начало » Общински план » Интегриран план за градско възстановяване и развитие

Протокол комисия 2018

ПОКАНА до заинтересованите страни за обществено обсъждане на предложения за изменение на ИПГВР на град Враца

 Писмо до фирмите във Враца за предоставяне на идеи за инвестиционни проекти по ОП "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020

 

ИПГВР Резюме
Бюджет на ИПГВР
Задания по схема 5.02
ИПГВР Социална зона
ИПГВР Обществена зона
ИПГВР Икономическа зона
ИПГВР Интегриран транспорт
Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация
Карти към Целевия и проблемен анализ
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на ИПГВР
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на ПУП

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Враца, на основание чл. 128, ал.2 ЗУТ, съобщава, че са изработени проекти за подробни устройствени планове, включени в Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца, както следва:

Планове за регулация за:

кв.67 от УПИ І до УПИ ХІІІ, ж.к. „Река Лева” - част от зоната на публични функции с висока обществена значимост;

кв. 1 от УПИ I до УПИ XLI, "Промишлена зона",

кв. 2 от УПИ I до УПИ XXI, "Източна промишлена зона", кв. 4 от УПИ I до УПИ VII, Източна промишлена зона" и кв. 9, от УПИ I до УПИ XXV, Източна промишлена зона" - част от зоната с потенциал за икономическо развитие;

кв. 34, УПИ II, ж.к."Дъбника",

кв. 56, УПИ III, ж.к."Дъбника" -  част от зоната с преобладаващо социален характер.

Кръгови кръстовища на следните булеварди и улици:

-                 бул.”Васил Кънчов” и ул.”Екзарх Йосиф” - кв.1 "Промишлена зона";

-                 бул.”Васил Кънчов” при „Лукойл” - кв.1 "Промишлена зона";

-                 бул.”Мито Орозов” и бул.”Европа”;

-                 бул.”Мито Орозов” и ул.”Околчица”;

-                 бул.”Мито Орозов” и ул.”Никола Вапцаров”;

-                 бул.”Мито Орозов” при пътен възел с бул.Васил Кънчов”;

-                 бул.”Мито Орозов” и ул.”Стоян Заимов”;

-                 бул.”Мито Орозов” и бул.”Христо Ботев”;

-                 ул.”Георги Бенковски” и „Крайречен булевард”;

-                 „Червения площад”;

-                 бул.”Втори юни” и ул.”Екзарх Йосиф”;

-                 бул.”Демокрация” и ул.”Екзарх Йосиф”;

-                 бул.”Христо Ботев” при надлез „Дъбника”;

-                 ул.”Околчица” и бул. „Европа”;

-                 бул.”Христо Ботев” и бул.”България”.

Работни устройствени планове за:

УПИ І, УПИ ІХ, УПИ Х и УПИ ХІ от кв. 168, ЦГЧ, гр. Враца;

УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV и УПИ V от кв.1, ЦГЧ, гр. Враца - част от зоната на публични функции с висока обществена значимост.

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца в Общината (стая № 2) и да направят писмени възражения, предложения и искания по тях.

ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ КЪМ ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГР.ВРАЦА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА