начало » Търгове и конкурси

Архив
ПОРЕДЕН публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински нежилищни имоти

от 11.11.2008

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ – В Р А Ц А

р е ш и :

            На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3 т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5 т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 102/29.05.2008 г. на Общински съвет Враца, с Решения № 156; № 157; № 158 и № 159  /24.07.2008 г публикувани в “ДВ”бр.79/09.09.2008г.,  Общински съвет Враца обявява  ПОРЕДЕН  публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински нежилищни  имоти:

ПЪЛЕН СПИСЪК НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОДАЖБА

 

1. Депозитната вноска се внася в ОББ клон Враца по сметка на Община    Враца BG13UBBS80023300146537  код BIC  UBBSBGSF  - ТБ ОББ АД клон     Враца.

   2. Краен срок за внасяне на депозита – 20.11.2008г. включително.

3. Мястото за получаване на тръжна документация - сградата на Община    Враца , ет. 3,  стая № 72,срещу представен документ за платени 240лв./с включено ДДС/ на касата на Общината, ст.83-краен срок до 1200 часа на 20.11.2008г..

4. Срок за подаване на предложенията за участие в търга – 20.11.2008г., включително. 

5.      Място, ден и час на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 21.11.2008г. от 1400 ч. в Общинска дирекция приватизация -  ст.72,ет.3 на Общината.

 

 

За допълнителна информация: 092 /626 567; 092/624 581, вътр. 265