начало » Търгове и конкурси

Архив
З А П О В Е Д № 1613

от 17.10.2008

На основание чл.35 ал.1 и ал.6 от Закона за общинската собственост; чл.37 и чл.95 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС във връзка с Протокол от 16.09.2008 г. на Комисия назначена със Заповед №1444/12.09.2008 г., относно проведен търг за продажба на недвижими имоти, обявен със Заповед №1349/25.08.2008 г. на Кмета на Община Враца; Заповед №1460/19.09.2008 г. на Кмета на Община Враца и молба вх.№9400-0-18972/02.10.2008 г. от Мирослава Цветкова Йорданова, с която се отказва да закупи спечеления на търга имот,

 

О П Р Е Д Е Л Я  М :

Строй билд”оод-Враца, представлявано от Станка Кънчева Марангозова,  за спечелила търга и за купувач на недвижим имот частна общинска собственост, актуван с акт №1269/2007 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за обществено обслужване, съставляващ УПИ ІІІкв.128, ж.к.”Дъбника”, гр.Враца, по действащия Устройствен план или  п.и. с идентификатор 12259.1010.207 по Кадастралната карта, целият от 124.00 м2 /сто двадесет и четири кв.м./, за сумата 16 200.00 лв.  (без ДДС).

 

       В 14-дневен срок от връчването на настоящата заповед, определеният за купувач следва да внесе на Община Враца в ОББ АД Клон–Враца:

 

* IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане:  44 56 00, сумите:

-     14 588.00 лв., представляваща разлика в стойността на имота и внесения депозит ;

-          324.00 лв., представляваща 2% режийните разноски, съгласно чл.35 ал.1 от НРПУРОИ;

-       3 402.00 лв., представляваща дължимия ДДС;

 

* IBAN, BG48UBBS80028413872805 / biC: UBBSBGSF/, Вид на плащане: 44 25 00, сумата

-          486.00 лв., представляваща 3% данък  по  чл.47 ал.2 от ЗМДТ.

 

         Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общината и в web-страницата на Община-Враца.

         Настоящата заповед  може да бъде обжалвана в 14-дневен срок, по реда на АПК.

         След влизане на заповедта в сила, същата да се връчи на определения за купувач  за внасяне на дължимите суми в определения по-горе срок.

         След внасяне на дължимите суми - да се сключи договор за прехвърляне на собствеността върху имота.

В случай, че определеният за купувач с настоящата заповед, не внесе  сумите в определения срок - за имота да се насрочи нов търг.

         Настоящата заповед се състави в четири еднообразни екземпляра за сведение и изпълнение. 

         

КМЕТ:  /п/    

                           /Тотю Младенов/