начало » Търгове и конкурси

Архив
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажбата на общински нежилищни имоти

от 15.01.2009

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ – В Р А Ц А

р е ш и :

            На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3 т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5 т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 102/29.05.2008 г. на Общински съвет Враца, с Решения № 232; № 233 и № 234 от 09.10.2008г.- публикувани в “ДВ”бр.02./09.01.2009г.,  Общински съвет Враца обявява  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ   с явно наддаване за продажбата на следните общински нежилищни  имоти:

ПЪЛЕН СПИСЪК НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОДАЖБА

 

1. Депозитната вноска се внася в ОББ клон Враца по сметка на Община    Враца BG13UBBS80023300146537  код BIC  UBBSBGSF  - ТБ ОББ АД клон     Враца.

   2. Краен срок за внасяне на депозита – 23.01.2009г. включително.

3. Мястото за получаване на тръжна документация - сградата на Община    Враца , ет. 3,  стая № 72,срещу представен документ за платени 240лв./с включено ДДС/ на касата на Центърът за услуги на гражданите в сградата на Общината .Краен срок 22.01.2009г. до 18 часа.

4.Краен срок за оглед на обектите  23.01.2009г. включително.

5. Срок за подаване на предложенията за участие в търга – 23.01.2009г., включително. 

6.Място, ден и час на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 26.01.2009г. от 1400 ч. за обект №1,от 1500 часа за обект №2 и от 1600 часа за обект №3 в заседателната зала на Община Враца –ет.2 .

 

 

За допълнителна информация: 092 /626 567; 092/624 581, вътр. 265