начало » Търгове и конкурси

Архив
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТРЪЖНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ППТП)

от 23.01.2009

Датa: 26.01. 2009 г.
Заем от Световната банка №: 4681- BUL
Наименование на заема от Световната банка: Социални инвестиции и насърчаване на заетостта

 1.Министерство на труда и социалната политика, представлявано от Социалноинвестиционния фонд, получи заем от Международната банка за възстановяване и развитие, за финансиране на разходите по проект “Социални инвестиции и насърчаване на заетостта”, като намерението е част от средствата от този заем да бъдат насочени за покриване на легитимни плащания по договора за СМР по микропроект № 1674  “Изграждане на кухненски блок и перално към ДМУ с.Три кладенци”, общ. Враца,

 2.ОБЩИНА ВРАЦА, финансирана от СИФ, отправя покана за изпращане на запечатани оферти от приемливи кандидати за извършване на СМР по микропроект № 1674  “Изграждане на кухненски блок и перално към ДМУ с.Три кладенци”, общ. Враца,, строеж V категория.

 3.Тръжната документация (и допълнителни екземпляри от нея) може да бъде закупена от гр. Враца, общ.Враца, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел.: 092 626463 в "Център за услуги и информация на гражданите", срещу такса, неподлежаща на възстановяване в размер на 100 (сто) лв., кандидати за участие в търга могат да получат допълнителна информация на същия адрес и телефон, всеки работен ден от 14:00 до 17:00 часа.

 4.Участниците в тръжната процедура са обвързани от своите предложения за срок от деветдесет (90) дни, който започва да тече от деня на отваряне на тръжните предложения. Кандидатите прилагат към тръжните си предложения гаранция за участие в търга в размер на пет хиляди (5 000) лв., и ги подават в гр. Враца, общ. Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6, до 11:00 часа на 26.02.2009 г., когато тръжните предложения ще бъдат отворени в присъствието на кандидатите, желаещи да присъстват на сесията по откриването на търга.

 5.Тръжните предложения, получени след изтичане на крайния срок, не се приемат и се връщат неразпечатани на кандидатите.