начало » Търгове и конкурси

Архив
Община Враца ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността Директор на регионален исторически музей (РИМ) – гр. Враца

от 16.02.2009

На основание чл. 90, ал.1 и 2, чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 191/12.02.2009 г. на Кмета на Община Враца,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Директор на Регионален исторически

музей (РИМ) – гр. Враца

 

І. Конкурсът се провежда при следните условия:

1. Място на работа – Регионален исторически музей Враца

2. Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната дейност в музея

ІІ. Изисквания за длъжността:

А. Минимални изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани;

2. Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от право да упражняват професията си, да не страдат от заболявания и отклонения;

3. Да нямат наложени дисциплинарни наказания по чл.188, т.3 от КТ, освен ако наказанието е заличено, и трудовото им правоотношение не е било прекратено на основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ, освен ако уволнението не е било отменено като незаконно по надлежния ред;

4. Да имат висше образование, с образователно-квалификационна степен “магистър” по една от следните специалности: история, археология, етнология;

5. Да имат професионален опит най-малко 5 години;

6. Да притежават организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност и умения за планиране на дейността;

7. Да притежава компютърна грамотност;

 

Б. Като предимство се счита:

1.      Опит в областта на музейното дело и опазване на паметниците на културата;

2.      Участие в разработване и реализация на  програми и проекти;

3.      Управленски опит;

4.      Чуждоезикова подготовка;

 

ІІІ. Необходими документи за участие до конкурса:

1. Заявление за участие в конкурса (по образец);

2. Документ за самоличност (копие);

3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността (копие);

4. Свидетелство за съдимост (оригинал);

5. Професионална автобиография;

6. Документи, удостоверяващи трудовия стаж и/или професионален опит на кандидата (копие);

7. Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата (оригинал);

8. Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване (оригинал);

9. Декларация, че кандидатът не е лишен по съдебен или административен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства;

10. Други документи, ако кандидатът притежава такива – за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационни степени, за компютърна грамотност, владеене на чужд език (копия).

11. Концепция за дейността и развитието на РИМ за период от три години, подробно разработена за първата година, в 5 екземпляра, подписани от кандидата, в обем не повече от 10 страници, която съдържа:

      а) анализ и оценка на състоянието и дейността на музея; основни проблеми на функционирането му;

б) тенденции и възможности за развитието на музея като културно-просветен и научен институт и мястото му в националната музейна мрежа;

в) определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;

г) мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;

д) етапи за реализация на концепцията;

 

Концепцията се представя в отделен запечатан, непрозрачен и ненадписан плик, поставен в плика с документите.

 

ІV. Начин на провеждане на конкурса

 • Допускане по документи и разглеждане на представените концепции;
 • Събеседване, което ще се състои в следните направления:

  а) Защита на концепцията;

  б) Познания върху нормативната уредба, действаща в областта на културата и в областта на музейното дело и опазването на паметниците на културата;

  в) Цялостна административно-управленска дейност на директора;

  г) Познания върху административните, стопанските, финансовите и трудовоправните въпроси;

  д) Комуникативни способности и делови качества;

   

  ІV. Срок и място за подаване на документите:

  1. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в сградата на Община Враца, ул.”Стефанаки Савов” № 6, в „Център за услуги и информация на гражданите” в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса в местния печат.

  2. Документите се подават в плик с посочени имената на кандидата, точен адрес и телефон за връзка.

   

  V. Други условия

  1. Конкурсната длъжност се заема за срок от три години.

  2. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е предоставена на разположение на кандидатите в стая № 58 в сградата на Община Враца, за запознаване.

   

  За информация и справки: тел.: 62 24 68 - Емилия Якова

                                                 тел.: 62 92 86 - Радосвета Крумова