Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Общински съвет » Решения 2020

Решения 2019 година /Мандат 2019-2023/

Реше- ние №

От дата

Относно

   161 26.05 Решение за участие на Община Враца като партньор в проект QuesTour - Валоризация и капитализация на неизследваните културни и исторически ресурси в трансграничния регион на България и Сърбия, програма за трансгранично сътрудничество (ТГС) Interreg – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) България - Сърбия 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), втора покана
   160 26.05 Приемане на „Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Враца” за периода 2020-2022 г.“
   159 26.05 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2020 година.
   158 26.05 Изменение на Решение № 831 от 26.06.2018 г., за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община Враца).”
   157 26.05 Изменение на Решение №992 от 26.02.2019 г., за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране по проект „Нова възможност за деца и младежи в община Враца – Проект 2”
   156 26.05 Изменение на Решение №991 от 26.02.2019 г., за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране по проект „Нова възможност за деца и младежи в община Враца – Проект 1”
   155 26.05 Изменение на Решение №833 от 26.06.2018 г., за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране по проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца - Проект 2“
   154 26.05 Изменение на Решение №832 от 26.06.2018 г., за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране по проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца - Проект 1“
   153 26.05 Изменение на Решение №989 от 26.02.2019 г., за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – мостово финансиране по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции”
   152 26.05 Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от Картата на възстановената собственост на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 70/17.06.2011 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” град Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал. 2, т. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – Държавен вестник - брой 62/10.08.2010 г.
   151 26.05 Даване на съгласие за възмездно придобиване право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 12259.631.37 по Кадастрална карта на гр.Враца, находящ се в местност „Джуджански поток“, гр.Враца
   150 26.05 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ - поземлен имот с идентификатор 12259.1012.370 по Кадастралната карта на гр. Враца, съставляващ УПИ IV- 338, кв. 98,  ж. к. Металург  по  действащия  Регулационен план
   149 26.05 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот - УПИ IV-297, кв. 29 по действащия Регулационен план на  с. Паволче
   148 26.05 Допълване на „Програма  за  управление  и  разпореждане  с  имотите – общинска  собственост  през 2020 г.”, относно имоти частна общинска собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг
   147 26.05 Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2020 г., относно управлениe на имот общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ помещения, предназначени за медицинска дейност, находящи се в сграда в с.Лютаджик
   146 26.05 Допълване на Годишен план за ползване на дървесина през 2020 г. в горски територии – собственост на Община Враца
   145 26.05 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, поземлен имоти с идентификатор №55070.11.25, находящ се в м. „Катранкьовото“, землището на с. Паволче, общ. Враца и обособяването му в урегулиран поземлен имот с предназначение „за жилищно строителство“, както и регламентиране на застрояването в устойствена зона „Жм“.
   144 26.05 Извършени промени по бюджета на Община Враца към 31.03.2020 г.
   143 26.05 Приемане Годишен финансов отчет  за 2019 година и Информация за финансово-икономическите резултати за 2019 г. на „Медико-техническа лаборатория по зъбопротезиране – Враца” ЕООД
   142 26.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2019 година и Информация за финансово-икономическите резултати за 2019 г. на „ДКЦ-1 – Враца” ЕООД
   141 26.05 Приемане Годишен финансов отчет  за 2019 година и Информация за финансово-икономическите резултати за 2019 г. на „Център за кожно – венерически заболявания – Враца” ЕООД
   140 26.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2019 година и Информация за финансово-икономическите резултати за 2019 г. на „Център за психично здраве – Враца” ЕООД
   139 26.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2019 г. и Информация за финансово-икономическите резултати за 2019 г. на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца”  ЕООД
   138 26.05 Приемане Годишен финансов отчет за 2019 г. и Информация за финансово-икономическите резултати за 2019 г. на „Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД
   137 26.05 Приемане Годишен финансов отчет  за 2019 г. и Информация за финансово-икономическите резултати за 2019 г. на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД
   136 26.05 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на лица, семейства и домакинства от Община Враца, пострадали при бедствия, аварии и пожари по утвърдени правила на Постоянната комисия по транспорт, обществен ред, сигурност, бедствия и аварии
   135 26.05 Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие
   134 26.05 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности
   133 26.05 Определяне начина на гласуване на заседание на Общото събрание на съдружниците във „В и К” ООД – Враца, насрочено за 29.05.2020 г. от 11,00 ч.
   132 26.05 Определяне начина на гласуване на представителя на Община Враца в редовното общо събрание на съдружниците в „Свежест“ ООД – Враца, насрочено за 30.06.2020 г. от 16,00 ч.
   131 26.05 Определяне начина на гласуване на представителя на Община Враца в редовното общо събрание на съдружниците в „Екопроект“ ООД гр. Враца, насрочено за 16.06.2020 г. от 11,00 ч.
   130 26.05 Утвърждаване на Управителен съвет на Фонд „Култура” за Мандат 2019-2023
   129 26.05 Приемане Правилник за устройството и дейността на Общински фонд „Култура“, реда и условията за финансово подпомагане на проекти в областта на културата в община Враца
   128 28.04 Приемане и одобряване на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца през 2019 година, като част от договора с  Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца
   127 28.04 Отчет за 2019 година по изпълнение на мерките по Общинска програма за опазване на околната среда 2017-2020 г., Програмата за управление на отпадъците до 2020 година и Актуализация на Програма за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Враца за периода 2019-2023 г.
   126 28.04 Изменения по Приложение №11 от Решение на Общински съвет – Враца № 69 от 28.01.2020 г.,  относно приемане на  бюджета на Община Враца за 2020 година
   125 28.04 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища
   124 28.04 Изменение и допълнение на Решение №119 по Протокол №8 от 31.03.2020 г., касаещо временно освобождаване от заплащане на такси и наеми за ползване на терени и обекти – общинска собственост
   123 28.04 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности
   122 28.04 Кандидатстване с проекти на „Малки граждански инициативи 2020“
   121 28.04 Възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център-I – Враца” ЕООД след проведен конкурс
   120 31.03 Приемане на решение за удължаване на срок за плащане с отстъпка 5 на сто на таксата за битови отпадъци до 30 юни за предплатилите лица за цялата 2020 година в община Враца
   119 31.03 Приемане на решение за временно освобождаване от заплащане на такси и наеми за ползване на терени и обекти-общинска собственост
   118 31.03 Предложение за решение по молба от Л.Т.Г. до Президента на Република България за опрощаване на публични задължения
   117 31.03 Определяне на нов състав на местна комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
   116 31.03 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот - УПИ IV, кв. 18 по действащия Регулационен план на  с. Тишевица
   115 31.03 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот - УПИ ІІ-236, кв. 36 по действащия Устройствен план на с. Челопек
   114 31.03 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища
   113 31.03 Даване съгласие за временно ползване върху площ от 500 кв.м. от недвижим имот, общинска собственост, в полза на „Строител – Криводол“ ЕООД, за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на строителни материали – подземни богатства в площ „Въртешница“, разположена в землището на с.Лиляче, община Враца
   112 31.03 Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2020 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаването им под наем
   111 31.03 Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2020 г. в горски територии - собственост на Община Враца, определяне начина на ползване на добитата дървесина и утвърждаване на ценоразпис за продажбата й
   110 31.03 Допускане изработването на частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване, за промяна предназначението на УПИ XXIII-23,24, местност „Солишова падина“, землището на с. Костелево, общ. Враца
   109 31.03 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, поземлен имоти с идентификатор № 12259.1136.236, находящ се в м. „Върха“, м. „Врачански лозя“, землището на гр. Враца и обособяването му в урегулиран поземлен имот с предназначение „за жилищно строителство“, както и регламентиране на застрояването в устойствена зона „Жм“
   108 31.03 Програма за реализация за 2020 г. на „Общинския план за развитие на Община Враца 2014-2020 г.”
   107 31.03 Одобряване на годишен доклад за 2019 г за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на Община Враца 2014 - 2020 г.
   106 31.03 Определяне размера на годишната вноска на Община Враца за 2020 г. във Фонд „Общинска солидарност” - целева дейност към Националното сдружение на общините в Република България
   105 31.03 Решение за поемане на краткосрочен дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД
   104 31.03 Поемане на дългосрочен дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД
   103 31.03 Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД
   102 31.03 Одобряване на промяна на структурата на Общинска администрация– Враца при запазване на общата численост на администрацията
   101 31.03 Изменение  на бюджета на Община Враца за 2020 година
   100 31.03 Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие
   99 31.03 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности
   98 24.02 Приемане Отчета за дейността на Общински съвет по наркотичните вещества и Превантивно-информационен център към ОСНВ - Враца за 2019 г.
   97 24.02 Кандидатстване на община Враца за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво
   96 24.02 Решение за кандидатстване на Община Враца с проектно предложение „Модернизация на уличното осветление в Община Враца“ по процедура BGENERGY-2.001 – „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ и сключване на споразумение за сътрудничество
   95 24.02 Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Реконструкция на газопроводно отклонение „Враца – 1“ в участъка от Кранов възел 4 до ПГХ „Чирен“, преминаващо през землищата на с. Костeлево, гр. Враца и с. Чирен, община Враца, област Враца
   94 24.02 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, поземлен имоти с идентификатор № 12259.82.10, находящ се в м. „Метилявица“, землището на гр. Враца и обособяването му в урегулиран поземлен имот с предназначение „за жилищно строителство“, както и регламентиране на застрояването в устойствена зона „Жм“
   93 24.02 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, поземлени имоти с идентификатор 12259.674.19 и 12259.674.21, находящи се в м. „Занкиното“, землището на гр. Враца и обособяването им в два нови урегулирани поземлени имота с предназначение „за автокъща“, както и регламентиране на застрояването в устойствена зона „Пп“
   92 24.02 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, поземлен имоти с идентификатор № 12259.1139.4, находящ се в м. „Стефанка“, м. „Врачански лозя“, землището на гр. Враца и обособяването му в урегулиран поземлен имот с предназначение „за жилищно строителство“, както и регламентиране на застрояването в устойствена зона „Жм“.
   91 24.02 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, поземлен имоти с идентификатор № 12259.1129.392, находящ се в м. „Крайще“, м. „Врачански лозя“, землището на гр. Враца и обособяването му в урегулиран поземлен имот с предназначение „за жилищно строителство“, както и регламентиране на застрояването в устойствена зона „Жм“
   90 24.02 Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2020 г., относно управление на имот общинска собственост, представляващ терен – част от УПИ I, кв.209, ж.к. „Околчица“, гр.Враца и откриване на процедура за отдаването му под наем
   89 24.02 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ  урегулиран поземлен имот – УПИ ІХ, кв. 3 по действащия Устройствен план на с. Голямо Пещене
   88 24.02 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1023.230 по Кадастралната карта на  гр. Враца, съставляващ УПИ ХI-230, кв. 204,  ж.к. „Околчица“  по  действащия  Регулационен план
   87 24.02 Определяне пазарни цени за недвижими имоти, частна общинска собственост, включени  в „Програма  за  управление  и  разпореждане  с  имотите – общинска  собственост  през 2020 г.”, за продажба чрез търг
   86 24.02 Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, които са включени в масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г. и определяне на цена за ползването им.
   85 24.02 Определяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 година
   84 24.02 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища
   83 24.02 Промяна в числеността и структурата на Общинско предприятие „Социални дейности“ – Враца
   82 24.02 Промяна в числеността и структурата на ОП „Обредни дейности” – Враца
   81 24.02 Годишна програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Враца за 2020 година в изпълнение чл.26а от Закона за народните читалища (ЗНЧ)
   80 24.02 Приемане на Отчет за събития и дейности, осъществени в областта на туризма в Община Враца през 2019 година и Програма за развитие на туризма в Община Враца за 2020 година.
   79 24.02 Приемане на програма за управление на Община Враца за мандат 2019-2023
   78 24.02 Одобряване на бюджетни прогнози на Община Враца за периода от 2021 г. до 2023 г. в частта за местните дейности
   77 24.02 Извършени промени по бюджета на Община Враца към 31.12.2019 г.
   76 24.02 Приемане на Правила за кандидатстване с проекти на „Малки граждански инициативи 2020”
   75 24.02 Приемане на Правила и критерии за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на Община Враца
   74 24.02 Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие
   73 24.02 Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности
   72 24.02 Откриване на процедура за отдаване под наем на помещения и площи,  част от актива на „ЦКВЗ – Враца” ЕООД
   71 24.02 Прекратяване процедурата по провеждане на конкурс за избор на Управител и възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център-I – Враца” ЕООД, открита с Решение №29 по Протокол №4 от 19.12.2019 г. на Общински съвет – Враца и откриване нова процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител и възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център-I – Враца” ЕООД
   70 24.02 Предоставяне мандат за представяне позицията на Община Враца по въпросите по дневния ред на редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца, насрочено за 05.03.2020 г. от 11,00 часа
   69 28.01 Приемане на бюджета на Община Враца за 2020 година
   68 28.01 Утвърждаване състава на обществения Ботевски организационен комитет за 2020 година
   67 28.01 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот – УПИ VI-96, кв. 50 по действащия Регулационен план на  с. Тишевица
   66 28.01 Допускане изработването на  ПУП-ИПРЗ за разделяне на УПИ III-316,321, кв.99, Ж.К.“Металург“ гр.Враца, община Враца,с предназначение „за обществено обслужване“, на шест нови урегулирани поземлени имота – УПИ-II-5,319,321,322,  УПИ-III-316, УПИ-VIII-316, УПИ IX-316, УПИ-X-316,322, УПИ-XI-321, както и присъединяването на УПИ-II-319,УПИ-VIII-5 и част от тупик ( от о.т.54 до о.т.55) към новообразувания УПИ-II-5,319,321,322, без да се променя предназначението „за обществено обслужване“
   65 28.01 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, разделяне на поземлен имот с идентификационен  № 12259.724.120 на два нови поземлени имота - № 12259.724.126 и № 12259.724.127, както и промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на имот с идентификационен  № 12259.724.126 в местност „Гладно поле“, землището на гр. Враца.
   64 28.01 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, разделяне на поземлен имот с идентификационен  №12259.724.119 на два нови поземлени имота - №12259.724.124 и №12259.724.125, както и промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на имот с идентификационен  №12259.724.124 в местност „Гладно поле“, землището на гр. Враца.
   63 28.01 Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, разделяне на поземлен имот с идентификационен  № 12259.724.118 на два нови поземлени имота - № 12259.724.122 и № 12259.724.123, както и промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на имот с идентификационен  №12259.724.122 в местност „Гладно поле“, землището на гр. Враца
   62 28.01 Даване на съгласие за допускане изработването и одобряването на проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ЧИПУП-ПРЗ) с оглед изместването на уличните регулационни линни на УПИ VII-203 и УПИ IV-35, находящи се в кв. 45, по плана на ж.к. „Дъбника, гр. Враца поради наличието на преминаващ през УПИ VII-203 топлопровод и камера
   61 28.01 Приемане на списъка, определящ броя, вида и местонахождението на жилищата, включени във всяка от групите по чл.2, ал.1 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища /НУРУРОЖ/
   60 28.01 Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2020 г.”
   59 28.01 Приемане на „Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2020 – 2023 г.”
   58 28.01 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Враца  за периода 01.06.2019 год. – 30.11.2019 год.
   57 28.01 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове на територията на град  Враца
   56 28.01 Приемане на второ четене на проект на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Враца и за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност
   55 28.01 Определяне на основните месечни заплати на кмета на община Враца и кметовете на кметства от община Враца
   54 28.01 Определяне и предлагане на кандидати за съдебни заседатели за избиране от Общото събрание на Апелативен съд – София.
   53 28.01 Удължаване срока на договора за управление на „ДКЦ-1 – Враца” ЕООД, сключен с д-р Огнян Ананиев Тошев
   52 28.01 Даване съгласие за извършване преоценка на отчетната стойност на сградния фонд  собственост на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД
   51 28.01 Даване съгласие за бракуване негодни за употреба дълготрайни материални активи (превозни средства), собственост на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД
   50 28.01 Утвърждаване състав на Комисия по наименованията за Мандат 2019-2023
   49 28.01 Утвърждаване състав на Наблюдателна комисия по чл.170 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража
   48 28.01 Утвърждаване състав на Комисия по наградите на Община Враца за Мандат 2019-2023