тишевица, община Враца.

621

31.10 

 

ВЪРНАТО ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА

Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ помещение в Комбинирана обществена сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот УПИ II, кв.9 по регулационния план на с.Бели извор, за нуждите и дейността на „Български пощи“ ЕАД.

620

31.10  Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ помещения в Комбинирана обществена сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот УПИ II, кв.9 по регулационния план на с.Бели извор.

619

31.10  Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1020.26.13.1 по кадастралната карта на гр. Враца, находящ се на ул.“Иван Вазов“ №6, ет.1, жилищен блок „Зорница“.

618

31.10  Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г., относно управление на имот общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на помещение в сградата на кметството на с.Веслец, община Враца.

617

31.10  Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г., относно управление на имот общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на част от сграда на ул. „Полковник Кетхудов“ № 4, гр.Враца.

616

31.10  Приемане на решение за освобождаване на юридическо лице – Медицински университет – София от заплащане на цени за административно-технически услуги, извършвани от Община Враца.

615

31.10  Приемане на решение за определяне на цени във връзка с прилагане на Наредбата за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Враца.

614

31.10  Изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Паркинги и гаражи” – Враца.

613

31.10  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

612

31.10  Приемане на първо четене на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с превозни средства, собственост на „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД на територията на Община Враца.

611

31.10  Приемане на второ четене на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

610

31.10  Изменение на бюджета на Община Враца за 2017 година.

609

31.10  Одобряване на процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник.

608

31.10  Изменение на лимита за поемане на нов общински дълг от Община Враца през 2017 г., максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към 31.12.2017 г.

607

31.10  Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Враца за полугодието на 2017 година.

606

31.10  Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

605

31.10  Утвърждаване Списък на одобрени проекти за финансиране от Фонд „Култура”.

604

31.10  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране – „Синя зона“ – гр. Враца.

603

31.10  Приемане на първо четене на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

602

31.10  Промяна адреса на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца“ ЕООД.

601

31.10  Даване съгласие за закупуване от „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД на дълготрайни материални активи (ДМА).

600

31.10  Откриване на процедура за провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите на „РТВ „Вестител“ – Враца” ЕАД.

599

31.10  Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 5 по Протокол № 2 от 24.11.2015 г. на Общински съвет – Враца.

598

06.10 Отсрочване на задължения за данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци на МБАЛ “Христо Ботев” АД Враца към Община Враца.

597

26.09 Решение за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД.

596

26.09 Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2017 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на помещения в сграда „Общежитие”, находяща се в Ученически комплекс, гр. Враца и част от урегулиран поземлен имот, находящ се в местност „Гладно поле”, гр. Враца.

595

26.09 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – изменение план за застрояване и промяна предназначението.

594

26.09 Даване на съгласие за допускане изработването на проект на Подробен устройствен план – изменение план за регулация за образуване на нов УПИ, кв.168, ЦГЧ плана на гр.Враца.

593

26.09 Даване на съгласие за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – изменение план за регулация и застрояване на УПИ ІІ,УПИ ІІІ и УПИ V, кв.36, по плана на с.Челопек.

592

26.09 Даване на съгласие за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – изменение план за регулация с оглед изграждане на ново трасе на улица в кв.22,”Промишлена зона” по плана на гр.Враца.

591

26.09 Даване на съгласие за допускане изработването и одобряването на проект за Подробен устройствен план – изменение план за регулация.

590

26.09 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ втори етаж от сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот УПИ I, кв.27 по регулационния план на с.Челопек, за нуждите и дейността на Народно читалище „Огнище – 1930” с .Челопек.

589

26.09 Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2017 г., относно отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ помещение, находящо се в сградата на ППМГ „Академик Иван Ценов“ - Враца.

588

26.09 Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г., относно отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, представляващи терени, находящи се в сградата на общинска администрация, ул.„Стефанаки Савов“ №6, гр.Враца.

587

26.09 Откриване на процедура за отдаване под наем на част от сградата, предоставена за управление на „ДКЦ-І – Враца” ЕООД във връзка с разкриване на денонощна аптека.

586

26.09 Промяна на Решение № 558 по Протокол № 39 от 29.08.2017 г. на Общински съвет Враца.

585

26.09 Предоставяне безвъзмездно за управление на движимо имущество, частна общинска собственост – репатриращ автомобил за нуждите на ОП „Паркинги и гаражи“Враца.

584

26.09 Предоставяне за безвъзмездно ползване на движимо имущество, частна общинска собственост – три броя моторни превозни средства – пътнически автомобили за нуждите на „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД.

583

26.09 Приемане на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

582

26.09 Приемане на второ четене на проект на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Враца.

581

26.09 Одобряване на актуализирани бюджетни прогнози на Община Враца за периода от 2018 г. до 2020 г. в частта за местните дейности.

580

26.09 Изменение на бюджета на Община Враца за 2017 година.

579

26.09 Отчет за изпълнението на бюджета на Община Враца за 2016 година.

578

26.09 Даване съгласие за финансово подпомагане на лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

577

26.09 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

576

29.08  Приемане Отчета за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център – Враца за 2016 г.

575

29.08  Решение за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на децата Мария Пламенова Гурзова и Елена Пламенова Гурзова съгласно разпоредбите на чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

574

29.08  Промяна в числеността и структурата на ОП „Социални дейности“, отписване на 3 бр. недвижими имоти, предоставени за управление на ОП „Социални дейности“ и предоставянето им за управление на съответните училища.

573

29.08  Промяна на стандарта за годишна издръжка на дете до 5-годишна възраст и дете от 5 до 6-годишна възраст в подготвителна за училище група в детските заведения на Община Враца.

572

29.08  Даване на съгласие за допускане изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ.

571

29.08  Даване на съгласие за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план-схема на елементи на техническата инфраструктура.

570

29.08  Даване на съгласие за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – изменение план за регулация и застрояване на УПИ V-17 и УПИ ІV-11 , кв. 212, ж.к. „Околчица”, по плана на гр. Враца.

569

29.08  Одобравяне на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии.

568

29.08  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, ПИ 12259.1005.250, м. „Ливадите“, кв. Бистрец, землището на гр. Враца.

567

29.08  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

566

29.08  Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от Картата на възстановената собственост на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” град Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2, т.2 и т.3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – Държавен вестник – брой 62/10.08.2010 г.

565

29.08  Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ VI-669, кв.85 по плана с.Лиляче, в полза на собственика на построената в имота жилищна сграда.

564

29.08  Продажба на земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 12259.1015.450 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот – УПИ LI-450, кв.243, ж.к. „Подбалканска” по действащия Регулационен план, в полза на собствениците на построената в имота жилищна сграда.

563

29.08  Допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г.”, относно имоти частна общинска собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг.

562

29.08  Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2017 г., относно отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, представляващи терени, находящи се в сградите на детски градини на територията на Община Враца.

561

29.08  Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г., относно отдаване под наем на части от имоти, общинска собственост, представляващи терени за поставяне на преместваеми обекти-павилиони, находящи се в ЦГЧ, I-ва и II-ра зона, гр. Враца.

560

29.08  Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на помещения в сграда „Общежитие”, находяща се в Ученически комплекс, гр.Враца.

559

29.08  Даване на съгласие за безвъзмездно учредяване право на строеж в полза на Министерство на здравеопазването, гр.София.

558

29.08  Даване на съгласие за получаване на гарантиран от Община Враца кредит от „Диагностично-консултативен център 1 – Враца” ЕООД.

557

29.08  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране – „Синя зона – гр. Враца.

556

29.08  Приемане на първо четене на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Враца.

555

29.08  Изменение на бюджета на Община Враца за 2017 година.

554

29.08  Извършени промени по бюджета на Община Враца към 30.06.2017 г.

553

29.08  Даване съгласие за финансово подпомагане на лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

552

29.08  Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

551

07.08 Решение за сключване на договор по проект, одобрен за финансиране по Програма Interreg V-A Румъния-България.

550

25.07 Включване на училище от община Враца в Списък със защитени детски градини и защитени училища  за учебната 2017/2018 г.

549

25.07 Включване на училища от община Враца в Списък на средищните детски градини и училища  за учебната 2017/2018 г.

548

25.07 Отдаване под наем на имоти, предоставени за управление от Община Враца на Общинско предприятие „Паркинги и гаражи“ – Враца

547

25.07 Приемане на „Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Враца” за периода 2017-2019 г.“

546

25.07 Приемане на второ четене на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца

545

25.07 Решение за осигуряване на съфинансиране на проект „Енергоефективни мерки в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство“ град Враца, по покана на Инвестиционна програма за климата на Национален доверителен екофонд

544

25.07 Решение за осигуряване на съфинансиране на проект „Енергоефективни мерки в Средношколско общежитие“ град Враца, по покана на Инвестиционна програма за климата на Национален доверителен екофонд

543

25.07 Даване на съгласие за допускане изработването на КПИИ (Комплексен проект за инвестиционна инициатива) за изграждане на открити тренировъчни игрища в Спортен комплекс „Христо Ботев”, гр.Враца

542

25.07 Даване наименование на площада в с. Бели Извор, община Враца

541

25.07 Промяна в състава на комисията по Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове

540

25.07 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища

539

25.07 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1020.361 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ III, кв.413, ЦГЧ по действащия Регулационен план на гр.Враца

538

25.07 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1027.412 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ XIІ, кв.1, „Източна промишлена зона”, по действащия Регулационен план

537

25.07 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1015.617 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ ХXVIII-617, кв.243, ж.к. „Подбалканска“ по действащия Регулационен план на гр.Враца

536

25.07 Отдаване под наем, чрез търг с тайно наддаване на част от сграда, публична общинска собственост, находяща се в Спортен комплекс „Христо Ботев“, гр.Враца, предоставена за управление от Община Враца на Общинско предприятие „Спорт и туризъм“ Враца

535

25.07 Определяне пазарни цени за недвижими имоти, частна общинска собственост, включени  в „Програма  за  управление  и  разпореждане  с  имотите – общинска  собственост  през 2017 г.”, за продажба чрез търг

534

25.07 Допълване на „Програма  за  управление  и  разпореждане  с  имотите – общинска  собственост  през 2017 г.”, относно имоти частна общинска собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг

533

25.07 Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г., относно отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, представляващи терени, находящи се в сградите на детски градини на територията на Община Враца

532

25.07 Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на помещение в сградата на кметството на с.Мраморен, община Враца

531

25.07 Прекратяване на Договор за концесия на язовир „Кираджията“, находящ се в землището на с.Баница, община Враца, с концесионер „Варовик“ ЕООД, ЕИК 106592200, гр.Враца

530

25.07 Едностранно прекратяване на договор за предоставяне на концесия за услуга от 31.08.2015 г. с предмет: „Управление и експлоатация на картинг писта, находяща се в гр.Враца – публична общинска собственост, с концесионер „Мастър медиа груп” ЕООД, ЕИК 202710467, гр. Враца

529

25.07 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца за периода 01.12.2016 – 31.05.2017 г.

528

25.07 Изменение  на бюджета на Община Враца за 2017 година

527

25.07 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности

526

25.07 Приемане на Начален ликвидационен баланс и Програма за ликвидация на „Благоустройство и комунално стопанство – Враца” ЕООД

525

25.07 Предоставяне мандат за представяне позицията на Община Враца по въпросите по дневния ред на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 31.07.2017 г. от 17,00 часа

524

25.07 Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за първото полугодие на 2017 година

523

25.07 Промяна в състава на ПК по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество и взаимодействие с неправителствени и граждански организации,  ПК по въпросите на развитието на селата на територията на община Враца и ПК по стопанска дейност и инвестиционна политика

522

27.06  Решение във връзка с внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Йоханес Мирославов Иванов съгласно разпоредбите на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

521

27.06  Приемане на отчет за изпълнението на Програма за закрила на детето за 2016 г. на Община Враца и приемане на Програма за закрила на детето за 2017 г. на Община Враца.

520

27.06  Решение за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, реализираща се в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

519

27.06  Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по на проект „Актуализация на програмата за управление качеството на атмосферния въздух в Община Враца“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-5.002-0014-C01, финансиран чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

518

27.06  Промяна в състава на Комисията по наименованията за Мандат 2015-2019 г.

517

27.06  Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии-отвеждаща канализация.

516

27.06  Даване на съгласие за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – изменение план за регулация и застрояване.

515

27.06  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

514

27.06  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

513

27.06  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

512

27.06  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

511

27.06  Даване съгласие за изработване на ПУП – ПРЗ за образуването на нов УПИ от УПИ V-43, кв. 156, ЦГЧ по плана на гр.Враца и обединяването му с УПИ I-287.

510

27.06  Даване съгласие за изработване на ПУП – ПЗ за изменение на план за застрояване на УПИ VІІ-21, кв.11, ж.к. „Сениче”, гр.Враца.

509

27.06  Даване на съгласие за учредяване право на прокарване, заедно с необходимия сервитут на трасето на обект "Интегриран проект за воден цикъл на град Враца"- „Рехабилитация на стоманен и реконструкция на съществуващ захранващ азбестоциментов водопровод от язовир „Среченска бара“ до град Враца“.

508

27.06  Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

507

27.06  Даване на съгласие за промяна в площта и границите на поземлени имоти с идентификатори 12259.22.8 – собственост на Община Враца, 12259.22.9 – земи по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, 12259.22.10 – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и 12259.22.19 – полски път.

506

27.06  Определяне на земеделски имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) като маломерни и отдаването им под наем за срок от една стопанска година 2017-2018 без търг или конкурс, съгласно разпоредбите на чл.24а, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

505

27.06  Определяне размера на годишната вноска на Община Враца за 2017 г. във Фонд „Общинска солидарност” – целева дейност към Националното сдружение на общините в Република България.

504

27.06  Определяне начина на гласуване на редовното Общо събрание на „Свежест” - ООД – Враца на 28.06.2017 година от 16.00 часа.

503

27.06  Отмяна на разпоредбите на чл.40 от Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Враца.

502

27.06  Промяна на разпоредбата на чл.4, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

501

27.06  Приемане на второ четене на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с тролейбусен транспорт на територията на град Враца.

500

27.06  Приемане на първо четене на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

499

27.06  Изменение на бюджета на Община Враца за 2017 година.

498

27.06  Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

497

27.06  Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на Общински съвет – Враца.

496

27.06 Даване съгласие за закупуване на ДМА от „Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД на „Дозиметрична апаратура и надграждане на съществуващия софтуер Omnia pro Accept и Omnia pro Advance за контрол на качеството на верификация на пациентните планове за лъчелечение с прицелен линеен ускорител Elekta SYNERGY PLATFORM“ и на „Компютърна станция с инсталирана планираща система MONACO 5.11 с лицензии за контуриране и планиране 3d ifnformat, IMRT, VMAT“.

495

08.06 Създаване на Общинско предприятие „БКС” и изменение на бюджета на Община Враца за 2017 година.

494

23.05 Приемане на второ четене на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от общинските детски градини в община Враца

493

23.05 Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG16RFOP001-019-0004-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

492

23.05 Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG16RFOP001-019-0005-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

491

23.05 Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG16RFOP001-1.019-0003-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

490

23.05 Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG16RFOP001-1.019-0002-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

489

23.05 Даване на съгласие за допускане изработването и одобряването на проект за Подробен устройствен план-изменение план за регулация и застрояване

488

23.05 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на два поземлени имота и обособяването им в нов урегулиран поземлен имот

487

23.05 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на два поземлени имота и обособяването на нов урегулиран поземлен имот

486

23.05 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот

485

23.05 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот

484

23.05 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища

483

23.05 Ползване на дървесина от имоти – общинска собственост, залесени от Горско стопанство Враца, въз основа на сключени договори през периода 1996 – 2000 година

482

23.05 Предоставяне безвъзмездно за управление на Областна дирекция „Земеделие“ – Враца, недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ помещения, предназначени за офиси в сграда „Старата баня“, с идентификатор 12259.1020.200.1 по Кадастралната карта на гр.Враца, ул. „Петропавловска“ №46

481

23.05 Приемане на второ четене на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Враца и издаване на сертификат клас В

480

23.05 Изменение  на бюджета на Община Враца за 2017 година

479

23.05 Извършени промени по бюджета на Община Враца към 31.03.2017 г.

478

23.05 Обявяване на 1-ви  юни (четвъртък) 2017 година – Ден на град Враца и 2-ри юни (петък) 2017 година – Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта  на България, за неприсъствени дни на територията на община Враца

477

23.05 Удостояване с „Наградата на Враца” за 2017 година

476

23.05 Удостояване с „Наградата на Враца” за 2017 година

475

23.05 Удостояване с „Наградата на Враца” за 2017 година

474

23.05 Удостояване със звание „Почетен гражданин на град Враца”

473

23.05 Утвърждаване Списък на одобрени проекти за финансиране от Фонд „Култура”

472

23.05 Даване съгласие за финансово подпомагане на лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие

471

23.05 Приемане Годишен финансов отчет  за 2016 година и Информация за финансово – икономическите резултати за 2016 г. на „Медико-техническа лаборатория за зъбопротезиране” ЕООД

470

23.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2016 година и Информация за финансово – икономическите резултати за 2016 г. на „ДКЦ-1 – Враца” ЕООД

469

23.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2016 година и Информация за финансово – икономическите резултати за 2016 г. на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД

468

23.05 Приемане Годишен финансов отчет  за 2016 година и Информация за финансово – икономическите резултати за 2016 г. на „Център за психично здраве – Враца” ЕООД

467

23.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2016 г. и Информация за финансово – икономическите резултати за 2016 г. на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца”  ЕООД

466

23.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2016 г. и Информация за финансово-икономическите резултати за 2016 г. на „Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД

465

23.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2016 година на РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД и информация за 2016г.

464

23.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2016 г. на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД и информация за 2016 г.

463

23.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2016 г. на „Благоустройство и комунално стопанство – Враца” ЕООД и информация за 2016 г.

462

23.05 Предоставяне мандат за представяне позицията на Община Враца по въпросите по дневния ред на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 16.06.2017 г. от 11,00 ч.

461

25.04  Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие „Център за работа с деца” – Враца.

460

25.04  Приемане на първо четене Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от детските градини и училищата в община Враца.

459

25.04  Решение за осигуряване на съфинансиране на проект по покана на Инвестиционна програма за климата, Схема за насърчаване използването на електрически превозни средства, на Национален доверителен екофонд.

458

25.04  Определяне на основните месечни заплати на Кметовете на кметства.

457

25.04  Приемане на промени в транспортната схема на Община Враца.

456

25.04  Даване на предварително съгласие за учредяване на право на прокарване и сервитутни права за изграждане на линейни елементи на техническата инфраструктура-подземен електропровод и водопровод.

455

25.04  Даване на предварително съгласие за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 12259.675.2 НТП – полски път в общински път – публична общинска собственост.

454

25.04  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и разделянето му на 6 нови урегулирани поземлени имота.

453

25.04  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот.

452

25.04  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план.

451

25.04  Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

450

25.04  Определяне пазарни цени за недвижими имоти, частна общинска собственост, включени в „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г.”, за продажба чрез търг.

449

25.04  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

448

25.04  Изменение на бюджета на Община Враца за 2017 година.

447

25.04  Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

446

25.04  Утвърждаване Списък на класираните за финансиране проектни предложения по Проект „Малки граждански инициативи 2017”.

445

25.04  Определяне начинът на гласуване на представителя на Община Враца в извънредно общо събрание на дружеството, насрочено за 12.05.2017 г. от 11,00 ч.

444

25.04  Определяне начинът на гласуване на представителя на Община Враца в извънредно общо събрание на дружеството, насрочено за 11.05.2017 г. от 11,00 ч.

443

25.04  Определяне начинът на гласуване на представителя на Община Враца в редовното общо събрание на дружеството, насрочено за 10.05.2017 г. от 11,00 ч.

442

06.04  Прекратяване чрез ликвидация на „БКС – Враца” ЕООД.

441

06.04  Определяне начина на гласуване на заседание на Общото събрание на съдружниците във „В и К” ООД – Враца.

440

28.03 Решение във връзка с внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Богомил Юриев Георгиев съгласно разпоредбите на чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж .

439

28.03 Решение за кандидатстване като партньор на Търговско-промишлена палата Враца с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. – Процедура BG05M90P001-1.020 – „Подкрепа за предприемачество”.

438

28.03 Преобразуване на Основно училище „Христо Ботев”, с. Баница в Обединено училище „Христо Ботев”, с. Баница.

437

28.03 Преобразуване на Основно училище „Св.Климент Охридски”, с. Тишевица в Обединено училище „Св.Климент Охридски”, с. Тишевица.

436

28.03 Преобразуване на Основно училище „Св.св. Кирил и Методий”, с. Девене в Обединено училище „Св.св. Кирил и Методий”, с.Девене.

435

28.03 Определяне на СУ „Отец Паисий” гр.Враца за преимуществен ползвател на МПС, предоставено от Министерството на образованието и науката за превоз на деца и ученици.

434

28.03 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2017година.

433

28.03 Приемане на Доклад за изпълнение на План за развитие на социалните услуги в община Враца за 2016 г. и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Враца за 2018 г.

432

28.03 Решение за осигуряване на собствени финансови средства за реализиране на проектно предложение „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Враца“ по фонд „Социална закрила”.

431

28.03 Решение за кандидатстване на Община Враца с проектно предложение „Обмяна на иновативни социални практики и обучения за включване на млади хора в проекти за „зелени работни места” по процедура BG05M9OP001- 4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” – Компонент 1 „Транснационални партньорства за заетост и растеж“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и за одобряване на споразумение за общинско сътрудничество с Община Вилньов-льо-Роа, Франция – партньор за кандидатстване по проекта.

430

28.03 Определяне на селата в Община Враца с преобладаващ равнинен или стръмен терен.

429

28.03 Даване на съгласие за изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ XX-381 и УПИ II по плана на ж.к. „Дъбника“, гр.Враца.

428

28.03 Даване съгласие за изработване на ПУП – ПРЗ за образуването на нов УПИ XV-55,175 в кв.25, по плана на ж.к. „Дъбника“, гр. Враца, с предназначение за спорт и детска площадка.

427

28.03 Даване съгласие за изработване на ПУП – ИПЗ и РУП за УПИ II-181 в кв.1, по плана на ЦГЧ, гр. Враца, за изграждане на Административно-търговски център.

426

28.03 Отдаване под наем, чрез търг с тайно наддаване на част от застроен поземлен имот, публична общинска собственост, предоставен за управление от Община Враца на Общинско предприятие „Спорт и туризъм“ Враца.

425

28.03 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

424

28.03 Продажба на земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 12259.1014.233 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот – УПИ III, кв.9, ж.к. „Река Лева” по действащия Регулационен план, в полза на собственика на законно построената в имота сграда.

423

28.03 Продажба на земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 12259.1010.405 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот – УПИ XVII-75, кв.14, ж.к. „Дъбника” по действащия Регулационен план, в полза на собственика на законно построената в имота сграда.

422

28.03 Учредяване право на пристрояване към жилищна сграда, построена в общински поземлен имот с идентификатор 12259.1017.292 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ VII-62, кв.101, ЦГЧ по действащия Регулационен план на гр.Враца.

421

28.03 Учредяване безвъзмездно право на ползване на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ помещения в сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот УПИ I – 169, кв.23 по регулационния план на с.Паволче, за нуждите и дейността на Народно читалище „Фар 1930” с .Паволче.

420

28.03 Изменение на бюджета на Община Враца за 2017 година.

419

28.03 Програма за реализация за 2017 г. на „Общинския план за развитие на Община Враца 2014-2020 г.”.

418

28.03 Одобряване на Годишен доклад за 2016 г. за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Враца 2014 - 2020 г.

417

28.03 Приемане на Отчет за събитията и дейностите, осъществени в областта на туризма в община Враца през 2016 година и Програма за развитие на туризма в община Враца за 2017 година.

416

28.03 Отчет за изпълнение на мерките по Програмата за опазване на околната среда, Програмата за управление на отпадъците и актуализираната Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Враца за 2016 година.

415

28.03 Приемане на първо четене на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Враца и издаване на сертификат клас В.

414

21.03  Приемане Обръщение до Министъра на здравеопазването.

413

21.03  Определяне начина на гласуване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите в МБАЛ „Христо Ботев”АД – Враца, насрочено за 24.03.207 г. от 13,00 часа.

412

28.02  Решение за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на децата Беатрис Мариянова Боянова и Алберто Мариянов Боянов съгласно разпоредбите на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

411

28.02  Разкриване на „Клуб за рехабилитация и социално приобщаване на лица с увреждания на зрението” с адрес: град Враца, ул. „Поп Андрей” - „Зорница” № 4.

410

28.02  Определяне на дейността на Център за подкрепа за личностно развитие „Център за работа с деца” – Враца.

409

28.02  Поемане на ангажимент за недопускане смяната на предназначението на обекти публична общинска собственост.

408

28.02  Решение за съгласие за кандидатстване с проекти „Реконструкция на лекоатлетическа писта и сектори на Стадион „Христо Ботев – гр.Враца“ и „Изграждане на инсталация за общо осветление на Стадион „Христо Ботев“ – гр. Враца“.

407

28.02  Решение за съгласие за кандидатстване с проект „Мултифункционални площадки в спортен комплекс „Христо Ботев“.

406

28.02  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

405

28.02  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

404

28.02  Продажба на земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 12259.1017.296 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот – УПИ XV-58, кв.103, ж.к. „Самуил” по действащия Регулационен план, в полза на собственика на законно построената в имота сграда.

403

28.02  Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

402

28.02  Даване на съгласие за разкриване на Център за правата на децата в община Враца.

401

28.02  Одобряване на бюджетни прогнози на Община Враца за периода от 2018 г. до 2020 г. в частта за местните дейности.

400

28.02  Извършени промени по бюджета на Община Враца към 31.12.2016 г.

399

28.02  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

398

28.02  Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на лица, семейства и домакинства от Община Враца, пострадали при бедствия, аварии и пожари по утвърдени правила на Постоянната комисия по транспорт, обществен ред, сигурност, бедствия и аварии.

397

28.02  Даване съгласие за финансово подпомагане на лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

396

28.02  Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

395

28.02  Приемане на Правила за кандидатстване по Проект „Малки граждански инициативи 2017”.

394

28.02  Предоставяне мандат за представяне позицията на Община Враца по въпросите по дневния ред на редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 06.03.2017 г.

393

28.02  Върнато от Областния управител на Област Враца за ново обсъждане Решение № 391 по Протокол № 27 от 14.02.2017 г. на Общински съвет – Враца.

392

14.02 Определяне размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално ползване, и определяне правила за ползването им.

391

14.02

Актуализация на бюджета на Община Враца за 2017 година с реализирания преходен остатък от 2016 година.

ВЪРНАТО ОТ ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ

390

31.01 Решение във връзка с внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Ема Иванова Босашка съгласно разпоредбите на чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

389

31.01 Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на община Враца за обезпечаване на второ авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Ремонт и възстановяване на пострадали обекти от наводненията през периода 31.07.2014 – 04.08.2014 г. на територията на Община Враца”.

388

31.01 Приемане на Правилник за дейността на детска занималня за деца на родители, работещи в обществени сгради , реализирана по Проект „Красива България”.

387

31.01 Даване на съгласие за побратимяване на гр. Враца, Република България и гр. Вараждин, Република Хърватия.

386

31.01 Промяна в състава на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта.

385

31.01 Приемане на Отчет на осъществените дейностите, включени в Общински план за младежта на Община Враца за 2016 г. и на Общински план за младежта на Община Враца за 2017 г.

384

31.01 Поставяне на възпоменателна плоча в памет на Радослав Тричков.

383

31.01 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Враца през 2017 година в изпълнение чл.26а от Закона за народните читалища.

382

31.01 Решение за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. – Процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ и предоставяне безвъзмездно за управление недвижим имот, публична общинска собственост за нуждите на проекта.

381

31.01 Решение за кандидатстване с проектно предложение по проект „Красива България" 2017 г. – мярка М01 на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

380

31.01 Даване на съгласие за допускане изработването и одобряването на проект за Подробен устройствен план-изменение план за регулация и застрояване.

379

31.01 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на част от поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

378

31.01 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на част от поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

377

31.01 Определяне начина на гласуване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите в МБАЛ „Христо Ботев” АД – гр. Враца, насрочено за 09.02.2017 г., а при липса на кворум – за 24.02.2017 г.

376

31.01 Предоставяне за безвъзмездно ползване на движимо имущество, частна общинска собственост – специализиран товарен автомобил, съоръжен със система „Мултилифт“ за превоз на контейнери, за нуждите на „ЕКОПРОЕКТ“ ООД, гр.Враца.

375

31.01 Отдаване под наем, чрез търг с тайно наддаване на застроен поземлен имот, общинска собственост, предоставен за управление от Община Враца на Общинско предприятие „Спорт и туризъм“ Враца.

374

31.01 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

373

31.01 Приемане на списъка, определящ броя, вида и местонахождението на жилищата, включени във всяка от групите по чл.2, ал.1 от Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

372

31.01 Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2017 г. в горски територии – собственост на Община Враца, утвърждаване на Ценоразпис за продажба на добитата дървесина и определяне начина на ползването й.

371

31.01 Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г.”.

370

31.01 Приемане на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Враца.

369

31.01 Приемане на второ четене на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране – „Синя зона“ – гр. Враца.

368

31.01 Приемане на първо четене на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с тролейбусен транспорт на територията на град Враца.

367

31.01 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца за периода 01.06.2016 – 30.11.2016 г.

366

31.01 Прекратяване правомощията на управителя на „БКС – Враца” ЕООД и освобождаване от длъжност контрольора на „БКС – Враца” ЕООД.

365

31.01 Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на Общински съвет – Враца.

364

31.01 Изменение на Решение № 8 по Протокол № 2 от 24.11.2015 г. на Общински съвет – Враца.

363

31.01 Откриване на процедура за отдаване под наем на част от сградата, предоставена за управление на „ДКЦ-І – Враца” ЕООД.

362

31.01 Приемане на второ четене на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Враца.

361

31.01 Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за второто полугодие на 2016 година.

360

27.01 Приемане на бюджета на Община Враца за 2017 година.

359

17.01 Даване на съгласие за допускане изработването и одобряването на проект за Подробен устройствен план-изменение план за регулация и застрояване.