начало » Етажна собственост » Примерни документи за етажната собственост

1. Декларация по чл. 24, ал. 7 от ЗУЕС.  

2. Заявление за неотложен ремонт по чл. 49 от ЗУЕС.

3. Искане за свикване на общо събрание по чл. 12, ал. 5 от ЗУЕС от собственик (ползвател).

4. Искане по чл. 12, ал. 2 и 3 от ЗУЕС от собствениците за свикване на общо събрание на етажната собственост.

5. Констативен протокол за установяване на нарушение от КС на основание чл. 57, ал. 2 от ЗУЕС.

6. Констативен протокол за установяване на нарушение от УС на основание чл. 57, ал. 1 от ЗУЕС.  

7. Покана за общо събрание на етажната собственост.

8. Предупреждение по чл. 6 от ЗУЕС.

9. Приемо-предавателен протокол на основание чл. 23, ал. 6 от ЗУЕС.

10. Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост.

11. Протокол за връчена покана за общо събрание на ЕС по чл. 13, ал. 4 от ЗУЕС.  

12. Протокол за поставена покана за общо събрание на етажната собственост.

13. Протокол за поставено съобщение на основание чл. 16, ал. 7 от ЗУЕС.

14. Протокол за устно уведомяване за съдържанието на покана по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗУЕС.

15. Протокол от заседание на контролния съвет на етажната собственост.

16. Протокол от заседание на управителния съвет на етажната собственост.  

17. Протокол от заседание на УС на ЕС за определяне на идеални части на основание чл. 17, ал. 4 и 5 във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 11 от ЗУЕС.

18. Протокол от общо събрание на собствениците в етажна собственост – първи вариант.

19. Протокол от общо събрание на собствениците в етажна собственост при условията на чл. 15, ал. 2 от ЗУЕС.

20. Протокол от общо събрание на собствениците в етажната собственост – втори вариант.

21. Протокол от общо събрание на собствениците в етажната собственост при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУЕС.  

22. Пълномощно за представителство при общо събрание на етажна собственост.

23. Разписка за връчена покана за общо събрание на етажната собственост.

24. Разписка за получено копие от протокол от общо събрание на етажната собственост.

25. Списък на собствениците в етажна собственост.

26. Съобщение за изготвен доклад на контролния съвет на етажна собственост.  

27. Съобщение за изготвен доклад на управителния съвет на етажна собственост.

28. Съобщение за изготвен протокол от проведено общо събрание на етажната собственост на основание чл. 16, ал. 3 от ЗУЕС.

29. Уведомление за отсъствие по чл. 51, ал. 3 от ЗУЕС.

30. Уведомление по чл. 51, ал. 3 и чл. 13, ал. 2 от ЗУЕС.

31. Удостоверение на основание чл. 23, ал. 1, т. 12 от ЗУЕС.

32. Уведомление по чл. 46 б от ЗУЕС.