начало » Търгове и конкурси

Архив
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

от 14.01.2009

   На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от НПКДС и Заповед № 46/12.01.2009 г., Община Враца, гр. Враца, п.код 3000, ул. »Стефанаки Савов» № 6

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

   1. За длъжността “Младши  експерт озеленяване и опазване на околна среда”
дирекция  “Устройство на територията, строителство и екология”, отдел “Строителство, инфраструктура и екология”, сектор “Екология”
    
   2. Минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, са:
1/ Да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител;
2/ Да имат придобита образователна степен «Проф.бакалавър по …..» ;
3/ Професионален опит – не се изисква. Минимален ранг -V младши ранг;
  Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 319.00 лв.
      Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
     - Област, в която е придобито образованието: озеленяване и опазване на околна среда
     - Владеене на английски език 
     - Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация; 
     - Познания на нормативната уредба, касаеща дейността;       
     - Организационна компетентност;
     - Комуникационна компетентност;
     - Компютърна компетентност;
     - Компетентност за работа с потребители;
    
   3. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
   Осъществява дейностите по реализиране политиката на Община Враца в областта на екологията в съответствие с националното законодателство и законодателството на Европейския съюз.Отговаря за изпълнението в срок и качество на дейностите по озеленяване и поддържане на зелената система на града.
   Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в стая № 58 на Община Враца
   4. Начинът за провеждане на конкурса е : тест и интервю
   5. Необходимите документи, които кандидатите за участие в конкурса за държавен служител, трябва да представят са:
     1/ Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
     2/ Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не  е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
     3/ Копие от документ за придобита образователна степен;
     4/ Документ, удостоверяващ придобит ранг като държавен служител /ако има такъв/
     5/ Свидетелство за съдимост ;
     6/ Медицинско свидетелство ;
     7/ Копие от документ за самоличност ;
     8/ Професионална автобиография;
     9/  Други документи – за компютърни умения, сертификати; др. 
Заедно с копията от документите за кандидатстване се представят и оригиналите за сверяване, след което се връщат на кандидатите.

   6. Документите следва да бъдат представени в:
  Община Враца, гр.Враца, п.код 3000, ул. »Стефанаки Савов» № 6 (Център за услуги и информация на гражданите – гише  “Общо деловодство”); в срок : 12 дни от датата на публикуване на обявлението. Документите се подават лично или чрез упълномощен представител.

   7. Мястото, където ще се обявяват списъците или другите съобщения във връзка с провеждането на конкурса е :
информационните табла в сградата на Общината и официалния сайт на Община Враца .

     Лице за контакти:    Емилия Якова
     Телефон за контакти: 092 62 24 68
                                                               КМЕТ:
             /инж. Т. Младенов/

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА