начало » Интегриран проект за водния цикъл на град Враца » Информация за сключени договори

   
Интегриран проект за водния цикъл на град Враца II фаза 
  „Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект: Интегриран проект за водния цикъл на град Враца”
  „Извършване на независим одит на проект: Интегриран проект за водния цикъл на град Враца”
  „Проучване, проектиране и упражняване на авторски надзор на захранващ водопровод от язовир „Среченска бара” до гр. Враца”
  „Строителен мениджмънт и строителен надзор на договори за строителство по ФИДИК-Интегриран проект за воден цикъл на град Враца”
  „Техническа помощ на Звеното за Изпълнение на Проекта (ЗИП) във Враца - Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца"
  „Инженеринг за реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Враца” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”
  Договор за „Реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца –ЕТАП І
  Договор за „Реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца –ЕТАП ІI”
  Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обекти: 1. Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – Етап I
  „Доставка на водомери за студена вода” и „Доставка на помпи за водоснабдяване
10.01.2014 „Рехабилитация на стоманен и реконструкция на съществуващия захранващ азбестоциментов водопровод от яз. ”Среченска бара” до гр. Враца” в рамките на Проект № 58111-65-256 „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца”