Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Туризъм » Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти при Община Враца (ОЕККТО)

         Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти / ОЕККТО/ на територията на Община Враца осъществява дейността си на основание Закон за туризма и Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията.

ОЕККТО извършва следните дейности:

  • Прави писмени предложения до кмета на община Враца за издаване на заповеди за определяне на вид и категория на туристически обекти, заповеди за отказ от определяне на вид и категория на туристически обекти, заповеди за прекратяване на категория на туристически обекти;
  • Предлага на кмета на Община Враца определянето на категория на места за настаняване клас А и Б, както следва:

 - хотели - категория "една звезда" и "две звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

- мотели - "една звезда", "две звезди" и „три звезди”, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

- семейни хотели - "една звезда", "две звезди" и  „три звезди”, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

- хостели - "една звезда", "две звезди" и  „три звезди”;

- пансиони - "една звезда" и  "две звезди";

- почивни станции - "една звезда", "две звезди" и „три звезди”, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

- стаи за гости - "една звезда", "две звезди" и „три звезди”;

- апартаменти за гости - "една звезда", "две звезди" и „три звезди”;

- къщи за гости - "една звезда", "две звезди" и „три звезди”;

- бунгала - "една звезда", "две звезди" и „три звезди”;

- къмпинги - "една звезда", "две звезди" и „три звезди”;

  • Предлага на кмета на Община Враца определянето на категория на самостоятелни заведения за хранене и развлечения, както следва:

 - ресторанти - "една звезда", "две звезди" и  „три звезди”;

 - заведения за бързо обслужване - "една звезда", "две звезди" и "три звезди";

 - питейни заведения - "една звезда", "две звезди" и  "три звезди";

 - кафе-сладкарници - "една звезда", "две звезди" и  "три звезди";

 - барове - "една звезда", "две звезди" и "три звезди";

  • Разглежда заявленията и приложените към тях документи в 14-дневен срок от датата на постъпването им и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията съгласно Закона за туризма, се произнася по тях с мотивирано предложение до кмета на Община Враца или оправомощено от него длъжностно лице да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура по категоризиране;
  • В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи съгласно Закона за туризма, ОЕККТО, в срок 10 работни дни от датата на заседанието, писмено уведомява заявителя и определя 14-дневен срок от получаване на уведомлението за отстраняването им;
  • Определя експертни работни групи за проверка на място в туристически обекти за съответствието им с изискванията за заявената категория в срока на временното удостоверение за открита процедура по категоризиране;
  • След издаване на заповедта за определяне на вид и категория на туристическия обект взема решение за издаване на категорийна символика, включваща удостоверение за определена категория и табела по образец;
  • Подава информация в Националния туристически регистър за спирането на действието на удостоверението за определена категория на местата за настаняване след заявление на лицето, извършващо дейност в обекта, за определен срок, в рамките на съответната година.

          СЪСТАВ НА ОБЩИНСКА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ ПРИ ОБЩИНА ВРАЦА ( ОЕККТО )

Председател: арх. Чавдар Спасов – главен архитект в Община Враца

Членове:
1. Петя Велкова – началник – отдел „Общинска собственост” в Община Враца
2. Ирена Николова – главен експерт „Туризъм, категоризация и регистрация на търговски обекти” в Община Враца
3. Звезделина Тодорова – инспектор в Областна дирекция по безопасност на храните - Враца
4. Снежана Валентинова – управител на туристическа агенция „Ния Травъл 2004” ООД

Общинската експертна комисия по категоризация е назначена и съставът и е определен със заповед № 783/14.06.2016 г. на кмета на община Враца.