начало » Търгове и конкурси

Архив
ЗАПОВЕД №1510

от 26.09.2008

На основание чл. 19, АЛ.1 от НПКДС

НАРЕЖДАМ:

   Прекратявам обявения със Заповед № 1398/09.09.2008 г. конкурс за назначаване на държавен служител За длъжността “Старши вътрешен одитор”, Звено “Вътрешен одит”, Общинска администрация Враца. 

   Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

                                                               КМЕТ: 
                                                                         /инж. Т. Младенов/