Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Общински съвет » Решения 2008

Решения 2008 година

Решение № От дата Относно
301 22.12 Обсъждането на докладна записка за  Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
300 22.12 Предоставяне на средства в подкрепа на инициативата за отбелязване на 125-та годишнина от създаването на първата в страната фабрика за файтони и 85-та от трагичната гибел на нейния основател и изработване на файтон тип”Кабриолет” по документация на Мито Орозов
299 22.12 Подготовка на проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-02/2008: “Подкрепа за подобряване на градската среда”
298 22.12 Промяна в структурата на общинска администрация –Враца
297 22.12 Молба от Маргарита Цветанова Ценова от с.Чирен , майка на Слави Пенков Игнатов ЕГН 97701234561 за отпускане на еднократна финансова помощ
296 22.12 Молба за отпускане на еднократна финансова помощ от Нели Пламенова Антова от гр.Враца , майка на близнаците Пламен и Николай Антови
295 22.12 Предоставяне заемообразно на средства в размер на 60 000 лева от наличните формирани по чл.10, ал.1 т.1 в т.3 от ЗПСПК
294 22.12 Приемане на второ четене  на Програма за развитие на земеделието в Община Враца в периода 2008 / 2012 г.
293 22.12 Приемане на второ четене на проект за „Наредба за условията за реда за управление и разпореждане с общински жилища”
292 22.12 Приемане на второ четене на проект за „Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”
291 22.12 Приемане на стратегия за управление на общинската собственост  за мандат 2008-2011 година
290 22.12 Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансовото плащане по „Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № 58231-43-347 „Финансов анализ и подготовка на тръжни документации за проект „Изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци от Община Враца и Община Мездра”, одобрен за финансиране по процедура № BG161PO005/08/2.30/01/03 “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на ОП “Околна среда 2007 – 2013”.
289 22.12 Прекратяване членството в Асоциация на общините от Западна Стара планина „Хемус- Запад”
288 27.11 Искане на информация за изпълнение на бюджета за 2008 година
287 27.11 Избиране на Управител на „БКС”ЕООД-Враца
286 27.11 Избиране на Управител на „Паркинги и гаражи „ ЕООД –Враца
285 27.11 Откриване процедура за провеждане на публичен подбор за избор на управител на еднолично дружество с ограничена отговорност „Тролейбусен транспорт” ЕООД, собственост на община Враца и определяне на условията за организиране и провеждане на подбора съобразно Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества
284 27.11 Откриване процедура за провеждане на публичен подбор за избор на управител на еднолично дружество с ограничена отговорност „Общински пазари и тържища” ЕООД, собственост на община Враца и определяне на условията за организиране и провеждане на подбора съобразно Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества
283 27.11 Откриване процедура за провеждане на публичен подбор за избор на управител на еднолично дружество с ограничена отговорност „Обредни дейности” ЕООД, собственост на община Враца и определяне на условията за организиране и провеждане на подбора съобразно Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества
282 27.11 Финансово подпомагане отпечатването на стихосбирката „50 късни изповеди” на поета Иван Пенев
281 27.11 Отпечатване на Първата протоколна книга на Градско общинско управление- Враца от 1878 г.
280 27.11 Финансиране на електронен каталог на библиотеката в Читалище „Развитие-1869” Враца
279 27.11 ПРОТОКОЛ № 25 от 27.11.2008 година Р Е Ш Е Н И Е  № 279
278 27.11 ПРОТОКОЛ № 25 от 27.11.2008 година Р Е Ш Е Н И Е  № 278
277 27.11 ПРОТОКОЛ № 25 от 27.11.2008 година Р Е Ш Е Н И Е  № 277
276 27.11 ПРОТОКОЛ № 25 от 27.11.2008 година Р Е Ш Е Н И Е  № 276
275 27.11 Отпускане на персонална пенсия на Пламен Цветелинов Христов от гр.Враца , жк.”Дъбника” , бл.128, вх.Б, ет.5,ап. 28
274 27.11 Опрощаване на дължими  публични  вземания към бюджета на Община Враца
273 27.11 Доклад –анализ за извършените СМР в детските заведения на Община Враца за 2008 година
272 27.11 Проведен търг с явно наддаване за продажбата на обект : поземлен имот УПИ І  с площ от 720 кв.м. , кв.107 по плана на с.Мраморен , Община Враца заедно с построена в него сграда на два етажа с площ от 163 кв.м. на бивш БЛРС
271 27.11 Осигуряване на допълнително финансиране на паралелки с брой ученици под определения минимум в училища от Община Враца
270 27.11 Даване на  разрешение за закупуване на високо проходима техника на БКС ЕООД
269 27.11 Изменение и допълнение на Решение № 99 по Протокол № 13 от 29.05.2008 год. на Общински съвет – Враца ОТМЕНЕНО съгласно Решение №7 по Протокол №2 от 06.12.2011г. на Общинския съвет-Враца
268 27.11 Вземане на решение за оказване на финансово съдействие от страна на Общински съвет-Враца на общинско дружество „РТВ-Вестител” ЕАД във връзка със заведени срещу дружество дела чрез предоставяне на безлихвен заем
267 27.11

Изменение на Решение № 116/ 21.10.2004 година на ОбС-Враца и изваждане от активите на „Обредни дейности” ЕООД-Враца на недвижим имот и намаляването на капитала на дружеството с неговата стойност

266 27.11 Ред и условия за осъществяване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Враца
265 27.11

Върнато за ново обсъждане от Обл. управител      Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на общинската част от съсобствени  недвижими имоти, находящи се  в  кв.34 по  плана  на с.Чирен.

264 27.11 Закупуване на два броя дизелови агрегати на стойност над 10 000лв. за МДОЗС –Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Враца ЕООД
263 27.11 Приемане на второ четене стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2008- 2011 година
262 27.11 Приемане на второ четене на проект за „Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”
261 27.11 Приемане на второ четене на проект за „Наредба за управление на общинските пътища”
260 27.11 Приемане на второ четене на „Наредба за публично-частни партньорства на Община Враца”
259 28.10 Избор на обществен посредник на територията на Община Враца
258 28.10 Утвърждаване  на комисия за провеждане на избор за  обществен посредник на територията на Община Враца
257 28.10 Отпускане на финансова помощ на семейството на Стефан Ненков
256 28.10 Разпределение  на средства от ЦОП приети с Решение №228/09.10.2008г. на ОбС т.5 за децата, родени през 2008г. на територията на Община Враца /съгласно Решение №50/28.02.2008г. на ОбС / ; за  ДЦДВУ „Зорница” за рехабилитационна апаратура, уреди, помагала, компютърна конфигурация и др.,Покриване таксите на обслужваните лица по Национална програма, Асистенти на хора с увреждания.
255 28.10 Кандидатстване на Община Враца по Проект "Красива България"
254 28.10 Увеличение на основните месечни  възнаграждения на кметовете   на кметства
253 28.10 Искане  от Община Враца до ДКЕВР по проект за газификация на гр. Враца, изпълняван от  „Рила Газ” АД
252 28.10 Искане  от Община Враца до ДКЕВР по проект за газификация на гр. Враца, изпълняван от  „Рила Газ” АД
251 28.10 Даване на име на пътната връзка между  „Оряховско шосе” и „Криводолско шосе”
250 28.10 Върнато за ново обсъждане от Обл. управител
Вземане на решение за оказване на финансово съдействие от страна на Общински съвет-Враца на общинско дружество  „РТВ-Вестител” ЕАД във връзка със заведени срещу същото дружество дела.
249 28.10 Приемане на първо четене на проект за „Наредба за управление на общинските пътища„
248 28.10 Върнато за ново обсъждане от Обл. управител
Изменение и допълнение на Решение № 99 по Протокол № 13 от 29.05.2008 год. на Общински съвет – Враца
247 28.10 Приемане на първо четене на проект за „Наредба за условията за реда за управление и разпореждане с общински жилища”
246 09.10 Отпускане на персонална пенсия на Джанер Бисеров Стоянов , гр.Враца , жк.”Дъбника” бл.6, вх.В, ап.52, ет.3
245 09.10 Отпускане на персонална пенсия на Цветелина Петрова Георгиева , с.Косталево Община Враца , ул.”Роза” №1
244 09.10 Разпореждане с недвижими имоти- частна общинска собственост
243 09.10 Съгласие за издаване на „Запис на заповед „ от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансовото плащане по „Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие „ 2007-2013 година № ВG161Р0001/1.1-01/2007/002
242 09.10 Отпускане на безвъзмездна финансова помощ за Проект за малки инициативи на граждани и екологични проекти в дейност „Озеленяване” , утвърдени с Решение № 50/28.02.2008 година на ОбС-Враца
241 09.10 Разрешение на продажба на търг на автомобил УАЗ от „ОДПЗС-Враца” ЕООД
240 09.10 Финансиране дейността на КДК-Враца
239 09.10 Удължаване срока на ликвидация на общинско дружество с ограничена отговорност „Стоматологичен център –І” ЕООД, гр. Враца
238 09.10 Предоставяне на еднолично общинско дружество с ограничена отговорност „Паркинги и гаражи – Враца”, гр. Враца на сумата от 50 000 лв. за изграждане на четири участъци за кратковременно платено паркиране „Синя зона” в гр. Враца
237 09.10 Отмяна на Решение№ 177/31.07.2008 година на Общински съвет-Враца
236 09.10 Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Враца , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация ОТМЕНЕНО съгласно Решение №3 по Протокол №2 от 06.12.2011г. на Общинския съвет-Враца
235 09.10 Финансиране отпечатванията на сборника „Почетни граждани на Враца„
234 09.10 Откриване на процедура за продажба на три обособени обекта, частна общинска собственост
233 09.10 Откриване на процедура за продажба на три обособени обекта, частна общинска собственост
232 09.10 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА); чл.3 ал.3 т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК),  чл.5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите,; Решение № 102/29.05.2008 г. на Общински съвет – Враца и Протокол № 20/02.10.2008г. на ПК «ПСК» при Общински съвет Враца
231 09.10 Проведен търг с явно наддаване за продажбата на обект: поземлен имот УПИ ІІ, кв. 68 по плана с.Мраморен, общ. Враца  заедно с построена в него търговска сграда
230 09.10 Кандидатстване на Община Враца по приоритетна ос2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъците” на Оперативна програма ”Околна среда 2007-2013 г.” /ОПОС /за „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците”
229 09.10 Включване в Програмата за приватизация за 2008 год. на 8 обекта
228 09.10 Разкриване на Център за обществена подкрепа /ЦОП/  като делегирана от държавата дейност
227 09.10 Приемане на първо четене на проект на ”Наредба за концесиите”
226 09.10

Одобряване на Споразумение за установяване на побратимени връзки и сътрудничество между гр.Серпухов, Руска федерация и град Враца, Република България

225 09.10 Увеличение на основните месечни възнаграждения на кметовете на кметства
224 09.10 Приемане на първо четене на проект за „Наредба за публично- частни партньорства на Община Враца”
223 09.10 Проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-01/2007: “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”-  Компонент 3: “Kултурна инфраструктура”
222 09.10 Приемане  на първо четене на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
221 09,10 Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2008-2011 година
220 09.10

ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ!  Делегиране на права и задължения по управление и стопанисване на зоните с въведен режим на кратковременно платено паркиране” Синя зона” , утвърдени с Решение№ 199 от 01.08.2008 година
/ Протокол № 21 от 01.08.2008 година / на Общински съвет-Враца

219 11.09 Промяна в Решение № 200 от 01.08.2008 година на Общински съвет –Враца
218 11.09 Откриване процедура за провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите на „РТВ „Вестител” - Враца” ЕАД, гр. Враца, собственост на община Враца и определяне на условията за организиране и провеждане на подбора съобразно Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества
217 11.09 Отмяна на Решение № 193/01.0.8.2008 год. на Общински съвет – Враца за провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите на „Информационен център”ЕАД, гр. Враца
216 11.09 Разпореждане с общински жилищни имоти
215 11.09 Увеличение на основните месечни възнаграждения на кмета на Община Враца и председателя на Общински съвет Враца
214 11.09 Актуализация на Програмата за приватизация
213 11.09 Разпределение на паричните постъпления от приватизацията на обекти по чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК – съгласно одобрената програма за приватизация
212 11.09 Заповед № 446/06.08.2008г. на Областен Управител на Област Враца.
211 11.09 Включване в Програмата за приватизация за 2008 година на един обект
210 11.09 Кандидатстване на Община Враца по Национална Програма за съфинансиране от Министерство на образованието и науката на общински инвестиционни проекти, насочени към подобряване на материалната база в училищата
209 11.09 Преместване на детската градина – село Баница в сградата на   читалище „Светлина” – село Баница
208 11.09 ГРАФИК  ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ”ХРИСТО БОТЕВ”-С.БАНИЦА, ОУ”СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-С.ТИШЕВИЦА И ОУ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”-С.ДЕВЕНЕ ДО ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
207 11.09 Делегиране права на директорите на училища, детски заведения и обслужващи звена, прилагащи системата на делегираните бюджети да реализират собствени приходи, включително и приходи от наеми на предоставената им общинска собственост
206 11.09 Отмяна на Решение № 190 от Протокол № 21/01.08.2008 г. на Общински съвет Враца във връзка с размера на таксите, събирани за издаване на уведомления и за вписване в информационния масив данни
205 11.09 Членство на Община Враца в сдружение с нестопанска цел „Български икономически форум”
204 11.09 Подпомагане издаването на сборник „Стожери на народната традиция”
203 11.09 Отпускане на финансова помощ на Марияна Кирилова Вачева, с.Згориград , ул.”Волга” № 1
202 11.09 Предоставяне за безвъзмездно ползване на недвижими имоти-общинска публична собственост на Медицински колеж – гр. Враца (на държавна бюджетна издръжка),за разширяване на материално-техническата му база
201 01.08 Замяна право на строеж върху общинска земя, учредено в полза на „МИ-ПЕТ”ООД-Враца, за построяване на група от 6 /шест/гаражни клетки в кв.200-а, жк”Околчица”, гр.Враца, срещу право на строеж за група от 8 /осем/ гаражни клетки в общински п.и. с идентификатор 12259.1023.243, съставляващ УПИ V, кв.200-б, жк.”Околчица” , гр.Враца
200 01.08 Избор на временна комисия за контрол на дейностите по оптимизиране на училищната мрежа и на финансовите средства , разходвани в образованието
199 01.08 Утвърждаване на схеми за въвеждане на режим на кратковременно платено паркиране „Синя зона”в гр. Враца за участъците: по ул. ‘Ив. Ботева” – срещу № 3 ( от товарен вход на БТК ) до  № 26 (пл. „Св. Софроний Врачански”),по ул.”Г.С.Раковска”, по ул. „Хр. Ботев” – от № 43 (от ул.”Ив.Рилски”) до пешеходната пътека  пред ул.” Хр. Ботев” № 31 и по бул.”Хр. Ботев” от №12 ( гевреците) до кафе „Атлантик”
198 01.08 Програма за развитие на земеделието в Община Враца за периода 2008-20012 година
196 01.08 Промяна на наименованието на „Информационен център” ЕАД, гр. Враца
195 01.08 Придобиване право на собственост върху недвижим имот, представляващ част от незастроен урегулиран поземлен имот УПИ ХІ-126, кв.24 по плана на с.Паволче,собственост на Никола Георгиев Вълков, чрез покупко-продажба, с цел разширяване на  гробищния парк в селото.
194 01.08 Откриване процедура за провеждане на публичен подбор за избор на управител на еднолично дружество с ограничена отговорност „Паркинги и гаражи” ЕООД, собственост на община Враца и определяне на условията за организиране и провеждане на подбора съобразно Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества
193 01.08 Откриване процедура за провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите на „Информационен център” ЕАД, гр. Враца, собственост на община Враца и определяне на условията за организиране и провеждане на подбора съобразно Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества
192 01.08 Откриване процедура за провеждане на публичен подбор за избор на управител на еднолично дружество с ограничена отговорност „БКС” ЕООД, собственост на община Враца и определяне на условията за организиране и провеждане на подбора съобразно Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества
191 01.08 Предоставяне сграда „Старата къща”, находяща се на ул.”Търговска” , на Общински съвет-Враца за приемна на общинските съветници
190 01.08 Утвърждаване на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Враца
189 01.08 Откриване на нова автобусна линия № 7 А по направление АГ Враца – МБАЛ”Христо Ботев” – кв.Кулата и обратно
188 01.08 Отпускане на средства за дейността на Театър за деца и юноши „Пионер” –гр.Враца
187 01.08 Предложение за решаване проблема за преработка на твърди битови отпадъци , съгласно Решение № 43, Протокол № 8 / 21.02.2008 година и Решение № 93 , Протокол № 12 / 24.04.2008 година на Общински съвет-Враца
186 01.08 Приемане на промени по бюджета на Община Враца за 2008 година
185 31.07 Приемане на промени по бюджета на Община Враца за 2008 година
184 31.07 Приемане на промени по бюджета на Община Враца за 2008 година
183 31.07 Приемане на промени по бюджета на Община Враца за 2008 година
182 31.07 Утвърждаване на план-сметка на дирекция „Общинска приватизация и следприватизационен контрол” за 2008 г.
181 31.07 Приемане на промени по бюджета на Община Враца за 2008 година
180 31.07 Приемане на промени по бюджета на Община Враца за 2008 година
179 31.07 Приемане на промени по бюджета на Община Враца за 2008 година
178

31.07

Утвърждаване на план-сметка на дирекция „Общинска приватизация и следприватизационен контрол” за 2008 г.
177 31.07 Отпускане на безлихвен заем на „ Паркинги и гаражи –Враца „ ЕООД от фонд на общинската дирекция за приватизация
176 31.07 Текущо изпълнение на бюджета на Община Враца за І-во шестмесечие на 2008 година
175 24.07 Одобряване на Протокол за партньорство между Община Враца и Община Кичево, Република Македония
174 24.07 Върнато за преразглеждане РАЗПОРЕЖДАНЕ С ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ и Предоставяне под наем на земеделски земи частна Общинска собственост в землищата на Община Враца
173 24.07 Върнато за преразглеждане РАЗПОРЕЖДАНЕ С ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ и Предоставяне под наем на земеделски земи частна Общинска собственост в землищата на Община Враца
172 24.07 Ползване от горите и земите в горски фонд – общинска собственост на територията на Община Враца
171 24.07 Отпускане на 3000/ три хиляди / лева на Альоша Велков – треньор по лека атлетика на Гита Додова за пътуване до Пекин – Олимпийски игри 2008г.
170 24.07 Допълнение на Решение № 146 от 08.07.2008 година за Кандидатстване на Община Враца като бенефициент по ОП „ Регионално развитие 2007 – 2013” с проект „ Реконструкция и обновяване на Дом за стари хора „ Зора” – Враца
169 24.07 Отпуск на Председателя на Общински съвет-Враца
168 24.07 Освобождаване на инж. Стефан Чокойски от длъжността управител на „ БКС” ЕООД, прекратяване на действието на договора за управление и избиране на управител на дружеството
167 24.07 Образувано административно производство Предоставяне на еднолично общинско дружество с ограничена отговорност „Паркинги и гаражи – Враца”, гр. Враца на общински паркинги за безвъзмездно ползване
166 24.07 Изпълнение на решенията на Общински съвет-Враца за периода 16.11.2007 година – 30.06.2008 година
165 24.07 Предоставяне на отчет за работата на общинска администрация през първите шест месеца на 2008 година
164 24.07 Приемане на доклада на комисията за самооценяване на ДКЦ-І –Враца
163 24.07 Даване съгласие за закупуване със собствени средства  на ДМА  за “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар” Враца
162 24.07 Отпускане на средства на трима врачански състезатели, включени в националния отбор за участие в Олимпийски игри 2008 година в Пекин
161 24.07 Приемане на Стратегия за развитие на образованието в Община Враца за периода 2007-2011 година
160 24.07 Върнато за преразглеждане Откриване на процедура за продажба на обособени обекти,частна  общинска  собственост
159 24.07 Върнато за преразглеждане Откриване на процедура за продажба на обособени обекти,частна  общинска  собственост
158 24.07 Върнато за преразглеждане Откриване на процедура за продажба на обособени обекти,частна  общинска  собственост
157 24.07 Върнато за преразглеждане Откриване на процедура за продажба на обособени обекти,частна  общинска  собственост
156 24.07 Върнато за преразглеждане Откриване на процедура за продажба на обособени обекти,частна  общинска  собственост
155 24.07 Върнато за преразглеждане Предоставяне право на ползване на недвижим имот,находящ се в Ученически комплекс гр.Враца на  Медицински колеж преобразуващ се във филиал на МУ София., за разширяване на материално – техническата му база
154 24.07 Информация за финансово-икономическите резултати от дейността на търговските дружества с общинско участие за 2007 г. и препоръки за оптимизиране на дейността на дружествата
153 24.07 Откриване на процедура за отдаване под наем на недвижим имот собственост на  общинско еднолично дружество с ограничена отговорност „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар”, гр. Враца
152 24.07 Откриване на процедура за отдаване под наем на недвижим имот , собственост на общинско еднолично дружество с ограничена отговорност “Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар”- Враца
151 24.07 Отпускане на финансова помощ за издаване на книгата „Великият вход- в „Старопланински легенди””, посветена на 50-годишнината  от създаването на мемориален комплекс „Ботев път”
150 08.07 Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на имоти , находящи се в местността „ Милин камък” в землището на с.Голямо Пещене
149 08.07 Закупуване на имот от Община Враца по приетата Програма за решаване на проблема с бездомните кучета
148 08.07 Освобождаване на членове на Съвета на директорите на „Информационен център” ЕАД, гр. Враца и избиране на нови
147 08.07 Приемане на годишните финансови отчети за 2007 г. на търговските дружества с  едноличен собственик на капитала Община Враца  и приемане на информация за финансовото състояние на търговските дружества с общинско участие
146 08.07 Кандидатстване на Община Враца като бенефициент по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013” с проект "Реконструкция и обновяване на Дом за стари хора „ Зора” – Враца.
145 08.07 Откриване на процедура за избор на обществен посредник  на Община Враца
144 08.07 Изменение на чл.14 , ал.2   от  Наредбата за организация на движението при кратковременно платено паркиране – „Синя зона”-гр.Враца
143 08.07 Участие на Община Враца в регионално сдружение  „От Дунава до Балкана”
142 08.07 Приемане на годишните баланси за 2007 г. на лечебните заведения, търговски дружества със 100 % общинско участие. Приемане на информация за финансово - икономическите резултати на лечебните заведения – търговски дружества със 100 % общинско участие и препоръки за оптимизиране дейността на дружествата
141 08.07 Приемане на Проект за реформиране на ДДЛГР „Асен Златаров”
140 08.07 Поставяне на паметник на Васил Кънчов
139 08.07 Промяна на Решение №50 / 28.02.2008 г., т.4 за закупуване на необходимата медицинска апаратура за „ДКЦ- I„ – Враца - ЕООД
138 08.07 Разкриване на Център за обществена Подкрепа /ЦОП/ като делегирана държавна дейност
137 08.07 Включване в  актуализирания  бюджет  на Община Враца средства за изпълнение на програмата на ОбСНВ
136 08.07 Разкриване на Наблюдавано жилище за младежи напускащи  ДДЛРГ/ Дом за деца лишени от родителска грижа/ като делегирана държавна дейност
135 08.07 Разкриване на Звено „Майка и бебе” като делегирана държавна дейност
134 08.07 Изменение на Тарифата към чл.22 на НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – Враца (Приложение №1) за определяне на базисните месечни цени на 1 кв.м. за отдаване под наем на общински нежилищни имоти, представляващи терени за разполагане на гаражи и гаражни клетки по смисъла на чл.4 ал.1 т.7 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Враца
133 08.07 Приемане на измененията и допълненията на Наредбата за реда и условията за временно ползване на части от тротоари и улични платна и свободни обществени площи за строителни площадки
132 08.07 Договор между Община Враца и БЧК-Областен съвет за отдаване под наем на общински недвижим имот
131 08.07 Утвърждаване на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Враца
130 08.07 Отчет за дейността на Общински съвет-Враца от 16.11.2007 година – 31.05.2008 година
129 30.06 Отлагане на заседание на Общински съвет-Враца,насрочено за 30.06.2008 година
128 24.06 Актуализация на Програмата за оптимизация на училищната мрежа в Община Враца – 2008 година
127 23.06 Приемане на дейностите , които ще бъдат финансирани по приетата от Общински съвет –Враца с Решение № 64/ Протокол № 10 от 10.03.2008 година Програма за оптимизация на училищната мрежа в Община Враца
126 29.05 Учредяване на дружество  Еднолично дружество с ограничена отговорност „Паркинги и гаражи – Враца”
125 29.05 Приемане на  „Наредба  за организация на движението при кратковременно платено паркиране – „Синя  зона” – гр.Враца”
124 29.05 Внасяне приходите от наеми на общински жилища в общинския бюджет
123 29.05 Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането  на местните такси и цени на услуги на територията на Община Враца
122 29.05 Приемане правилника за дейността и организацията на   ОбСНВ и Общинската програма за работа на ОбСНВ-2008 г.
121 29.05 Откриване на процедура по акредитация на ДКЦ-1 –Враца – ЕООД
120 29.05 Утвърждаване състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет - Враца
119 29.05 Актуализация състава на Общинската комисия по безопасност на движението – Враца
118 29.05 Обявяване на 2 юни 2008 г. – Ден на Христо Ботев и на падналите за свободата на България - за неработен ден
117 29.05 Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към Държавния бюджет на Р България
116 29.05 Разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се на територията на Община Враца.
115 29.05 Откриване на процедура за предоставяне под наем на имоти, общинска собственост.
114 29.05 Подготовка на проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-01/2007: “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”-  Компонент 3: “Kултурна инфраструктура”
113 29.05 Правила за предоставяне на финансови средства за  екологични проекти  и  проекти  за  малки инициативи на гражданите
112 29.05 Интегриран проект за воден цикъл на гр.Враца
111 29.05 Наименуване на новосформирана улица в ЦГЧ Враца
110 29.05 Утвърждаване на „Награди на Враца” за 2008 година и удостояване със званието „Почетен гражданин на Враца „ за 2008 година
109 29.05 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Враца”
108 29.05 Приемане на Наредба за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Враца
107 29.05 Отпускане на безвъзмездна финансова помощ по  молба на Рада Георгиева Бендурска от гр.Враца, ул.”Вежен „ № 36
106 29.05 Отпускане на еднократна  безвъзмездна финансова помощ по молба на Стефчо Цветанов Иванов гр.Враца, кв.Кулата бл.ДЗС  К2
105 29.05 Отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ по  молба на Петя Стефанова Георгиева за лечение на дъщеря й Катрин Любомирова Георгиева
104 29.05 Замяна право на строеж върху общинска земя, чредено в полза на „МИ-ПЕТ”ООД-Враца , за построяване на група от 6 / шест/ гаражни клетки в кв. 200-а,жк.”Околчица” , гр.Враца, срещу право на строеж за група от 8/осем/ гаражни клетки в общински п.и. с индентификатор 12259.1023.243, съставляващ УПИ V, кв. 200-б,жк.”Околчица” , гр.Враца
103 29.05 Приемане на Вътрешни правила за създаване и поддържане на публичен регистър за процеса на приватизация и следприватизационен контрол в Община Враца
102 29.05 Приемане Програма за приватизация на обекти общински не жилищни имоти
101 29.05 Приемане на НАРЕДБА за условията и реда за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи от органите на община Враца
100 29.05 Приемане Общинска програма за детето 2008 – 2009 г. на Община Враца
99 29.05 Вземане на решение за размер на предвидените с чл.34, ал.4 от ЗМСМА разноски на общинските съветници ОТМЕНЕНО съгласно Решение №7 по Протокол №2 от 06.12.2011г. на Общинския съвет-Враца
98 29.05 Промяна във финансирането и собствеността на сградата на Професионална гимназия по строителство и архитектура, гр. Враца, бул. „Мито Орозов”, № 59
97 29.05 Предоставяне на имоти – частна  общинска собственост на  Университета за изкуства и науки  „Станислав Сташич” - гр.Келце, РПолша за целите на обучението в университета 
96 29.05 Прекратяване правото на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в Ученически комплекс гр. Враца , предоставен на УНСС-София-ВСФ-Враца
95 24.04 Приемане на декларация относно 24 април- годишнина от арменския геноцид
94 24.04 Избиране на временно  изпълняващ длъжността кмет на Кметство  с.Девене, Община Враца
93 24.04 Удължаване срока за изпълнение на Решение № 43/ 21.02.2008 година по Протокол № 8 на Общински съвет-Враца
92 24.04 Промяна на срока за изпълнение на т.3 от Решение № 75 / 31.03.2008 година по Протокол № 11 на Общински съвет-Враца
91 24.04 Приемане на Обръщение към работодателите,работниците и служителите, контролните органи на територията на Община Враца по случай 28 април-Международен ден в памет на загиналите и пострадали от трудови злополуки
90 24.04 Отпускане на финансова помощ на читалище”Милин камък”-с.Мраморен, Община Враца
89 24.04 Подпомагане издаването на вестник”Веселяк”
88 24.04 Избиране на Комисия по наградите за разглеждане на предложенията за удостояване със звание Почетен гражданин на Враца за 2008 година и „Наградите на Враца”
87 24.04 Освобождаване на Изпълнителния директор на „Информационен център”ЕАД, гр. Враца и прекратяване на сключения с него договор за управление от 17.05.2004 год.
86 24.04 Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 2008-2011 година и приемане на първо четене на Наредба за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Враца
85 24.04 Приемане Програма за приватизация на обекти общински не жилищни имоти
84 24.04 Учредяване на общинско еднолично дружество с ограничена отговорност”Паркинги и гаражи” –Враца
83 24.04 Приемане на „ Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране – „Синя зона” – гр.Враца
82 24.04 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Враца , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация ОТМЕНЕНО съгласно Решение №3 по Протокол №2 от 06.12.2011г. на Общинския съвет-Враца
81 31.03 Извършен следприватизационен контрол в „Р.Б.О.”ЕООД на 14.03.2008 година
80 31.03 Проект „Рехабилитация на пътни отсечки от общинската пътна мрежа -  Враца / Згориград - VRC 1042 (стар номер IV 16 212) и път Тишевица / Горна Кремена - VRC 2085 (стар номер IV 10319)“
79 31.03 Програма за развитие на туризма на Община Враца
78 31.03 Закриване на Основно училище „ Св.св.Кирил и Методий” село Три Кладенци, Община Враца
77 31.03 Закриване на Прогимназия „Св.св.Кирил и Методий”  село Нефела , Община Враца
76 31.03 Именуване на детските заведения в Община Враца
75 31.03 ЗА : Определяне размера на минимални наемни цени за земеделска земя общинска собственост и наемната цена на земи по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделска земя
74 31.03 Промяна мястото на „такси стоянка” от Пощенска и Съдебна палата на ул.”Г.Бенковски „
73 31.03 Приемане на Наредба за организацията на движението при кратковременно паркиране – „Синя зона” –гр.Враца”
72 31.03 Приемане на Наредба за организацията на движението при кратковременно паркиране – „Синя зона” –гр.Враца”
 71  10.03 Определяне на делегатите в Общото събрание на Национално сдружение на общините в Република България
 70  10.03 Отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ на Анка Микова Кръстева от гр.Враца, ул.” Доспат” № 18
 69  10.03 Разкриване на Клуб на пенсионера в с. Голямо Пещене – община Враца.
 68  10.03 Увеличаване легловата база на Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар – Враца ЕООД (ОДПФЗС – Враца ЕООД ), делегирана от държавата дейност на 100 %, от 95 на 105 легла.
 67  10.03 Даване гаранция от Община Враца за съфинансиране от МДОЗС при одобрение на Проект „ Закупуване на линейка за нуждите на Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар Враца ЕООД”, финансиран от „Гръцки план за възстановяване на Балканите”.
 66  10.03 Актуализация на състава на Областен съвет по наркотични вещества ( ОблСНВ )
 65  10.03 Промяна във финансирането на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, гр.Враца
 64  10.03 Приемане на ПРОГРАМА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ВРАЦА – 2008 г.
 63  10.03 Закриване на Основно училище „Христо Ботев” с. Паволче, Община Враца
 62  10.03 Закриване на Основно училище „Св. Иван Рилски”, кв. Бистрец, гр. Враца, Община Враца
 61  10.03 Закриване на Начално училище „Отец Паисий”, кв. Кулата, гр. Враца, Община Враца
 60  10.03 Закриване на Прогимназия „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Нефела, Община Враца
 59  10.03 Закриване на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Лиляче, Община Враца
 58  10.03 Закриване на Основно училище „Св.  Климент Охридски”, с. Чирен, Община Враца
 57  10.03 Закриване на Основно училище „Христо Ботев”, с. Мраморен, Община Враца
 56  10.03 Закриване на Начално училище „Христо Ботев”, с. Горно Пещене, Община Враца
 55  10.03 Преобразуване на Прогимназия „Св.  Климент Охридски”, с. Тишевица, Община Враца
 54  10.03 Закриване на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бели извор,  Община Враца
 53  10.03 Закриване на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”, с. Три кладенци, Община Враца
 52  10.03 Преместване на Центъра за работа с деца, ул. „Читалищна”, № 5, гр. Враца в сградата на бул.”2-ри юни” № 56, гр. Враца
 51  10.03 Преобразуване на Начално училище „Любен Каравелов”, гр. Враца, Прогимназия „Цвета Кръстенякова”, гр. Враца и Основно училище „Давид Тодоров”, гр. Враца в СОУ „Никола Войводов”, гр. Враца, Община Враца
 50  28.02 Приемане  бюджета на Община Враца  за 2008 г.
 49  28.02 Отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ по молба на Емил Данев за медицинско обслужване и долекуване  на дъщеря му Калина  Емилова  Данева
 48  21.02 Изменение на чл.23 , ал.1, т.9 от Правилника за организацията и на Общински съвет-Враца , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация ОТМЕНЕНО съгласно Решение №3 по Протокол №2 от 06.12.2011г. на Общинския съвет-Враца и Решение №7 по Протокол №2 от 06.12.2011г. на Общинския съвет-Враца
 47  21.02 Приемане на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Враца.
 46  21.02 Приемане на Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества с общинско участие.
 45  21.02 Избиране на комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУЖВГМЖСВ)
 44  21.02 Разрешение за кандидатстване на Община Враца за безвъзмездна помощ в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДОС / за реализиране на „Проект за Регионално депо за твърди битови отпадъци от Община Враца и Мездра – изграждане на клетки 2.1 и 2.2.
 43  21.02 Разрешение за кандидатстване на Община Враца за безвъзмездна помощ в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДОС / за реализиране на „Проект за Регионално депо за твърди битови отпадъци от Община Враца и Мездра – изграждане на клетки 2.1 и 2.2.
 42  21.02 Вземане на решение за запазване на строежи с временен устройствен статут , изградени по реда на отменената ал.4 на чл.120 от ППЗТСУ върху земя общинска собственост до реализиране на строежите , предвидени с действащ подробен устройствен план
 41  11.02 Подготовка на проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-01/2007: «Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали»  Компонент 1: «Образователна инфраструктура»
 40  11.02 Актуализация на Тарифа към чл.22 на НРПУРОИ-Враца / Приложение № 1 и Приложение № 2 / за определяне на месечни цени на 1 кв.м. за отдаване под наем на общински нежилищни имоти
 39  11.02

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА и чл.1 и чл.9 от Закона за местни данъци и такси

 38  11.02 Приемане на Наредба за определяне на местните данъци и такси
 37  29.01 Приемане на Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на община Враца в търговските дружества с общинско участие.
 36  29.01 На основание чл.16 ал.1 т.2 и т.3 от Наредбата за търговете и конкурсите и доклад Пепа Владимирова – общински съветник за проведения търг с явно наддаване за продажба на  самостоятелен обект 12259.1011.10.1 (склад с навес) в поземлен имот 12259.1011.10 по кадастралната карта на гр. Враца  с адрес ул. „Драган Цанков” № 4 кв. 10; парцел ХХХVІІІ – Складова зона в гр. Враца
 35  29.01 На основание чл.16 ал.1 т.2 и т.3 от Наредбата за търговете и конкурсите и доклад на  Пепа Владимирова – общински съветник за проведения търг с явно наддаване за продажба на  самостоятелен обект 12259.1020.26.5.24 (б. магазин „Зорница”) в сграда 12259.1020.26.5 в поземлен имот 12259.1020.26 по кадастралната карта на гр. Враца  с адрес ул. „Река Лева” № 54 Враца
 34  29.01 Приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 от
Закона за общинския дълг
 33  29.01 Приемане на отчета по бюджета на Община Враца с направените изменения и допълнения за 2007 г.

 32

 17.01 Решение №17 от 18.12.2007г. т.2 Общинският съвет задължава Общинска администрация – Враца в срок до м.февруари 2008г. да внесе в Общинския съвет цялостен анализ на състоянието на образованието в Община Враца и проект за оптимизиране на училищата  2008-2009 година

 31

 17.01 Закриване на ОУ”Христо Ботев „ – с.Згориград , Община Враца

 30

 17.01 Приемане на “Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от
Закона за общинския дълг”

 29

 17.01 Приемане на “Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг”

 28

 17.01 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация ОТМЕНЕНО съгласно Решение №3 по Протокол №2 от 06.12.2011г. на Общинския съвет-Враца

 27

 17.01 Вземане на решение за изменение и допълнение на  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация ОТМЕНЕНО съгласно Решение №3 по Протокол №2 от 06.12.2011г. на Общинския съвет-Враца

 26

 17.01 Вземане на решение за изменение на чл. 29, ал.1, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. ОТМЕНЕНО съгласно Решение №3 по Протокол №2 от 06.12.2011г. на Общинския съвет-Враца