начало » Търгове и конкурси

Архив
ПРОЦЕДУРА НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на помещение за продажба на закуски

от 09.01.2009

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ВРАЦА

 

             На основание чл. 16, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение на Общинския съвет 207/11.09.2008 г. и Заповед № 161/22.10.2008 г. на кмета на Община Враца

 

Е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на помещение за продажба на закуски на площ от 8 кв. метра, публична общинска собственост, находяща се на партерния етаж в сградата на СОУ”Отец Паисий” – Враца, с адрес ул. „Ал. Стамболийски” 10, при следните условия:

            НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА – 5 лв./ кв.м. на месец, съгласно определените от Общински съвет базисни наемни цени на общински имоти;

            СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ – 23.01.2009 г. до 17,00 ч. в канцеларията на училището. Офертите ще се разглеждат от назначена от директора комисия на 26.01.2009 г. от 10,00 ч.

            Право на участие в търга имат всички български или чуждестранни юридически или физически лица, регистрирани като търговци по смисъла на ТЗ.

            НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ – месечният наем е дължим до 20 – то число на текущия месец и е платим в брой в касата на училището. НАЕМАТЕЛЯТ дължи обезпечение, съгласно тръжната документация.

            Тръжната документация може да се закупи от канцеларията на СОУ”Отец Паисий” – Враца всеки работен ден от 8,00 до 17,00 ч. срещу сума в размер на 20 лева, платима в касата на училището. Депозитът за участие в търга е в размер на 200 лева.

            Обектът може да бъде огледан всеки работен ден от 8,00 до 17,00 часа.

 

                                                                                              Красимир Данов, директор

 

Резултат от проведения конкурс.