начало » Общински съвет » Предстоящо заседание 29.06.2020 г. от 10,00 часа

ДО                                                             Регистр.индекс и дата

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                      9100-669/19.06.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА                                                                      

           

           

            На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

общинския съвет на редовно заседание на 29.06.2020 година от 10,00 часа в Концертната зала на Община Враца при следния

проекто-ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания на общински съветници.

 

2. Определяне начина на гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите в МБАЛ „Христо Ботев” АД – гр. Враца, насрочено за 24.07.2020 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Докладва: Нели Стоянова

Председател на ОбС - Враца

 

3. Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности

Докладва: д-р Иво Ралчовски

Общински съветник

 

4. Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

Докладва: д-р Иво Ралчовски

Общински съветник

 

5. Изменение на бюджета на Община Враца за 2020 година.

Приложение 1

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

6. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

Приложение

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

7. Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, поземлен имоти с идентификатор № 12259.124.2, находящ се в м. „Метилявица“, землището на гр. Враца и обособяването му в урегулиран поземлен имот с предназначение „за база за съхранение на селскостопанска техника“, както и регламентиране на застрояването в устойствена зона „Пп“.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

8. Допускане до изготвяне на ЧИЗРП за кв.23а, с. Паволче, с оглед образуването на нов УПИ.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

9. Даване на съгласие за одобряването на проект за Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ЧИПУП-ПРЗ) с оглед придаването на 62,00 кв.м. от УПИ XII-422, кв. 10, кв. Бистрец, по плана на гр. Враца с площ 454,00 кв.м. – към УПИ XIII-423, кв. 10, кв. Бистрец, по плана на гр. Враца с площ от 548,00 кв.м.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

10. Даване на съгласие за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект-публична общинска собственост.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

11. Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2020 г., относно управление на имоти общинска собственост, находящи се на територията на община Враца и откриване на процедура за отдаването им под наем.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

12. Допълване на „Програма за  управление и разпореждане с имотите – общинска  собственост през 2020 г.”, относно имоти частна общинска собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

13. Учредяване право на строеж върху общинска земя в поземлен имот с идентификатор 12259.1016.245 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ ХXІІ-215, кв. 177, ЦГЧ по действащия Регулационен план на гр.Враца, за изграждане на обект от техническа инфраструктура - Трансформаторен пост.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

14. Продажба  на земя, частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 12259.1025.620 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот – УПИ VII-347, кв. 11, ж. к. Медковец по действащия Регулационен план, в полза на собственика на  построената в имота жилищна сграда.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

15. Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ I-555, кв. 42 по плана на с.Чирен, в полза на собственика на построената в имота сграда.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

16. Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

Приложение 1

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

17. Даване на съгласие за извършване на ремонт на съществуващи чешми, попадащи в поземлени имоти общинска собственост, находящи се на територията на община Враца, в границите на Природен парк „Врачански Балкан“.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

18. Даване на съгласие за учредяване право на строеж и сервитутни права в полза на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София за обект „Реконструкция на газопроводно отклонение „Враца – 1“ в участъка от Кранов възел 4 до ПГХ „Чирен“.

Приложение 1

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

19. Изменение на Приложение „Проект на Споразумение между кандидат и партньор“ към Решение №21 по Протокол №3 от 26.11.2019 година на Общински съвет-Враца.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

20. Изменение на Приложение VII „Проект на Споразумение между кандидат и партньор“ към Решение №1157 по Протокол № 80 от 24.09.2019 година на Общински съвет – Враца.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

21. Приемане на Програма за закрила на детето за 2020 г. на Община Враца.

Приложение 1

Докладва: Петя Долапчиева

Зам.-кмет на Община Враца

 

22. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Враца за 2020 г.

Приложение 1

Докладва: Петя Долапчиева

Зам.-кмет на Община Враца

 

23.Разни.

 

 

ДД1. Решение за кандидатстване на Община Враца с проектно предложение към Фонд „Социална закрила“ по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

 

ДД2. Даване на съгласие на управителя на Диагностично-консултативен център – I -  Враца ЕООД да работи като лекар – специалист хирург в повереното му за управление дружество.

Докладва: д-р Владимир Христов

Зам.-председател на Общински съвет – Враца

 

 

ДД3. Определяне числеността и състава на Комисия за избор на председател на Общински съвет – Враца

Докладва: д-р Владимир Христов

Зам.-председател на Общински съвет – Враца

 

  

*Забележка: Приложенията по т. 2, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и т.18 са на разположение в стая 80 на Община Враца.

 

С уважение,

Нели Стоянова

Председател на Общински съвет – Враца