Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
06.08.2019 г. от 10.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост

от 15.07.2019

Заповед за спечелилият търга участник №:

1297  

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 52, ал. 1 и  ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца и Решение №1096 по Протокол №76/25.06.2019 г. на Общински съвет – Враца. В изпълнение на Заповед №1167/15.07.2019 г. на Кмета на Община Враца.

 

О Б Я В Я В А:

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния имот, публична общинска собственост:

Недвижим имот

Местонахождение

Предназначение

Първоначален месечен наем с ДДС /лева/

картинг писта и прилежащи към нея дворно място, гаражни клетки, трибуни, авиописта и автописта

 УПИ III, кв.234 по Регулационния план на гр.Враца, ул. „Васил Кънчов“

за провеждане на спортно-състезателни, учебно-тренировъчни и развлекателни дейности

540.00

v     Търгът ще се проведе на 06.08.2019 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Враца.

v     Търгът ще се проведе съгласно разпоредбите на чл. 51, чл. 52, чл. 53 чл. 54 и от чл. 60 до чл. 68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

v      Право на участие в търга имат юридически лица, регистрирани по Търговския закон с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта и представили до 16.00 ч. на 05.08.2019 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

v      Заявление за участие в търга - по образец;

v      Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

v      Проект на договор (попълнен /без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора);

v      Документ за закупени тръжни книжа – фактура /оригинал/;

v      Документ за платена депозитна вноска – оригинал;

v      Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;

v      Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от пълномощник – оригинал;

v      Офертата, попълнена и запечатана в малкия плик.

v      Срокът за отдаване под наем на имота е 10  /десет/ години.

v        Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

v        Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. с ДДС.

v        Първоначалният месечен наем е с включено  ДДС.

v        Депозитната вноска и стойността за тръжната документация да се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 05.08.2019 г.

v        Тръжната документация ще се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца тел.: 0876/967802 и стая №37.

 

КАЛИН КАМЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА