начало » Търгове и конкурси

Архив
ОБЩИНА ВРАЦА обявява конкурс за емблема /лого/ на международния фолклорен фестивал “Врачанска пролет”

от 17.02.2009

КОНКУРС

 

за емблема на  Международен фолклорен фестивал

 “Врачанска пролет”

 

ОБЩИНА ВРАЦА обявява конкурс за емблема /лого/ на Международния фолклорен фестивал “Врачанска пролет” при следните условия:

І. Изисквания към емблемата /логото/:          

1. Да изразява идеята и настроението на фестивала като събитие, съхраняващо и продължаващо фолклорните танцови и песенни традиции на народите по света, както и възможност за създаване на нови приятелства и творчески връзки;

2. Да е с изчистен графичен дизайн, подходящ за различни видове презентационни и рекламни материали за фестивала, както и  за създаване на пластично изображение;

3. Да се отличава от други подобни знаци на фестивали, държавни институции и неправителствени организации, станали общодостъпни чрез публикуване и използване;

4. Да не съдържа елементи, които са забранени за използване от българското законодателство;

5. Да бъде приложено цветно решение;

ІІ. Краен срок за предаване на проектите: 6 март 2009 г.

1. Проектите трябва да бъдат предавани на хартиен носител и задължително в електронен вид /на CD/ във формат MS Word, Corel Draw, Photo Shop.

2. Място за предаване па проектите: отдел “Култура” на Община Враца.

ІІІ. Други условия

1. В конкурса могат да участват художници, както и ученици. Ако участникът е непълнолетен е необходимо да представи  подписана от законния му настойник  декларация за съгласие за участие.

2. Спечелилият първо място проект ще бъде награден с парична премия от 180 /сто и осемдесет/ лв., а класираният на второ място – 80 /осемдесет/ лв.

3. Логото, спечелило първо място, както и авторските права върху него стават притежание на Община Враца и официален знак на Международния фолклорен фестивал “Врачанска пролет”.  Организаторите запазват правото си при необходимост спечелилия проект да бъде променян или допълван след съгласуване с автора.

4. Победителят в конкурса ще бъде определен от специална комисия, назначена със заповед на кмета след  изтичане на срока за представяне на проектите.

5.  Проектите, които не са класирани могат да бъдат получени обратно в десетдневен срок след обявяване на резултата.