Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
24.10. 2019 г. от 14.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

от 08.10.2019

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

1866,     1867    1868     1869

На основание  чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 35, чл. 51 и  чл. 52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2019 г., приета от Общински съвет - враца и  Заповед  № 1731/08.10.2019 г.  на  Кмета на Община Враца,

 

 

О Б Я В Я В А :

 

Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

 

 Списък на обявените за продажба имоти.     

 

    Търгът  ще се проведе  на  24.10. 2019 г. от 14.00 часа в сградата  на  Община Враца.

    Право на участие в търга ще имат физически и юридически лица и еднолични търговци, представили до 12.00 часа  на 24.10. 2019 г. в Центъра за административно обслужване при Община-Враца, запечатани в плик документи, както следва:

 

-     Заявление за участие в търга - по образец;

-     Удостоверение за актуално състояние или ЕИК - за юридически лица и  еднолични търговци;

-          Декларация за оглед на обекта предмет на търга - по образец;

-          Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;

-          Документ  за  внесен  депозит - оригинал;

-          Проект на Договор – (попълнен и подписан, че са запознати и съгласни с клаузите в договора);

-                    Нотариално заверено изрично пълномощно за участие в търга – оригинал (когато  кандидатът  се  представлява  от  пълномощник);

-          Оферта - по образец, запечатана в отделен плик.

 

 

    Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи, с  които да се  легитимират, в случай че присъстват при провеждане на търга.

 

    Тръжната документация се предоставя в Центъра за административно обслужване при Община Враца срещу квитанция от 30.00 лв. (с включен ДДС). Стойността за тръжната документация се внася в касата на Центъра за административно обслужване при Общината.

 

   

     Депозитната вноска в размер на 10 % от първоначалната тръжна стойност се  внася по сметка  на Община Враца в "БАНКА ДСК" ЕАД - ФЦ ВРАЦА, IBAN: BG34STSA93003316257400                              /biC: STSABGSF/.

 

      Оглед на имотите може да се извършва свободно на място и по документация в стая № 39, ет.ІІ и стая № 4, ет.І в сградата на Община Враца.

 

                                                                                                                                                                                    

МАРИЯ ПОПОВА

за Кмет на Община Враца,

(съгласно  Заповед № 1551/24.09.2019 г.)