начало » Търгове и конкурси

Архив
Община Враца набира кандидати за обществени възпитатели за 2009 г.

от 07.01.2009

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

 

 

На основание чл. 41 от Закона за БППМН МКБППМН

 

Община Враца набира кандидати за

обществени възпитатели за 2009 г.

 

Предмет на дейност :

·        Осъществяване корекционно-възпитателна работа с малолетни и непълнолетни лица с противообществени прояви и престъпления ;

·        Корекционно-възпитателна работа с непълнолетни , осъдени условно или на наказание без лишаване от свобода ;

·        Корекционно-възпитателна работа с непълнолетни , изтърпели наказание лишаване от свобода ;

·        Корекционно-възпитателна работа с малолетни и непълнолетни поставени под възпитателен надзор по реда на чл.13,ал.1, т.5 от Закона за БППМН ;

·        Работа с малолетни и непълнолетни, за които съществува опасност за тяхното развитие и възпитание;

·        Работа по превенция отпадането от училище ;

·        Провеждане лекции, беседи и дискусии по проблемите на превенция на агресията, насилието и зависимостите , както и консултации с родители в Центъра за работа с деца в риск към МКБППМН.

 

Изисквания към обществения възпитател :

·        За обществени възпитатели се определят лица с необходимата квалификация / педагог, психолог, юрист и други с педагогическа подготовка / опит и умения за работа в екип;

·        Обществените възпитатели да бъдат неосъждани, с висок морал и добро име в обществото, да не участват в общности с асоциална насоченост.

 

Необходими документи за кандидатстване :

·        Молба до Председателя на МКБППМН и Зам.-кмет „Образование”;

·        Автобиография ;

·        Ксерокопие от диплома за завършено образование /бакалавър или магистър/;

·        Свидетелство за съдимост.

 

Срок за подаване на документи:

·        Срокът за подаване на документи е 23 януари 2009 година

 

Адрес за подаване на документи:

Община Враца

Ул.” Стефанаки Савов „№ 6

МКБППМН – Община Враца

 

За справки и допълнителна информация :

Тел. 092/62 90 34

Валери Пеевски – Секретар МКБППМН – Община Враца