начало » Търгове и конкурси

Архив
11.09.2019 г. от 10.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост

от 21.08.2019

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

1489

З А П О В Е Д

№1357/21.08.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал. 2, и чл. 51, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Враца и Решение №1113 по Протокол №78/30.07.2019 г. на Общински съвет - Враца.

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния имот, публична общинска собственост:

Недвижим имот

Местонахождение

Предназначение

Площ /кв. м./

Първоначален месечен наем с ДДС /лева/

сграда

„Старата къща“ с идентификатор №12259.1019.232.1

 гр. Враца, ул. „Търговска“ №18

за кафе-клуб галерия

123.00

984.00

 

2. Търгът да се проведе на 11.09.2019 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Враца.

3. Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл. 51, чл. 52, чл. 53 чл. 54 и от чл. 60 до чл. 68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

4. Право на участие в търга имат юридически лица, регистрирани по Търговския закон с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта и представили до 16.00 ч. на 10.09.2019  г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

Заявление за участие в търга - по образец;

v      Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър;

v      Проект на договор (попълнен /без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора);

v      Документ за закупени тръжни книжа – фактура /оригинал/;

v      Документ за платена депозитна вноска – оригинал;

v      Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;

v      Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от пълномощник – оригинал;

v      Офертата, попълнена и запечатана в малкия плик.

v      Срокът за отдаване под наем на имота е 10 /десет/ години.

v      Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

v      Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

v      Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. с ДДС.

v     Първоначалният месечен наем е с включено  ДДС.

5. Депозитната вноска и стойността за тръжната документация да се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 10.09.2019 г.

6. Тръжната документация да се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца, стая №37 и тел.: 0876 96 78 02.

Комисията по провеждането на търга да се състои от 5 (пет) до 7 (седем) члена, съгласно чл.51, ал.3 от НРПУРОИ, които ще бъдат определени три дни преди провеждането на търга.          

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

 

КАЛИН КАМЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА