начало » Общински съвет » Решения 2019

Решения 2019 година /Мандат 2019-2023/

Реше- ние №

От дата

Относно

   47 19.12 Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Враца, съгласно чл.196, ал 1 от Закона за предучилищно и училищно образование
   46 19.12 Решение за кандидатстване с проектно предложение по проект „Красива България" 2020 г. - мярка М01 на Министерство на труда и социалната политика (МТСП)
   45 19.12 Одобряване на споразумение за сътрудничество по проект „Модернизиране на градския транспорт в община Враца“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
   44 19.12 Краткосрочна програма на Община Враца за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2019 – 2022 г.
   43 19.12 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ – сграда с идентификатор 12259.1020.138.1 по Кадастралната карта на гр.Враца, находяща се в урегулиран поземлен имот – УПИ VI-1718, кв.138, ул.”Георги Бенковски” №21 по действащия регулационен план на гр.Враца, за нуждите на Български Червен кръст за извършване дейността на Център „Домашни грижи”
   42 19.12 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 12259.1008.433 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ ХХI-80, кв.2, „Хранително-вкусова зона” по действащия Регулационен план
   41 19.12 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 12259.1021.182 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ ХХIV-182, кв.1, „Промишлена зона” по действащия Регулационен план
   40 19.12 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот – УПИ IV-593, кв. 55 по действащия Регулационен план на  с. Згориград
   39 19.12 Допускане изработването на  ЧИПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ III-117, кв. 24, ж.к. „Сениче“ , по плана на гр.Враца, община Враца, частна общинска собственост, на четири нови урегулирани поземлени имота с проектни номера – УПИ-III-174, УПИ V-174, УПИ VI-174 и УПИ-VII-174 с предназначение „за КОО“
   38 19.12 Удължаване срока за ползване на общински имот публична собственост, включен в капитала на „Център за психично здраве – Враца” ЕООД, за нуждите на социалните услуги „Защитено жилище за лица с психични разстройства“ и „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”
   37 19.12 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Враца
   36 19.12 Даване на съгласие за участие на Община Враца в учредяване на сдружение по смисъла на ЗЮЛНЦ за изграждане на Регионален иновационен център Северозапад към Аутомотив Клъстер България
    35 19.12 Приемане на план-сметка по чл.66, ал.1 от Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) за дейностите „Управление на дейностите по отпадъците” и „Чистота” през 2020 година. Определяне годишната стойност за услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и третирането им в съоръжения и инсталации на стандартен съд, според интензивността на обслужване, годишният размер на ставките и основите за облагане на жилищните и не жилищните имоти с такса за битови отпадъци за 2020 година
    34 19.12 Одобряване на обща численост и структура на звената в общата и специализираната администрация на Общинска администрация
    33 19.12 Изменение  на бюджета на Община Враца за 2019 година
    32 19.12 Определяне и предлагане на кандидати съдебни заседатели за избиране от Общото събрание на Окръжен съд – Враца
    31 19.12 Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие
    30 19.12 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности
    29 19.12 Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител и възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център I – Враца” ЕООД
    28 19.12 Приемане на График за заседанията на Общински съвет – Враца за периода 01.01.2020 – 30.09.2020 г.
    27 19.12 Откриване на процедура за допълване на списъка за съдебни заседатели към Окръжен  съд – Враца
    26 19.12 Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Враца за мандат 2019-2023 година
    25 19.12 Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за Мандат 2019-2023

24

26.11 Изменение на Решение № 833 от 26.06.2018 г., за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране по проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца - Проект 2“.

23

26.11 Изменение на Решение № 832 от 26.06.2018 г., за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране по проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца - Проект 1“.

22

26.11 Изменение на Решение № 831 от 26.06.2018 г., за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община Враца)“.

21

26.11 Решение за сключване на споразумение за сътрудничество по проект „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“.

20

26.11 Даване на съгласие за допускане изработването и одобряването на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и работен устройствен план за застрояване и силуетно оформяне .

19

26.11 Допускане изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 216, кв.31, с. Костелево, община Враца, разделяне на пи 216, публична общинска собственост с оглед обособяването на два нови урегулирани имота – УПИ XV-216 с предназначение „за училище „Христо Ботев“ – публична общинска собственост и УПИ V-216 с предназначение „За КОО“, както и промяна на характерът и режимът на новообразувания УПИ V-216 от публична в частна общинска собственост.

18

26.11 Приемане на първо четене на проект на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Враца и за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.

17

26.11 Извършени промени по бюджета на Община Враца към 30.09.2019 г.

16

26.11 Решение за кандидатстване на Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца с проектно предложение по процедура BGCULTURE-2.001 – Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

15

26.11 Избиране на временна комисия и откриване на процедура за допълване на списъка за съдебни заседатели към Районен съд – Враца.

14

15.11  Утвърждаване броя на кметските наместници на територията на община Враца и определяне на правомощията им съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация.

13

15.11  Упълномощаване на представител на Община Враца за участие в Общото събрание на „Дружество за заетост” ООД – Враца.

12

15.11  Упълномощаване на представител на Община Враца за участие в Общото събрание на „Свежест” ООД – Враца.

11

15.11  Упълномощаване на представител на Община Враца за участие в Общото събрание на „Екопроект” ООД – Враца.

10

15.11  Упълномощаване на представител на Община Враца за участие в Общото събрание на МБАЛ „Христо Ботев” – Враца.

9

15.11  Упълномощаване на представител на Община Враца за участие в Общото събрание на „ВиК” ООД – Враца.

8

15.11  Упълномощаване на представител на Общински съвет – Враца за член на Областен съвет за развитие на Област Враца.

7

15.11  Определяне представител на Общински съвет – Враца в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

6

15.11  Определяне възнаграждението на съветниците, размера и характера на средствата за пътни и други разноски.

5

15.11  Приемане състав на постоянните комисии към Общински съвет – Враца за Мандат 2019-2023.

4

15.11  Избор на заместник-председател на Общински съвет – Враца.

3

06.11 Определяне числеността и състава на Временна комисия за изработване на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Враца и взаимодействието му с Общинска администрация – Враца.

2

06.11 Избор на председател на Общински съвет – Враца.

1

06.11 Определяне числеността и състава на Комисия за избор на председател на Общински съвет – Враца.

 

Решения 2019 година /Мандат 2015-2019/

Реше- ние №

От дата

Относно

1186

18.10 Даване на съгласие за стопанисване на общински поземлени имоти от „Туризъм – Каменов и син“ ЕООД.

1185

18.10 Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД.

1184

18.10 Решение за кандидатстване с проектно предложение по ограничена покана за подбор на проекти „Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие“, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

1183

18.10 Решение за кандидатстване с проектно предложение по процедура BGCULTURE-2.001 - Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

1182

18.10 Допускане изработването на ПУП – ПРЗ за разделяне на УПИ-VIII, кв. 167, гр.Враца, община Враца, публична общинска собственост, на два нови урегулирани поземлени имота – УПИ-VIII и УПИ-IX с предназначение „за център за временно настаняване“ и „за младежки център“.

1181

18.10 Даване на съгласие за допускане изработването и одобряване на проект за Частично изменение на Подробен устройствен план – пан за регулация и застрояване (ЧИПУП-ПРЗ) с оглед обособяването на два нови урегулирани поземлени имота от УПИ III-26, кв.194, ЦГЧ, по плана на гр. Враца.

1180

18.10 Даване на съгласие за допускането изработването и одобряване на проект за Частично изменение на подробен устройствен план – пан за регулация и застрояване (ЧИПУП-ПРЗ) с оглед обособяването на два нови урегулирани поземлени имота от УПИ ХI-217, кв. 67, ж.к. „Река Лева“, по плана на гр. Враца.

1179

18.10 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, ПИ 12259.1133.277, находящ се в м. „Роджевото“, м. „Врачански лозя“ землището на гр.Враца и обособяването му в нов УПИ I-277 с предназначение „за жилищно строителство“, както и регламентиране на застрояването в устройствена зона „Жм“.

1178

18.10 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението и разделяне на земеделска земя, ПИ 12259.916.18, находящ се в м. „Егледжето“, землището на гр. Враца обособяването на четиринадесет отделни урегулирани поземлени имота с предназначение „за жилищно строителство“ и обслужваща тупикова улица, както и регламентиране на застрояването в устройствена зона „Жм“.

1177

18.10 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

1176

18.10 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

1175

18.10 Продажба на земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 12259.1024.38 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот – УПИ I-38, кв. 306, ж.к. „Толбухин юг” по действащия Регулационен план, в полза на собственика на построената в имота сграда.

1174

18.10 Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ VI, кв. 45-а по плана на с.Челопек, в полза на собственика на построената в имота сграда.

1173

18.10 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот – УПИ ІХ, кв.3 по действащия Устройствен план на с. Голямо Пещене.

1172

18.10 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 12259.1027.250 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ ХIV-264, кв.13, „Източна промишлена зона” по действащия Регулационен план.

1171

18.10 Възмездно придобиване право на собственост върху самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1020.393.1.3 по Кадастрална карта на гр.Враца, представляващ втори етаж от двуетажна сграда, с адрес гр. Враца, бул. „Христо Ботев” № 2.

1170

18.10 Даване на съгласие за провеждане на биотехнически мероприятия по обособяване на площадка за подхранване на лешоядни птици в поземлен имот с идентификатор 80311.84.3, находящ се в землището на с. Челопек, община Враца, на Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“.

1169

18.10 Даване на съгласие за кадастрално разделяне на поземлен имот с идентификатор 80311.162.166 по Кадастралната карта на с.Челопек, находящ се в местност „Манастирска падина“, землището на с.Челопек.

1168

18.10 Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2019 г., относно отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ помещение, находящ се в сградата на ППМГ „Академик Иван Ценов“ – Враца.

1167

18.10 Изменение на бюджета на Община Враца за 2019 година.

1166

18.10 Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Враца и временно изпълняващи длъжността кметове на кметства в Община Враца.

1165

18.10 Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

1164

18.10 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

1163

18.10 Упълномощаване на представител и определяне начина на гласуване на заседание на Общото събрание на съдружниците във „В и К” ООД – Враца, насрочено за 24.10.2019 г. от 11,00 ч.

1162

18.10 Удължаване срока на договора за управление на „ДКЦ-1 – Враца” ЕООД, сключен с д-р Огнян Ананиев Тошев.

1161

24.09 Разглеждане на сигнал за конфликт на интереси по отношение на управител на търговско дружество с общинско участие в капитала.

1160

24.09 Осигуряване на допълнителни средства за учебната 2019/2020 г. за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, изчислени по реда на чл.68, ал.2 и ал.4 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

1159

24.09 Предоставяне за нуждите на Община Враца на част от недвижим имот, публична общинска собственост, актуван с Акт за общинска собственост № 138/18.02.2000 г., представляващ две помещения, находящи се на втория етаж в сграда с адрес: гр.Враца, ул. „Никола Вапцаров“ № 4, за създаване на Специализиран кабинет по репродуктивно здраве.

1158

24.09 Разкриване на пенсионерски клуб в с. Лиляче, община Враца и определяне на помещение за нуждите на клуба.

1157

24.09 Решение за кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, реализираща се в рамките на приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

1156

24.09 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

1155

24.09 Продажба на земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 12259.1003.33 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот – УПИ VI-33, кв.1, кв.Кулата по действащия Регулационен план, в полза на собственика на построената в имота сграда.

1154

24.09 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1015.632 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ ХХIV, кв.243, ж.к. „Подбалканска“ по действащия Регулационен план.

1153

24.09 Допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 г.”, относно имоти частна общинска собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг.

1152

24.09 Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2019 г., относно отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, представляващи терени, находящи се в двора на СУ „Христо Ботев“ и в сградата на СУ „Христо Ботев“ – База 2.

1151

24.09 Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост през 2019 г., относно отдаване под наем на имот публична общинска собственост представляващ помещение, находящо се в сграда бивше Читалище до „Здравен дом“, с. Горно Пещене, община Враца.

1150

24.09 Изменение на бюджета на Община Враца за 2019 година.

1149

24.09 Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Враца за полугодието на 2019 година.

1148

24.09 Одобряване на актуализирани бюджетни прогнози на Община Враца за периода от 2020 г. до 2022 г. в частта за местните дейности.

1147

24.09 Приемане на решение за определяне на представител на Община Враца за извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД с адрес: гр.Враца, бул. „Втори юни” № 66.

1146

24.09 Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

1145

24.09 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

1144

24.09 Утвърждаване Списък на одобрени проекти за финансиране от Фонд „Култура”.

1143

24.09 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за символите, празниците и наградите на Община Враца.

1142

24.09 Определяне и предлагане на кандидати съдебни заседатели за избиране от Общите събрания на Окръжен съд – Враца и Апелативен съд – София .

1141

24.09 Избор на Съвет на директорите и възлагане управлението на „РТВ „Вестител“ – Враца” ЕАД.

1140

27.08  Решение за кандидатстване на Община Враца с проектно предложение „Реконструкция и ремонт на общински жилища в съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение” по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

1139

27.08  Решение за кандидатстване с проектно предложение по процедура BG16M1OP002-2.009 – „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

1138

27.08  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, ПИ 80311.17.7 (идентичен с ПИ 017007), находящ се в м. „Остриката“, землището на с.Челопек, община Враца и обособяването му в нов УПИ IV-7 с предназначение „за жилищно строителство“, както и регламентиране на застрояването в устройствена зона „Жм“.

1137

27.08  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, ПИ 12259.793.1, находящ се в м. „Пискавец“, землището на гр.Враца и обособяването на нов УПИ.

1136

27.08  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделски земи, ПИ 12259.757.4 и ПИ 12259.757.5, находящи се в м. „Мало краище“, землището на гр.Враца и обединяването им в нов УПИ.

1135

27.08  Допускане изработването на проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ЧИПУП – ПРЗ) с цел урегулиране на спортен комплекс „Христо Ботев“ – гр.Враца.

1134

27.08  Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

1133

27.08  Даване съгласие за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 12259.1027.20 по Кадастралната карта на гр.Враца, представляващ урегулиран поземлен имот, УПИ IV-20, кв.234 по Регулационния план на гр.Враца, без търг или конкурс.

1132

27.08  Продажба на земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 12259.1003.21 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот – УПИ ХII-21, кв.6, кв. Кулата по действащия Регулационен план, в полза на собственика на построената в имота сграда.

1131

27.08  Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот – УПИ ХI-189, 190, кв.31 по действащия Устройствен план на с.Челопек.

1130

27.08  Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1015.458 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ LIХ, кв.243, ж.к.Подбалканска по действащия Регулационен план.

1129

27.08  Допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 г.”, относно имоти частна общинска собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг.

1128

27.08  Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 г., относно отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, представляващи терени за поставяне на преместваеми обекти-павилиони, находящи се по бул. „Втори юни“, в района на МБАЛ „Христо Ботев“, гр.Враца и терен находящ се в УПИ-II-301, кв. 35, с. Баница, община Враца.

1127

27.08  Приемане на решение за освобождаване на юридическо лице – „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Враца от заплащане на цени за административно-технически услуги, извършвани от Община Враца.

1126

27.08  Изменение на Решение № 457/25.04.2017 г. на Общински съвет – Враца за приемане на промени в транспортната схема на Община Враца и възлагане изпълнението на новосъздадената маршрутна линия № 1А.

1125

27.08  Приемане на Общински план за защита при бедствия на Община Враца, ведно с трите задължителни части към него – част I „Земетресение“, част II „Наводнение“, част III „Ядрена и радиационна авария“, включително част IV „Снежни бури, снегонавяване и обледяване“.

1124

27.08  Изменение на бюджета на Община Враца за 2019 година.

1123

27.08  Извършени промени по бюджета на Община Враца към 30.06.2019 г.

1122

27.08  Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

1121

27.08  Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

1120

27.08  Възлагане управлението на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД след проведен конкурс.
 1119 30.07 Решение Община Враца да възложи на Общинско предприятие „Социални дейности“ – Враца изпълнението на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040 – 0052 – C01 за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.040-0052  „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Враца“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.“
 1118 30.07 Даване на съгласие за допускане изработването и одобряването на проект за Частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ЧИПУП-ПРЗ) с оглед промяна на регулационните граници на УПИ III-80,82,83,240 и УПИ XXI-80, находящи се в кв. 2, по плана на Хранително-вкусова зона, гр. Враца и образуването от тях на 3 (три) нови УПИ III-82,83, УПИ XIX-227,240 и УПИ XXI-80
 1117 30.07 Прилагане на чл.15, ал.5 и чл.17, ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за УПИ XIX-18, кв.22, Промишлена зона, по плана на гр. Враца
 1116 30.07 Даване на предварителното съгласие на „Булгартрансгаз“ ЕАД за преминаване  на проектно трасе на обект „Реконструкция на газопроводно отклонение „Враца – 1“ в участъка от Кранов възел 4 до ПГХ „Чирен“ през землищата на с. Костелево, гр. Враца и с. Чирен, община Враца, област Враца
 1115 30.07 Даване съгласие за отдаване под наем на общински обект, представляващ стълб за улично осветление, находящ се на пътя гр. Враца – с. Згориград, за нуждите и дейността на „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД, без провеждане на търг и конкурс
 1114 30.07 Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на общински павилиони, находящи се на пазарна площадка в ж.к. „Дъбника“ и пазарна площадка ул. „Васил Кънчов“, гр.Враца
 1113 30.07 Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 12259.1019.232.1 по Кадастралната карта на гр.Враца, ул. „Търговска“ №18, гр.Враца
 1112 30.07 Промяна в числеността и структурата на ОП „Социални дейности“
 1111 30.07 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца за периода 01.12.2018 – 31.05.2019 г.
 1110 30.07 Изменение на бюджета на Община Враца за 2019 година
 1109 30.07 Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Враца за 2018 година
 1108 30.07 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности
 1107 30.07 Откриване на процедура за отдаване под наем на част от сградата, предоставена за управление на „ДКЦ-І – Враца” ЕООД (втора база)
 1106 30.07 Откриване на процедура за отдаване под наем на част от сградата, предоставена за управление на „ДКЦ-І – Враца” ЕООД
 1105 30.07 Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за първото полугодие на 2019 годинa
 1104 30.07 Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на Общински съвет – Враца

1103

25.06  Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 2” за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.040-0052-C01 „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Враца”.

1102

25.06  Допускане изработването на ПУП-ПРЗ за УПИ І-550, кв.27, ж.к. „Медковец”, гр.Враца, промяна на регулацията на част от обслужваща улица, публична общинска собственост и част от УПИ ХVІІ-116, кв.27, частна общинска собственост, с оглед присъединяването им към УПИ І-550, кв. 27, ж.к. „Медковец”, гр. Враца.

1101

25.06  Допускане изработването на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-20, кв.234, Спортен комплекс „Христо Ботев”, гр.Враца, промяна на регулацията на част от обслужваща улица, публична общинска собственост с оглед присъединяване към УПИ ІV-20 и промяна на предназначението му от „Оо” в „за спорт и Оо”.

1100

25.06  Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

1099

25.06  Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – втори жилищен етаж на двуетажна жилищна сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 12259.1023.240 по Кадастралната карта на гр.Враца, с адрес ул.“Ген. Леонов“ № 85.

1098

25.06  Допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 г.”, относно имоти частна общинска собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг.

1097

25.06  Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 г. с движими вещи, представляващи негодна техника и автомобили, предоставени за управление на ОП „БКС“ – гр.Враца и разрешение за продажбата им, чрез публичен търг с явно наддаване.

1096

25.06  Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на недвижим имот с идентификатор 12259.1027.24 по Кадастралната карта на гр.Враца, УПИ III, кв. 234, ул.„Васил Кънчов“, по регулационния план на гр.Враца.

1095

25.06  Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ, сгради в поземлен имот с идентификатор 12259.1019.147 по Кадастралната карта на гр.Враца, ул. „Полк. Кетхудов“ № 21, гр.Враца.

1094

25.06  Приемане на решение за освобождаване на юридическо лице – МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр.Враца от заплащане на цени за административно-технически услуги, извършвани от Община Враца.

1093

25.06  Приемане актуализация на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Враца 2019-2021г. и проект на решение за приемането му.

1092

25.06  Решение за кандидатстване с проектно предложение по проект „Красива България 2019 г. – мярка М01-01 на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

1091

25.06  Даване на съгласие за провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура-подземно газово хранилище Чирен за нуждите на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

1090

25.06  Решение за кандидатстване с проектно предложение  „Модернизиране на градския транспорт в община Враца“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG16M1OP002-5.004 - Компонент 1 на Oперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и за съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по проекта.

1089

25.06  Изменение на бюджета на Община Враца за 2019 година.

1088

25.06  Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

1087

25.06  Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

1086

25.06  Избиране на комисия и откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд – Враца и Районен съд – Враца.

1085

25.06  Определяне начина на гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите в МБАЛ „Христо Ботев” АД – гр. Враца, насрочено за 05.07.2018 г.

1084

25.06  Прекратяване на процедура и откриване на нова за провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите на „РТВ „Вестител“ – Враца” ЕАД .

1083

25.06  Даване съгласие за закупуване от „Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД на медицинска апаратура за отделение „Образна диагностика“ и отделение „Анестезиология и интензивно лечение“.

1082

25.06 Предоставяне мандат за представяне позицията на Община Враца по въпросите по дневния ред на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 15.07.2019 г. от 11,00 часа.

1081

17.06 Определяне начина на гласуване на заседание на Общото събрание на съдружниците във „В и К” ООД – Враца, насрочено за 21.06.2019 г. от 15,00 ч.

1080

05.06 Откриване на процедура за провеждане на публичен подбор за избор на Управител на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД.

1079

05.06 Избиране на Временно изпълняващ длъжността Управител на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД.

1078

 28.05 Приемане на Годишен План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Враца за 2019 г. и Програма за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по интереси.

1077

 28.05 Корекция на Решение № 962 от 29.01.2019 г. на Общински съвет – Враца, за поемане на дългосрочен дълг по проекти от инвестиционна програма на община Враца.

1076

 28.05 Изменение на Решение № 833 от 26.06.2018 г., за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране на проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца – Проект 2“.

1075

 28.05 Изменение на Решение № 832 от 26.06.2018 г., за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране на проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца – Проект 1“.

1074

 28.05 Изменение на Решение № 831 от 26.06.2018 г., за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община Враца).”.

1073

 28.05 Одобряване на Задание по чл. 125 от ЗУТ и допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Реконструкция на газопроводно отклонение „Враца – 1“ в участъка от Кранов възел 4 до ПГХ „Чирен“, преминаващо през землищата на с.Костелево, гр. Враца и с.Чирен, община Враца, област Враца.

1072

 28.05 Даване на съгласие за допускане изработването и одобряване на проект за Частично изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ЧИПУП-ПРЗ) с оглед промяна на уличната регулационна граница на УПИ I-41, кв. 156, ЦГЧ, по плана на гр. Враца, с цел включване в уличната мрежа на гр. Враца на съществуващ паркинг, находящ се в имота и образуването на два нови урегулирани поземлени имота от УПИ I-41.

1071

28.05  Даване на съгласие за допускане изработването и одобряване на проект за Частично изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ЧИПУП-ПРЗ) с оглед обособяването на нов УПИ X-96 от УПИ II-96, находящи се в кв. 131, по плана на ЦГЧ, гр. Враца.

1070

28.05  Даване на съгласие за допускане изработването и одобряване на проект за Частично изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ЧИПУП-ПРЗ) с оглед обособяването на нов УПИ II-622 с предназначение „за Параклис“ от УПИ I-168,169, находящи се в кв. 20, по плана на кв. Бистрец, гр. Враца.

1069

28.05  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, ПИ 12259.786.2, находящ се в м.Пискавец, землището на гр.Враца и обособяването на нов УПИ II-2.

1068

28.05  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделски земи, ПИ 12259.1131.756 и ПИ 12259.1131.359, находящи се в м. „Мало краище“, м. „Врачански лозя“, землището на гр. Враца, обособяването на нов урегулиран поземлен имот от тях и транспортен достъп до него през ПИ 12259.1131.361.

1067

28.05  Продажба на земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 12259.1025.655 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот – УПИ ХІ-492, кв. 14, ж.к. Медковец по действащия Регулационен план, в полза на собствениците на построените в имота сгради.

1066

28.05  Продажба на земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 12259.1016.146 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот – УПИ ХХХVІ-146, кв. 64, ЦГЧ по действащия Регулационен план, в полза на собственика на построената в имота сграда.

1065

28.05  Продажба на земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 12259.1016.145 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот – УПИ ХХХV-145, кв. 64, ЦГЧ по действащия Регулационен план, в полза на собственика на построената в имота сграда.

1064

28.05  Продажба на земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 12259.1016.141 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот – УПИ ХIХ-141, кв.64, ЦГЧ по действащия Регулационен план, в полза на собственика на построената в имота сграда.

1063

28.05  Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 г. и откриване на процедура за отдаване под наем на имоти – земеделска земя от общинския поземлен фонд в землища на община Враца.

1062

28.05  Извършени промени по бюджета на Община Враца към 31.03.2019 г.

1061

28.05  Удостояване с „Наградата на Враца” за 2019 година.

1060

28.05  Удостояване с „Наградата на Враца” за 2019 година.

1059

28.05  Удостояване с „Наградата на Враца” за 2019 година.

1058

28.05  Удостояване с „Наградата на Враца” за 2019 година.

1057

28.05  Удостояване със звание „Почетен гражданин на град Враца”.

1056

28.05  Удостояване със звание „Почетен гражданин на град Враца”.

1055

28.05  Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности .

1054

28.05  Приемане Годишен финансов отчет за 2018 година и Информация за финансово – икономическите резултати за 2018 г. на „Медикотехническа лаборатория за зъбопротезиране” ЕООД .

1053

28.05  Приемане Годишен финансов отчет за 2018 година и Информация за финансово – икономическите резултати за 2018 г. на „ДКЦ-1 – Враца” ЕООД .

1052

28.05  Приемане Годишен финансов отчет за 2018 година и Информация за финансово – икономическите резултати за 2018 г. на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД .

1051

28.05  Приемане Годишен финансов отчет за 2018 година и Информация за финансово – икономическите резултати за 2018 г. на „Център за психично здраве – Враца”  ЕООД .

1050

28.05  Приемане Годишен финансов отчет за 2018 година и Информация за финансово – икономическите резултати за 2018 г. на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца”  ЕООД .

1049

28.05  Приемане Годишен финансов отчет за 2018 година и Информация за финансово – икономическите резултати за 2018 г. на „Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД .

1048

28.05  Приемане Годишен финансов отчет за 2018 година на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД и Информация за финансово-икономическите резултати на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД за 2018 г.

1047

28.05  Избиране на Управител на „Медико-техническа лаборатория по зъбопротезиране” ЕООД – Враца.

1046

28.05  Определяне начинът на гласуване на представителя на Община Враца в редовното общо събрание на съдружниците в „Свежест“ ООД – Враца, насрочено за 18.06.2019 г. от 16,00 ч.

1045

20.05  Промяна на статута на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот, ведно с построените в него сгради /бивше ОУ „Христо Ботев“/, находящ се в УПИ I, кв.9 по регулационния план на с.Паволче в частна общинска собственост и безвъзмездно прехвърляне правото на собственост чрез дарение в полза на Министерство на образованието и науката.

1044

07.05 Определяне начина на гласуване на заседание на Общото събрание на съдружниците във „В и К” ООД – Враца, насрочено за 21.05.2019 г. от 11,30 ч.

1043

 30.04 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2019 година.

1042

 30.04 Приемане на Доклад за изпълнение на План за развитие на социалните услуги в Община Враца за 2018 г. и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Враца за 2020 г.

1041

30.04  Приемане на второ четене на Правилник за организацията и дейността на Клубовете на пенсионерите и лицата с увреждания в община Враца.

1040

30.04  Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.002- „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” за изпълнение на проект № BG16RFOP001-5.002-0005-С01 „Нови възможности за възрастни и хора с увреждания в община Враца”.

1039

30.04  Решение за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.019„Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – Компонент 1 с конкретни бенефициенти общини, реализираща се в рамките на приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

1038

30.04  Даване на съгласие за допускане изработването и одобряване на проект за Частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ЧИПУП-ПРЗ) с оглед придаването на част от УПИ I-21 – частна общинска собственост, към УПИ V-17, находящи се в масив 727, м. „Гладно поле“, землището на гр. Враца, образуването на два нови УПИ I-24 и УПИ V-17,24, както и регламентиране на застрояването в тях.

1037

30.04  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя – ПИ 38875.36.14, ПИ 38875.36.15, ПИ 38875.36.16, ПИ 38875.36.30, ПИ 38875.36.31 и ПИ 38875.37.22, находящи се в м. „Солишова падина“, землището на с.Костелево, община Враца, във връзка с предоставена концесия в полза на „КРАЛТРЕЙС“ ООД.

1036

30.04  Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, м. „Брадичков лъг“, землището на гр. Враца, община Враца.

1035

30.04  Одобряване на проект за Частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ЧИПУП-ПР) и План за улична регулация (ЧИПУП-ПУР) с оглед промяна на действащата улична регулация на 9 (девет) броя нереализирани кръстовища в урбанизираната територия на гр. Враца.

1034

30.04  Прилагане на чл.15, ал.5 и чл.17, ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за новообразувани имоти с проектни номера: 80311.18.227, 80311.18.228, 80311.18.229, 80311.18.231 и 80311.18.230, м. „Пискавец“, землището на с. Челопек, Община Враца.

1033

30.04  Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от Картата на възстановената собственост на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 13/01.02.2011 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” град Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал. 2, т. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – Държавен вестник - брой 62/10.08.2010 г.

1032

30.04  Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от Картата на възстановената собственост на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 13/01.02.2011 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” град Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – Държавен вестник - брой 62/10.08.2010 г.

1031

30.04  Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

1030

30.04  Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот – УПИ ІІІ-310, кв.16 по действащия Устройствен план на с. Девене.

1029

30.04  Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1014.61 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ Х-61, кв.57, ж.к. „Река Лева”по действащия Регулационен план.

1028

30.04  Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г. и учредяване възмездно право на ползване върху недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в местност „Солишова падина“, землището на с.Костелево, за нуждите и дейността на „Кралтрейс“ ООД.

1027

30.04  Допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 г.”, относно имоти частна общинска собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг.

1026

30.04  Определяне размера на годишната вноска на Община Враца за 2019 г. във Фонд „Общинска солидарност” - целева дейност към Националното сдружение на общините в Република България.

1025

30.04  Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране – „Синя зона – гр. Враца.

1024

30.04  Решение за поемане на дългосрочен дълг за закупуване на нов подвижен състав за нуждите на „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД и Община Враца като съдлъжник, съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за общински дълг.

1023

30.04  Изменение на бюджета на Община Враца за 2019 година.

1022

30.04  Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

1021

30.04  Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

1020

30.04  Утвърждаване Списък на одобрени проекти за финансиране от Фонд „Култура”.

1019 

30.04  Утвърждаване Списък на класираните за финансиране проектни предложения по Проект „Малки граждански инициативи 2019”. 

1018

26.03  Даване на съгласие за сътрудничество и съвместна дейност с Фондация „Старият бук в България” и съвместно ползване на помещение – недвижим имот, публична общинска собственост, за времето на изпълнение на проект „Център за социална рехабилитация и интеграция за подкрепа на децата и младежи в риск”

1017

26.03  Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор № BG05SFOP001-4.004-0019-С01/18.02.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Враца през периода 2019-2021 г.”

1016

26.03  Решение за кандидатстване с проектно предложение „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – гр. Враца“ чрез Фонд „Социална закрила“ и осигуряване на собствен финансов ресурс

1015

26.03  Програма за реализация за 2019 г. на „Общинския план за развитие на Община Враца 2014-2020 г.”

1014

26.03  Одобряване на годишен доклад за 2018 г. за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Враца 2014-2020 г.

1013

26.03  Прилагане на чл.15, ал.5 и чл.17, ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за УПИ II-584 и УПИ III-519, кв.9, ж.к. „Медковец“, по плана на гр. Враца

1012

26.03  Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища

1011

26.03  Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 г. с поземлен имот с идентификатор 12259.1009.150 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ застроен урегулиран поземлен имот – УПИ II4, кв.2, ж.к. „Сениче“ по Регулационния план на гр.Враца, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 12259.1009.150.1 по Кадастралната карта на гр.Враца и даване съгласие за продажбата му по пазарна стойност, без търг или конкурс, по реда на Закона за насърчаване на инвестициите

1010

26.03  Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ I етаж от сграда, находяща се в УПИ I-250, кв.37 по Регулационния план на с.Челопек

1009

26.03  Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост през 2019 г., относно отдаване под наем на части от имоти, частна общинска собственост, представляващи терени, находящи се в сгради  на ул. „Георги Апостолов“ № 13 и ул. „Илинден“ № 6, гр.Враца

1008

26.03  Даване на съгласие, за депозиране на искане, за учредяване на безсрочно и възмездно ограничено вещно право – право на прокарване, върху поземлен имот публична държавна собственост с идентификатор 12259.857.12 по КККР на гр.Враца, в управление на Министерство на отбраната, по реда на чл.7, ал.5, т.2 от ЗДС и чл.193, ал.4 от ЗУТ, засегнат от изграждане на обект „Реконструкция на съществуващ азбестоциментов захранващ водопровод от язовир „Среченска бара“ до град Враца“, в полза на Община Враца

1007

26.03  Приемане и одобряване на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца през 2018 година, като част от договора с  Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца

1006

26.03  Изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Паркинги и гаражи” – Враца

1005

26.03  Отчет за 2018 година по изпълнение на мерките по Общинска програма за опазване на околната среда 2017-2020 г., Програмата за управление на отпадъците до 2020 година и Актуализация на Програма за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Враца за периода 2015-2018 г.

1004

26.03  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

1003

26.03  Определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства

1002

26.03  Изменение на бюджета на Община Враца за 2019 година

1001

26.03  Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности

1000

26.03  Утвърждаване на образци на книжа за Произвеждане на местен референдум с въпрос „Да бъде ли предоставена концесия за добив на подземни богатства – индустриални материали – глауконитови пясъчници от находище „Глория“, разположено в землището на с.Мало Пещене, общ.Враца, обл.Враца“

999

26.03  Откриване на процедура за провеждане на публичен подбор за избор на Управител и възлагане управлението на „Медикотехническа лаборатория по зъбопротезиране – Враца” ЕООД

998

26.03  Откриване на процедура за провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите на „РТВ „Вестител“ – Враца” ЕАД

997

26.03  Приемане на Одитен доклад от изпълнен одитен ангажимент за консултиране относно финансово-икономическото състояние на „РТВ „Вестител“ – Враца” ЕАД

996

26.03  Определяне начинът на гласуване на представителя на Община Враца в редовното общо събрание на съдружниците в „Екопроект“ ООД – Враца, насрочено за 02.04.2019 г. от 11,00 ч.

995

26.02  Създаване на детска кухня към ДГ „Радост“ - гр. Враца.

994

26.02  Годишна програма за развитие на читалищната дейност в oбщина Враца през 2019 година в изпълнение чл. 26а от Закона за народните читалища.

993

26.02  Приемане на първо четене на Правилник за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и лицата с увреждания в община Враца.

992

26.02  Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД.

991

26.02  Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД.

990

26.02  Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД във връзка с изпълнение на проект: „Координирани и ефективни реакции на властите при извънредни ситуации в региона Долж-Враца” (акроним DJ-VR: R.A.E.S) Проектен код: 15.3.1.040, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.

989

26.02  Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД.

988

26.02  Решение за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, реализираща се в рамките на приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

987

26.02  Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Изграждане на ново газопроводно отклонение от преносен газопровод, собственост на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД и преустройство на ГИС „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“.

986

26.02  Даване на съгласие за допускане и одобряване изработването на проект за Частично изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ЧИПУП-ПРЗ) за промяна на действащия Регулационен план и промяна на уличната регулационна линия на УПИ V-585, кв.267, ж.к. „Медковец“, по плана на гр.Враца, с цел привеждането ѝ в съответствие с кадастралната граница на ПИ 12259.1025.585.

985

26.02  Даване на съгласие за допускане и одобряване изработването на проект за Частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ЧИПУП-ПРЗ) с оглед придаването на УПИ II – частна общинска собственост, кв. 35, към УПИ II-236, кв.36, по плана на с.Челопек, община Враца, образуването на нов УПИ II, както и регламентиране на застрояването в него.

984

26.02  Даване на съгласие за допускане и одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) – проект за Частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ЧИПУП-ПРЗ) с оглед разделяне на УПИ I, кв.9, по плана на с.Паволче, община Враца, на два нови урегулирани поземлени имота, както и регламентиране на застрояването в тях и инвестиционен проект за обект: „Преустройство и реконструкция на училищна сграда в Национален център за патриотично, екологично и религиозно възпитание“.

983

26.02  Допускане изработването на проект за Частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ЧИПУП-ПР) и План за улична регулация (ЧИПУП-ПУР) с оглед промяна на действащата улична регулация на 10 (десет) броя кръстовища в урбанизираната територия на гр. Враца.

982

26.02  Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

981

26.02  Определяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2019/2020 година.

980

26.02  Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от Картата на възстановената собственост на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 70/17.06.2011 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” град Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2, т.3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – Държавен вестник – брой 62/10.08.2010 г.

979

26.02  Предоставяне за безвъзмездно ползване на спортен обект, представляващ училищна спортна база, физкултурен салон – общинска собственост за нуждите на Баскетболен клуб „БОТЕВ 2012“.

978

26.02  Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1010.35.19.38 по Кадастралната карта на гр.Враца, находящ се на партерен етаж, бл.34, ж.к. „Дъбника“, гр.Враца за нуждите и дейността на Сдружение „Български Червен кръст“.

977

26.02  Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост през 2019 г., относно отдаване под наем на имот публична общинска собственост представляващ помещения, находящи се в сграда „Здравен дом“, кв.Бистрец, гр.Враца.

976

26.02  Приемане на Отчет за събития и дейности, осъществени в областта на туризма в Община Враца през 2018 година и Програма за развитие на туризма в Община Враца за 2019 година.

975

26.02  Изменение и допълнение на Решение № 958 по Протокол № 65 от 29.01.2019 година на Общински съвет град Враца.

974

26.02  Одобряване на бюджетни прогнози на Община Враца за периода от 2020 г. до 2022 г. в частта за местните дейности.

973

26.02  Изменение на бюджета на Община Враца за 2019 година.

972

26.02  Извършени промени по бюджета на Община Враца към 31.12.2018 г.

971

26.02  Промяна в състава на Управителния съвет на Фонд „Култура“.

970

26.02  Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на лица, семейства и домакинства от Община Враца, пострадали при бедствия, аварии и пожари по утвърдени правила на Постоянната комисия по транспорт, обществен ред, сигурност, бедствия и аварии.

969

26.02  Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

968

26.02  Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

967

26.02  Приемане на Правила за кандидатстване по Проект „Малки граждански инициативи 2019”.

966

26.02  Произвеждане на местен референдум с въпрос „Да бъде ли предоставена концесия за добив на подземни богатства – индустриални материали – глауконитови пясъчници от находище „Глория“, разположено в землището на с.Мало Пещене, общ.Враца, обл.Враца“.

965

29.01  Приемане на бюджета на Община Враца за 2019 година.

964

29.01  Приемане Отчета за дейността на Общински съвет по наркотичните вещества и Превантивно-информационен център – Враца за 2018 г.

963

29.01  Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор № BG16M1OP002-2.005-0020-C01/05.11.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, проект „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца”.

962

29.01  Решение за поемане на дългосрочен дълг по проекти от инвестиционна програма на община Враца.

961

29.01  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, ПИ 80311.17.30 (идентичен с ПИ 017030), находящ се в м. „Остриката“, землището на с.Челопек, община Враца и обособяването му в нов УПИ III-30 с предназначение „за жилищно строителство“, както и регламентиране на застрояването в устройствена зона „Жм“.

960

29.01  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, ПИ 12259.727.28, находящ се в м. „Гладно поле“, землището на гр.Враца, както и промяна на регулационните и застроителните граници на УПИ XI-11 и придаване на ПИ 12259.727.28 към него с цел обособяването му в нов УПИ XI-11,28.

959

29.01  Отстраняване на фактическа грешка в таблица на Решение № 870 по Протокол № 58 от 25.09.2018 г. на Общински съвет – Враца, относно Предоставяне на новоизградените обекти по проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца”, подобект „Реконструкция на ГПСОВ гр.Враца”, собственост на Община Враца, на оператора „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срока на договора, подписан между Асоциация по ВиК и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца.

958

29.01  Даване на съгласие за учредяване на възмездно безсрочно вещно право - сервитут върху поземлени имоти – публична държавна собственост, засегнати от изграждането на захранващ водопровод от яз. Среченска бара до гр. Враца по проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца”, в полза на Община Враца.

957

29.01  Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

956

29.01  Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2019 г. в горски територии – собственост на Община Враца, определяне начина на ползване на добитата дървесина и утвърждаване на ценоразпис за продажбата ѝ.

955

29.01  Промяна предназначението на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в УПИ І126, кв.33 по плана на с.Горно Пещене в частна общинска собственост.

954

29.01  Приемане на списъка, определящ броя, вида и местонахождението на жилищата, включени във всяка от групите по чл.2, ал.1 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища (НУРУРОЖ).

953

29.01  Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 г.

952

29.01  Приемане на „Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух в Община Враца 2019-2023 г.“, разработена съгласно процедура №BG16M1OP002-5.002-0014 „Разработване/актуализация на общинските програми за качество на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.

951

29.01  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Враца.

950

29.01  Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца за периода 01.06.2018 – 30.11.2018 г.

949

29.01  Предоставяне мандат за представяне позицията на Община Враца по въпросите по дневния ред на редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 11.02.2019 г. от 11,00 часа.

948

29.01  Предоставяне мандат за представяне позицията на Община Враца по въпросите по дневния ред на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 06.02.2019 г. от 11,00 часа.

947

29.01  Прекратяване на процедура за провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите на „РТВ „Вестител“ – Враца” ЕАД.

946

29.01  Избор на Управител и възлагане управлението на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД.

945

29.01  Промяна в състава на ПК по спорт, туризъм, младежки политики, ПК по транспорт, обществен ред, сигурност, бедствия и аварии и ПК по приватизация, жилищна политика, общинска собственост и устройство на територията.

944

29.01  Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за второто полугодие на 2018 година.

943

15.01  Решение за кандидатстване с проектно предложение по проект „Красива България“ 2019 г. – мярка М01 на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).