начало » Търгове и конкурси

Архив
19.12.2019 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

от 04.12.2019

 

Заповеди за спечелилите търга участници №

2185,     2186,     2187,     

                На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 52, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Враца,  Решение №1151 по Протокол №80/24.09.2019 г., Решение №1152 по Протокол №80/24.09.2019 г. и Решение №1168 по Протокол №81/18.10.2019 г. на Общински съвет - Враца. В изпълнение на Заповед №2083/03.12.2019 г.  на Кмета на Община Враца.

О Б Я В Я В А:

Провеждане на публичен с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, общинска собственост:

1.     Помещение в Читалище /б/ до Здравен дом в с. Горно Пещене, община Враца, с площ 11.88 кв. м., с предназначение - за ветеринарен кабинет. Първоначален месечен наем 35.64 лева /с ДДС/. Депозитна вноска 20.00 лева /с ДДС/.

2.     Терен с площ 15.00 кв. м., находящ се в двора на СУ „Христо Ботев“, гр. Враца, ул. „Ген. Леонов“ №37, за поставяне на преместваем обект с предназначение – за продажба на закуски. Първоначален месечен наем 41.25 лева /с ДДС/. Депозитна вноска 1000.00 лева /с ДДС/.

3.     Терен с площ 2.00 кв. м., находящ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев“-База 2, гр. Враца, бул. „Втори юни“ №60, с предназначение - за поставяне на самопродаваща вендинг машина. Първоначален месечен наем 90.00 лева /с ДДС/. Депозитна вноска 500.00 лева /с ДДС/.

4.     Помещение на приземен етаж /столова/ в сградата на ППМГ „Академик Иван Ценов“ – Враца, с площ 26.00 кв. м., с предназначение - за продажба на закуски. Първоначален месечен наем  182.00 лева /с ДДС/. Депозитна вноска 1000.00 лева /с ДДС/.

v   Търгът ще се проведе на 19.12.2019 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Враца.

v   Търгът ще се проведе съгласно разпоредбите на чл. 51, чл. 52, чл.53 чл. 54 и от чл. 60 до чл. 68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

v   Право на участие в търга имат всички юридически лица, регистрирани по Търговския закон с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта и представили до 16.00 ч. на 18.12.2019 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

-         Заявление за участие в търга - по образец;

-         Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър;

-         Проект на договор (попълнен /без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора);

-         Документ за закупени тръжни книжа – фактура /оригинал/;

-         Документ за платена депозитна вноска – оригинал;

-         Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;

-         Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от пълномощник – оригинал;

-         Офертата, попълнена и запечатана в малкия плик.

v     Срокът за отдаване под наем на обектите е 5 /пет/ години.

v     Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

v     Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. /с ДДС./

v     Депозитната вноска и стойността за тръжната документация да се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 18.12.2019 г.

v      Тръжната документация да се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца и тел.: 0876 96 78 02.

 

КАЛИН КАМЕНОВ

Кмет на Община Враца