начало » Общинска собственост » Земеделие и Гори

Заповед № 900 от 19 май 2020 г. на Кмета на Община Враца за обяваване на фенологична фаза "Восъчна зрялост" при житни култури и пожароопасен сезон 2020 г.

Протокол от 11.05.2020 г. за разпределение на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд на основание чл. 37и, ал. 6 във връзка с ал. 4 от ЗСПЗЗ.

Годишен план за ползване на дървесина през 2020 г. в горски територии - собственост на Община Враца

Заповед № 451/13.03.2020 г. за определяне на ползватели на земеделски земи от ОПФ, отговарящи на изискванията на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, за землището на град Враца

Заповед № 452/13.03.2020 г. за определяне на ползватели на общински имоти – полски пътища, включени в масивите за ползване за землището на град Враца

Протокол от 03.04.2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Протокол на основание чл. 37м от ЗСПЗЗ от извършена проверка на договори за пасища, мери и ливади от ОПФ

Община Враца, уведомява заинтересованите лица, че от 02.03.2020 г. до 13.03.2020 г. включително ще се приемат Заявления по реда на чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделска земя /ЗСПЗЗ/, от собственици или ползватели на животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни в Интегрираната информационна система на БАБХ. Пасища, мери и ливади ще се предоставят под наем на лица, които нямат данъчни задължения, задължения към общинския и държавния поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, както и към Държавен фонд "Земеделие".

Списък на пасища, мери и ливади за общо ползване

Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване

Образец на заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ

Приложение № 1 към заявлението

Приложение № 2 към заявлението

Писмо с изх. № 2600-306/30.01.2020 г. до "ГРЕЙНСТОР БГ" ЕООД

Заповед № 2184/20.12.2019 г. за определяне ползватели на земеделски земи от общинския поземлен фонд, отговарящи на изискванията на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, с които да бъдат сключени договори за наем за едногодишно възмездно ползване за стопанската 2019/2020 г.

Писмо № 2600-3620/19.11.2019 г. на ДЗЗД "ЕСМ ИНЖЕНЕРИНГ" относно извършване на 3D сеизмични проучвания.

Предварителен план.

Заповед № 214/04.11.2019 г. на директора на ОД „Земеделие“ - Враца за определяне комисия за землищата на територията на община Враца

 

Заповеди на Директора на ОД ” Земеделие” гр. Враца относно служебно разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на община Враца, за стопанската 2018-2019 г.

 220-Враца.  148-Баница,  149-Бели Извор,  165-Веслец,  160-Вировско,  150- Власатица,  166-Върбица,   161-Голямо Пещене,  151-Горно Пещене,  186-Девене,  152-Костелево,  162- Лиляче,  153-Мало Пещене,  163-Мраморен,  154- Нефела,  155-Оходен,  156-Паволче,  157- Тишевица,    212-Три кладенци,    158- Челопек,  159-Чирен

Заповед № РД-12-108/03.10.2019 г. на директора на РДГ - Берковица

ПРОЕКТ: „Разширение на ПГХ „Чирен“, включен под номер 6.20.2 в Анекс 7 на Регламент 347/2013, който ще се осъществи с финансовата подкрепа от програмата „Механизъм за свързване на Европа“

ДЕЙНОСТ: „Провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „БУЛГАРТРАНГАЗ“ ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ГЕОФИЗИКА ТОРУН“ АД – ПОЛША

ДЕЙНОСТ: „Осигуряване на достъп на техническо оборудване и персонал до земите в района на ПГХ Чирен за провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „БУЛГАРТРАНГАЗ“ ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЕСМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ДЗЗД

СЪОБЩЕНИЕ

„ЕСМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ДЗЗД съобщава на месното население и заинтересуваните при община Враца, че се предвижда осигуряване на достъп чрез преминаване на техническо оборудване и персонал за провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура през следните имоти, за които липсват публични данни за ползватели:

Списък земи

О Б Я В А

ДНЕС 01.08.2019г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ВРАЦА , НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ  ПО ЧЛ.72, АЛ. 2 ОТ ППЗСПЗЗ НА ИМОТИТЕ ЗА ВСИЧКИ ЗЕМЛИЩА НА ОБЩИНА ВРАЦА  ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 ГОДИНА.

ПРЕДВАРИТЕЛНИИТЕ РЕГИСТРИ ПО ЧЛ.72, АЛ. 2 ОТ ППЗСПЗЗ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОСЗ ВРАЦА

ПРОМЕНИ В ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ ПО ЧЛ.72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ ДО 15 АВГУСТ 2019г.

 Заповед № 82/29.07.2019 г. на директора на ОД „Земеделие“ - Враца

 График за провеждане на срещи във връзка с процедурата по чл.37а от ЗСПЗЗ

10.07.2019 г. Протокол от 01.07.2019 г. на ОД "Земеделие" за допълнително разпределения на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на правоимащи лица.

05.06.2019 г. Протокол от 03.06.2019 г. за окончателно разпределения на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд

31.05.2019 г. Заповед № 861/31.05.2019 г. на кмета на община Враца на основание чл. 4, ал. 4 от Наредба № 8121з – 968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и във връзка с писмо вх. № 2400-1031/13.05.2019 г. от Областна дирекция „Земеделие“ - Враца

 Протокол от 22.04.2019 г. за разпределения на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд

ПРОТОКОЛ на основание чл.37м от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с изискванията на чл.37и, ал.4, ал. 7 и ал. 9 от ЗСПЗЗ, в административната сграда на Община Враца, комисия, назначена със Заповед № 377/12.03.2019 г. на Кмета на Община Враца.

21.03.2019 г.     ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ

ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ