начало » Търгове и конкурси

Архив
ОБЯВА-ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОТД „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА” до 17.00 ч. на 20.02.2009 год.

от 05.02.2009

О Б Щ И Н С К И Я Т     С Ъ В Е Т

 

на основание чл. чл. 36, ал. 4 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и Решение на Комисия избрана с Решение № 284/ 27.11.2008  година на Общински съвет-Враца

 

УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ И ВЪЗЛАГЕНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА”

 до 17.00 ч. на 20.02.2009 год.

 

1. Минимални изисквания към кандидатите:

- да са пълнолетни дееспособни физически лица, за които не важат забраните по чл. 27, ал.1 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани или амнистирани;

- да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност и материално-отчетническа длъжност

2. Необходимите документи, мястото и срок на подаването им:

2.1. Необходими документи:

2.1.1.Заявление до Общински съвет – Враца  за участие в подбора  с мотивация – свободен текст;

2.1.2. Автобиография –  европейски формат;

2.1.3. Документи за трудов стаж и документи доказващи професионален опит – в собственоръчно заварено четливо ксерокопие;

2.1.4. Свидетелство за съдимост, издадено не по рано от 15 дни преди датата на подаване на документите с посочване на целта за издаване;

2.1.5.Декларация за обстоятелствата по чл. 27, ал.1 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества;

2.1.6. Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и материално-отчетническа длъжност;

2.1.7. Документи за завършено образование и придобити допълнителни квалификации - в собственоръчно заварено четливо ксерокопие;

2.1.8. Препоръки

2.1.9. Документ за самоличност – за справка. Представя се собственоръчно заверено четливо ксерокопие.

- Декларация за запознаване с условията за провеждане на публичен подбор за управител, определени с Решение № 284 от 27.11.2008 год. на Общински съвет – Враца и в Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на община Враца в търговските дружества.

 - Медицинско свидетелство за работа

2.1.10 Документ за завършено висше образование  с придобита степен – минимум бакалавър.

2.2. Място на подаване на документите и условия – гр. Враца, ул. «Стефанаки Савов» № 6 - Център за обслужване на граждани в Общинска администрация Враца.

Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално-заверено изрично пълномощно в собственоръчно запечатан плик, върху който е изписано името на кандидата и дружеството, за което кандидатства. Документите се подават всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч.

Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се посочва името на кандидата, името на подателя, датата и часът на приемането на документите и длъжността, за която кандидатства. При явяване пред комисията всеки кандидат представя освен документ за самоличност и издаденото му удостоверение.

            3. Срок за подаване на документите –  20.02.2009 г.- 17,00 часа

4. Публичният подбор се провежда на три етапа:

4.1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

Комисията уведомява допуснатите и недопуснатите кандидати за взетото решение и за провеждане на следващия етап;

До участие в публичния подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени в решението на Общински съвет Враца или същите са с невярно съдържание. Комисията по подбора има право да извършва проверки на истинността на декларираните обстоятелства или представените документи.

4.2. Оценка на бизнес-програмите.

Допуснатите след провеждане на първия етап на подбора кандидати изготвят Бизнес-програма на търговското дружество, за целия срок на договора за управление, изготвена в съответствие с бизнес-задачата и стратегията за развитие на дружеството.

 До интервю се допускат кандидатите, получили оценка на бизнес-програмата си не по-ниска от мн.добър 4.50.

4.3. Интервю с кандидатите.

 Класират се кандидатите, получили окончателна обща оценка не по-ниска от мн. добър 4.50.

Кандидатът, получил най-висок краен резултат се одобрява с решение на общинския съвет за управител на дружеството.

5. Критерии за оценка на бизнес-програмите на кандидатите и тежестта на всеки един от тях във формирането на крайната оценка.

К1 - степен на реална приложимост на бизнес-програмата – 35 % от формиране на крайната оценка /КО/ ;

К2 - съответствие на бизнес-програмата с целите на бизнес-задачата на дружеството – 35 % от формиране на КО;

К3 - съответствие на бизнес-програмата с нормативната уредба – 20% от формиране на КО;

К4 - логическа структура на бизнес-програмата – 10% от формиране на КО

КО /крайна оценка/ = К1+К2+К3+К4

 

За справки и информация : тел: 092623063- Тодор Павлов- Гл.експерт икономика и общински фирми при Община Враца

 

Обявено на 05.02.2009 година.

 

Председател на ОбС-Враца: Николай Коцев

 

 

 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИЯ ПОДБОР

 

 

РЕШЕНИЕ на комисията определена с решение № 284 от 27.11.2008г. на Общински съвет Враца от 26.03.2009 г. След проведени всички етапи на публичния подбор

 

РЕШЕНИЕ на комисията определена с решение № 284 от 27.11.2008г. на Общински съвет Враца от 19.03.2009г. след разглеждане и оценяване на Бизнес програмите за управление на „Общински пазари и тържища” ЕООД Враца.