начало » Търгове и конкурси

Архив
23.10.2019 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост

от 07.10.2019

 

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

1897,       1898,       1899,       1900,       1901,       1902,       1903,       1904,       1905,       1906,       1907

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 52, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Враца и Решение №1128 в Протокол №79/27.08.2019 г. на Общински съвет - Враца. В изпълнение на Заповед №1726/07.10.2019 г.  на Кмета на Община Враца.

 

О Б Я В Я В А:

 

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, публична общинска собственост:

 

 Списък на обявените за отдаване под наем имоти.     

 

v                 Търгът ще се проведе на 23.10.2019 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Враца.

v                 Търгът ще се проведе съгласно разпоредбите на чл.51, чл.52, чл.53 чл.54 и от чл.60 до чл.68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

v                 Право на участие в търга имат всички юридически лица регистрирани по Търговския закон с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта и представили до 16.00 ч. на 22.10.2019  г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

v                 Заявление за участие в търга - по образец;

v                 Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър;

v                 Проект на договор (попълнен /без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора);

v                 Документ за закупени тръжни книжа – фактура /оригинал/;

v                 Документ за платена депозитна вноска – оригинал;

v                 Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;

v                 Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от пълномощник – оригинал;

v                 Офертата, попълнена и запечатана в малкия плик.

v                 Срокът за отдаване под наем на обектите е 5 /пет/ години.

v                 Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

v                 Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

v                 Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. с ДДС.

v                 Първоначалният месечен наем е с включено  ДДС.

Депозитната вноска и стойността за тръжната документация да се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 22.10.2019 г.

Тръжната документация да се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

За допълнителна информация, оглед, проект, вид на павилиона и справки в стая №47 в сградата на общинска администрация и тел.: 0876 96 78 02.

 

МАРИЯ ПОПОВА

За Кмет на Община Враца

Заповед №1551/24.09.2019 г.