начало » Търгове и конкурси

Архив
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ (чл. 14 от НПКДС)

от 02.10.2008

На основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № 1526/30.09.2008 г., Община Враца, гр. Враца, п.код 3000, ул. »Стефанаки Савов» № 6

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

1. За длъжността  “Старши счетоводител”

отдел “Счетоводен”

    

         2.  Минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, са:

1/ Да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител;

2/ Да имат придобита образователна степен «бакалавър» ;

3/ Да имат най-малко 2 /две години професионален опит или присъден най-малко ІV младши ранг;

 

         Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 322.00 лв.

  

         Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите

         - Предпочитана специалност, по която е придобито образованието:

икономика.       

- Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;

         - Познания на нормативната уредба, касаеща дейността;         

         - Организационна компетентност

         - Комуникационна компетентност

         - Компютърна компетентност

         - Компетентност за работа с потребители

    

 

3.  Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

         Обработва счетоводни документи.Анализира и обобщава месечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета.

 

 

4.  Начинът за провеждане на конкурса е : тест и интервю

         5.  Необходимите документи, които кандидатите за участие в конкурса за държавен служител, трябва да представят са:

1/ Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2/ Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не  е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;

3/ Копие от документ за придобита образователна степен;

4/ Копие от документите, удостоверяващи продължителността на изискуемия професионален опит или придобит ранг като държавен служител

5/ Свидетелство за съдимост ;

6/ Копие от документ за самоличност

7/ Професионална автобиография;

8/  Други документи – за компютърни умения, сертификати; др.      

 

         6. Документите следва да бъдат представени в:

         Община Враца, гр.Враца, п.код 3000, ул. »Стефанаки Савов» № 6 (Център за услуги и информация на гражданите – гише  “Общо деловодство”); в срок : 12 дни от датата на публикуване на обявлението. Документите се подават лично или чрез упълномощен представител.

 

         7. Мястото, където ще се обявяват списъците или другите съобщения във връзка с провеждането на конкурса е :

информационните табла в сградата на Общината, официалния сайт на Община Враца .

        

         Лице за контакти:    Емилия Якова

         Телефон за контакти: 092 62 24 68

    

                                                               КМЕТ:

                                                                         /инж. Т. Младенов/

 

   Заявление за участие в конкурс

   Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА