Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Общински съвет » Решения 2018
Реше- ние №

От дата

Относно

942

18.12  Решение за кандидатстване с проектно предложение по проект „Красива България“ 2019 г. – мярка М02-01 на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

941

18.12  Решение за кандидатстване с проектно предложение по проект „Красива България“ 2019 г. – мярка М02 на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

940

18.12  Утвърждаване състава на обществения Ботевски организационен комитет за 2019 година.

939

18.12  Даване на съгласие за допускане и одобряване изработването на проект за Частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ЧИПУП-ПРЗ) с оглед разделяне на УПИ XIX-344, кв. 1, Промишлена зона, по плана на гр. Враца на два нови УПИ XIX-344 и УПИ XLIII, както и образуването на придаваема част от него към УПИ XXIV-182 и придаваема част към обслужваща улица, както и регламентиране на застрояването в УПИ XXIII-183, УПИ XXIV-182, УПИ XIX-344 и УПИ XLIII.

938

18.12  Даване на съгласие за допускане и одобряване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) – проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ЧИПУП-ПРЗ) с оглед промяна на уличната регулационна линия с цел придаване на 316,00 кв.м към УПИ I-289, кв. 1, Хранително-вкусова зона, по плана на гр. Враца, както и промяна на линията на застрояване в него с цел изграждането на пристройка към съществуващо предприятие и с цел транспортен достъп.

937

18.12  Даване на съгласие за допускане и одобряване изработването на проект за Частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ЧИПУП-ПР) с оглед промяна на дворищно регулационните линии между УПИ XIV-264 и УПИ XX-163, кв.13, Източна промишлена зона, по плана на гр.Враца, както и образуването на 3 (три) нови УПИ XIV-264, УПИ XX-410 и УПИ XXIII-409 с цел осигуряване на транспортен достъп за УПИ XIV-264.

936

18.12  Даване на съгласие за допускане и одобряване изработването на проект за Частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ЧИПУП-ПР) с оглед разделяне на УПИ III-102, кв. 11, Складова зона, по плана на гр. Враца на два нови УПИ III-148 и УПИ XXIII-149, както и разделяне на УПИ I-за озеленяване, кв.11, Складова зона, по плана на гр. Враца на два нови УПИ I-за озеленяване и УПИ XXIV-за озеленяване, с цел прокарване на техническа инфраструктура за осигуряване на транспортен достъп на УПИ XXIII-149.

935

18.12  Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

934

18.12  Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ ІІІ, кв. 23 по плана на с.Нефела, в полза на собственика на построената в имота жилищна сграда.

933

18.12  Продажба на земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 12259.1010.430 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот – УПИ V, кв. 30, ж.к. „Дъбника“ по действащия Регулационен план, в полза на собственика на построената в имота сграда.

932

18.12  Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1018.287 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ VІ-287, кв.156, ЦГЧ по действащия Регулационен план на гр.Враца.

931

18.12  Отдаване под наем на земеделски земи - общинска собственост, в землището на град Враца, по реда на чл.24а, ал.6, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

930

18.12  Приемане на План-сметка по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за дейностите „Управление на дейностите по отпадъците” и „Чистота” през 2019 година. Определяне годишната стойност за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обработка на битовите отпадъци в РДНО на стандартен съд, според интензивността на обслужване, годишният размер на ставките и основите за облагане на жилищните и не жилищните имоти с такса за битови отпадъци за 2019 година.

929

18.12  Изменение на бюджета на Община Враца за 2018 година.

928

18.12  Промяна в числеността и структурата на ОП „Социални дейности“.

927

18.12  Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Обредни дейности“.

926

18.12  Дава съгласие за продажба на поземлен имот с идентификатор 12259.1009.149 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ I4, кв.1, ж.к. „Сениче“, гр.Враца, по пазарна стойност, без търг или конкурс, по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

925

18.12  Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

924

18.12  Удължаване действието на Договор за управление на „Център за психично здраве – Враца” ЕООД.

923

18.12  Удължаване действието на Договор за управление на „Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД.

922

18.12  Удължаване действието на Договор за управление на „Специализирана болница за лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца” ЕООД.

921

18.12  Приемане на График за заседанията на Общински съвет – Враца за периода 01.01.2019 – 30.09.2019 г.

920

27.11  Решение за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Д. Ц. А., съгласно разпоредбите на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

919

27.11  Решение за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Б. Т. Н., съгласно разпоредбите на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

918

27.11  Намаляване капацитета на Дом за деца, лишени от родителска грижа от 7 до 18/ 20 г. „Асен Златаров” – гр. Враца, ул. „Авлига” № 1.

917

27.11  Решение за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-4.004 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“, реализираща се в рамките на приоритетна ос 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ” на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

916

27.11  Даване на съгласие за допускане и одобряване изработването на проект за Частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ЧИПУП-ПРЗ) с оглед обособяването на нов УПИ I в нов кв.67а, по плана на с.Върбица, община Враца с предназначение „за църква (параклис)“.

915

27.11  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, ПИ 012038, находящ се в м. „Барата“, землището на с.Згориград, община Враца и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

914

27.11  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, ПИ 000213, находящ се в м. „Пискавец“, землището на с.Челопек, община Враца и обособяването му в 11 (единадесет) нови урегулирани поземлени имота.

913

27.11  Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

912

27.11  Даване на съгласие за извършване на строително – ремонтни дейности на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещения в сграда с идентификатор 12259.1022.249.1 по Кадастралната карта на гр.Враца, с административен адрес: ул. „Кокиче“ № 14, гр.Враца.

911

27.11  Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г. с недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ помещение в сграда, находяща се на ул. „Кокиче“ № 14, гр.Враца и предоставянето му безвъзмездно за управление на Общински съвет по наркотичните вещества – Враца.

910

27.11  Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2018 г., относно отдаване под наем на части от имоти, общинска собственост, представляващи терени за поставяне на преместваеми обекти – павилиони, за тото пункт, гр.Враца.

909

27.11  Процедура по възмездно прехвърляне на енергиен обект, представляващ сграда за енергопроизводство към „Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД, с диспечерско наименование Бетонен комплектен трансформаторен пост (БКТП) „Болница” с идентификатор 12259.1024.116.56, изграден в поземлен имот 12259.1024.116, съставляващ УПИ I-116, кв. 301, ж. к. „Толбухин-юг”, с адрес: гр.Враца, бул. „Втори юни” № 66.

908

27.11  Предоставяне на новоизградените обекти по проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“, подобект „Реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа – Етап І”, собственост на Община Враца, на оператора „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Враца за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срока на договора, подписан между Асоциация по ВиК и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца.

907

27.11  Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

906

27.11  Изменение на бюджета на Община Враца за 2018 година.

905

27.11  Извършени промени по бюджета на Община Враца към 30.09.2018 г.

604

27.11  Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

903

27.11  Възлагане управлението на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД след проведен конкурс.

902

30.10 Промяна на състава на Общински съвет по наркотичните вещества – Враца.

901

30.10 Даване на съгласие за допускане и одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) – проект за Частично изменение на Подробен устройствен план - план за регулация (ЧИПУП-ПР) с оглед промяна на регулационния план на гр. Враца с цел по-оптимално провеждане на регулацията на ул. „Венец“ от о.т. 207 до о.т. 211 и инвестиционен проект за обект: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Изграждане на ул. „Венец“, ж.к. „Медковец“, гр.Враца“.

900

30.10 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, ПИ 011008, находящ се в м.„Катранкьовото“, землището на с.Паволче, община Враца и обособяването му в нов урегулиран позамлен имот.

899

30.10 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, ПИ 011008, находящ се в м.„Катранкьовото“, землището на с.Паволче, община Враца и обособяването му в нов урегулиран позамлен имот.

898

30.10 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, ПИ 011040, находящ се в м.„Катранкьовото“, землището на с.Паволче, община Враца и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

897

30.10 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, ПИ 12259.1048.1401, ПИ 12259.1048.1406, находящи се в м. „Лиляшка могила“, землището на гр. Враца и обособяването им в нов урегулиран поземлен имот.

896

30.10 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

895

30.10 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот – УПИ ІІ, кв.12 по действащия Устройствен план на с.Веслец.

894

30.10 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижими имоти, представляващи урегулирани поземлени имоти – УПИ ІХ-139 и УПИ Х-139 в кв.12 по действащия Устройствен план на с.Нефела.

893

30.10 Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2018 г., относно отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, представляващи помещение и терени находящи се в сградата на СУ „Никола Войводов“ – Враца и помещения в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, гр.Враца, ул. „Ген. Леонов“ № 95.

892

30.10 Определяне на имоти частна – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

891

30.10 Вземане на решение за отправяне на искане чрез Областен управител – Враца до Министъра на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България, за вземане на решение, за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Враца на поземлен имот с идентификатор 54482.25.5 по КККР на с.Оходен, публична държавна собственост, представляващ част от териториалния обхват на археологическа недвижима културна ценност „Селище от ранния неолит“, находящ се в местност „Долна лъка“, землището на с.Оходен, община Враца.

890

30.10 Предоставяне на новоизградените обекти по проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“, подобект „Реконструкция на ГПСОВ гр. Враца – Рехабилитация на външен път“ собственост на Община Враца, на оператора „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срока на договора, подписан между Асоциация по ВиК и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца.

889

30.10 Приемане на Отчет на дейностите по План за действие на Община Враца за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2015-2017 г., в изпълнение на Стратегия на област Враца за интегриране на ромите 2012-2020 г. и План за действие на Община Враца за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018-2020 г., в изпълнение на Стратегия на област Враца за интегриране на ромите 2012-2020 г.

888

30.10 Приемане на актуализация на Програма за управление на отпадъците на Община Враца до 2020 година.

887

30.10 Решение за рефинансиране на съществуващ дълг, поет за въвеждане на енергоефективни мерки в обекти от общинската образователна инфраструктура на град Враца.

886

30.10 Изменение на бюджета на Община Враца за 2018 година.

885

30.10 Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Враца за полугодието на 2018 година.

884

30.10 Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

883

30.10 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

882

30.10 Утвърждаване Списък на одобрени проекти за финансиране от Фонд „Култура”.

881

30.10 Обръщение до Министъра на здравеопазването.

880

30.10 Даване съгласие за закупуване от „Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД на медицинска апаратура.

879

11.10 Приемане на Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „Тролейбусен транспорт Враца“ ЕООД.
878 04.10 Даване съгласие за кандидатстване по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитите горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
877 25.09 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на горска земя, ПИ 55070.503.22, находящи се в м. „Копана могила“, землището на с.Паволче, община Враца и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.
876 25.09 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, ПИ 12259.1133.226, ПИ 12259.1133.227, ПИ 12259.1133.228 и ПИ 12259.1133.229, находящи се в м.„Врачански лозя“, м. „Роджевото“, землището на гр.Враца и обособяването им в нов урегулиран поземлен имот.
875 25.09 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.
874 25.09 Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ ХI, кв.43 по плана на с.Челопек, в полза на собственика на построената в имота жилищна сграда.
873 25.09 Учредяване  право на  пристрояване към самостоятелна търговска сграда с идентификатор 12259.1010.304.1, построена в общински поземлен имот с идентификатор 12259.1010.304 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ VІI-11, кв.6, ж.к. „Дъбника“ по действащия Регулационен план на гр.Враца.
872 25.09 Допълване на „Програма  за  управление  и  разпореждане  с  имотите – общинска  собственост  през 2018 г.”, относно имоти частна общинска собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг.
871 25.09 Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на част от недвижими имоти, публична общинска собственост, представляващи: помещение в сграда с идентификатор 12259.1017.85.1, находяща се на ул. „Ал.Стамболийски“ №10, гр. Враца и помещение в сграда с идентификатор 12259.1008.189.2 по КК на гр.Враца, находяща се на ул. „Васил Кънчов“ №2, гр. Враца.
870 25.09 Предоставяне на новоизградените обекти по проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“, подобект „Реконструкция на ГПСОВ гр.Враца“ собственост на Община Враца, на оператора „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Враца за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срока на договора, подписан между Асоциация по ВиК и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца.
869 25.09 Одобряване на актуализирани бюджетни прогнози на Община Враца за периода от 2019 г. до 2021 г. в частта за местните дейности.
868 25.09 Изменение  на бюджета на Община Враца за 2018 година.
867 25.09 Откриване на процедура за провеждане на публичен подбор за избор на Управител на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца”  ЕООД.
866 25.09 Избиране на Временно изпълняващ длъжността Управител на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД.
865 25.09 Откриване на процедура за провеждане на публичен подбор за избор на Управител на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД, собственост на Община Враца.
864 25.09 Избиране на Временно изпълняващ длъжността Управител на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД.
863 25.09 Даване съгласие за закупуване от „Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД на ДМА – лек автомобил.

862

12.09 Предоставяне за управление моторно превозно средство марка „Хюндай“, модел „Каунти“, 15+1, рег.№ ВР 8640 ВМ на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – гр.Враца, за превоз на деца и ученици.

861

12.09 Приемане на отчет за изпълнението на Програма за закрила на детето за 2017 г. на Община Враца и приемане на Програма за закрила на детето за 2018 г. на Община Враца.

860

12.09 Управление на имоти публична общинска собственост.

859

12.09 Приемане на План за действие за общинските концесии в Община Враца за 2019 година.

858

12.09 Предложение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на язовири, публична общинска собственост, находящи се на територията на община Враца.

857

12.09 Даване на съгласие за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за учредяване на вещно право на строеж върху недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор № 12259.1020.181 по Кадастралната карта на гр.Враца (УПИ II-181, кв.1 по плана на „ЦГЧ“, гр.Враца) за изграждане на сграда – „Aдминистративно-търговски център” срещу обезщетение чрез предоставяне в собственост на Общината на равностойни обекти в новопостроената сграда.

856

12.09 Извършени промени по бюджета на Община Враца към 30.06.2018 г.

855

12.09 Изменение на бюджета на Община Враца за 2018 година.

854

28.08  Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

853

28.08 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

852

28.08 Прекратяване на процедура и откриване на нова за провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите на „РТВ „Вестител“ – Враца” ЕАД.

851

28.08  Предоставяне мандат за представяне позицията на Община Враца по въпросите по дневния ред на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 30.08.2018 г. от 11,00 часа.

850

31.07  Решение за кандидатстване с проектно предложение по проект „Красива България“ 2018 г. – мярка М01-01 на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

849

31.07  Изменение на Решение № 492 на Общински съвет – Враца, Протокол № 33 от 23.05.2017 г. за издаване на „Запис на заповед“ от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG16RFOP001-1.019-0005-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

848

31.07  Решение за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, реализираща се в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

847

31.07  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за включване в урбанизираните граници на гр. Враца на ПИ 12259.1016.215 и обособяването на два нови урегулирани поземлени имота от него.

846

31.07  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, ПИ 12259.674.119, м. „Занкиното“, землището на гр.Враца и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

845

31.07  Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

844

31.07  Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1015.545 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ ХХІІ-545, кв. 261, ж.к. „Подбалканска” по действащия Регулационен план на гр.Враца.

843

31.07  Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1020.401 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ VІ, кв.193, ЦГЧ по действащия Регулационен план на гр.Враца.

842

31.07  Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот – УПИ ІІ-236, кв.36 по действащия Устройствен план на с.Челопек.

841

31.07  Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на недвижими имоти, общинска собственост, представляващи: част от междинен етаж над Регионална библиотека „Христо Ботев“, в сградата на общинска администрация, ул. „Петропавловска“ № 43, гр.Враца; недвижим имот, представляващ сграда хангар, депо, гараж с идентификатор 12259.1009.21.2 по КК, находящ се в ж.к. „Сениче“, гр.Враца и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1012.296.1.3 по Кадастралната карта на гр.Враца, с административен адрес:ул. „Мито Орозов“ № 33, гр.Враца.

840

31.07  Изменение на бюджета на Община Враца за 2018 година.

839

31.07  Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Враца за 2017 година.

838

31.07  Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца за периода 01.12.2017 – 31.05.2018 г.

837

31.07  Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

836

31.07  Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

835

31.07  Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за първото полугодие на 2018 година.

834

29.06 Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001- „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” за изпълнение на проект № BG16RFOP001-5.001-0049-С01 „Нова възможност за деца и младежи в община Враца – проект 2”.

833

29.06 Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране на проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца - Проект 2“.

832

29.06 Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране на проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца - Проект 1“.

831

29.06 Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община Враца)”.

830

29.06 Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, м. „Край село, землището на с. Баница, община Враца.

829

29.06 Продажба на земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 12259.1023.250 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот – УПИ VІІІ-250, кв.204, ж.к. „Околчица“ по действащия Регулационен план, в полза на собственика на построената в имота сграда.

828

29.06 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 12259.1023.249 по Кадастралната карта или УПИ ІХ, кв.204, ж.к. „Околчица”, по действащия Устройствен план на гр.Враца.

827

29.06 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху 1/2 част от недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1011.122.1.4 по Кадастралната карта на гр.Враца, находящ се в урегулиран поземлен имот – УПИ XXV, кв.10, ул. „Драган Цанков” №4 по действащия регулационен план на гр.Враца, за нуждите и дейността на Сдружение „Български Червен кръст“.

826

29.06 Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на недвижими имоти, публична общинска собственост, представляващи помещения в сграда с идентификатор 12259.1022.249.1 по Кадастралната карта на гр.Враца, с административен адрес: ул. „Кокиче“ №14, гр.Враца и павилиони на пазарни площадки, находящи се на ул.“Васил Кънчов“, ул.“Ген. Леонов“ и ж.к.„Дъбника“, гр.Враца.

825

29.06 Изменение на бюджета на Община Враца за 2018 година.

824

29.06 Подкрепа на инвестиционно предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.

823

29.06 Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

822

29.06 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

821

29.06 Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на Общински съвет – Враца.

820

 29.05 Обявяване на 1 юни 2018 г. (петък) – Ден на град Враца за неприсъствен ден на територията на община Враца.

819

 29.05 Решение за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия, съгласно разпоредбите на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

818

 29.05 Одобряване на задание по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на с. Веслец, Община Враца.

817

 29.05 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, ПИ 12259.1129.140, м. „Врачански лозя“, м. „Крайще“, землището на гр.Враца и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

816

 29.05 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделски земи, ПИ 0002218, ПИ 000219, ПИ 000223 и ПИ 000216 м. „Пискавец“, землището на с.Челопек, община Враца и обособяването им в нови урегулирани поземлени имоти, както и обособяването на обслужваща улица.

815

 29.05 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, ПИ 014006, м. „Шумако“, землището на с.Паволче, община Враца и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

814

 29.05 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, ПИ 12259.648.79, м. „Гладно поле“, землището на гр. Враца и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

813

 29.05 Даване на съгласие за допускане и одобряване изработването на проект за Частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ЧИПУП-ПРЗ) с оглед обособяването на отделен урегулиран поземлен имот към сграда с идентификатор 12259.1010.55.9 по КК на гр. Враца.

812

 29.05 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

811

 29.05 Определяне размера на наемната цена за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд разпределяни за индивидуално ползване и размера на началната тръжна цена за отдаване под наем и аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.

810

 29.05 Даване на съгласие за провеждане на мероприятия за подобряване на природозащитното състояние на естествени еутрофни езера, чрез осъществяване на биотехнически дейности в поземлен имот № 000073, находящ се в землището на с. Згориград, община Враца, на Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“.

809

 29.05 Удостояване с „Наградата на Враца” за 2018 година.

808

 29.05 Удостояване с „Наградата на Враца” за 2018 година.

807

 29.05 Удостояване с „Наградата на Враца” за 2018 година.

806

 29.05 Удостояване с „Наградата на Враца” за 2018 година.

805

 29.05 Удостояване с „Наградата на Враца” за 2018 година.

804

 29.05 Удостояване със звание „Почетен гражданин на град Враца”.

803

 29.05 Удостояване със звание „Почетен гражданин на град Враца”.

802

 29.05 Удостояване със звание „Почетен гражданин на град Враца”.

801

 29.05 Изменение на бюджета на Община Враца за 2018 година.

800

 29.05 Извършени промени по бюджета на Община Враца към 31.03.2018 г.

799

 29.05 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на лица, семейства и домакинства от Община Враца, пострадали при бедствия, аварии и пожари по утвърдени правила на Постоянната комисия по транспорт, обществен ред, сигурност, бедствия и аварии.

798

 29.05 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

797

 29.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2017 година и Информация за финансово-икономическите резултати за 2017 г. на „Медико-техническа лаборатория за зъбопротезиране” ЕООД.

796

 29.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2017 година и Информация за финансово-икономическите резултати за 2017 г. на „ДКЦ-1 – Враца” ЕООД.

795

 29.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2017 година и Информация за финансово-икономическите резултати за 2017 г. на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД.

794

 29.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2017 година и Информация за финансово-икономическите резултати за 2017 г. на „Център за психично здраве – Враца” ЕООД.

793

 29.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2017 г. и Информация за финансово-икономическите резултати за 2017 г. на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца” ЕООД.

792

 29.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2017 г. и Информация за финансово-икономическите резултати за 2017 г. на „Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД.

791

 29.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2017 година на РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД и информация за 2017 г.

790

 29.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2017 година на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД и информация за 2017 г.

789

 29.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2017 година на „Благоустройство и комунално стопанство – Враца” ЕООД (в ликвидация) и информация за 2017 г.

788

 29.05 Прекратяване на процедура и откриване на нова за провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите на „РТВ „Вестител“ – Враца” ЕАД.

787

 29.05 Предоставяне мандат за представяне позицията на Община Враца по въпросите по дневния ред на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 11.06.2018 г. от 11,00 часа.

786

 30.04 Решение за кандидатстване с проектно предложение „Осигуряване участието на ученици, лишени от родителска грижа, настанени в Преходно жилище и Дом за деца, лишени от родителска грижа „Асен Златаров” в Община Враца, във Фестивал за честване на празника на Св. св. Кирил и Методий през м. май 2018 г. в гр. Солун, Р Гърция” и осигуряване на собствен финансов ресурс.

785

 30.04 Даване на предварително съгласие за учредяване право на преминаване през поземлен имот с идентификатор 12259.683.14 НТП пътища IV клас – публична общинска собственост с цел осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 12259.683.13, м. „Брадичков лъг“, землището на гр. Враца.

784

 30.04 Приемане на Годишен План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Враца за 2018 г.

783

 30.04 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 година.

782

 30.04 Приемане на Доклад за изпълнение на План за развитие на социалните услуги в Община Враца за 2017 г. и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Враца за 2019 г.

781

 30.04 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие „Център за работа с деца” - Враца.

780

 30.04 Закриване на Основно училище „Христо Ботев” с.Паволче, община Враца, област Враца.

779

 30.04 Определяне размера на годишната вноска на Община Враца за 2018 г. във Фонд „Общинска солидарност” – целева дейност към Националното сдружение на общините в Република България.

778

 30.04 Решение за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10OP00-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци“ – Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОП „Околна среда“ 2014-2020.

777

 30.04 Решение за кандидатстване на Община Враца с проектно предложение по Процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“ – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

776

 30.04 Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” за изпълнение на проект № BG16RFOP001-5.001-0022-С01 „Нова възможност за деца и младежи в община Враца – проект 1”.

775

 30.04 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, ПИ 12259.52.2, м. „Чудна“, землището на гр.Враца и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

774

 30.04 Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура.

773

 30.04 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на два поземлени имота и обособяването им в нов урегулиран поземлен имот.

772

 30.04 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

771

 30.04 Учредяване право на пристрояване към самостоятелни обекти в сгради, построени в общински поземлен имот с идентификатор 12259.1017.49 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ I, кв.23, ЦГЧ по действащия Регулационен план на гр.Враца.

770

 30.04 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот – УПИ VІ-425, кв.30 по действащия Устройствен план на с. Лиляче.

769

 30.04 Предоставяне безвъзмездно за управление на „Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство“ – Враца, недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ три броя помещения в сграда с идентификатор 12259.1021.367.3 по Кадастралната карта на гр.Враца, находяща се в урегулиран поземлен имот УПИ V, кв.3, ул.“Христо Смирненски“ №3 по регулационния план на гр.Враца.

768

 30.04 Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 12259.1021.367.1 по Кадастралната карта на гр.Враца, находяща се в урегулиран поземлен имот УПИ V, кв.3, ул. „Христо Смирненски“ №3 по регулационния план на гр.Враца.

767

 30.04 Допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г.”, относно имоти частна общинска собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг.

766

 30.04 Възмездно придобиване право на собственост върху имоти собственост на БТК ЕАД, представляващи обособени части от сгради, находящи се в населени места на територията на Община Враца.

765

 30.04 Условия за осъществяване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Враца.

764

 30.04 Изменение на бюджета на Община Враца за 2018 година.

763

 30.04 Приемане на бюджета на Община Враца за 2018 година.

762

 30.04 Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

761

 30.04 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

760

 30.04 Утвърждаване Списък на класираните за финансиране проектни предложения по Проект „Малки граждански инициативи 2018”.

759

 30.04 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Фонд „Култура”.

758

 30.04 Утвърждаване Списък на одобрени проекти за финансиране от Фонд „Култура”.

757

 30.04 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

756

 30.04 Доклад на ликвидатора, Окончателен ликвидационен баланс, доклад, поясняващ окончателния ликвидационен баланс и освобождаване от отговорност на ликвидатора на „БКС – Враца” ЕООД (в ликвидация).

755

 30.04 Откриване на процедура за провеждане на публичен подбор за избор на Управител на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД, собственост на Община Враца.

754

 30.04 Определяне начина на гласуване на заседание на Общото събрание на съдружниците във „В и К” ООД – Враца, насрочено за 10.05.2018 г. от 11,00 ч.

753

 30.04 Определяне начинът на гласуване на представителя на Община Враца в редовното общо събрание на съдружниците в „Свежест“ ООД – Враца, насрочено за 18.06.2018 г. от 16,00 ч.

752

 30.04 Определяне начинът на гласуване на представителя на Община Враца в редовното общо събрание на съдружниците в „Екопроект“ ООД – Враца, насрочено за 10.05.2018 г. от 11,00 ч.

751

 30.04 Определяне начина на гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите в МБАЛ „Христо Ботев” АД – гр. Враца, насрочено за 30.04.2018 г.

750

12.04 Решение за кандидатстване на Община Враца с проектно предложение за финансиране по Втора покана по Програма „Интеррег ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020 год.”, Приоритетна ос 3 – Околна среда.

749

12.04 Решение за кандидатстване на Община Враца с проектно предложение по Приоритетна ос 3. Околна среда по втората Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020.

748

 27.03 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обект: „Проучвателни дейности (инжинерно-геоложко и хидроложко проучване) за укрепване на свлачище с идентификатор VRC 10.12259.01“.

747

 27.03 Даване на съгласие за допускане и одобряване на изработването на проект за Частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ЧИПУП-ПРЗ).

746

 27.03 Решение за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на децата Евгени Даниелов Цеков, Димитър Даниелов Цеков и Таня Даниелова Цекова, съгласно разпоредбите на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

745

 27.03 Решение за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Вероника Валентинова Иванова, съгласно разпоредбите на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

744

 27.03 Решение за кандидатстване на Община Враца с проектно предложение за финансиране по Втора покана по Програма „Интеррег ИПП ТГС България – Сърбия 2014-2020 г.”, Приоритетна ос 3 – Околна среда.

743

 27.03 Решение за кандидатстване на Община Враца с проектно предложение по Приоритетна ос 2. Младежи по втората Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020.

742

 27.03 Програма за реализация за 2018 г. на „Общинския план за развитие на Община Враца 2014-2020 г.”.

741

 27.03 Одобряване на годишен доклад за 2017 г. за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Враца 2014 - 2020 г.

740

 27.03 Приемане и одобряване на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца през 2016 и 2017 година, като част от договора с Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца.

739

 27.03 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

738

 27.03 Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г. и откриване на процедура за отдаване под наем на имоти – земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на община Враца.

737

 27.03 Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г., относно отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, представляващи терени, находящи се в сградата на Общинска администрация – Враца, ул. „Стефанаки Савов“ № 6.

736

 27.03 Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2018 г., относно отдаване под наем на части от имоти, общинска собственост, представляващи терени за поставяне на преместваеми обекти-павилиони, находящи се по бул. „Втори юни“ в района на МБАЛ „Христо Ботев“, гр. Враца.

735

 27.03 Промяна предназначението на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в УПИ ІІІ-187, кв.10 по плана на с.Бели Извор и обявяването му за частна общинска собственост.

734

 27.03 Отчет за изпълнение на мерките по Програмата за опазване на околната среда, Програмата за управление на отпадъците и актуализираната Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Враца за 2017 година.

733

 27.03 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Враца, приет с Решение № 370 по Протокол № 26 от 31.01.2017 г. на Общински съвет – Враца.

732

 27.03 Изменение на бюджета на Община Враца за 2018 година.

731

 27.03 Изменение на бюджета на Община Враца за 2018 година.

730

 27.03 Извършени промени по бюджета на Община Враца към 31.12.2017 г.

729

 27.03 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

728

 27.03 Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

727

 27.03 Допълване на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Враца през 2018 година, приета с Решение № 711 Протокол № 48 от 27.02.2018 г. на Общинския съвет – Враца.

726

 27.03 Поправка на явна техническа грешка, допусната в Решение № 688 по Протокол № 46 от 30.01.2018 г. на Общински съвет – Враца.

725

 27.03 Прехвърляне на активи от „БКС – Враца” ЕООД (в ликвидация) на Община Враца.

724

27.02  Приемане на Отчет на общински план за младежта на Община Враца за 2017 г. и на Общински план за младежта на Община Враца за 2018 г..

723

27.02 Промяна в състава на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта.

722

27.02 Даване на съгласие за допускане и одобряване на изработването на проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ЧИПУП-ПРЗ/.

721

27.02 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлени имоти и обособяването им в нов урегулиран поземлен имот.

720

27.02 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, ПИ 037004, м. „Голия рът“, землището на с.Згориград, общ.Враца и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

719

27.02 Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2018 г. в горски територии – собственост на Община Враца, определяне начина на ползване на добитата дървесина и утвърждаване на ценоразпис за продажбата ѝ.

718

27.02 Определяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2018/2019 година.

717

27.02 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

716

27.02 Прекратяване на съсобственост чрез откупуване частта на съсобствениците за недвижим имот в УПИ IXа-67, кв. 24 по плана на с.Оходен.

715

27.02 Определяне пазарни цени за недвижими имоти, частна общинска собственост, включени в „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г.”, за продажба чрез търг.

714

27.02 Прекратяване на Договор за концесия от 04.02.2016 г. за предоставяне на концесия на язовир „Омарски геран“, находящ се в землището на с. Вировско, община Враца, с концесионер „Джи Ем Аква Консулт “ ЕООД, ЕИК 203683717.

713

27.02 Промяна предназначението на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в УПИ ІХ-159, кв.36 по плана на с.Бели Извор и обявяването му за частна общинска собственост.

712

27.02 Промяна предназначението на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в УПИ ІХ-159, кв.36 по плана на с.Бели Извор и обявяването му за частна общинска собственост.

711

27.02 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в oбщина Враца през 2018 година в изпълнение чл. 26а от Закона за народните читалища.

710

27.02 Приемане на Отчет за събития и дейности, осъществени в областта на туризма в Община Враца през 2017 година и Програма за развитие на туризма в Община Враца за 2018 година.

709

27.02 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

708

27.02 Одобряване на бюджетни прогнози на Община Враца за периода от 2019 г. до 2021 г. в частта за местните дейности.

707

27.02 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

706

27.02 Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

705

27.02 Приемане на Правила за кандидатстване по Проект „Малки граждански инициативи 2018”.

704

27.02 Предоставяне мандат за представяне позицията на Община Враца по въпросите по дневния ред на редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 06.03.2018 г. от 11,00 часа.

703

30.01 Приемане на бюджета на Община Враца за 2018 година.

702

30.01 Решение за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Моника Валериева Димитрова съгласно разпоредбите на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

701

30.01 Решение за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Велимир Красимиров Макавеев съгласно разпоредбите на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

700

30.01 Приемане Отчет за дейността на Общински съвет по наркотичните вещества и Превантивно-информационен център – Враца за 2017 г.

699

30.01 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца за периода 01.06.2017 – 30.11.2017 г.

698

30.01 Одобряване на проект за Подробен устройствен план – специализирана план схема за трасето на оптична кабелна мрежа, като елемент на техническата инфраструктура в урбанизираната територия на с. Челопек, община Враца, област Враца, за обект: „Въздушна кабелна мрежа в регулацията на с. Челопек, община Враца“.

697

30.01 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, ПИ 013014, м. „Планински път“, землището на с. Згориград, община Враца.

696

30.01 Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ ІII, кв.4 по плана на с.Паволче, в полза на собственика на построената в имота жилищна сграда.

695

30.01 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1011.11 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ ХХIV-11, кв.10, „Складова зона” по действащия Регулационен план на гр.Враца.

694

30.01 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

693

30.01 Приемане на списъка, определящ броя, вида и местонахождението на жилищата, включени във всяка от групите по чл.2 ал.1 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища (НУРУРОЖ).

692

30.01 Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г.

691

30.01 Приемане актуализация на Програма за опазване на околната среда на Община Враца за периода 2017-2020 година.

690

30.01  Приемане на план на Община Враца за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност.

689

30.01  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

688

30.01  Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

687

30.01  Приемане на второ четене на Наредба за реда и условията за настаняване и ползване на социални жилища в община Враца.

686

30.01  Приемане на второ четене на Наредба за изграждане и възстановяване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Враца.

685

30.01  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране – „Синя зона“ – гр.Враца.

684

30.01  Прекратяване на процедура и откриване на нова за провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите на „РТВ „Вестител“ – Враца” ЕАД.

683

30.01  Удължаване срока на ликвидация на „БКС – Враца” ЕООД (в ликвидация).

682

30.01  Промяна в състава на ПК по спорт туризъм и младежки политики и ПК по стопанска дейност и инвестиционна политика.

681

30.01  Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за второто полугодие на 2017 година.

680

30.01  Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на Общински съвет – Враца.

679

23.01  Приемане на решение за определяне на представител на Община Враца за извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД с адрес: гр.Враца, бул. „Втори юни” № 66.