начало » Търгове и конкурси

Архив
08.08.2019 г. Публичен ТЪРГ с явно наддаване за продажба на движими вещи - общинска собственост, предоставени за управление на ОП "БКС" - град Враца

от 19.07.2019

 

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

1311,    1312,    1313,    1314,    1315,    1316,    1317,    1318

З А П О В Е Д

№ 1192/19.07.2019 г.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл. 34, ал. 2 при спазване на изискванията на чл. 51 до чл. 59 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и в изпълнение на Решение № 1097 по Протокол № 76/25.06.2019 г. на Общински съвет - Враца   

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Откривам публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - общинска собственост, предоставени за управление на ОП „БКС“ – град Враца, при първоначална тръжна цена, без включен ДДС, както следва:
 

 №  Движими вещи – общинска собственост  Брой

Първоначална
тръжна цена
лв./бр.

 1.  Специален автомобил – ИФА АДК125 3, рег. № ВР 4205 АС 1 3 500
 2. Специален автомобил – МАН Ф 07, рег. № ВР 6169 ВТ  3 800
 3. Товарен автомобил – ЗИЛ 130 /водоноска/, рег.№ ВР 0713 ВВ  2 500
 4.  Специален автомобил – ИСУЗУ НКР 70 Р, рег. № ВР 2055 ВК 1 2 600
 5.  Специален автомобил – СКРАБ МИНОР, рег. № ВР 2055 АН 1 000
 6.  Метална естакада 1 700
 7.  Агрегат – дизелов 1 600
 8.  Радиатори – чугунени 28  28
 9.  Дъска за снегопочистване 120
 10.  Песъкар – 4 куб. № 940199 90
  

II. Търгът да се проведе на 08.08.2019 г. от 10:00 ч. в Конферентната зала на Община Враца.

1. Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл. 52 до чл. 59 от НРПУРОИ, приета от ОбС - Враца.
2. На основание чл. 51, ал. 1, т. 3 от НРУПРОИ определям стъпка за наддаване в размер на 10 на сто от първоначалната тръжна цена на всяка вещ.
3. Оглед на вещите може да се извърши след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация, в присъствието на служител на ОП „БКС“ – град Враца – всеки работен ден до 15:00 ч. на 06.08.2019 г.

III. Утвърждавам тръжна документация както следва:

1. Заявление за участие в търга – Приложение № 1;
2. Декларация - Приложение № 2;
3. Декларация за оглед на имот - Приложение № 3;
4. Проект на договор за покупко-продажба, подписан от участника;
5. Правила за провеждане на търга, подписани от участника.

IV. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, представили до 18:00 ч. на 07.08.2019 г. в „Център за административно обслужване“ при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

1. Заявление за участие в търга – Приложение № 1;
2. Декларация - Приложение № 2;
3. Декларация за оглед - Приложение № 3;
4. Проект на договор за покупко-продажба (попълнен без продажна цена и подписан от участника, че е запознат с клаузите на договора);
5. Правила за провеждане на търга, подписани от участника;
6. Документ за закупена тръжна документация - оригинал;
7. Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
8. Изрично нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от пълномощник – заверено копие „вярно с оригинала“.

Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица, следва да представят при провеждане на търга, пред комисията, документи с които се легитимират в оригинал.

Преди датата на провеждане на търга, комисията служебно проверява липсата на изискуеми и непогасени задължения по сключени с Община Враца договори за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както и такива към Община Враца по Закона за местните данъци и такси.

V. На основание чл. 51, ал. 1, т. 7 от НРПУРОИ, определям депозитна вноска за участие в търга за всяка отделна вещ в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена.

VI. Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. с включен ДДС и се внася в касата на „Център за административно обслужване“ при Община Враца. Същата се получава в „Център за административно обслужване“ при Община Враца след представяне на вносна бележка за закупуването и?.

Стойността на депозитната вноска за всяка отделна вещ, за която ще се участва на търг се внася в касата на „Център за административно обслужване“ при Община Враца или по сметка на Община Враца в ИНВЕСТБАНК АД – Враца, IBAN: BG60IORT80483316257400, BIC: IORTBGSF.

VII. Определям петдневен срок за работа на назначена от мен комисия за провеждането на търга с явно наддаване. В този срок комисията да ми представи протокол за утвърждаване.

IX. Въз основа на резултатите от търга, ще издам заповед за класиране и определяне на спечелилия/спечелилите търга участник/участници, цената и условията на плащането (внесеният депозит се прихваща от цената) или за прекратяване на търга. Заповедта се издава в 7-дневен срок от датата на провеждането на търга и се обявява на интернет страницата на общината и в сградата на общинска администрация на място достъпно за всички заинтересувани лица.

X. Договор, със спечелилия/спечелилите търга участник/участници, ще се сключи в 7-дневен срок от представяне на документ за извършено доплащане на достигната продажна цена на съответната вещ.

XI. Търгът да се обяви в един местен ежедневник, в интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на общинска администрация.

XII. Определям лице за контакт, в чието присъствие да се извършват огледи: Борислав Димитров – Директор на ОП „БКС“ – град Враца, GSM: 0876108585

 

КАЛИН КАМЕНОВ          /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА