начало » Търгове и конкурси

Архив
ОБЯВА - ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ Открива процедура по провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите и възлагане на управлението на „РТВ „Вестител” - Враца” ЕАД, гр. Враца

от 17.10.2008

   На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 33 и сл.  от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и Решение № 218 11.09.2008 година на Общински съвет-Враца
   І. Открива процедура по провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите и възлагане на управлението на  „РТВ „Вестител” - Враца” ЕАД, гр. Враца за срок от 3 години от датата на сключване на договора за управление при следните условия:
    1. Минимални изисквания към кандидатите:
     - да са пълнолетни дееспособни физически лица, за които не важат забраните по чл. 27, ал.1 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества;
     - да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани или амнистирани;
     - да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност и материално-отчетническа длъжност.

   2. Специфични изисквания към кандидатите:
   Кандидатите да са ръководили радио и телевизионен център.

   3. Необходимите документи, мястото и срок на подаването им:
   3.1. Необходими документи:
   3.1.1.Заявление за участие в подбора  с мотивация – свободен текст;
   3.1.2. Автобиография – европейски формат;
   3.1.3. Документи за трудов стаж и документи доказващи професионален опит – в собственоръчно заварено четливо ксерокопие;
   3.1.4. Свидетелство за съдимост, издадено не по- рано от 15 дни преди датата на подаване на документите с посочване на целта за издаване;
   3.1.5.Декларация за обстоятелствата по чл. 27, ал.1 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества;

   3.1.6. Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и материално-отчетническа длъжност;3.1.7. Документи за завършено образование и придобити допълнителни квалификации - в собственоръчно заварено четливо ксерокопие;
   3.1.8. Препоръки
   3.1.9. Документ за самоличност – за справка.
     - Декларация за запознаване с условията за провеждане на публичен подбор за управител, определени в настоящето решение в  Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на община Враца в търговските дружества.
     - Медицинско свидетелство за работа

   3.2. Място на подаване на документите и условия – гр. Враца, ул. «Стефанаки Савов» № 6, стая № 48 /деловодство на Общинска администрация Враца/.
   Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално-заверено изрично пълномощно в собственоръчно запечатан плик, върху който е изписано името на кандидата и дружеството, за което кандидатства. Документите се подават всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч.
   3.3. Срок за подаване на документите – 03.11.2008 г.- 17,00 часа.
   4. Публичният подбор се провежда на три етапа:
   4.1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
   Комисията уведомява допуснатите и недопуснатите кандидати за взетото решение и за провеждане на следващия етап;
   До участие в публичния подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени в решението на Общински съвет Враца или същите са с невярно съдържание. Комисията по подбора има право да извършва проверки на истиността на декларираните обстоятелства или представените документи.

   4.2. Оценка на бизнес-програмите.
   Допуснатите след провеждане на първия етап на подбора кандидати изготвят Бизнес-програма на търговското дружество, за целия срок на договора за управление, изготвена в съответствие с бизнес-задачата и стратегията за развитие на дружеството.
   До интервю се допускат кандидатите, получили оценка на бизнес-програмата си не по-ниска от мн.добър 4.50.

   4.3. Интервю с кандидатите.
   Класират се кандидатите, получили окончателна обща оценка не по-ниска от мн. добър 4.50.
   Кандидатът, получил най-висок краен резултат се одобрява с решение на общинския съвет за изпълнителен член на съвета на директорите на дружеството, а двамата кандидати, получили следващите по общ бал резултати – за членове на съвета на директорите.

   5. Критерии за оценка на бизнес-програмите на кандидатите и тежестта на всеки един от тях във формирането на крайната оценка.
   К1 - степен на реална приложимост на бизнес-програмата – 35 % от формиране на крайната оценка /КО/ ;
   К2 - съответствие на бизнес-програмата с целите на бизнес-задачата на дружеството – 35 % от формиране на КО;
   К3 - съответствие на бизнес-програмата с нормативната уредба – 20% от формиране на КО;
   К4 - логическа структура на бизнес-програмата – 10% от формиране на КО
   КО /крайна оценка/ = К1+К2+К3+К4

   За справки и информация : тел: 092 66 33 75.

 

 Списък на допуснатите до участие в публичен подбор за длъжността член на Съвета на директорите на РТВ „Вестител” ЕАД гр. Враца

 

Председател на ОбС-Враца: 

                                                         Николай Коцев