начало » Туризъм » Консултативен съвет по въпросите на туризма към община Враца

            Съставът на Консултативния съвет по въпросите на туризма в община Враца е определен със Заповед № 114/24.01.2017 г. на кмета на общината на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за туризма, и във връзка с чл. 4, ал. 1 от Правилника за дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма в община Враца.

            Функциите и правомощията на Консултативният съвет по въпросите на туризма в община Враца са уредени съгласно чл. 13, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за туризма. Неговата организацията и работа е регламентирана в Правилника за дейността на Консултативният съвет по въпросите на туризма в община Враца, приет с Решение № 788 по Протокол № 61//30.09.2010 г. на Общински съвет – Враца. 

            Консултативният съвет по въпросите на туризма в община Враца е колективен, постоянно действащ консултативен орган, който обсъжда и одобрява програмата за развитие на туризма на територията на общината в съответствие с приоритетите на общинската стратегия и съобразно местните туристически ресурси и потребности, както и отчета за нейното изпълнение. Предлага проектни идеи и инициативи до кмета на общината и дава становища по въпроси, свързани с развитието на туризма на територията на общината, включително за определяне на размера на туристическия данък и неговото разходване, и за членството на общината в съответната организация за управление на туристическия район.

            Консултативният съвет по въпросите на туризма в община Враца се състои от 17 /седемнадесет/ членове, като председател е Кмета на общината.

Състав на Консултативния съвет по въпросите на туризма в община Враца

Председател:

Калин Каменов

 

Членове:

1.   Петя Долапчиева – Зам. – кмет „Хуманитарни дейности” в Община Враца

2.   Маринела Петрова – Директор Дирекция „Образование, здравеопазване и социални дейности” в Община Враца

3.   Ангел Иванов – Председател на Постоянната комисия по „Спорт, туризъм и младежки политики” в Общински съвет - Враца

4.   Венета Йошева – Зам. - председател на Постоянната комисия по „Спорт, туризъм и младежки политики” в Общински съвет - Враца

5.   Кирил Кирков – Директор на ОП „Спорт и туризъм”

6.   Ирена Николова – секретар на КСВТ и гл. експерт „Туризъм, категоризация и регистрация на търговски обекти” в Община Враца

7.   Георги Ганецовски – Директор РИМ – Враца

8.   Катерина Стефанова – мл. специалист, младежки медиатор в Община Враца

9.   Георги Врабчев – Директор „Младежки дом”

10. Николай Ненчев – Директор Дирекция ПП „Врачански Балкан”

11. Веселин Стоянов – управител на хижа „Леденика”

12. Тихомир Опров – Управител на атракционен парк „Приказката”

13. Миглена Младенова – Председател на читалище „Огнище – 1930” с. Челопек

14. Снежана Валентинова - Управител на туристическа агенция „Ния Травъл 2004” ООД

15. Венета Иванова - Управител на туристическа агенция „Игъл Травъл”

16. Петя Харизанова – Управител на семеен хотел „Фламинго” и на Развлекателен парк „Средновековие”