начало » Търгове и конкурси

Архив
ПОВТОРЕН публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински нежилищни имоти

от 26.09.2008

   На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3 т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5 т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 102/29.05.2008 г. на Общински съвет Враца Решения № 156; № 157; № 158; № 159 и № 160/24.07.2008г на Общински съвет Враца

О Б Я В Я В А :

   ПОВТОРЕН Публичен търг с явно наддаване за общински нежилищни  имоти, както следва:

ПЪЛЕН СПИСЪК НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОДАЖБА

1. Депозитната вноска се внася в ОББ клон Враца по сметка на Община    Враца BG13UBBS80023300146537  код BIC  UBBSBGSF  - ТБ ОББ АД клон     Враца.

   2. Краен срок за внасяне на депозита – 02.10.2008г. включително.

3. Мястото за получаване на тръжна документация - сградата на Община    Враца , ет. 3,  стая № 72,срещу представен документ за платени 240лв./с включено ДДС/ на касата на Общината ст.83-краен срок до 1200 часа на 02.10.2008г..

4. Срок за подаване на предложенията за участие в търга – 02.10.2008г. включително.. 

5.      Място, ден и час на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 03.10.2008г. от 1400 ч. в Общинска дирекция приватизация -  ст.72,ет.3 на Общината.

6.   Пореден търг за непродадените обекти  ще се проведе след 7 дни ,като сроковете по т.,2,3,4 и 5 стават съответно 09.10.2008г.включително, до 1200 часа на 09.10.2008г.,09.10.2008г.включително и  14.00. часа на 10.10.2008г. в ст.72,ет.3 на Общината.

 

За допълнителна информация: 092/626 567; 092/624 581 вътр. 265

 

                                                                                                 

                                                                       КМЕТ: ………………….

                                                                                   /Тотю Младенов/