начало » Търгове и конкурси

Архив
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ (чл. 14 от НПКДС)

от 15.12.2008

На основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № 1861/12.12.2008 г., Община Враца, гр. Враца, п.код 3000, ул. »Стефанаки Савов» № 6

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

1.  За длъжността  “Младши експерт международна дейност и протокол” ,

      дирекция  “Канцелария на кмета”

         2.  Минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, са:

1/ Да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител;

2/ Да имат придобита образователна степен «професионален бакалавър по ….» ;

3/ Професионален опит – не се изисква. Минимален ранг за заемане на длъжността - V младши ранг;

         Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 319.00 лв.

                  Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите

    Владеенето на английски език e предимство.

         -  Специалност, по която е придобито образованието:

 филология

- Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;

         - Познания на нормативната уредба, касаеща дейността;         

         - Организационна компетентност;

         - Комуникационна компетентност;

         - Компютърна компетентност;

         - Компетентност за работа с потребители;

    

         3.  Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

         Да подпомага осъществяването на единния държавен протокол в общината и пълноценно съдейства за утвърждаване на връзките с побратимените градове, общини, сдружения и институции и  граждани от чужбина.

Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в стая № 58 на Община Враца.

 

4.  Начинът за провеждане на конкурса е : тест и интервю

 

         5.  Необходимите документи, които кандидатите за участие в конкурса за държавен служител, трябва да представят са:

1/ Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2/ Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не  е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;

3/ Копие от документ за придобита образователна степен;

4/ Копие от документ, удостоверяващ придобит ранг като държавен служител

5/ Свидетелство за съдимост ;

6/ Медицинско свидетелство

7/ Копие от документ за самоличност

8/ Професионална автобиография;

9/  Други документи – за компютърни умения, сертификати; др.      

 

         6. Документите следва да бъдат представени в:

         Община Враца, гр.Враца, п.код 3000, ул. »Стефанаки Савов» № 6 (Център за услуги и информация на гражданите – гише  “Общо деловодство”); в срок : 12 дни от датата на публикуване на обявлението. Документите се подават лично или чрез упълномощен представител.

 

         7. Мястото, където ще се обявяват списъците или другите съобщения във връзка с провеждането на конкурса е :

информационните табла в сградата на Общината, официалния сайт на Община Враца .

        

 

         Лице за контакти:    Емилия Якова

         Телефон за контакти: 092 62 24 68

 

   Заявление за участие в конкурс

   Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА